Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 19.02.2020 15:06 do 19.02.2020 15:08.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury
DAR-UA-IX.6730.450.2019SW
Data dokumentu:18.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18-02-2020 r.

DAR-UA-IX.6730.450.2019
SWwg

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 18.02.2020 r. wydano decyzję nrDAR-UA-IX.251.2020 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wrazz urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Gminnej na działkach o numerach ewidencyjnych 24/9 i 24/14 w obrębie W-38.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistykii Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p. tel. 42 638 55 67).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 19.02.2020 - 04.03.2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Sebastian Witulski
Data opracowania:18.02.2020
DAR-UA-VI.6733.22.2020 61893.TG
Data dokumentu:18.02.2020
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.22.2020
61893.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 złożony w dniu 24 stycznia 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją kablową z RPZ Radogoszcz P.11 do stacji nr 10765 na terenie przy ul. Uroczej, ul. Tatarakowej, ul. Trzcinowej, ul. Wiklinowej, ul. Łozowej, ul. Zgierskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 126, 129/5, 129/3, 1/57, 1/71, 1/46, 1/56, 1/93, 123/2, 123/4, 123/8, 123/5, 128/1, 128/2, 123/6, 123/7, 130, 131, 132/1, 133, 142/2, 140/1, 148/4, 148/6, 151/12, 349,273/4, 175/2, 177/2, 193/4, 193/5, 205/2, 347, 231/2, 234/15, 234/16, 265, 266/2, 345/18, 345/19, 275/10, 275/14, obr. B-8.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 19 lutego do 4 marca 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Teresa Głowacka
Data opracowania:18.02.2020
DAR-UA-IX.6733.6.2019KTW
Data dokumentu:18.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 lutego 2020 r.

DAR-UA-IX.6733.6.2019
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawyz dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wydano decyzję Nr DAR-UA-IX.44.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na realizacji zabudowy usługowej (w tym m.in. rozbudowy i przebudowy budynków A1 i A2, budowy budynku radioterapii, parkingu wielopoziomowego, zadaszenia istniejącego parkingu „Zielonej platformy”, lądowiska dla śmigłowców) wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu w ramach realizacji „Drugiego etapu budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, na działce nr 411 wobrębie W-14.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. pok. 205 (tel. 42 638-53-49).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 18.02.2020 r. do 3.03.2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-caDyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Krzysztof Wroński
Data opracowania:18.02.2020
DAR-UA-VI.6733.51.2020 BW
Data dokumentu:17.02.2020
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.51.2020
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – VEOLIA ENERGIA Łódź S.A., 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5 - wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Oblęgorskiej 7 (działka nr 13/1 w obrębieB-54).
 Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń WUiA DAiR UMŁ w terminie: od 19.02.2020 r. do 03.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznegoobwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Beata Woźniak
Data opracowania:17.02.2020
DAR-UA-VI.6733.52.2020 BW
Data dokumentu:17.02.2020
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.52.2020
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – VEOLIA ENERGIA Łódź S.A., 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5 - wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Fabrycznej i Targowej (działki nr 42/6 i 42/12 w obrębie W-25).
 Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń WUiA DAiR UMŁ w terminie: od 19.02.2020 r. do 03.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznegoobwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Beata Woźniak
Data opracowania:17.02.2020
DAR-UA-VI.6733.2.2020 MS
Data dokumentu:17.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.2.2020
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Archicom Polska S.A., ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.43.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowej wraz z przebudową dwóch istniejących stanowisk słupowych przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przyul. Cieplarnianej, na działkach ewid. nr50/2, 43/6 i 15/6w obrębie P-01.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-57-45).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 19.02.2020 r. do 03.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-caDyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Monika Sobolewska
Data opracowania:17.02.2020
DAR-UA-VI.6733.16.2020 50795.KUW
Data dokumentu:17.02.2020
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.16.2020
50795.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S.A., ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, złożony w dniu 21 stycznia 2020 r. (zmodyfikowany i uzupełniony dnia 13 lutego 2020 r.) wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie linii kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacją kablową, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Biedronkowej i ul. Złocieniowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 157/2, 157/4, 91/25, 117/9, 117/10, 117/11, 117/12, 117/13, 117/14 obręb geodezyjny B-6.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 18.02.2020 r. do 03.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Karolina Włodarek
Data opracowania:17.02.2020
DAR-UA-VI.6733.5.2020 M
Data dokumentu:17.02.2020
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.5.2020
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 03.01.2020 r. złożony przez Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, skorygowany w dniu 17.02.2020 r., wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej zlokalizowanego w Łodzi w rejonie ulicy Tokarskiej na terenie w granicach działek ewid. o numerach 46/1, 41/2, 41/8, 35/2, 34/2, 34/4 obręb B-47.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 18.02.2020 r. do 02.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-caDyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Małgorzata Matusiak
Data opracowania:17.02.2020
DAR-UA-VI.6733.26.2020 74259BN
Data dokumentu:17.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17 luty 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.26.2020
74259BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora Varitex Sp. z o.o., złożony w dniu 29.01.2020 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granicy działek przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Chocianowickiej, Południowej dz. nr: 32/3, 31, 2/1, 1/2 obręb G-34; dz. nr: 3/8, 3/11 obręb G-21; dz. nr 292/2 obręb G-53.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 209 (I p. tel. 42-6385742) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17.02.2020 r. do 02.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-caDyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Beata Nowakowska
Data opracowania:17.02.2020
DAR-UA-VI.6733.23.2020 66825BN
Data dokumentu:17.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17 luty 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.23.2020
66825BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi, złożony w dniu 27.01.2020 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na wyprowadzeniu linii kablowych SN 15KV z RPZ Nowa/Przejazd –etap 2, skablowanie odcinka linii napowietrznej 15KV (od P4 do 70104/5/1), budowa kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowych SN 15KV, linii kablowych nN 0,4 kV, linii napowietrznej SN-15kV wraz z słupami, linii napowietrznej nN 0,4 KV wraz z słupami przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, Armiki dz. nr: 21/12, 22, obręb W-17, dz. nr 47/2 obręb W-44.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-6385742) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17.02.2020 r. do 02.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-caDyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Beata Nowakowska
Data opracowania:17.02.2020
DAR-UA-VI.6733.402.2019 M
Data dokumentu:14.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia14 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.402.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.42.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Tuszyńskiej w granicach działek ewid. o numerach: 121/4, 597/90 w obr. G-26.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17 lutego 2020 r. do 3 marca 2020 r.Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-caDyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):MałgorzataMatusiak
Data opracowania:14.02.2020
DAR-UA-VI.6733.39.2020 92123.KUW
Data dokumentu:13.02.2020
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.39.2020
92123.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 4 lutego 2020 r. wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Mysłowickiej, w granicach działek ewidencyjnych nr: 287, 86/14, 86/8 obręb geodezyjny G-19.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 14.02.2020 r. do 28.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Karolina Włodarek
Data opracowania:13.02.2020
DAR-UA-VI.6733.13.2020 BW
Data dokumentu:13.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 13.02.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.13.2020
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A., 92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, w dniu 13.02.2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.41.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przewidzianej do realizacji w Łodzi w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Oblęgorskiej - na działkach o nr ewidencyjnych 8/1, 9, 10 i 14/7 w obrębie B-54.
 Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 14.02.2020 r. do 27.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-caDyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Beata Woźniak
Data opracowania:13.02.2020
DAR-UA-VIII.6733.1.2020 MBO
Data dokumentu:13.02.2020
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13.02.2020 r.

DAR-UA-VIII.6733.1.2020
MBO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu dla samochodów osobowych: ok. 60 miejsc postojowych, utwardzona droga dojazdowa, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 116/118. na dz. nr 143/313 i 143/314 wobr. B-45.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p. tel. 42 638-44-02) oraz składać uwagi iwnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17.02.2020 r. do 02.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-caDyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Magdalena Borowiec
Data opracowania:13.02.2020
DAR-UA-VI.6733.409.2019 776353.TG
Data dokumentu:12.02.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 12 lutego 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.409.2019
776353.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. w Łodzi 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17 złożonego w dniu 24 grudnia 2019 r., skorygowanego 10 i 16 stycznia 2020 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.40.P. 2020 z dnia 12 lutego 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu o średnicy 150 mm wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową kolizji z istniejącym uzbrojeniem na terenie przy ul. Edwarda, ul. Lawinowej, w rejonie ul. Pomorskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 318/42, obr. W-14, 16/5, 16/6, 16/3, 14/6, 14/9, obr. W-16.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 13 do 27 lutego 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108(I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Teresa Głowacka
Data opracowania:12.02.2020
DAR-UA-VI.6733.35.2020 87875.KUW
Metryka strony i historia zmian