Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 15.01.2019 09:34 do 26.07.2019 08:57.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury

DAR-UA-VI.6733.152.2018634233.TG
Data:11.01.2019
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11 stycznia 2019 r.
DAR-UA-VI.6733.152.2018
634233.TG
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 z dnia 12 grudnia 2018 r., skorygowany w dniu 11.01.2019 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 mm PEHD na terenie przy ul. Deca w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 42/3, 42/37, 42/21, 42/1, obr. P-2.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 14 do 28 stycznia 2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Teresa Głowacka
Data opracowania:11.01.2019
DAR-UA-VI.6733.122.2018 M
Data:11.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11.01.2019 r.  

DAR-UA-VI.6733.122.2018
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18,wydano decyzję Nr DAR UA VI.12.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Jesiotrowej (do ul. Wyścigowej) w granicach działek ewid. o nr: 81/11, 81/18, 81/10, 81/9 w obr. G-49.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 14.01.2019 r. do 28.01.2019 r.Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-caDyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Małgorzata Matusiak
Data opracowania:11.01.2019
DAR-UA-VI.6733.5.2019 MG
Data:11.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia11 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.5.2019
MG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1296 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku strony postępowania wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.10.P.2019

odmawiającąuchylenia

ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-V.233.2017 z dnia 04.08.2017 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dlainwestycjipolegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej w Łodzi przy ul. Wieńcowej w granicach działki o numerze ewidencyjnym nr 436/3 w obrębie W-38.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 311 (III p., tel. 42 / 638-57-92).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 11.01.2019 r. do 25.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-caDyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Marek Gromski
Data opracowania:11.01.2019
DAR-UA-VI.6733.139.2018 611259.PAB
Data:11.01.2019
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.139.2018
611259.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 30 listopada 2018 r. (uzupełniony w dniu 04 stycznia 2019 r.), wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie przy ul. Rąbieńskiej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 34/17, 36/12, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 42/4 obr. P-1 oraz nr: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 14/5, 14/10, 15, 21/14, 22/5, 22/2, 22/3, 22/4, 18/16, 23/1, 23/4, 23/6, 23/7, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 23/22 obr. P-2.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 11.01.2019 r. do 25.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Beata Nowakowska
Data opracowania:11.01.2019
DAR-UA-VI.6733.164.2018655028.TG
Data:10.01.2019
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.164.2018
655028.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora ASSICO Development Sp. z o.o. 94-315 Łódź, ul. Złotno 125/127 z dnia 21 grudnia 2018 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie przy ul. Złotno 125/127 w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 32/3, 76/2, 76/31 obr. P-3.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 11 do 25 stycznia 2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Teresa Głowacka
Data opracowania:10.01.2019
DAR-UA-VI.6733.140.2018 M
Data:10.01.2019
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 10.01.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.140.2018
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30.11.2018 r. złożony przez PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej SN-15kVwraz z budową stacji transformatorowej kontenerowej zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Rzgowskiej na terenie w granicach działki nr 2/3 w obrębie G-28.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (tel.42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 11.01.2019 r. do 24.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-caDyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Małgorzata Matusiak
Data opracowania:10.01.2019
DAR-UA-VI.6733.151.2018M
Data:09.01.2019
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 9 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.151.2018
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.12.2018 r. złożony przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowych SN-15kV,linii kablowych nN-0,4kV wraz z budową złącza kablowego nN-0,4kV zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Pomorska 251 na terenie w granicach działek nr 411, 53/1, 403/2 w obrębie W-14.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (tel.42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 11.01.2019 r. do 24.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Małgorzata Matusiak
Data opracowania:09.01.2019
DAR-UA-VI.6733.144.2018 BW
Data:09.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 09.01.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.144.2018
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, w dniu 09.01.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.6.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kąkolowej na działkach drogowych nr 50/16 i 297 w obrębie B-56.

Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 10.01.2019 do 23.01.2019 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-caDyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Beata Woźniak
Data opracowania:09.01.2019
DAR-UA-VI.6733.128.2018 S
Data:09.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.128.2018
S

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.)

obwieszczam

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 listopada 2018 r., który złożyłInwestor - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź - Prezydent Miasta Łodzi w dniu wydał decyzję nr DAR-UA-VI.7.P.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Nowa/Przejazd oraz infrastruktury towarzyszącej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. S. Kopcińskiego na działce o numerze 300/6 w obrębie W-24.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 110 – budynek G pok. 211, tel. (42) 638 43 17).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 10 do 23 stycznia 2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania:09.01.2019
DAR-UA-X.6730.487.2017 MCZ
Data:09.01.2019
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09.01.2019 r.

DAR-UA-X.6730.487.2017
MCZ

Obwieszczenie 
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolityDz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.12.2017 r.

wydano w dniu 08.01.2019 r. decyzję o warunkach zabudowy numer DAR-UA-X.30.2019,dla przedsięwzięcia polegającego na :

- budowie zespołu wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wrazz urządzeniami budowlanymi,

na terenie położonym wŁodzi przy ulicy Przyjacielskiej, oznaczonym, jako działka o numerze ewidencyjnym 230 w obrębie geodezyjnym numer G-30

Obwieszczenie o zebranych w sprawie dowodach i materiałach zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 10.01.2019 r. do 23.01.2019 r.Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Michał Czechowski
Data opracowania:09.01.2019
DAR-UA-VI.6733.163.2018 654863.TG
Data:09.01.2019
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.163.2018
654863.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 z dnia 21 grudnia 2018 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 110 mm i 63 mm PEHD na terenie przy ul. Złotno w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 504/40, obr.P-4, 124/9, 32/3, obr. P-3.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 10 do 24 stycznia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Teresa Głowacka
Data opracowania:09.01.2019
DAR-UA-VI.6733.145.2018 620532.PAB
Data:09.01.2019
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.145.2018
620532.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, złożony w dniu 06 grudnia 2018 r. (uzupełniony w dniu 07 stycznia 2019 r.), wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie przy ul. Andrzejki w Łodzi, w granicy działki ewid. nr 988/4 obr. W-40.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 10.01.2019 r. do 24.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Piotr Bończak
Data opracowania:09.01.2019
DAR-UA-VI.6733.125.2018 574821.BN/PAB
Data:09.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.125.2018
574821.BN/PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, w dniu 09 stycznia 2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.8.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej słupowej stacji transformatorowej (15/0,4kV); elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia (nn 0,4kV); złączy kablowych niskiego napięcia (nn 0,4kV) oraz elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia (SN 15kV), na terenie MOP Wiśniowa Góra (Autostrada A-1) w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 179/1, 179/4 obr. G-57.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106(I p., tel. 42/272-63-96).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 09.01.2019 r. do 23.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Piotr Bończak
Data opracowania:09.01.2019
DAR-UA-VI.6733.5.2019 MG
Data:09.01.2019
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 09.01.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.5.2019
MG

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że Postanowieniem nr DAR-UA-VI.9.2019 z dnia 04.01.2019 r. zostało wznowione postępowanie administracyjne, zakończone decyzją ostateczną Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-V.233.2017 z dnia 04.08.2017 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dlainwestycjipolegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej w Łodzi przy ul. Wieńcowej w granicach działki ewid. nr 436/3 ( obr. W-38).

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 311 (tel.42 638 57 92) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 09.01.2019 r. do 23.01.2019 r.Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Marek Gromski
Data opracowania:28.11.2018
DAR-UA-VI.6733.120.2018 561127.PAB
Data:08.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 08 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.120.2018
561127.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 08 stycznia 2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.4.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie przy ul. Laskowickiej i ul. Dennej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 102/2, 150/4, 150/6, 104 obr. P-36 oraz nr 156/6, 155, 180/3, 180/2, 180/4, 133/2, 124/13 obr. P-35.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106(I p., tel. 42/272-63-96).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 09.01.2019 r. do 23.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (03.06.2020 10:54)

Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 44381

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
03.06.2020 10:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.06.2020 10:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.02.2020 15:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.02.2020 15:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
02.01.2020 12:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
02.01.2020 12:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:22 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.11.2019 13:15 Adrian Beer Modyfikacja strony
11.11.2019 19:54 Migracja danych Modyfikacja treści
11.11.2019 19:54 Migracja danych Modyfikacja treści
20.08.2019 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.01.2019 09:34 Tomasz Wilk Utworzenie strony