Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 22.05.2020 14:55 do 03.06.2020 10:49.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury
DAR-UA-VI.6733.129.2020 S
Data dokumentu:20.05.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 maja 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.129.2020
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, planowanego w Łodzi przy ul. Żołnierskiej na fragmentach działek o numerach 13/27, 15, 17/44 znajdujących się w obrębie P-2,
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 21 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. 2020, poz. 491 ze zm.) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Marsz. J. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora - 42 638 43 17, kierownika - środa - 42 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania:20.05.2020
DAR-UA-VI.6733.119.2020 KUW
Data dokumentu:20.05.2020
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 maja 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.119.2020
KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź w dniu 20 maja 2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.147.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN oraz kanalizacji światłowodowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Kolarskiej,w granicach działki ewidencyjnej nr 19/18 obręb geodezyjny P-23.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21 maja 2020 r. do 07 czerwca 2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491)i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Karolina Włodarek
Data opracowania:20.05.2020
DAR-UA-VI.6733.118.2020 KUW
Data dokumentu:20.05.2020
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 maja 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.118.2020
KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź w dniu 20 maja 2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.146.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN oraz kanalizacji światłowodowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Kolarskiej, ul. Gimnastycznej, ul. Oszczepowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 18/4, 1744/27, 3/6, 1761/1, 1742/7, 5/10, 6/14, 1742/11, 10/7, 1759/56, 428/7 obręb geodezyjny P-23.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21 maja 2020 r. do 07 czerwca 2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491)i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Karolina Włodarek
Data opracowania:20.05.2020
DAR-UA-VI.6733.109.2020 238719.KUW
Data dokumentu:20.05.2020
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 maja 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.109.2020
238719.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź w dniu 20 maja 2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.145.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Wróblewskiego, w granicach działki ewidencyjnej nr 134/111 obręb geodezyjny P-29.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21 maja 2020 r. do 07 czerwca 2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491)i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Karolina Włodarek
Data opracowania:20.05.2020
DAR-UA-X.6730.28.2019 MCZ
Data dokumentu:19.05.2020
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19.05.2020 r.

DAR-UA-X.6730.28.2019
MCZ

Obwieszczenie 
o podjęciu postępowania w sprawie

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.01.2019 r. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie :

  • zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z uzbrojeniem terenu, urządzeniami budowlanymi oraz zjazdami z ulicy

na terenie położonym wŁodzi przy ulicy Tabelowej, obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 619/4 i 619/3, część działki numer 613/7 oraz fragmenty działek drogowych numer 614/5, 614/7 i 620 w obrębie geodezyjnym numer G-42
 zostało wydane w dniu 18.05.2020 r. postanowienie numer DAR-UA-X.98.2020 o podjęciu postępowaniew ww. sprawie
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie zamieszcza się na stronie internetowej https://bip.uml.lodz.pl/ w terminie od 20.05.2020 r. do 02.06.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Michał Czechowski
Data opracowania:19.05.2020
DAR-UA-IX.6730.541.2019 AKL
Data dokumentu:19.05.2020
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 .05.2020 r.

DAR-UA-IX.6730.541.2019
AKL

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że zebrane zostały materiały i dowodyw sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich zawiązanych z hodowlą gołębi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 136, działka o numerze ewidencyjnym 52/7 w obrębie W-4.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 19.05.2020 r. do 5.06.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dniod daty publicznego obwieszczenia.
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, począwszy od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymana jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 3931/VIII/20 z dnia 4 maja 2020 r.).
 Wobec powyższego, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z zm.) uprzejmie informuję, że z zebranymi materiałami i dowodami strony mogą zapoznać się po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy: ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowa 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu ( inspektora 42 – 638 44 80; kierownik – wt. od 9 do 17 i pt. od 8 do 16638 44 32).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Agnieszka Klata
Data opracowania:19.05.2020
DAR-UA-X.6730.48.2020 Z
Data dokumentu:19.05.2020
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19.05.2020 r.

DAR-UA-X.6730.48.2020Z

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 19.05.2020 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał decyzję o warunkach zabudowy numerDAR-UA-X.692.2020, dla inwestycji polegającej na :

  • budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi (pow. sprzedaży: do 415,0 m²) na parterze i garażem podziemnym orazrozbudowie, nadbudowie, przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego (biura) na funkcję mieszkalną i rozbudowie istniejącego budynku technicznego,

przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 35-37 (działki nr: 260/2, 260/3, 260/4, 115/6, obręb G-3).
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowejpod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminieod 19.05.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 3711/VIII/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi), informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznaćpo uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowegow rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wnioskuw pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47,al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49, oraz ul. Smugowej 26a i 30/32.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Ryszard Zań
Data opracowania:19.05.2020
DAR-UA-VI.6733.137.2020 297972.TG
Data dokumentu:18.05.2020
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 maja 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.137.2020
297972.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożony w dniu 30 kwietnia 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 i 40 mm na terenie przy ul. Gminnej, ul. Dworcowej, ul. Ziemiańskiej, ul. Feliksińskiej, ul, Giemzowskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 116/14, 114/8, 116/5, 116/2, 55/5, 286/3, 286/2, 285/1, 284/2, 273/5, 273/4, 273/3, 229/1, 273/2, 43/2, 37/5, 33/6, 33/5, 32/15, 32/13, 440, 27/16, 23/3, 22/20, 24/14, 138/1, obr. W-38, 136, 10/3, obr. G-56.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19 maja 2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia, jednakże zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, i 568) bieg ww. 14-dniowego terminu w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie rozpoczyna się. Termin ten rozpoczyna swój bieg po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W wyżej wymienionych okresach, strony mają możliwość skutecznego składania uwag.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika (środa) 42-638 57 92.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Teresa Głowacka
Data opracowania:18.05.2020
DAR-UA-VI.6733.87.2020 175869BN
Data dokumentu:18.05.2020
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18.05.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.87.2020
175869BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiamstronypostępowania

że na wniosek Inwestora Solidny Sp. z o.o. w dniu 13 maja 2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.141.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie energetycznej linii kablowej w ramach usunięcia kolizji, polegającej na rozbiórce fragmentu linii napowietrznej sN wraz ze stanowiskami słupowymi sN oraz budowie zastępczej linii kablowej sN wraz z jednym nowym słupem sN na terenie w Łodzi w rejonie ul. Rataja 110, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rataja 110, na działkach nr 148, 149/1, 150/1, 151/11, 151/3 w obrębie W-42.


Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 18.05.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia, jednakże zgodnie ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) bieg ww. 14-dniowego terminu w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie rozpoczyna się. Termin ten rozpoczyna swój bieg po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowa 26a i 30/32,ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowa 49.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Beata Nowakowska
Data opracowania:18.05.2020
DAR-UA-VI.6733.92.2020 185335BN
Data dokumentu:18.05.2020
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18.05.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.92.2020
185335BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiamstronypostępowania

że na wniosek wniosek Inwestora Bohema Investment Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 18 maja 2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.142.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Lutomierskiej i Sprawiedliwej, na działkach nr: 183/47, 181/5, 181/6, 181/4, 178/1, 177/1 w obrębie B-45.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 18.05.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia, jednakże zgodnie ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) bieg ww. 14-dniowego terminu w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie rozpoczyna się. Termin ten rozpoczyna swój bieg po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowa 26a i 30/32,ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowa 49.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Beata Nowakowska
Data opracowania:18.05.2020
DAR-UA-VI.6733.93.2020 185334BN
Data dokumentu:18.05.2020
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18.05.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.93.2020
185334BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),zawiadamiamstronypostępowaniaże na wniosek wniosek Inwestora Veolia Energia Łódź S.A. w dniu 18 maja 2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.143.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego i Sosnowej, na działkach nr: 120/30, 42/4, 42/3, 57, w obrębie G-4.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 18.05.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia, jednakże zgodnie ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) bieg ww. 14-dniowego terminu w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie rozpoczyna się. Termin ten rozpoczyna swój bieg po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowa 26a i 30/32,ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowa 49.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Beata Nowakowska
Data opracowania:18.05.2020
DAR-UA-VI.6733.91.2020 M
Data dokumentu:18.05.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 maja 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.91.2020
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej 

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiamstronypostępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - w dniu 18 maja 2020 r. wydano decyzję NrDAR-UA-VI.144.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Olkuskiej / Iglastej / Arniki na działkach o numerach ewidencyjnych: nr 91/3, 176/3, 176/13, 145/2, 152/1 w obrębie W-10 oraz nr 21/1, 48/1 w obrębie W-44.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 19 maja 2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia, jednakże zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) bieg ww. 14-dniowego terminu w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie rozpoczyna się. Termin ten rozpoczyna swój bieg po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32,ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Małgorzata Matusiak
Data opracowania:18.05.2020
DAR-UA-VI.6733.136.2020 290834.TG
Data dokumentu:18.05.2020
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 maja 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.136.2020
290834.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora, złożony w dniu 27 kwietnia 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie przy ul. Molla w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 48/47 obr. P-2.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 19 maja 2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia, jednakże zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 37


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (03.06.2020 10:54)

Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 41522

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
03.06.2020 10:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.06.2020 10:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.02.2020 15:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.02.2020 15:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
02.01.2020 12:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
02.01.2020 12:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:22 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.11.2019 13:15 Adrian Beer Modyfikacja strony
11.11.2019 19:54 Migracja danych Modyfikacja treści
11.11.2019 19:54 Migracja danych Modyfikacja treści
20.08.2019 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.01.2019 09:34 Tomasz Wilk Utworzenie strony