Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 23.08.2017 14:49 do 23.08.2017 14:52.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Projekt „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”

Informacja o projekcie „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”

Data podpisania umowy: 16 maja 2005 r.

Przedmiot umowy: usługi doradcze dla miasta Łodzi i regionu łódzkiego polegające na opracowaniu oraz realizacji projektu pod nazwą „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”

Nazwa Wykonawcy: McKinsey & Company Poland Sp. z o.o.

Wynagrodzenie Wykonawcy: 3.600.000 złotych brutto

Cel projektu:
Projekt ma na celu zwiększenie potencjału rozwojowego Łodzi i regionu łódzkiego, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc pracy.

Sposób realizacji projektu:
Realizacja powyższych zamierzeń odbędzie się poprzez opracowanie i wdrożenie strategii utworzenia i rozwoju klastra w Łodzi w oparciu o potencjał innowacyjny regionu. 
„Klaster” polega na integracji przestrzennej i funkcjonalnej przedsiębiorstw w ramach danej branży przemysłu lub spokrewnionych branż, powiązanych uzupełniającą strukturą naukową i polityczną. Znane przykłady klasterów, jak Wolfsburg i Dortmund w Niemczech, czy północny region stanu Minas Gerais w Brazylii, a także Silicon Valley w Stanach Zjednoczonych dowodzą, że połączenie rozproszonych dotychczas aktywów regionu prowadzi do powstania znaczącej liczby stanowisk pracy, o ile oczywiście jest stymulowane odpowiednim dopływem inwestycji. Kluczowe dla udanej realizacji projektu będzie szerokie wsparcie ze strony władz samorządowych, organizacji politycznych, społecznych oraz kręgów biznesowych i akademickich w mieście i regionie. Stąd planowane jest szerokie zaangażowanie w projekcie ich przedstawicieli.

Projekt będzie składał się z następujących etapów:

 1. Fazy koncepcyjnej obejmującej: (a) diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej, (b) opracowanie strategii rozwoju Miasta w oparciu o koncepcję klastra i z wykorzystaniem potencjału innowacyjnego regionu oraz (c) opracowanie planu wdrożenia Projektu.
 2. Fazy wdrożeniowej, obejmującej (a) wdrożenie działań mających na celu podniesienie atrakcyjności Miasta dla aktualnych i potencjalnych nowych inwestorów, ze szczególnym uwzględnieniem branży priorytetowych, oraz równoległe (b) nawiązanie kontaktów i przedstawienie oferty Miasta aktualnym i potencjalnym inwestorom w celu przekonania ich do inwestycji w Łodzi i regionie.
 3. Fazy monitorowania procesu wdrożenia strategii i rozwoju klastra.
  Realizacja projektu będzie trwała około 1,5 roku.

Zarządzanie projektem będzie się odbywało za pomocą następujących struktur:

 1. Zespół Projektowy – Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ oraz konsultanci McKinsey – którego podstawowym zadaniem będzie zarządzanie projektem.
 2. Komitet Kierujący – Prezydent Miasta Łodzi, Wiceprezydenci i wybrani dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Łodzi – będzie odpowiadał za podejmowanie kluczowych decyzji związanych z realizacją projektu.
 3. Rada Konsultacyjna – partnerzy projektu – przedstawiciele świata nauki i biznesu oraz innych jednostek samorządu terytorialnego w regionie i podmiotów zaangażowanych w realizację Projektu.

Projekt otrzymał dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Obecnie przygotowywane są dokumenty celem podpisania stosownej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

Projekt „Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi”

2013-11-06

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt pn. „Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość Projektu: 919 880,00 PLN; wartość dofinansowania: 781 898,00 PLN; wkład własny: 137 982,00 PLN.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2013 - grudzień 2014

Celem głównym projektu jest zachęcenie do studiowania w Łodzi poprzez promocję programu Młodzi w Łodzi oraz zalet Miasta i Łódzkich uczelni.

Pierwszym celem pośrednim projektu jest zachęcenie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią oraz budowanie pozytywnego wizerunku Miasta, sprzyjającego rozwojowi zawodowemu.

Kolejnym celem pośrednim jest promocja marki Miasta Łodzi poprzez wzmocnienie jego wizerunku jako silnego ośrodka akademickiego, sprzyjającego dalszemu rozwojowi kariery zawodowej.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • Realizacja aplikacji internetowej – Test kompetencyjny
  Opracowany test pomoże wybrać kierunek studiów najbardziej zgodny z profilem osobowościowym osoby wypełniającej.
 • Realizacja łódzkiej gry komputerowej
  Gra będzie zapoznawała z historią, zabytkami, atrakcjami kulturalnymi i rekreacyjnymi, uczelniami, pracodawcami itp. Grafika gry będzie w atrakcyjny sposób prezentować charakterystyczne łódzkie miejsca.
 • Realizacja spotu zachęcającego do studiowania w Łodzi
  30-sekundowy spot reklamowy będzie zachęcał do studiowania w Łodzi, prezentując lokalne uczelnie, możliwości pracy i kariery oraz ofertę kulturalno-rekreacyjną.
 • Ogólnopolska kampania wizerunkowa programu Młodzi w Łodzi
  Kampania będzie zachęcała do studiowania w Łodzi poprzez prezentację inicjatyw programu. Obejmie ogłoszenia na 300 billboardach w Łodzi oraz miastach szeroko rozumianego obszaru oddziaływania łódzkiego ośrodka akademickiego. Przewiduje się również umieszczenie ogłoszeń na citylightach i ekranach LED w szkołach ponadgimnazjalnych.
 • Przeprowadzenie kampanii internetowej, zakładającej promocję programu Młodzi w Łodzi na stronach dedykowanych grupie docelowej oraz szeroką kampanię wizerunkową w najbardziej popularnych portalach ogólnopolskich i społecznościowych, obejmującą emisję spotu zachęcającego do studiowania w Łodzi, zamieszczenie banerów, artykułów sponsorowanych, linków do strony programu.
 • Zamieszczenie informacji w prasie - reklamy lub artykuły sponsorowane umieszczone będą w dodatkach edukacyjnych najpopularniejszych ogólnopolskich dzienników.
 • Opracowanie i druk planera akademickiego tj. kalendarza studenckiego obejmującego rok akademicki.
 • Wydanie informatora prezentującego inicjatywy programu Młodzi w Łodzi oraz zachęcającego do studiowania w Łodzi poprzez prezentację łódzkich uczelni, łódzkich pracodawców oraz oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej Miasta.
 • Wykonanie gadżetów reklamowych
 • Eventy promocyjne zachęcające do studiowania w Łodzi.
  Eventy zorganizowane będą dla maturzystów w Łodzi oraz miastach szeroko rozumianego regionu łódzkiego (Częstochowa, Kielce, Radom, Kalisz, Płock, Bełchatów, Łowicz, Piotrków Tryb., Rawa Mazowiecka, Kutno, Pabianice, Sieradz, Łowicz, Brzeziny, Tomaszów Maz.). Będą polegać na wizytowaniu wymienionych miejscowości obrandowanym i specjalnie wyposażonym autokarem, w którym przedstawiane będą prezentacje multimedialne oraz spoty zachęcające do studiowania w Łodzi, a także użyte zostaną wszystkie wymienione wyżej środki marketingowe.
 • Realizacja badania postrzeganie marki Młodzi w Łodzi wśród grupy docelowej.
  Badanie przeprowadzone zostanie na reprezentatywnej grupie studentów, nie pochodzących z Łodzi. Posłuży weryfikacji dotychczasowych działań prowadzonych w ramach programu Młodzi w Łodzi oraz wytyczenia nowych działań.

 

Zakładane rezultaty projektu:

 • Liczba promowanych „marek” lokalnych lub regionalnych – 2 szt. (W ramach projektu promowane będą marki Młodzi w Łodzi oraz Miasto Łódź. Marka Młodzi w Łodzi została stworzona jako narzędzie do promowania dobrego wizerunku miasta, przez co działania promocyjne w obrębie jednej marki są nierozerwalnie powiązane z promowaniem drugiej).
 • Liczba przeprowadzonych badań rynkowych i marketingowych , ekspertyz lub innych analiz w zakresie budowania marki produktu – 1 szt.

 

Biuro Projektu:
Urząd Miasta Łodzi
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
Departament Architektury i Rozwoju
al. Politechniki 32
93-590 Łódź
tel.: +48 (42) 638-47-00
fax: +48 (42) 638-44-85
e-mail: biuro.rozwoju@uml.lodz.pl

Łódzkie projekty dofinansowywane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Oczyszczanie ścieków w Łodzi, faza 1 >>>>
Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi >>>>
Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II - informacje na temat tego Projektu zamieszczono na stronie internetowej Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej pod adresem www.lsi.net.pl>>>>


Projekty współfinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej:

 • Oczyszczanie ścieków w Łodzi, faza I
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi

Miasto Łódź jako jedno z pierwszych w kraju, już w 1999 roku rozpoczęło starania o pozyskanie środków pomocowych z Unii Europejskiej, składając wstępny wniosek do funduszu ISPA. W dniu 16 lipca 2001 roku Komitet Zarządzający Funduszem ISPA podjął decyzję o przyznaniu Miastu środków z funduszu ISPA w dziedzinie ochrony środowiska. Decyzja Komitetu Zarządzającego, została zaakceptowana przez Komisję Europejską w dniu 7 września 2001 roku.

Cele projektów:

 • poprawa jakości wody
 • zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach
 • odzyskiwanie surowców wtórnych
 • znacząca poprawa stanu środowiska naturalnego
 • poprawa zdrowia mieszkańców
 • podniesienie standardu życia mieszkańców Łodzi do standardów krajów Unii Europejskiej
 • szansa rozwoju gospodarczego miasta i regionu

 Projekt Nr 2000/PL/16/P/PE/013 „Oczyszczanie ścieków w Łodzi, faza 1”

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych między obywatelami Unii

Wartość Projektu: 51,4 mln euro
Udział Funduszu Spójności: 22,89 mln euro
Beneficjenci: Miasto Łódź
Miasto Konstantynów Łódzki

Celem przedsięwzięcia jest usunięcie zagrożeń środowiska wynikających z niedostatecznego oczyszczenia ścieków dopływających do rzeki Ner z Łodzi i niektórych miast łódzkiej aglomeracji, w tym Konstantynowa Łódzkiego i Pabianic, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przy założeniu spełnienia wymogów określonych prawem krajowym i unijnym.r

Cele Projektu zostały osiągnięte poprzez:

 • Budowę 3 nowych i modernizację 4 istniejących linii biologicznego oczyszczania ścieków w oparciu o technologię MUCT
 • Unowocześnienie systemu doprowadzania powietrza do komór biologicznego oczyszczania
 • Zastosowanie nowoczesnych systemów opomiarowania i automatyzacji procesu oczyszczania ścieków
 • Zagospodarowanie produktów powstałych w procesie oczyszczania ścieków, m.in. wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej
 • Budowę instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych i skratek o łącznej wydajności 84 000 ton/rok oraz składowiska odpadów powstających w procesie spalania.

 

W ramach Projektu zawarte zostały następujące Kontrakty:

1. Rozbudowa linii przepływowych GOŚ ŁAM
Kontrakt na roboty zakończony 29.09.2006r.

01a. Rozbudowa linii przepływowych GOŚ ŁAM – roboty dodatkowe
Kontrakt na roboty zakończony 31.05.2008r.

2. Modernizacja linii biologicznego oczyszczania w oczyszczalni ścieków (MUCT) 
Kontrakt na roboty zakończony 26.07.2007r.

3. Budowa zbiornika biogazu i doposażenie hali dmuchaw
Kontrakt na roboty zakończony 04.08.2005r.

4. Gospodarka osadowa na GOŚ ŁAM
Kontrakt na roboty zakończony 15.12.2010r. 

5. Instalacja wyposażenie do automatycznego sterowania procesem 
Kontrakt na roboty zakończony 29.06.2007r.

6. Pomoc w przygotowaniu II fazy Projektu „Oczyszczanie ścieków w Łodzi, faza I” 
Kontrakt na usługi zakończony 07.10.2003r.

7. Budowa kolektora z Konstantynowa Łódzkiego
Beneficjent: Konstantynów Łódzki

Kontrakt na roboty zakończony 31.05.2005r. 

8. Inżynier Kontraktu dla Konstantynowa Łódzkiego
Beneficjent: Konstantynów Łódzki

Kontrakt na usługi zakończony 31.07.2005r.

9. Pomoc techniczna dla wsparcia wdrażania Projektu „Oczyszczanie ścieków w Łodzi, faza I”
Kontrakt na usługi zakończony 30.09.2009r.

09` Usługi Inżyniera Kontraktu w zakresie robót dodatkowych
Kontrakt na usługi zakończony 30.09.2009r.

09a Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Kontraktu Gospodarka osadowa na GOŚ ŁAM
Kontrakt na usługi zakończony 30.06.2011r.r

Realizacja Projektu 2003 – 2010

więcej informacji >>> 


 

Projekt Nr 2000/PL/16/P/PE/006 „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi”

W latach 2002 - 2009 Miasto Łódź realizowało projekt Nr 2000/PL/16/P/PE/006 „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi”, współfinansowany z Unii Europejskiej. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie ilości materiałów odzyskiwanych do ponownego przetworzenia, a w konsekwencji zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Ponadto, jednym z zamierzeń realizacji Projektu było podniesienie stopnia świadomości ekologicznej mieszkańców Łodzi, a przede wszystkim informowanie o potrzebie racjonalnej gospodarki odpadami, jej zasadach i korzyściach z niej płynących.

Cele Projektu osiągnięto poprzez:

 • Budowę sortowni i stacji przeładunkowej Łódź – Lublinek o zdolności przerobowej 83 000 ton odpadów/rok, zapewniającej odzysk surowców wtórnych w ilości 14 300 ton/rok.
 • Rozbudowę kompostowni do zdolności przerobowej 19 000 ton odpadów/rok.
 • Otrzymany kompost w ilości 10 000 ton/rok stanowi wartościowy nawóz organiczny zalecany szczególnie pod rośliny o długim okresie wegetacyjnym.
 • Budowę składowiska balastu o powierzchni około 9 ha, przeznaczonego do składowania tzw. balastu powstałego po procesie sortowania odpadów.
 • Przeprowadzeniu kampanii edukacyjno – promocyjnej, rozpowszechniającej ideę selektywnej zbiórki odpadów.

Realizacja Projektu: 2002 – 2009

 

 

Program pomocy de minimis udzielanej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych

Program pomocy de minimis udzielanej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych

 

DZIAŁ INAZWA PROGRAMUr

Program pomocy de minimis udzielanej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych, zwanym dalej Programem.

 

DZIAŁ IIPODSTAWA PRAWNAr

Art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 12 ust. 11, art. 40 ust. 1 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832).

 

DZIAŁ IIIOGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMUr

 

 1. Organem udzielającym pomocy jest Rada Miejska w Łodzi.
 2. O ile niniejszy Program nie wprowadza odmiennych uregulowań – w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stosuje się zasady umarzania, odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty w zakresie wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych, o których mowa w uchwale.
 3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszym Programie, może uzyskać pomoc w jego ramach, jeżeli wartość tej pomocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w okresie 2 kolejnych lat podatkowych poprzedzających rok, w którym Beneficjent składa wniosek o pomoc w ramach Programu oraz otrzymanej w danym roku podatkowym, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto.
 4. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
 5. Pomoc udzielana w ramach Programu nie narusza możliwości otrzymania przez jej Beneficjenta innej pomocy dozwolonej przez Komisję Europejską lub objętej wyłączeniem grupowym.
 6. Pomoc przewidziana w Programie nie może być udzielana w zakresie określonym w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L nr 379 z 28.12.2006 r.).

 

DZIAŁ IVFORMA POMOCYr

 

Umorzenie, odroczenie terminów płatności lub rozłożenie na raty wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych.

 

DZIAŁ VWARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI POMOCYr

 

 1. Pomoc w ramach Programu może zostać udzielana tylko do momentu, w którym jej wartość brutto łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w okresie 3 kolejnych lat podatkowych poprzedzających jej udzielenie, nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.
 2. Wielkość udzielonej pomocy brutto, liczonej łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną przez jej Beneficjenta w okresie 3 kolejnych lat podatkowych poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.
 3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do przedłożenia:
  1. wniosku, wg ustalonego wzoru, o udzielenie pomocy de minimis, zawierającego podstawowe informacje o podmiocie,
  2. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis wydanych podmiotowi przez organy udzielające pomocy,
  3. informacji, wg ustalonego wzoru, dotyczącej wielkości otrzymanej pomocy de minimis według zasady określonej w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,
  4. oświadczenia, iż nie znajduje się trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.).
 4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą korzystający z pomocy jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie –na wniosek organu udzielającego pomocy– dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

 

DZIAŁ VIWIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEWIDZIANYCH NA UDZIELENIE POMOCYW RAMACH PROGRAMUr

 

Szacuje się, że z tytułu udzielenia pomocy w ramach Programu jej bezpośrednie skutki mogą spowodować zmniejszenie wpływów do budżetu Miasta Łodzi o około 700 tys. zł rocznie.

 

DZIAŁ VIIPROCEDURA DOTRZYMANIA WARUNKÓW UDZIELONEJ POMOCYr

 

 1. Przy zachowaniu wszystkich warunków wynikających z niniejszego Programu, organ udzielający pomocy wydaje podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą stosowne zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.
 2. Beneficjent pomocy zobowiązany jest przechowywać dokumenty z nią związane przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej udzielenia.

 

DZIAŁ VIIICZAS TRWANIA PROGRAMUr

 

 1. Program obowiązuje do 31 grudnia 2013 r. Czas obowiązywania Programu rozumiany jest jako moment udzielenia pomocy i nabycia do niej prawa przez Beneficjenta.
 2. Pomoc w ramach Programu może być udzielona przez okres 6 miesięcy po terminie, o którym mowa w pkt. 1, do momentu przedłużenia okresu stosowania Programu, bądź-w razie takiej konieczności-dostosowania go do nowych zasad udzielania pomocy de minimis obowiązujących po tym terminie.

 

DZIAŁ IXBENEFICJENCI POMOCYr

 

Adresatami pomocy są podmioty prowadzące działalność gospodarczą, będący zobowiązani wobec Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

 

DZIAŁ XKUMULACJA POMOCYr

 

 1. Pomoc udzielana na podstawie Programu podlega sumowaniu z inną, otrzymaną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w okresie 3 kolejnych lat podatkowych poprzedzających dzień udzielenia planowanej pomocy, uzyskaną pomocą de minimis, określoną w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L nr 379 z 28.12.2006 r.) i nie może łącznie przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto, bez względu na formę pomocy i jej źródło pochodzenia.
 2. Sposób kumulowania tej pomocy podlega zasadom określonym w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L nr 379 z 28.12.2006 r.)
 3. Do pomocy de minimis nie wlicza się pomocy zatwierdzonej przez Komisję Europejską (zarówno indywidualnej, jak i w ramach programu pomocowego).
 4. W przypadku, gdy pomoc w ramach Programu ma zostać przeznaczona na realizację przedsięwzięcia, na które Beneficjent uzyskał inną pomoc niż de minimis, pomoc w ramach Programu nie może zostać udzielona, jeżeli jej wartość powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności lub wielkości pomocy określonej dla tego przedsięwzięcia.
 5. W sytuacji, o której mowa w pkt. 4, łączenia pomocy de minimis w ramach Programu z inną pomocą, należy dodatkowo przedłożyć informacje o rodzaju tej pomocy, dotychczasowej wielkości otrzymanej pomocy, kosztach kwalifikujących się do objęcia tą pomocą oraz poziomie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przedsięwzięcia.

 

DZIAŁ XIZAKRES TERYTORIALNY POMOCYr

 

Program obejmuje swym działaniem zakres działalności jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi.


Informację wprowadził(a): Migracja danych (23.08.2017 14:36)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (03.04.2019 14:44)

Ilość odwiedzin: 5844

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
03.04.2019 14:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.04.2019 14:41 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
31.08.2017 08:55 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 14:55 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 14:54 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 14:52 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 14:49 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 14:45 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 14:44 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 14:39 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 14:38 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 14:37 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 14:36 Migracja danych Utworzenie strony