Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 13.09.2017 18:26 do 14.09.2017 00:32.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Petycje

Petycje:r

Składanie petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).r

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.r

O tym czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.r

Załatwienie petycji: r

Adresat rozpatruje petycję według swojej właściwości. Jeżeli nie jest właściwy do rozpatrzenia petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni, do właściwego organu, zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.r

Petycja powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, organ może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).r

Adresat ma obowiązek poinformowania autora petycji o sposobie jej rozpatrzenia.r

Petycja niezawierająca oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego, pozostaje bez rozpoznania.r

Sposoby wniesienia petycji: r

Petycje można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.r

Adresat petycji, zobowiązany jest do niezwłocznego umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej odwzorowanej cyfrowo (skan) petycji, datę jej złożenia, a po wyrażeniu zgody, imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu wnoszącego petycję.r

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.r

Zbiorcza informacja o przyjętych i rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi petycjach w 2016 r. (2017-06-22) >>>r

Zbiorcza informacja o przyjętych i rozpatrzonych przez Radę Miejską w Łodzi petycjach w 2016 r. (2017-06-22) >>>r

Zbiorcza informacja o ilości przyjętych i rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi petycji w 2015 r. >>>

Informacja dotycząca petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łodzi i Rady Miejskiej w Łodzi

DPK-BGM-II.152.2.2017
Odwzorowanie cyfrowe:BGM_petycja_czynsz_170804.pdf
Data złożenia:19.07.2017
W sprawie:Zmiana stawki bazowej czynszu
DPK-KLT-II.152.1.2017
Odwzorowanie cyfrowe:WGK_petycja_20170912.pdf
Data złożenia:13.07.2017
W sprawie:Budowa Pomnika Łódzkich Włókniarek
Status załatwienia:WGK_odppet_20170912.pdf
Status załatwienia:WGK_petycje_pomn_odp_170901.pdf
Status załatwienia:WKul_petycje_pominik_stanowisko_170804.pdf
DPr-BRM-II.152.2.2017
Odwzorowanie cyfrowe:BRM_Petycja_transport_170621.pdf
Data złożenia:12.06.2017
W sprawie:Ulgi w transporcie zbiorowym
Status załatwienia:BRM_petycja_status_170911.pdf
Status załatwienia:BRM_petycja_inf_170911.pdf
DKZ-BGM-II.152.1.2017
Odwzorowanie cyfrowe:Pliki.zip
Data złożenia:11.04.2017
W sprawie:Zmiana stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych w gminnym zasobie mieszkaniowym Łodzi oraz urealnienie stawki wykupu mieszkań
Status załatwienia:BGM_odp_petycja_170614.pdf
DPr-BRM-II.152.1.2017
Odwzorowanie cyfrowe:BRM_pet77_20170321.pdf
Data złożenia:09.03.2017
W sprawie:Likwidacja linii autobusowej nr 77
Status załatwienia:Pliki.zip
ZIM-DO.0502.1.1.2017
Odwzorowanie cyfrowe:ZKM_paetycje_Jelenia_20170112_20170125.pdf
Data złożenia:12.01.2017
W sprawie:Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz remont nawierzchni ul. Jelenia
Status załatwienia:WZKzM_petycje_ZIM_Jelenia170309.pdf
DSS-GK-I.152.1.2017
Odwzorowanie cyfrowe:WGK_petlub_20170912.pdf
Data złożenia:29.12.2016
W sprawie:Uciążliwości wynikającej z sąsiedztwa "Sortowni i stacji przeładunkowej odpadów komunalnych, składowiska balastu oraz bazy urządzenia do sterylizacji odpadów Łódź - Lublinek"
Status załatwienia:WGK_odplub_20170912.pdf
DPr-BRM-II.0005.23.62.2016
Odwzorowanie cyfrowe:BRM_pet_20161107.pdf
Data złożenia:27.10.2016
W sprawie:Utworzenie miejskiego przewoźnika kolejowego "Łódzka Kolej Miejska" sp. z o.o.
Status załatwienia:Pliki.zip
DSS-Ed-V.152.1.2016
Odwzorowanie cyfrowe:WE_petycja_lazienki_161012.pdf
Data złożenia:27.09.2016
W sprawie:Program „Wzorowa Łazienka”
Status załatwienia:WE_petycja_lazienka_161214.pdf
DPr-BRM-II.0005.23.48.2016
Odwzorowanie cyfrowe:BRM_petycja_kolej_scheiblera_20160909.pdf
Data złożenia:01.09.2016
W sprawie:Przebudowa zlikwidowanej łódzkiej bocznicy „Kolej Scheiblera” na kolej miejską
Status załatwienia:Pliki.zip
DPr-BRM-II.0005.8.67.2016
Odwzorowanie cyfrowe:BRM_petycja_Nowe_Centrum_Lodzi_20160818.pdf
Data złożenia:17.08.2016
W sprawie:Nazwanie ulic w Nowym Centrum Łodzi
Status załatwienia:Pliki.zip
DSS-GK-I.152.2.2016
Odwzorowanie cyfrowe:WGK_petenerg_20170912.pdf
Data złożenia:24.06.2016
W sprawie:Problematyka efektywności energetycznej
Status załatwienia:WGK_odpenerg_20170912.pdf
DPr-BRM-II.0005.5.28.2016
Odwzorowanie cyfrowe:BRM_petycja_20160622.pdf
Data złożenia:10.06.2016
W sprawie:Podjęcie działań zapobiegających masowej wycince drzew w Łodzi
Status załatwienia:Pliki.zip
ZDiT-DO.0502.30.1.2016
Odwzorowanie cyfrowe:WZKzM_petycja-Andrespol_160408.pdf
Data złożenia:06.04.2016
W sprawie:Modernizacja ulicy Ziarnistej w Łodzi
Status załatwienia:ZDiT_petycja_odpowiedz_20160513_20160518.pdf
DSS-GK-1.152.1.2016
Odwzorowanie cyfrowe:WGK_petnivea_20170912.pdf
Data złożenia:23.03.2016
W sprawie:Przystąpienie do konkursu w ramach akcji \"Podwórko NIVEA - edycja 2016 r.
Status załatwienia:WGK_odpnivea_20170912.pdf
DOA-Inf-VI.152.1.2016
Odwzorowanie cyfrowe:Inf_VI_152_1_20160325.pdf
Data złożenia:22.03.2016
W sprawie:Zaplanowanie procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające wsparcie Producenta
Status załatwienia:WInf_petycja_odp_22032016_14062016.pdf
DPr-BRM-II.0005.23.9.2016
Odwzorowanie cyfrowe:BRM_petmodtran_20160715.pdf
Data złożenia:23.02.2016
W sprawie:Zaniechanie zmian w komunikacji miejskiej przewidywanych w opracowywanym projekcie pn. „Model Zrównoważonego Transportu Zbiorowego Łodzi 2020”
Status załatwienia:Pliki.zip
DSS-OŚR-V.152.1.2016
Odwzorowanie cyfrowe:WOSiR_petycja_barszcz_sosnowskiego_160219.pdf
Data złożenia:05.02.2016
W sprawie:Wprowadzenie i wdrożenie skutecznego programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu miasta Łodzi
Status załatwienia:WOSiR_petycja_barszcz_odp_160223.pdf
DPr-BRM-II.0005.7.11.2016
Odwzorowanie cyfrowe:BRM_petycja_plan_160224.pdf
Data złożenia:08.01.2016
W sprawie:Utrzymanie działalności Specjalistycznego Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16
Status załatwienia:Pliki.zip
DOA-PJR-IV.152.1.2015
Odwzorowanie cyfrowe:WPJiRP_petycja_151125.pdf
Data złożenia:16.11.2015
W sprawie:Kontrola prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche
Status załatwienia:Petycje.zip

Szczegółowych informacji udziela: r

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Skarg
ul. Piotrkowska 113
90-430 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-79