Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 14.11.2019 13:15 do 31.12.2019 13:12.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury
DAR-UA-VI.6733.323.2019 S
Data dokumentu:13.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104 

Łódź, 13 listopada 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.323.2019
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że wnioskiem z dnia 17 października 2019 r.  Inwestora (- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18) wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Kryształowej na częściach działek o numerach 19/9 i 17/14 znajdujących się w obrębie B-20.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel.42 638 43 17). 
Obwieszczenie o wszczęciu ww. postępowania zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 14.11.2019 r. do 27.11.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca  Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a):Magdalena Saloni-Marczewska
   Data opracowania:13.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.298.2019 M
   Data dokumentu:13.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi 
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia  13.11.2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.298.2019
   M

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18,  wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.367.P.2019

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ulicy Złotno w granicach działek ewid. o numerach: 35/2, 35/3, 35/10, 36/2, 36/14 w obr. P-3.     
    Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).  Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 14.11.2019 r. do 28.11.2019 r.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14  dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca  Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a):Małgorzata Matusiak
   Data opracowania:13.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.313.2019 607874.TG
   Data dokumentu:13.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi 
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

   Łódź, 13 listopada 2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.313.2019
   607874.TG

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 złożonego w dniu 8 października 2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.364.P.2019 z dnia 13 listopada 2019 r.

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia oraz kanalizacji światłowodowej na terenie przy ul. Lodowej, ul. Andrzejewskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 130/76, 51/11, 29/35, 29/33, 29/41, 29/40, 107, 106/1, obr. W-31.
    Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 14 do 28 listopada 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
    Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108(I p., tel. 42 / 638-47-58). 

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a):Teresa Głowacka
   Data opracowania:13.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.330.2019 S
   Data dokumentu:13.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi 
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia 13 listopada 2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.330.2019
   S

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 października 2019 r.(ostatecznego w dniu 23 października) Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział w Łodzi, adres: ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź - w dniu 13 listopada  2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-VI.365.P.2019 

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ruda wraz z urządzeniami budowlanymi (układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną) oraz budowie zjazdu, planowanego w/przy ul. Stanisława Dubois nr 90/94, nr 88 na działce o numerze 13/7 oraz na częściach działek o numerach 1/20, 12, 13/13, 13/9 i 13/12, znajdujących się w obrębie G-23.
   Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel.42 638 43 17). 
   Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 14.11.2019 r. do 27.11.2019 r.
   Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka


   Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a):Magdalena Saloni-Marczewska
   Data opracowania:13.11.2019
   DAR-UA-X.6730.316.2019 JR
   Data dokumentu:13.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dn.  13.11.2019 r.

   DAR-UA-X.6730.316.2019
   JR 

   Obwieszczenie

   Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096), 

   zawiadamiam 

   że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, oraz budowie dwóch budynków garażowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Naturalnej, na działce o numerze ewidencyjnym 123/29 w obrębie G-56.
   Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.plw terminie: od 13.11.2019 r. do 27.11.2019 r.
   Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architekturyw Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 204. oraz wypowiedzieć na piśmie do dnia 04.12.2019 r. 

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a):Joanna Redzyńska
   Data opracowania:13.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.320.2019 BW
   Data dokumentu:12.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi 
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

   Łódź, 12.11.2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.320.2019
   BW

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

    Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa - w dniu 12.11.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.363.P.2019

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura BT31322 LDZ_FREDRY_2, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Grunwaldzkiej 33 - działka nr 209/42 w obrębie B-29.
    Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
    Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 14.11.2019 do 27.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a):Beata Woźniak
   Data opracowania:12.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.331.2019 BW
   Data dokumentu:12.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi 
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

   Łódź, 12.11.2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.331.2019
   BW

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, w dniu 12.11.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.361.P.2019

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz stanowiska słupowego 15 kV, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej (działka drogowa nr 390/7 w obrębie W-47).
   Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69). 
   Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 14.11.2019 do 27.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka


   Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a):Beata Woźniak
   Data opracowania:12.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.308.2019 BW
   Data dokumentu:12.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi
   90-926Łódź ul. Piotrkowska 104  
                                                                                  

   Łódź,12.11.2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.308.2019
   BW

   Obwieszczenie o wydaniudecyzji administracyjnej

   Działając w trybie art. 53ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) orazart. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że porozpatrzeniu wniosku inwestora w dniu 12.11.2019 r. wydano decyzję NrDAR-UA-VI.362.P.2019

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   polegającej na budowie sieci wodociągowej, przeznaczonejdo realizacjiw Łodzi przy ul. Rataja 95, na działce o nr. 190/8i fragmencie działki drogowej nr 154/70 w obrębie W-42.
    Z treścią decyzji Strony mogąsię zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok.210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
    Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.ploraz na tablicy ogłoszeń w terminieod 14.11.2019 do 27.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się zadokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 

   Zupoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   WydziałuUrbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a):Beata Woźniak
   Data opracowania:12.11.2019
   DAR-UA-III.6740.679.2019604617/2019.KC
   Data dokumentu:12.11.2019
   Treść:

   Łódź, dnia 12 listopada 2019 r.

   Prezydent  Miasta Łodzi
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 

   DAR-UA-III.6740.679.2019
   604617/2019.KC

   Obwieszczenie owszczęciu postępowania administracyjnego

   Działając w trybie art. 49a ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia z dnia 7 lipca1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) zawiadamiasię, że w dniu 31.10 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie :

   • stwierdzeniawygaśnięcia decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-III.2489.23017 z dnia11.12.2017 r. w części obejmującej zatwierdzenie projektubudowlanego i  udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnegowraz z  instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną,wodociągową, gazową, kanalizacyjną i deszczową na nieruchomości położonejw Łodzi przy ulicy  Targowej 53 (działkinr ew. 14/3, 18/3 i część działki nr 16, obręb W-25)
   • zatwierdzeniaprojektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę trzechbudynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami zewnętrznymi:elektryczną, teletechniczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną i deszczowąna nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Targowej 53(działki  nr ewid. 14/3, 18/4, 18/5,16/1, 16/2 w obrębie W-25).

   Obwieszczenieo wszczęciu postępowania w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowejbip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 12 listopada 2019 r. do 26 listopada 2019 r.
    Zaktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i ArchitekturyUMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 052 (parter, tel. 42 638 54 47) orazskładać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046) do dnia 22listopada 2019 r. 

   Z upoważnienia 
   Prezydenta Miasta Łodzi

   p.o. Kierownika
   Oddziału Architektoniczno-Budowlanego V

   Daria Kmiecik

   Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a):Krystyna Cyrczak
   Data opracowania:12.11.2019
   DAR-UA-VII.6733.355.2019 M
   Data dokumentu:12.11.2019
   Treść:

   Prezydent  Miasta Łodzi
   90-926 Łódź, ul.Piotrkowska 104

   Łódź, dnia 12-11-2019 r.

   DAR-UA-VII.6733.355.2019

   Obwieszczenieo wszczęciu postępowania administracyjnego 

   Napodstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy wŁodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 31 października 2019 r., wszczętopostępowanie w przedmiocie wydania decyzji, 

   oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

   dla przedsięwzięciapolegającego na budowie odcinka sieci gazociągu średniego ciśnienia na terenieprzy ul. Bałtyckiej w obrębie G-30, działki:nr 514/13, 498/1, 497/1 (497/4),  496/1(496/2), 495/1 (495/2), 494 (494/1), 493/2 (493/5), 493/1 (493/3), 481/6(481/7), 480/6  (480/7), 479/2 (479/3),478/1 (478/3) - w nawiasach podano nr działek inwestycji po podziale  zgodnie z decyzją ZRiD nr DAR-UA-V.7.2019 zdnia 10 lipca 2019 r.,
    Z aktamisprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przyul. Piotrkowskiej 110, pok. 208 (II p. tel. 42-638-42-34) oraz składać uwagi iwnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).  
    Obwieszczenie o wszczęciupostępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.ploraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 13.11.2019r. do 27.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonanepo upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 

   Z upoważnienia
   Prezydenta MiastaŁodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   JolantaKubacka

   Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a):Małgorzata Matusiak
   Data opracowania:12.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.340.2019 646099.TG