Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

DAR-UA-V.6740.2.15.2015
Data: 29.12.2016
Treść:

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) zawiadamia się, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadza ponowną procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego: budowy ul. Nowowęglowej w Łodzi na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Stefana Kopcińskiego
Dokumentacja ww. przedsięwzięć udostępniona jest do wglądu w dniach od 30 grudnia 2016 r. do 20 stycznia 2017r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25 w godzinach 7.30-15.30, pokój 1202 (tel. 42 665 03 86) oraz siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 110, pokój 106 (tel. 42 272 63 96).
Wnioski i uwagi można składać w siedzibie lub na adres RDOŚ w Łodzi, a także Wydziału Urbanistyki i Architektury Dep. Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, pok. 046.

DAR-UA-V.6740.2.15.2015

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Sebastian Rudziński (2016-12-22)

DAR-UA-V.6740.2.16.2015
Data: 24.06.2016
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 38 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 16 czerwca 2016 r. została wydana decyzja nr DAR-UA-V.8.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla budowy ul. Wierzbowej w Łodzi na odcinku od ul. Nowowęglowej do ul. Juliana Tuwima
Powyższa decyzja wraz z dokumentacją sprawy, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 6 czerwca 2016 r. (znak: WOOŚ-I.4242.1.1.2016.MGr.3) oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 4 maja 2016 r. (PPIS-Ł-ZNS-440/64-P17/2010/15/16 266, 304) w przedmiotowej sprawie, są do wglądu w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 110, 90-926 Łódź, pok. 106 (tel. 42 272 63 96).

DAR-UA-V.6740.2.16.2015

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Sebastian Rudziński (2016-06-17)

DAR-UA-V.6740.2.16.2016
Data: 28.04.2016
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia się, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadza ponowną procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego: budowy ul. Wierzbowej w Łodzi na odcinku od ul. Nowowęglowej do ul. Juliana Tuwima.
Dokumentacja ww. przedsięwzięć udostępniona jest do wglądu w dniach od 29 kwietnia do 19 maja 2016 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25 w godzinach 730-1530, pokój 1218 (tel. 42 665 09 65) oraz siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 110, pokój 106 (tel. 42 272 63 96). Wnioski i uwagi można składać w siedzibie lub na adres RDOŚ w Łodzi, a także Wydziału Urbanistyki i Architektury Dep. Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, pok. 046.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.16.2016

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Sebastian Rudziński (2016-04-26)

DAR-UA-II.6740.836.2015 29575.2016.KG
Data: 23.03.2016
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 marca 2016 r.

DAR-UA-II.6740.836.2015
29575.2016.KG

Zawiadomienie
o ponownym przeprowadzeniu oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33, art., 34, art., 35 i 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamia się, że prowadzone jest postępowanie w sprawie ponownej procedury ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, w ramach postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na budowę I etapu realizacji inwestycji, udzielonego ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-II.219.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku, obejmującego:

  • rozbudowę budynku sportowo-rekreacyjnego o halę basenową i basen zewnętrzny,
  • przebudowę fragmentu drogi pożarowej,
  • przebudowę zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji deszczowej i basenowej,
  • budowę zewnętrznych instalacji: elektrycznej, teletechnicznej i nagłośnieniowej,
  • ukształtowanie terenu i zieleni,
na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wedmanowej 10, działki nr: 207/12-207/29, 206/5, 194/7 w obrębie G-18.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości zawiadomienia, można zapoznać się, w publicznie dostępnym wykazie, z danymi o wniosku oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie – dokumentacja ww. przedsięwzięcia udostępniona jest do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, w godzinach 7.30-15.30, pokój 1118, tel. (42) 665 09 68. Sprawę prowadzi Piotr Tazbir – inspektor w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104, w godzinach 8.00-16.00, pok. 039. tel. (42) 638 43 70. Sprawę prowadzi inspektor Krystyna Rylska-Guziak.
Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (Dz.U. nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, art. 35, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kierownik
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego II
Danuta Lachman-Łuczak

Informację opracował(a): Krystyna Rylska-Guziak (2016-03-23)

DAR-UA-V.6740.2.17.2015
Data: 22.12.2015
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 38 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 10 grudnia 2015 r. została wydana decyzja nr DAR-UA-V.17.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: rozbudowa ul. Składowej od Nowowęglowej do ul. Gabriela Narutowicza oraz ul. Witolda Knychalskiego od ul. Gabriela Narutowicza do ul. Nowowęglowej.
Powyższa decyzja wraz z dokumentacją sprawy, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 2 listopada 2015 r. (znak: WOOŚ-I.4242.189.2015.MG.4) oraz opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 13 października 2015 r. (PPIS-Ł-ZNS-440/64-P16/2010/15 769) w przedmiotowej sprawie, są do wglądu w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 110, 90-926 Łódź, pok. 106 (tel. 42 272 63 96).

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.17.2015

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Sebastian Rudziński (2015-12-17)

DAR-UA-V.6740.553.2014 DAR-UA-V.6740.554.2014 DK
Data: 27.10.2015
Treść:

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235i) zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi wydał decyzje:

  • w dniu 14 października 2015 r. nr DAR-UA-V.932.2015 o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz udzieleniu pozowaniu na budowę wiaduktu w ciągu ul. Nowotargowej w Łodzi
  • w dniu 16 października 2015 r. nr DAR-UA-V.958.2015 o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz o wydaniu pozwolenia na budowę ramp zjazdowych w rejonie ulic Nowotargowej i Nowowęglowej w Łodzi.
Dokumentacja ww. spraw, postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 12 października 2015 r. (znak: WOOŚ-I.4242.154.2015.MG.5 oraz WOOŚ-I.4242.155.2015.MG.5) oraz opinie sanitarne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2015 r. (PPIS-Ł-ZNS-440/64-P15/2010/15 622 oraz PPIS-Ł-ZNS-440/64-P15/2010/15 623) w przedmiotowych sprawach są do wglądu w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Dep. Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 110, 90-926 Łódź, pok. 107 (tel. 42 638 46 77).

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.553.2014
DAR-UA-V.6740.554.2014
DK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Dagmara Kafar (2015-10-23)

DAR-UA-V.6740.2.17.2015
Data: 02.10.2015
Treść:

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zawiadamia się, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadza ponowną procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego: rozbudowy ul. Składowej od Nowowęglowej do ul. Gabriela Narutowicza oraz ul. Witolda Knychalskiego od ul. Gabriela Narutowicz do ul. Nowowęglowej.
Dokumentacja ww. przedsięwzięć udostępniona jest do wglądu w dniach od 5 do 26 października 2015 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25 w godzinach 7.30-15.30, pokój 1218 (tel. 42 665 09 65) oraz siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 110, pokój 106 (tel. 42 272 63 96).
Wnioski i uwagi można składać w siedzibie lub na adres RDOŚ w Łodzi, a także Wydziału Urbanistyki i Architektury Dep. Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, pok. 046.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.17.2015

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Sebastian Rudziński (2015-09-29)

DAR-UA-V.6740.553.2014 DAR-UA-V.6740.554.2014 68509,77077.DK
Data: 10.08.2015
Treść:

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) zawiadamia się, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadza ponowną procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć polegających na
budowie ramp zjazdowych w rejonie projektowanych ulic Nowotargowej i Nowowęglowej oraz wiaduktu w ciągu ul. Nowotargowej w Łodzi.
Dokumentacja ww. przedsięwzięcia udostępniona jest do wglądu w dniach od 11 sierpnia do 1 września 2015r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25 w godzinach 7.30-15.30, pokój 1218 (tel. 42 665 09 65).
Wnioski i uwagi można składać w siedzibie lub na adres RDOŚ w Łodzi, a także Wydziału Urbanistyki i Architektury Dep. Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, pok. 046.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.553.2014
DAR-UA-V.6740.554.2014
68509,77077.DK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Dagmara Kafar (2015-08-06)

DAR-UA-V.6740.2.5.2015
Data: 10.07.2015
Treść:

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 38 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 3 lipca 2015 r. została wydana decyzja nr DAR-UA-V.10.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: rozbudowa ul. William Lindleya, ul. Tramwajowej oraz ul. Węglowej na odcinku od ul. Tramwajowej do projektowanej ul. Nowotargowej.
Powyższa decyzja wraz z dokumentacją sprawy, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 1 lipca 2015 r. (znak: WOOŚ-I.4242.100.2015.MG.3) w przedmiotowej sprawie, jest do wglądu w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 110, 90-926 Łódź, pok. 106 (tel. 42 272 63 96).

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.5.2015

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Sebastian Rudziński (2015-07-07)

DAR-UA-V.6740.160.2015 71489.DK
Data: 22.06.2015
Treść:

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zawiadamia się, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadza ponowną procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy ulicy Wierzbowej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Nowowęglowej w Łodzi.
Dokumentacja ww. przedsięwzięcia udostępniona jest do wglądu w dniach od 23 czerwca do 14 lipca 2015 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25 w godzinach 7.30-15.30, pokój 1202 (tel. 42 665 03 86) oraz siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 110, pokój 107 (tel. 42 638 46 77).
Wnioski i uwagi można składać w siedzibie lub na adres RDOŚ w Łodzi, a także Wydziału Urbanistyki i Architektury Dep. Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, pok. 46.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.160.2015
71489.DK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Dagmara Kafar (2015-06-18)

DAR-UA-V.6740.2.5.2015
Data: 08.06.2015
Treść:

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zawiadamia się, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadza ponowną procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego: rozbudowy ul. William Lindleya, ul. Tramwajowej oraz ul. Węglowej na odcinku od ul. Tramwajowej do projektowanej ul. Nowotargowej.
Dokumentacja ww. przedsięwzięć udostępniona jest do wglądu w dniach od 9 do 30 czerwca 2015 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25 w godzinach 7.30-15.30, pokój 1218 (tel. 42 665 09 65) oraz siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 110, pokój 106 (tel. 42 272 63 96).
Wnioski i uwagi można składać w siedzibie lub na adres RDOŚ w Łodzi, a także Wydziału Urbanistyki i Architektury Dep. Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, pok. 46.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.5.2015

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Sebastian Rudziński (2015-06-01)

DAR-UA-V.6740.12.17.2013
Data: 21.05.2015
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 38 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 14 maja 2015r. po przeprowadzeniu procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko została wydana decyzja nr DAR-UA-V.7.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na budowie projektowanej ul. Nowotargowej na odcinku od projektowanej ul. Nowowęglowej do ul. Tuwima i budowie projektowanej ulicy Nowowęglowej (powiatowej) od projektowanej ul. Nowotargowej do ul. Wierzbowej oraz rozbudowie ul. Wierzbowej na odcinku od posesji nr 52 do projektowanej ul. Nowowęglowej w Łodzi.
Powyższa decyzja wraz z dokumentacją sprawy, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 11 maja 2015r. (znak: WOOŚ-I.4242.45.2015.MG.5) oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2015r. (PPIS-Ł-ZNS-440/64-P10/2010/15 180) w przedmiotowej sprawie, są do wglądu w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 110 (pok. 107 wejście od strony Pasażu Schillera - tel. 42 638 66 77).

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.12.17.2013

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Dagmara Kafar (2015-05-15)

DAR-UA-V.6740.99.2015
Data: 15.05.2015
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 38 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 8 maja 2015 r. została wydana decyzja nr DAR-UA-V.368.2015 o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę ul. płk. Jana Kilińskiego od ul. Juliana Tuwima do al. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
Powyższa decyzja wraz z dokumentacją sprawy, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2015 r. (znak: WOOŚ-I.4242.63.2015.MP.3) oraz opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2015 r. (PWIS.NSOZNS.9022.2.11.2015.MF.DW) w przedmiotowej sprawie, są do wglądu w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 110, 90-926 Łódź, pok. 106 (tel. 42 272 63 96).

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.99.2015

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Sebastian Rudziński (2015-05-13)

DAR-UA-V.6740.78.2015 141019.DK
Data: 04.05.2015
Treść:

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235i) zawiadamia się, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał decyzję nr DAR-UA-V.318.2015 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o udzieleniu pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej autobusowej w rejonie projektowanych ulic Nowotargowej i Nowowęglowej w Łodzi.
Dokumentacja ww. sprawy, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2015 r. (znak: WOOŚ-I.4242.33.2015.MG.3) oraz opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 2 kwietnia 2015 r. (PPIS-Ł-ZNS-440/64-P11/2010/2015 179) w przedmiotowej sprawie są do wglądu w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Dep. Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 110, 90-926 Łódź, pok. 107 (tel. 42 638 46 77).

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.78.2015
141019.DK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Dagmara Kafar (2015-04-28)

DAR-UA-V.6740.99.2015 7700. 25289. 33361SR
Data: 25.03.2015
Treść:

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zawiadamia się, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadza ponowną procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego:
przebudowy ul. płk. Jana Kilińskiego od ul. Juliana Tuwima do al. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
Dokumentacja ww. przedsięwzięć udostępniona jest do wglądu w dniach od 26 marca do 16 kwietnia 2015 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25 w godzinach 7.30-15.30, pokój 1202 (tel. 42 665 03 86) oraz siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 110, pokój 106 (tel. 42 272 63 96).
Wnioski i uwagi można składać w siedzibie lub na adres RDOŚ w Łodzi, a także Wydziału Urbanistyki i Architektury Dep. Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, pok. 46.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.99.2015
7700. 25289. 33361SR

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Sebastian Rudziński (2015-03-20)

DAR-UA-V.6740.78.2015 DAR-UA-V.6740.12.17.2013 DK
Data: 17.03.2015
Treść:

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) zawiadamia się, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadza ponowną procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć dotyczących:

  • budowy projektowanej ul. Nowotargowej na odcinku od projektowanej ul. Nowowęglowej do ul. Tuwima i budowie projektowanej ul. Nowowęglowej od projektowanej ul. Nowotargowej do ul. Wierzbowej oraz rozbudowie ul. Wierzbowej na odcinku od posesji nr 52 do projektowanej ul. Nowowęglowej w Łodzi
  • budowy wewnętrznej drogi autobusowej w rejonie projektowanej ul. Nowotargowej i projektowanej ul. Nowowęglowej w Łodzi
Dokumentacja ww. przedsięwzięć udostępniona jest do wglądu w dniach od 18 marca do 8 kwietnia 2015r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25 w godzinach 7.30-15.30, pokój 1218 (tel. 42 665 09 65) oraz siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 110, pokój 107 (tel. 42 638 46 77).
Wnioski i uwagi można składać w siedzibie lub na adres RDOŚ w Łodzi, a także Wydziału Urbanistyki i Architektury Dep. Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, pok. 046.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.78.2015
DAR-UA-V.6740.12.17.2013
DK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Dagmara Kafar (2015-03-13)

DAR-UA-V.6740.2.39.2014 61472.DK
Data: 12.12.2014
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 38 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),
zawiadamia się, że w dniu 1 grudnia 2014 r. po przeprowadzeniu procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko została wydana decyzja nr DAR-UA-V.47.2014 zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA.V.2.2013 z dnia 25.03.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Składowej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. POW oraz budowie projektowanej ulicy Węglowej na odcinku od ul. POW do projektowanej ul. Targowej i projektowanej ul. Targowej na odcinku od projektowanej ul. Węglowej do ul. Składowej w Łodzi.
Powyższa decyzja wraz z dokumentacją sprawy, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 4 listopada 2014 r. (znak: WOOŚ-I.4242.148.2014.MG.3) oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 27 października 2014 r. (PPIS-Ł-ZNS-440/64-P8/2010/14 815) w przedmiotowej sprawie, są do wglądu w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 110 (pok. 107 wejście od strony Pasażu Schillera - tel. 42 638 64 43).

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.39.2014
61472.DK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Dagmara Kafar (2014-12-10)

DAR-UA-V.6740.2.39.2014 61472.DK
Data: 01.10.2014
Treść:

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zawiadamia się, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadza ponowną procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: rozbudowa ul. Składowej na odcinku od Kilińskiego do POW oraz budowa projektowanej ul. Nowowęglowej od POW do projektowanej Nowotargowej oraz ul. Nowotargowej od Nowowęglowej do Składowej, będącego przedmiotem dokumentacji, dotyczącej zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 marca 2013 r. nr DAR-UA-V.2.2013. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Dokumentacja ww. przedsięwzięcia udostępniona jest do wglądu w dniach od 1 do 22 października 2014 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25 w godzinach 7.30-15.30, pokój 1218 (tel. 42 665 09 65).
Wnioski i uwagi można składać w siedzibie lub na adres RDOŚ w Łodzi, a także Wydziału Urbanistyki i Architektury Dep. Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, pok. 46.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.39.2014
61472.DK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Dagmara Kafar (2014-09-26)

DAR-UA-V.6740.526.2014 54970.DK DAR-UA-V.6740.527.2014 58411.DK
Data: 29.09.2014
Treść:

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zawiadamia się, że w dniu 15 września 2014 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał decyzje nr DAR-UA-V.819.2014 oraz DAR-UA-V.820.2014 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o udzieleniu pozwolenia na przebudowę ul. Kilińskiego na odcinku od posesji 56 do posesji 68-70 oraz od posesji 68-70 do ul. Tuwima w Łodzi.
Dokumentacja ww. spraw, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10 września 2014 r. (znak: WOOŚ-1.4242.107.2014.MG.3) oraz opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2014 r. (PPIS-Ł-ZNS-440/64-P7/2010/14 626) w przedmiotowych sprawach są do wglądu w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Dep. Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 110, 90-926 Łódź, pok. 107 (tel. 42 638 46 77).

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.526.2014
DAR-UA-V.6740.527.2014
54970.DK
58411.DK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Dagmara Kafar (2014-09-24)

DAR-UA-V.6740.363.2014 39082.DK
Data: 09.09.2014
Treść:

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zawiadamia się, że w dniu 3 września 2014 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał decyzję nr DAR-UA-V.759.2014 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o udzieleniu pozwolenia na budowę wiaduktu drogowego nad ul. Tramwajową w Łodzi.
Dokumentacja ww. sprawy, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2014 r. (znak: WOOŚ-1.4242.83.2014.MG.3) oraz opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 28 lipca 2014 r. (PPIS-Ł-ZNS-440/64-P6/2010/14 560) w przedmiotowej sprawie są do wglądu w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Dep. Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 110, 90-926 Łódź, pok. 106 (tel. 42 638 46 77).

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.363.2014
39082.DK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Dagmara Kafar (2014-09-05)


Informację wprowadził(a): Migracja danych (22.08.2017 15:14)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (28.08.2018 13:03)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 12186

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
28.08.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
28.08.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.08.2018 13:02 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.08.2018 12:53 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
17.11.2017 12:02 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
28.08.2017 14:48 Migracja danych Modyfikacja strony
23.08.2017 10:14 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 10:11 Migracja danych Modyfikacja strony
23.08.2017 09:41 Migracja danych Modyfikacja strony
23.08.2017 09:24 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.08.2017 09:23 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.08.2017 09:21 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.08.2017 22:42 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:42 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:30 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:28 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:27 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:26 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:26 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:24 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 15:14 Migracja danych Utworzenie strony