Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 21.01.2020 12:27 do 21.01.2020 12:29.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury
DAR-UA-VI.6733.387.2019 738555.TG
Data dokumentu:20.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 20 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.387.2019
738555.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożonego w dniu 6 grudnia 2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.11.P.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 40 mm na terenie przy ul. Łabędzia, ul. Czapli, ul. Przepiórczej, ul. Tajnego Nauczania, ul. Mrówczej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 209/10, 320, 2/4, 321, 317/2, 189/5, 190, 224/4, 204/2, 191, 187, 188/1, obr. B-11 oraz 111, 128, 110/7, 40, obr. B-10.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 21 stycznia do 4 lutego 2020 r. 
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108(I p., tel. 42 / 638-47-58). 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Głowacka Teresa
Data opracowania:20.01.2020
DAR-UA-VI.6733.402.2019 M
Data dokumentu:17.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17.01.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.402.2019
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej, przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Tuszyńskiej w granicach działek ewid. o numerach: 121/4, 597/90 w obr. G-26.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 20.01.2020 r. do 03.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Małgorzata Matusiak
Data opracowania:17.01.2020
DAR-UA-VI.6733.374.2019 S
Data dokumentu:17.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.374.2019
S

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 listopada 2019 r. Inwestora (– PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź), w dniu dzisiejszym decyzją nr DAR-UA-VI.10.P.2020 - zakończono postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej SN oraz kanalizacji światłowodowej w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej, ul. Krańcowej na działkach o numerach 77/16, 77/15, 77/12, 78/4, 73/2, 73/1, 40/1 (znajdujących się w obrębie P-14), 1/27, 1/4 (znajdujących się w obrębie P-15), 2/9, 2/8, 2/7 (znajdujących się w obrębie P-21), 2/34, 6/18, 2/32 (znajdujących się w obrębie P-25).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w okresie: od 20.01.2020 r. do 02.02.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania:17.01.2020
DAR-UA-VI.6733.398.2019 752173.TG
Data dokumentu:16.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 16 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.398.2019
752173.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożonego w dniu 11 grudnia 2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.9.P.2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 110 mm na terenie przy ul. Klinowej, ul. Kondka w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 34/10, 66/4, 65/21, 62/3, 66/12, 65/20, obr. B-38.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 17 do 31 stycznia 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58). 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Teresa Głowacka
Data opracowania:16.01.2020
DAR-UA-VI.6733.362.2019 702965BN
Data dokumentu:16.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-VI.6733.362.2019
702965BN

Łódź, 16 stycznia 2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w dniu 16 stycznia 2020 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.8.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wnętrzowej, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych Sn i nn wraz ze złączami kablowymi przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Strykowskiej 20 dz. nr: 13/3, 13/14, 16/57, 16/4 obręb B-51
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42 6385742).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 16.01.2020 r. do 27.01.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Beata Nowakowska
Data opracowania:16.01.2020
DAR-UA-VI.6733.363.2019 702285BN
Data dokumentu:16.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-VI.6733.363.2019
702285BN

Łódź, 16 stycznia 2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w dniu 16 stycznia 2020 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.7.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kabla elektroenergetycznego nN 0,4 kV wraz  ze złączem kablowo-pomiarowym przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Powstańców Wielkopolskich dz. nr: 61/9, 61/153 obręb B-45.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42 6385742).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 16.01.2020 r. do 27.01.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Beata Nowakowska
Data opracowania:16.01.2020
DAR-UA-VI.6733.409.2019 776353.TG
Data dokumentu:16.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.409.2019
776353.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora, Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. w Łodzi 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17 z dnia 24 grudnia 2019 r. skorygowany 10 i 16 stycznia 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu o średnicy 150 mm wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową kolizji z istniejącym uzbrojeniem na terenie przy ul. Edwarda, ul. Lawinowej w rejonie ul. Pomorskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 318/42, obr. W-14, 16/5, 16/6, 16/3, 14/6, 14/9, obr. W-16.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17 do 31 stycznia 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Teresa Głowacka
Data opracowania:16.01.2020
DAR-UA-X.6730.214.2019/ ŻGJ
Data dokumentu:16.01.2020
Treść:

Łódź, dnia  16.01.2020 r.

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-X.6730.214.2019/ ŻGJ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 16.01.2020 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-X.56.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i grupowej wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przewidzianej do  realizacji w Łodzi, ul. Narcyzy Żmichowskiej – na działkach o nr ewid. 389/3 i 330/35  oraz fragmentach działek drogowych 330/46, 555/7 i 555/1 obręb G-17.
 Z decyzją, strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 202 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz.: 8.00-16.00 oraz we wtorki w godz.: 9.00-17.00. 
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 17.01.2020 r. do 30.01.2020 r. Prosimy o usunięcie w/w obwieszczenia po wskazanym okresie.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Żaklina Gawot-Janiak
Data opracowania:16.01.2020
DAR-UA-III.6740.791.2019
Data dokumentu:16.01.2020
Treść:

Łódź, dnia 16 stycznia 2020 r.

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-III.6740.791.2019
wp

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. - Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 16 stycznia 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę:

  • budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami: wod – kan, wentylacji mechanicznej, c.o., energii elektrycznej oraz zewnętrznymi instalacjami wod-kan i wlz energii elektrycznej,

na nieruchomościach położonych w Łodzi przy ul. Gminnej, działki ewid. o numerach: 22/20, 24/11, 24/14 w obrębie W-38.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17 stycznia 2020 r. do 24 stycznia 2020 r. 
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 048 (parter, tel. 42 638 56 37) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046) do dnia 31 stycznia 2020 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik Oddziału
Architektoniczno-Budowlanego III

Agnieszka Chmielewska

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Agnieszka Czyrznikowska
Data opracowania:16.01.2020
DAR-UA-VI.6733.389.2019 743057.KUW
Data dokumentu:15.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.389.2019
743057.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 15 stycznia 2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.6.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Biskupińskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr: 325/9, 325/4, 325/3, 325/8 obręb geodezyjny G-25.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. 42 / 638-47-58).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 16.01.2020 r. do 30.01.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Karolina Włodarek
Data opracowania:15.01.2020
DAR-UA-VI.6733.392.2019 745245BN
Data dokumentu:15.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 15 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.392.2019
745245BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi, złożony w dniu 10.12.2019 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej Sn wraz z kanalizacją kablową, słupa linii napowietrznej SN, linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym oraz demontaż istniejącego słupa linii napowietrznej SN przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Bakaliowej dz. nr: 458, 457, 461, 324/1,306 obręb W-38
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-6385742) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 15.01.2020 r. do 30.01.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Beata Nowakowska
Data opracowania:15.01.2020
DAR-UA-VI.6733.386.2019 M
Data dokumentu:14.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14.01.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.386.2019
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie / rozbudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Wrześnieńskiej / ul. Wrocławskiej / ul. Piwnej w granicach działek ewid. o numerach: 125/29, 171/48, 170/16 w obr. B-46.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).  
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 15.01.2020 r. do 29.01.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Małgorzata Matusiak
Data opracowania:14.01.2020
DAR-UA-VIII.6730.121.2018 BH
Data dokumentu:14.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia  14.01.2020 r.

DAR-UA-VIII.6730.121.2018
BH 

Obwieszczenie 

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – tekst jednolity) zawiadamiam, że w związku ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na ostateczną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 25.11.2019 r. nr SKO.4150.432.2019, utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18.10.2019 r. nr DAR-UA-VIII.1768.2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Świtezianki b.n. na fragmencie działki nr 93/80 (dawniej dz. nr 93/57) oraz fragmencie dz. dr nr 93/44 w obrębie

Metryka strony i historia zmian