Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.)

DAR-UA-V.6740.2.6.2018 179549.284874.EK
Data: 10.08.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez p. o. Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 6 kwietnia 2018 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 6 czerwca 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Lechickiej do ul. Warzywnej w Łodzi”. 
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych obrębie B-36, zgodnie z poniższym wykazem:
I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: 
- nr 97/4, 66/9, 93/2, 94/2, 96/9, 108/5, 112/12, 96/10 i 97/1; 
II. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: 
- nr 66/17(66/18, 66/19); 96/14(96/15, 96/16); 111/9(111/10, 111/11); 110/2(110/8, 110/9) i 110/4(110/10, 110/11);
(w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono); 
III. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy istniejących dróg publicznych, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: nr 97/3, 66/16, 107/6, 108/4, 92/5 i 92/6; 
IV. działka położona poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do budowy zjazdu, w przypadku której nie następuje przeniesienie prawa własności: 112/3.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. 
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64. 
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.6.2018
179549.284874.EK

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 09.08.2018
DAR-UA-V.6740.2.3.2018 115310.276796.EK
Data: 02.08.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 17 lipca 2018 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.5.2018 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie: ul. Jędrzejowskiej na odcinku od ul. Tomaszowskiej do rzeki Olechówki i ulicy bez nazwy oznaczonej symbolem 1KDGP w Łodzi. 
Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 18, ust. 1e, pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach (…), w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znajdujących się w linii rozgraniczającej teren inwestycji, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji (z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności), wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy się kontaktować z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (tel.42 638-55-03, 42 638-49-81). 
Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-43-64. 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.3.2018
115310.276796.EK

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 02.08.2018
DAR-UA-V.6740.2.11.2018 319486.EK
Data: 01.08.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez p. o. Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 27 czerwca 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ul. Łucji na odcinku od al. Sikorskiego do ul. Świtezianki w Łodzi”. 
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych obrębie B-9, zgodnie z poniższym wykazem: 
I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: 
- nr 112/8, 105/6, 112/11, 112/18, 112/19, 112/20, 98/9, 99/50 i 99/35;
II. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: 
- nr 93/72(93/81, 93/82); 93/57( 93/78, 93/79, 93/80) i 93/45(93/76, 93/77); 
(w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono); 
III. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy istniejącej drogi publicznej, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: nr 93/38 i 93/44; 
IV. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: 106/5, 129/1, 129/4, 128/1, 128/2, 106/8, 126/1 i 123; 
V. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do budowy lub przebudowy zjazdów, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: 98/6, 126/1, 112/10, 112/7 i 109/8.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. 
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64. 
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.11.2018
319486.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 01.08.2018
DAR-UA-V.6740.2.10.2018 364790.EK
Data: 01.08.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 26 czerwca 2018 r., skorygowany pod względem formalnym w dniu 25 lipca 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie: drogi publicznej (bez nazwy) na odcinku od ul. Jędrzejowskiej do działek 30/8 w obrębie G-32 i 120 w obrębie W-36 w Łodzi ”.

Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:
I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
- obręb W-36: nr 73, 74
II. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: 
obręb W-36: nr 75(75/1, 75/2); 76(76/1, 76/2); 78(78/1, 78/2); 79(79/1, 79/2); 80(80/1, 80/2); 81(81/1, 81/2); 82(82/1, 82/2); 83(83/1, 83/2); 84(84/1, 84/2); 85(85/1, 85/2); 86(86/1, 86/2); 87(87/1, 87/2); 88(88/1, 88/2); 89(89/1, 89/2); 90(90/1, 90/2); 91(91/1, 91/2); 92(92/1, 92/2); 93(93/1, 93/2); 94(94/1, 94/2); 95(95/1, 95/2); 96(96/1, 96/2); 97(97/1, 97/2); 98(98/1, 98/2); 99(99/1, 99/2); 100(100/1, 100/2); 101(101/1, 101/2); 102(102/1, 102/2); 103(103/1, 103/2); 104(104/1; 104/2); 105(105/1, 105/2); 106(106/1; 106/2); 107(107/1, 107/2); 108(108/1, 108/2); 109(109/1, 109/2); 110(110/1, 110/2); 111(111/1, 111/2); 112(112/1, 112/2); 113(113/1, 113/2); 114(114/1, 114/2); 115(115/1, 115/2); 116(116/1, 116/2); 117(117/1, 117/2); 118(118/1, 118/2); 119(119/1, 119/2), 120(120/1, 120/2),
- obręb G-32: nr 36/5(36/9, 36/10); 37/3(37/8, 37/9); 38/2(38/12, 38/13); 39/8(39/15, 39/16),
(w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono); 
III. działki na których inwestycja będzie realizowana na podstawie przedłożonego przez inwestora oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: nr 71/78; 71/79; 71/80; 71/75 i 122 w obrębie W-36.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. 
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64. 
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.10.2018
364790.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 01.08.2018
DAR-UA-V.6740.2.19.2017 519456.5813/20181.EK
Data: 26.07.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 29 czerwca 2018 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.3.2018 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ul. Nowotargowej od ul. Tuwima do skrzyżowania z ul. Targową oraz rozbudowa i przebudowa ul. Targowej od ul. Nowotargowej do skrzyżowania z al. Piłsudskiego w Łodzi”. 
Zgodnie z art. 18, ust. 1e, pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach (…), w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znajdujących się w linii rozgraniczającej teren inwestycji, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji (z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności), wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy się kontaktować z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (tel.42 638-55-03, 42 638-49-81). 
Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-43-64. 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.19.2017
519456.5813/20181.EK

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 26.07.2018
DAR-UA-V.6740.2.8.2018 237388.312991.EK
Data: 12.07.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 9 maja 2018 r., skorygowany pod względem formalnym w dniu 22 czerwca 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Giewont w Łodzi na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Czecha. 
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: 
- obręb W-9: nr 332/23, 626/1, 332/8, 332/10, 332/22, 331/20, 331/21, 331/8, 477/6, 477/7, 479/6, 479/7, 331/2, 331/12, 331/14, 484/4, 556/1, 557/1, 527/1, 528/1, 531/2, 533/3, 551/6, 552/10, 574/3 i 554/2;

II. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: 
- obręb W-9: nr 475/6(475/8, 475/9); 475/7(475/10, 475/11); 481/8(481/14, 481/15); 481/12(481/16, 481/17); 482/13(482/41, 482/42); 483/10(483/33, 483/34); 486/1(486/4, 486/5); 668(668/1, 668/2), 653(653/1, 653/2); 565/1(565/5, 565/6); 569(569/1, 569/2); 580(580/1, 580/2); 582/1(581/2, 582/3) i 555/5(555/6, 555/7); 
(w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);

III. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, dla których inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: nr 564 w obrębie W -9; nr 226/41, 226/15, 226/17, 1/17, 1/16 i 1/15 w obrębie W-12;

IV. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy innych dróg publicznych, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: nr 1/17, 1/13, 625/5, 336/18, 343/34, 488/44 i 551/5 w obrębie W-9.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. 
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64. 
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.8.2018 
237388.312991.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 12.07.2018
DAR-UA-V.6740.2.9.2018 272813.EK
Data: 12.07.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 28 maja 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Gajcego w Łodzi na odcinku od ul. Szelburg-Zarembiny do ul. Rataja.
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
- obręb W-42: nr 186/1 i 187/14;

II. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału:
- obręb W-42: nr 187/9(187/20, 189/21); 187/10(187/22, 187/23); 187/15(187/24, 184/25); 187/16(187/26, 187/27); 187/17(187/28, 187/29); 187/18(187/30, 187/31); 187/19(187/32, 187/33);
(w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);

III. działka położona poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy dróg publicznych, w przypadku której nie następuje przeniesienie prawa własności:
- obręb W-42: nr 154/70.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64.
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.9.2018
272813.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 12.07.2018
DAR-UA-V.6740.2.4.2018 125302.276792.EK
Data: 29.06.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 9 marca 2018 r., skorygowany pod względem formalnym w dniu 30 maja 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Stokowskiej w Łodzi na odcinku od ul. Kerna do ul. Taterniczej. 
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

- obręb W-7: nr 42/4;
- obręb W-8: nr 230/2, 230/4, 21/1, 22/1, 23/3 i 24/4;

II. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału:

- obręb W-8: nr 34/3(34/11, 34/12); 33/5(33/13, 33/14); 32/3(32/8, 32/9); 31/1(31/4, 31/5); 31/2(31/6, 31/7); 30(30/1, 30/2); 29(29/1, 29/2); 28(28/1, 28/2), 27/2(27/3, 27/4) i 24/3(24/5, 24/6); 
(w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);

III. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, dla których inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: nr 21/1 i 230/4 w obrębie W-8;

IV. działka położona poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, dla której inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: nr 27/9 w obrębie W-7;

V. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności:

- obręb G-31: nr 9/1, 10/24, 11/22, 11/16, 11/1, 11/20, 11/19, 12/8 i 13/6;
- obręb G-32: nr 40/2.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. 
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64. 
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.4.2018
125302.276792.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 28.06.2018
DAR-UA-V.6740.2.18.2017 460023.599176.EK
Data: 28.06.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 1 czerwca 2018 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.2.2018 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Zygmunta w Łodzi na odcinku od ul. Kolumny do rzeki Olechówki. 
Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 
Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera przy Domu Technika), pok.107, tel. 42-638-43-64. 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.18.2017
460023.599176.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 28.06.2018
DAR-UA-V.6740.2.3.2018 115310.276796.EK
Data: 14.06.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 5 marca 2018 r., skorygowany pod względem formalnym w dniu 30 maja 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie: ul. Jędrzejowskiej na odcinku od ul. Tomaszowskiej do rzeki Olechówki i ulicy bez nazwy oznaczonej symbolem 1KDGP w Łodzi.
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
- obręb G-31: nr 10/17, 3, 2, 10/13, 10/20, 11/11, 14/3, 15/5, 16/12, 17/7, 18/14, 19/6, 20/8, 20/14 i 25/4; 
- obręb G-30: nr 225/1;

II. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: 
- obręb G-31: nr 9/2(9/3, 9/4, 95/5, 9/6); 10/25(10/26, 10/27); 5/1(5/2, 5/3); 6/1(6/2, 6/3); 7(7/1, 7/2, 7/3); 8(8/1, 8/2, 8/3, 8/4); 4(4/1, 4/2); 22/4(22/15, 22/16, 22/17); 23/11(23/12, 23/13, 23/14) i 27(27/1, 27/2, 27/3); 
- obręb G-30: nr 228/10(228/14, 228/15); 228/9(228/16, 228/17); 228/4(228/18, 228/19); 227(227/1, 227/2) i 226/7(226/9, 226/10); (w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);

III. działka położona w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, dla której inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: nr 229/2 w obrębie G-30;

IV. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na obszarze niezbędnym do dokonania przejścia przez tereny wód płynących: obręb G-30: nr 579/26, 574/2 i 579/22;

V. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: 
- obręb G-31: nr 9/1, 10/24, 11/22, 11/16, 11/1, 11/20, 11/19, 12/8 i 13/6; 
- obręb G-32: nr 40/2.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. 
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64. 
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.3.2018 
115310.276796.EK

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 13.06.2018
DAR-UA-V.6740.2.1.2018 41145.179548.EK
Data: 21.05.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 22 stycznia 2018 r., skorygowany pod względem formalnym w dniu 6 kwietnia 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ul. Beskidzkiej na odcinku od. ul. Marmurowej do ul. Karkonoskiej w Łodzi”.
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:
I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
- obręb W-4: nr 123/6, 127/1, 118/2, 117/2, 129/1, 116/1, 122/3, 115/1, 133/1, 114/2, 113/2, 112/3, 122/7, 136/1, 106/2, 105/2, 104/3, 139/1, 140/4, 103/3 i 112/7;
- obręb W-3: nr 38/7, 38/20, 38/33, 38/19, 38/18, 5/10, 6/10, 44/6, 7/22, 38/21, 8/15, 10/8, 47/2, 11/7, 48/2, 12/7, 49/1, 50/1, 13/7, 14/13, 51/2, 15/9, 52/2, 16/7, 53/1, 38/22, 54/1, 57/1, 38/24, 38/25, 38/26, 38/35, 1/6, 2/9, 5/9, 6/9, 7/17, 7/21, 8/14, 10/7, 11/6, 12/6, 13/6, 14/10, 14/11, 14/12, 15/8, 16/6, 18/8, 18/10 i 18/12;
II. działka położona w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęta projektem podziału:
- obręb W-4: nr 118/3(118/4, 118/5);
(w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działki przeznaczonej pod drogę podkreślono);
III. działka położona w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, dla której inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: nr 38/35 w obrębie W-3;
IV. działka położona poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy istniejącej drogi publicznej, w przypadku której nie następuje przeniesienie prawa własności: nr 22/7 w obrębie W-4;
V. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb W-4: nr 42/6, 22/7, 118/5(118/3 przed podziałem), 117/3, 116/2, 114/3, 131/1, 112/8, 145/6, 145/5, 106/3, 104/8(104/5 przed podziałem), 103/4, 140/5, 139/2, 138, 137/2, 137/1, 136/3, 135, 134/2, 132/5, 133/2, 132/6, 131/1, 130/1, 129/2, 127/2 i 122/4; obręb W-3: nr 1/7, 2/10, 5/8, 6/5, 6/6, 7/20, 8/13, 10/6, 11/5, 12/5, 13/5, 15/5, 15/7, 16/5, 18/9, 18/13, 19/3, 19/8, 57/2, 51/3, 46/11, 45/1, 44/7, 43,42,40/1 i 39/2;
VI. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do budowy lub przebudowy zjazdów, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb W-4: nr 114/3, 112/8, 145/6, 145/5, 132/5; obręb W-3: nr 54/3, 51/3 i 45/1.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64. Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.1.2018
41145.179548.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 18.05.2018
DAR-UA-V.6740.2.17.2017 458578.59442/2018.EK
Data: 17.05.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i ust. 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.1.2018 - o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ul. Księżycowej na odcinku od ul. Centralnej do ul. Wycieczkowej w Łodzi”.
Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-43-64.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.17.2017
458578.59442/2018.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
                                                                                                                          Dyrektor
 Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 16.05.2018
DAR-UA-V.6740.2.19.2017 519456.58132/2018.EK
Data: 24.04.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 7 listopada 2017 r., skorygowany pod względem formalnym w dniach 31 stycznia 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa ul. Nowotargowej od ul. Tuwima do skrzyżowania z ul. Targową oraz rozbudowa i przebudowa ul. Targowej od ul. Nowotargowej do skrzyżowania z al. Piłsudskiego w Łodzi”.
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem: 
I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: 
 - obręb W-24: nr 9/20, 57/7, 58/14, 58/15, 58/17, 58/18 i 66; 
II. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: 
 - obręb W-24: nr 57/8 (57/9, 57/10); 65/4 (65/47, 65/48); 65/31 (65/49, 65/50); 77/7 (77/24, 77/25); 77/13 (77/26, 77/27, 77/28); 78/3 (78/10, 78/11); 79/4 (79/9, 79/10); 80/3 (80/8, 80/9); 
(w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono); 
III. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy istniejącej drogi publicznej, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb W-24: nr 9/37, 32/27, 32/19, 328/48, 328/49, 328/60 i 328/62; obręb W-25: 45/9 i 45/8; 
IV. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb W-24: nr 9/37, 65/28, 65/49 (65/31 przed podziałem), 77/24 (77/4 przed podziałem), 78/11 (78/3 przed podziałem), 78/1, 79/10 (79/4 przed podziałem), 25/2, 26/1, 32/27, 30, 37/1, 38/1, 58/11, 42, 44, 45, 46/1, 47/7, 48, 50/3, 328/54, 328/60, 56/3, 96/1, 95/5, 94/11, 92/6, 91/1 i 337; obręb W-25: nr 9, 10, 11, 12, 45/8 i 45/9; 
V. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do budowy lub przebudowy zjazdów, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb W-24: nr 65/49 (65/31 przed podziałem), nr 77/28 (77/13 przed podziałem), nr 78/11 (78/3 przed podziałem), nr 96/4 i 56/3; 
VI. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na fragmentach których inwestycja będzie prowadzona na podstawie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: obręb W-24: nr 65/4, 65/31 i 78/3.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64. 
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.19.2017
519456.58132/2018.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi 
Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 24.04.2018
DAR-UA-V.6740.2.18.2017 460023.599176.136768.EK
Data: 29.03.2018
Treść:

Obwieszczenie prezydenta miasta łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 4 października 2017 r., skorygowany pod względem formalnym w dniach 20 grudnia 2017 r., i 15 marca 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ul. Zygmunta w Łodzi na odcinku od ul. Kolumny do rzeki Olechówki”.

Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
 - obręb G-48: nr 55/2, 53/3, 59/6 i 78/1;

II. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału:
- obręb G-31: nr 56/2(56/23, 56/24), 54/1(54/14, 54/15), 55(55/5, 55/6), 52/4(52/7, 52/8), 51/5(51/10, 51/11), 53/6(53/11, 53/12), 57/1(57/2, 57/3);
- obręb G-48: nr 141/3(141/16, 141/17), 140(140/5, 140/6), 139/2(139/7, 139/8), 138/4(138/9, 138/10), 137/4(137/15, 137/16), 137/2(137/13, 137/14), 136/2(136/8, 136/9), 128(128/5, 128/6), 127/3(127/8, 127/9), 126/2(126/7, 126/8), 125/1(125/6, 125/7), 124/5(124/8, 124/9), 123/4(123/7, 123/8), 113/12(113/23, 113/24), 113/11(113/21, 113/22), 112(112/5,112/6), 111(111/5, 111/6), 109/5(109/8, 109/9), 108/5(108/8, 108/9), 107/6(107/9, 107/10), 105/1(105/6,105/7), 104(104/5, 104/6), 103/5(103/11, 103/12), 103/6(103/13, 103/14), 102(102/5, 102/6), 101/2(101/7, 101/8), 79/5(79/8, 79/9), 77(77/5, 77/6), 54/5(54/14, 54/15), 54/1(54/12, 54/13), 56/3(56/8, 56/9), 59/4(59/14, 59/13), 76/1(76/6, 76/7), 114/3(114/13, 114/14), 114/4(114/15, 114/16), 115/2(115/7, 115/8), 116/1(116/6, 116/7), 117/6(117/11, 117/12), 117/5(117/13, 117/14), 118(118/5, 118/6),119/3(119/6, 119/7), 120/4(120/7, 120/8), 122/1(122/4, 122/5);
- obręb G-54: nr 144/12(144/16, 144/17), 162/1(162/4, 162/5), 160/5(160/8,160/9), 158/2(158/5, 158/6), 143/1(143/4, 143/5), 146/2(146/5, 146/6), 154/9(154/10, 154/11), 154/7(154/12, 154/13); (w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);

III. działka położona poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na obszarze niezbędnym do dokonania przejścia przez tereny wód płynących: obręb G-48, nr 247/3;

IV. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy istniejącej drogi publicznej i/lub sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb G-30: nr 564/3; obręb G-48: nr 142/1 i 75/1; obręb G-54: nr 143/5 (143/1 przed podziałem), nr 154/11 (154/9 przed podziałem), nr 154/13 (154/7 przed podziałem), nr 156/16 i 165/2;

V. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do budowy lub przebudowy zjazdów, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb G-31: nr 49/8 i 50/12; obręb G-48: nr 79/9(79/5 przed podziałem), nr 114/16 (114/4 przed podziałem), nr 76/7 (76/1 przed podziałem), nr 59/13 (59/4 przed podziałem), nr 56/9 (56/3 przed podziałem).

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64.

Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.18.2017
                       460023.599176.136768.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik

Oddziału Infrastruktury


Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 28.03.2018
DAR-UA-V.6740.2.17.2017 458578.59442/2018.EK
Data: 12.03.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 3 października 2017 r., skorygowany pod względem formalnym w dniu 31 stycznia 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: rozbudowa ul. Księżycowej od ul. Centralnej do ul. Wycieczkowej.

Zmiana polegać będzie na wyłączeniu poza linię rozgraniczającą teren inwestycji działki nr 410/58 i fragmentu działki nr 410/1 (obecnie działka nr 410/82) w obrębie B-22.

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107, tel. (42) 638-43-64.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.


Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.17.2017

458578.59442/2018.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

KIEROWNIK

Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 09.03.2018
DAR-UA-V.6740.2.15.2017 344745.366978.EK
Data: 10.11.2017
Treść:


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi


        Na podstawie  art. 131 w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i art. 11c ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), zawiadamia się, że w dniach: 25.10. i 03.11.2017 r., zostały wniesione odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej w dniu 25.09,2017 r. – nr DAR-UA-V.9.2017 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ul. Tomaszowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Jędrzejowską w Łodzi, zaś w dniach: 19.10. i 23.10. 2017 r. wpłynęły zażalenia na postanowienie Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.459.2017 – o nadaniu w/w decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

        W związku z powyższym zawiadamia się, że odwołania i zażalenia wraz z dokumentacją sprawy, przekazane zostały do Wojewody Łódzkiego, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.    

        Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.


    Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.15.2017  

                            344745.366978.EK

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik

Oddziału Infrastruktury


Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 09.11.2017
DAR-UA-V.6740.2.15.2017 344745.366978.EK
Data: 16.10.2017
Treść:

Obwieszczenie prezydenta miasta łodzi

 

       Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 25 września 2017 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.9.2017 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Tomaszowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Jędrzejowską w Łodzi, natomiast w dniu 11 października 2017 r. w/w decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności postanowieniem Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-V.459.2017.

     Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera przy Domu Technika), pok.107, tel. 42-638-43-64.

   Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

    Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.15.2017   

                      344745.366978.EK

  Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi  

Kierownik

Oddziału Infrastruktury

 

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 12.10.2017
DAR-UA-V.6740.2.15.2017 344746.366978.EK
Data: 17.08.2017
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 21 lipca 2017 r., skorygowany pod względem formalnym w dniu 7 sierpnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulicy Tomaszowskiej: odcinek od ronda z al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania” w Łodzi.
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

 1. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
  - obręb G-32, działki nr 1/155; 1/153 1/151; 1/149; 1/145; 1/147;
  - obręb G- 31, działki nr 10/7; 11/1; 11/16; 11/19; 15/10;
 2. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału:
  - obręb G- 31, działki nr: 1/80(1/106, 107); 1/42(1/108, 1/109); 9(9/1, 9/2); 10/9(10/24, 10/25); 11/15(11/22, 11/23); 11/18(11/20, 11/21); 12/1(12/8, 12/9); 13/1(13/6, 13/7);
  - obręb G-32, działki nr: 1/135(1/158, 1/159); 1/32(1/160, 1/161); 1/33(1/162, 1/163); 1/131(1/164, 1/165); 1/136(1/166, 1/167); 1/140(1/168, 1/169, 1/170, 1/171);
  (w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);
 3. działka, stanowiąca istniejący pas drogi publicznej, znajdująca się w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji: nr 40/2 w obrębie G-32;
 4. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na obszarze niezbędnym do dokonania przejścia przez tereny linii kolejowej: obręb G-31, działki nr: 1/4, 1/97, 1/98, 1/14, 1/107 (nr 1/80 przed podziałem), 1/109 (nr 1/42 przed podziałem); obręb G-32, działki nr: 1/154, 1/171 (nr 1/140 przed podziałem);
 5. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb G-19, nr 4/1; obręb G-20, nr 46/4 i 46/5; obręb G-31, nr: 1/104, 1/44, 1/100 i 13/7 (nr 13/1 przed podziałem); obręb G-32, nr 1/149, 1/151 i 1/165 (nr 1/131 przed podziałem);
 6. działka położona w linii rozgraniczającej teren inwestycji, dla której inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: nr 2/6 w obrębie G-32.
 7. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na obszarze niezbędnym do dokonania rozbiórki istniejących obiektów budowlanych kubaturowych, nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: obręb G-31, nr: 11/23 (nr 11/15 przed podziałem) i 13/7 (nr 13/1 przed podziałem); obręb G-32, nr: 1/161 (nr 1/32 przed podziałem) i 1/171 (1/140 przed podziałem).

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64.
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.15.2017
344746.366978.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Eligia Klimek (2017-08-14)

DAR-UA-V.6740.2.6.2017 63020.157451.EK
Data: 10.08.2017
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 30 czerwca 2017 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.5.2017 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Pstrowskiego w Łodzi na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Chałubińskiego.

Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-43-64.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.6.2017
63020.157451.EK

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Eligia Klimek (2017-08-10)

DAR-UA-V.6740.2.8.2017 106642.157450.EK
Data: 10.08.2017
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 14 lipca 2017 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.6.2017 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Powstańców Śląskich w Łodzi na odcinku od ul. Janosika do ul. Pstrowskiego.
Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-43-64.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.8.2017
106642.157450.EK

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Eligia Klimek (2017-08-10)


Informację wprowadził(a): Migracja danych (22.08.2017 15:20)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (17.11.2017 12:02)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 6069

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
17.11.2017 12:02 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
28.08.2017 14:48 Migracja danych Modyfikacja strony
23.08.2017 10:10 Migracja danych Modyfikacja strony
23.08.2017 10:03 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 09:32 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.08.2017 09:31 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.08.2017 23:02 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 23:02 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 23:02 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 23:01 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 23:01 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 15:20 Migracja danych Utworzenie strony