Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 23.08.2017 14:39 do 23.08.2017 14:44.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Projekt „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”

Informacja o projekcie „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”

Data podpisania umowy: 16 maja 2005 r.

Przedmiot umowy: usługi doradcze dla miasta Łodzi i regionu łódzkiego polegające na opracowaniu oraz realizacji projektu pod nazwą „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”

Nazwa Wykonawcy: McKinsey & Company Poland Sp. z o.o.

Wynagrodzenie Wykonawcy: 3.600.000 złotych brutto

Cel projektu:
Projekt ma na celu zwiększenie potencjału rozwojowego Łodzi i regionu łódzkiego, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc pracy.

Sposób realizacji projektu:
Realizacja powyższych zamierzeń odbędzie się poprzez opracowanie i wdrożenie strategii utworzenia i rozwoju klastra w Łodzi w oparciu o potencjał innowacyjny regionu. 
„Klaster” polega na integracji przestrzennej i funkcjonalnej przedsiębiorstw w ramach danej branży przemysłu lub spokrewnionych branż, powiązanych uzupełniającą strukturą naukową i polityczną. Znane przykłady klasterów, jak Wolfsburg i Dortmund w Niemczech, czy północny region stanu Minas Gerais w Brazylii, a także Silicon Valley w Stanach Zjednoczonych dowodzą, że połączenie rozproszonych dotychczas aktywów regionu prowadzi do powstania znaczącej liczby stanowisk pracy, o ile oczywiście jest stymulowane odpowiednim dopływem inwestycji. Kluczowe dla udanej realizacji projektu będzie szerokie wsparcie ze strony władz samorządowych, organizacji politycznych, społecznych oraz kręgów biznesowych i akademickich w mieście i regionie. Stąd planowane jest szerokie zaangażowanie w projekcie ich przedstawicieli.

Projekt będzie składał się z następujących etapów:

 1. Fazy koncepcyjnej obejmującej: (a) diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej, (b) opracowanie strategii rozwoju Miasta w oparciu o koncepcję klastra i z wykorzystaniem potencjału innowacyjnego regionu oraz (c) opracowanie planu wdrożenia Projektu.
 2. Fazy wdrożeniowej, obejmującej (a) wdrożenie działań mających na celu podniesienie atrakcyjności Miasta dla aktualnych i potencjalnych nowych inwestorów, ze szczególnym uwzględnieniem branży priorytetowych, oraz równoległe (b) nawiązanie kontaktów i przedstawienie oferty Miasta aktualnym i potencjalnym inwestorom w celu przekonania ich do inwestycji w Łodzi i regionie.
 3. Fazy monitorowania procesu wdrożenia strategii i rozwoju klastra.
  Realizacja projektu będzie trwała około 1,5 roku.

Zarządzanie projektem będzie się odbywało za pomocą następujących struktur:

 1. Zespół Projektowy – Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ oraz konsultanci McKinsey – którego podstawowym zadaniem będzie zarządzanie projektem.
 2. Komitet Kierujący – Prezydent Miasta Łodzi, Wiceprezydenci i wybrani dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Łodzi – będzie odpowiadał za podejmowanie kluczowych decyzji związanych z realizacją projektu.
 3. Rada Konsultacyjna – partnerzy projektu – przedstawiciele świata nauki i biznesu oraz innych jednostek samorządu terytorialnego w regionie i podmiotów zaangażowanych w realizację Projektu.

Projekt otrzymał dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Obecnie przygotowywane są dokumenty celem podpisania stosownej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

Projekt „Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi”

2013-11-06

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt pn. „Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość Projektu: 919 880,00 PLN; wartość dofinansowania: 781 898,00 PLN; wkład własny: 137 982,00 PLN.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2013 - grudzień 2014

Celem głównym projektu jest zachęcenie do studiowania w Łodzi poprzez promocję programu Młodzi w Łodzi oraz zalet Miasta i Łódzkich uczelni.

Pierwszym celem pośrednim projektu jest zachęcenie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią oraz budowanie pozytywnego wizerunku Miasta, sprzyjającego rozwojowi zawodowemu.

Kolejnym celem pośrednim jest promocja marki Miasta Łodzi poprzez wzmocnienie jego wizerunku jako silnego ośrodka akademickiego, sprzyjającego dalszemu rozwojowi kariery zawodowej.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • Realizacja aplikacji internetowej – Test kompetencyjny
  Opracowany test pomoże wybrać kierunek studiów najbardziej zgodny z profilem osobowościowym osoby wypełniającej.
 • Realizacja łódzkiej gry komputerowej
  Gra będzie zapoznawała z historią, zabytkami, atrakcjami kulturalnymi i rekreacyjnymi, uczelniami, pracodawcami itp. Grafika gry będzie w atrakcyjny sposób prezentować charakterystyczne łódzkie miejsca.
 • Realizacja spotu zachęcającego do studiowania w Łodzi
  30-sekundowy spot reklamowy będzie zachęcał do studiowania w Łodzi, prezentując lokalne uczelnie, możliwości pracy i kariery oraz ofertę kulturalno-rekreacyjną.
 • Ogólnopolska kampania wizerunkowa programu Młodzi w Łodzi
  Kampania będzie zachęcała do studiowania w Łodzi poprzez prezentację inicjatyw programu. Obejmie ogłoszenia na 300 billboardach w Łodzi oraz miastach szeroko rozumianego obszaru oddziaływania łódzkiego ośrodka akademickiego. Przewiduje się również umieszczenie ogłoszeń na citylightach i ekranach LED w szkołach ponadgimnazjalnych.
 • Przeprowadzenie kampanii internetowej, zakładającej promocję programu Młodzi w Łodzi na stronach dedykowanych grupie docelowej oraz szeroką kampanię wizerunkową w najbardziej popularnych portalach ogólnopolskich i społecznościowych, obejmującą emisję spotu zachęcającego do studiowania w Łodzi, zamieszczenie banerów, artykułów sponsorowanych, linków do strony programu.
 • Zamieszczenie informacji w prasie - reklamy lub artykuły sponsorowane umieszczone będą w dodatkach edukacyjnych najpopularniejszych ogólnopolskich dzienników.
 • Opracowanie i druk planera akademickiego tj. kalendarza studenckiego obejmującego rok akademicki.
 • Wydanie informatora prezentującego inicjatywy programu Młodzi w Łodzi oraz zachęcającego do studiowania w Łodzi poprzez prezentację łódzkich uczelni, łódzkich pracodawców oraz oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej Miasta.
 • Wykonanie gadżetów reklamowych
 • Eventy promocyjne zachęcające do studiowania w Łodzi.
  Eventy zorganizowane będą dla maturzystów w Łodzi oraz miastach szeroko rozumianego regionu łódzkiego (Częstochowa, Kielce, Radom, Kalisz, Płock, Bełchatów, Łowicz, Piotrków Tryb., Rawa Mazowiecka, Kutno, Pabianice, Sieradz, Łowicz, Brzeziny, Tomaszów Maz.). Będą polegać na wizytowaniu wymienionych miejscowości obrandowanym i specjalnie wyposażonym autokarem, w którym przedstawiane będą prezentacje multimedialne oraz spoty zachęcające do studiowania w Łodzi, a także użyte zostaną wszystkie wymienione wyżej środki marketingowe.
 • Realizacja badania postrzeganie marki Młodzi w Łodzi wśród grupy docelowej.
  Badanie przeprowadzone zostanie na reprezentatywnej grupie studentów, nie pochodzących z Łodzi. Posłuży weryfikacji dotychczasowych działań prowadzonych w ramach programu Młodzi w Łodzi oraz wytyczenia nowych działań.

 

Zakładane rezultaty projektu:

 • Liczba promowanych „marek” lokalnych lub regionalnych – 2 szt. (W ramach projektu promowane będą marki Młodzi w Łodzi oraz Miasto Łódź. Marka Młodzi w Łodzi została stworzona jako narzędzie do promowania dobrego wizerunku miasta, przez co działania promocyjne w obrębie jednej marki są nierozerwalnie powiązane z promowaniem drugiej).
 • Liczba przeprowadzonych badań rynkowych i marketingowych , ekspertyz lub innych analiz w zakresie budowania marki produktu – 1 szt.

 

Biuro Projektu:
Urząd Miasta Łodzi
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
Departament Architektury i Rozwoju
al. Politechniki 32
93-590 Łódź
tel.: +48 (42) 638-47-00
fax: +48 (42) 638-44-85
e-mail: biuro.rozwoju@uml.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian