Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 11.11.2019 19:54 do 14.11.2019 13:15.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury
DAR-UA-VIII.6730.121.2018 BH
Data dokumentu:07.11.2019
Treść:

Prezydent  Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul.Piotrkowska 104

Łódź, dnia  07.11.2019 r.

DAR-UA-VIII.6730.121.2018
BH

Obwieszczenie
o przesłaniu odwołania od decyzji o warunkach zabudowy    
          

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 –tekst jednolity) zawiadamiam, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Wydział Urbanistyki i Architektury w DepartamencieArchitektury i Rozwoju UMŁ przesyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wŁodzi:

  • odwołanieod wydanej w dniu 18.10.2019 r. decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-VIII.1768.2019o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynkówmieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Świtezianki b.n. nafragmencie działki nr 93/80 (dawniej dz. nr 93/57) oraz fragmencie dz. dr nr93/44 w obrębie B-9.
  • aktapostępowania.

Obwieszczenie zamieszczasię na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/w terminie: od 08.11.2019 r. do 21.11.2019 r. 
Zawiadomienie uważasię za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.  

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi 

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury 

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Beata Hańce
Data opracowania:07.11.2019
DAR-UA-VI.6733.338.2019 646101.TG
Data dokumentu:07.11.2019
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź,dnia 7 listopada 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.338.2019
646101.TG 

Obwieszczenie owszczęciu postępowania administracyjnego

Napodstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodekspostępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiasię, że na wniosek inwestora Veolia Energia Łódź SA 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5 z dnia 24 października 2019 r. wszczęto postępowanie wprzedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celupublicznego

dlaprzedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej rozdzielczejna terenie przy ul. Kurczaki, ul. Sąsiedzkiej w Łodzi w granicach nieruchomościo nr ewid. działek, 56/54, 56/52, 641, 640, obr. G-30.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wprzedmiocie wydania decyzji o ustaleniulokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http://www.bip.uml.lodz.pl/oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 8 do 22 listopada 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni oddaty publicznego obwieszczenia.
 Zaktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i ArchitekturyUMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składaćuwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).   

Z upoważnienia 
Prezydenta MiastaŁodzi 

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki iArchitektury 

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Teresa Głowacka
Data opracowania:07.11.2019
DAR-UA-VI.6733.309.2019 S
Data dokumentu:07.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź,dnia 7 listopada 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.309.2019
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaadministracyjnego

Działającw trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 1października 2019 r. (ostateczny w dniu 5 listopada 2019 r.) Inwestora (– AkademiaHumanistyczno-Ekonomiczna ul. Dr. Seweryna Sterlinga 26, 90-212 Łódź) - wszczęto postępowanie w przedmiociewydania decyzji

o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego

dlaprzedsięwzięcia polegającego na: budowie/przebudowie sieci elektroenergetycznych SN inN związanych z zasilaniem posesji przy ul. Dr.S. Sterlinga 26 w Łodziprzewidzianej do realizacji przy ul.St. Jaracza/ul. Dr. S. Sterlinga (na częściach działek o numerach: 138/7, 138/8, 138/10, 147/14,147/16, 147/26, 149/24, 164/13, 164/17, 164/18, 164/19, 164/25 w obrębieS-2.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w WydzialeUrbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok.211(II p. tel. 42 638-43-17) oraz składaćuwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciupostępowania w przedmiocie wydania decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronieinternetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 8.11.2019 r. do 21.11.2019 r.
 Zawiadomienieuważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania:07.11.2019
DAR-UA-III.6740.654.2019 584303.AC
Data dokumentu:07.11.2019
Treść:

Łódź, dnia 7 listopada 2019 r.

Prezydent  Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 

DAR-UA-III.6740.654.2019
584303.AC

Obwieszczenie owszczęciu postępowania administracyjnego  

Działając w trybie art. 49a ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia z dnia 7 lipca1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) zawiadamiasię, że w dniu 7listopada 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzeniaprojektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę:

  • trzech hal magazynowych z zapleczamisocjalno-biurowymi,
  • wewnętrznego układu komunikacyjnegoz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych,
  • obiektów towarzyszących: portiernia,zbiorniki na wodę pożarową, pompownia, mury oporowe i ogrodzenie, instalacjezewnętrzne: wodociągową, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami na nieczystościciekłe, kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi, elektroenergetycznąz oświetleniem terenu, teletechniczną i gazową,

na nieruchomości położonej w Łodziprzy ul. Brzezińskiej, działki ewid. o numerach: 126/3 (fragment), 581/4,581/6, 581/7, 124/1, 603/1, 602, 601, 600, 599, 123/1, 122, 418/1, 580, 121,589, 588, 120, 417/7, 119/6, 118/6, 598/7, 117/10 w obrębie W-48.
 Obwieszczenieo wszczęciu postępowania w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowejbip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 8 listopada 2019 r. do 22 listopada 2019 r.
 Zaktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i ArchitekturyUMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 049 (parter, tel. 42 638 52 48) orazskładać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046) do dnia 22listopada 2019 r. 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Architektoniczno Budowlanego III

AgnieszkaChmielewska

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Agnieszka Chmielewska
Data opracowania:07.11.2019
DAR-UA-VI.6733.311.2019 593433BN
Data dokumentu:06.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 6 listopada 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.311.2019
593433BN

Obwieszczenieo wszczęciu postępowania administracyjnego


 Działając w trybie art. 53ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek InwestoraPSG Sp. z o.o., złożony w dniu 03.10.2019 r, wszczęto postępowanie wprzedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celupublicznego

dlaprzedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Biwakowej, Ikara,Szkutniczej, Załogowej, Pilotów, Latawcowej, Gwarków, Żaglowej, Bystrej dz. nr:291/2, 177/3, 177/2, 239/4, 243, 241, 240, 206, 227/1, 191/1, 190/2, 217/1,218/2, 219, 248, 262, 256/20, 256/19, 256/10, 273/1, 273/2, 274, 275/1 obrębP-37 oraz dz. nr 627/1 obręb G-53.

 Z aktamisprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przyul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi iwnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie owszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.ploraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 06.11.2019r. do 19.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonanepo upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

 Z-ca  Dyrektora
WydziałuUrbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Beata Nowakowska
Data opracowania:06.11.2019
DAR-UA-IX.6730.423.2019KTW
Data dokumentu:06.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6 listopada 2019 r.

DAR-UA-IX.6730.423.2019
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1945), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.09.2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.1888.2019

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym: budową studni głębinowej i kanalizacji lokalnej), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Barytowej, na działce nr 261/20 wobrębie W-1.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 205 (II p. tel. 42 638-53-49).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 7.11.2019 r. do 21.11.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Krzysztof Wroński
Data opracowania:06.11.2019
DAR-UA-V.6740.2.9.2019 216634.RJ
Data dokumentu:05.11.2019
Treść:

Obwieszczenie PrezydentaMiasta Łodzi

 Zgodnie z art. 131 w związku z art. 49 ustawyz 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) i art.11c ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowaniai realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.  poz. 1474), zawiadamia się,że zostało wniesione odwołanie od wydanej w dniu4 października 2019 r. decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-V.13.2019 o zezwoleniu narealizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Podchorążych na odcinku od rzekiJasieniec do posesji nr 54 w Łodzi.
 W związku z powyższymzawiadamia się, że odwołanie wraz z dokumentacją sprawy, przekazane zostało doWojewody Łódzkiego.
 Zawiadomienieniniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznegoogłoszenia. 

Znak sprawy:DAR-UA-V.6740.2.9.2019                        
216634.RJ     

Zupoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
WydziałuUrbanistyki i Architektury

MałgorzataKasprowicz


Podstawa prawna:Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Rafał Jendrys
Data opracowania:05.11.2019
DAR-UA-IX.6730.350.2019KS
Data dokumentu:05.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 5 listopada 2019 r.

DAR-UA-IX.6730.350.2019
KS
wg

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 05.11.2019 r. została wydana decyzja nr DAR-UA-IX.1881.2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego nr 32U i 1U 32/214 (apteka) z przeznaczeniem na żłobek, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Anny Jagiellonki 2 na części działki nr 182/21 w obrębie W-35.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p., tel. 42 638 55 67).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 06.11.2019 r. do 19.11.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania:05.11.2019
DAR-UA-VI.6733.333.2019 634514.TG
Data dokumentu:05.11.2019
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 5 listopada 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.333.2019
634514.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożony w dniu 18 października 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy 110 mm na terenie przy ul. Tuszyńskiej, ul. Dachowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 361/16, 1204, 597/83, 597/84, 597/89, 597/90, 597/58, 725/2, 749/1, obr. G-26.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 6 do 20 listopada 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Metryka strony i historia zmian