Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 11.08.2017 14:52 do 11.08.2017 14:53.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Archiwum

Projekt „KOMPAS – Nowy Kierunek Życia"Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz ze środków budżetu Państwa. Realizowany jest przez Miasto 
w ramach Priorytetu 2 „Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionie”, 
Działania 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”, 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Projekt realizowany jest w terminie od 1 lutego 2006 r. do 31 maja 2008 r.

Celem projektu jest umożliwienie uczestnikom projektu wykonywania nowych zawodów poprzez zmianę lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych. 
Uczestnicy (Beneficjenci Ostateczni) skorzystają z usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu, bezpłatnego szkolenia i pośrednictwa pracy. Część z nich będzie mogła skorzystać z zatrudnienia subsydiowanego w nowym miejscu pracy.

Beneficjenci Ostateczni: do projektu zapraszamy osoby będące mieszkańcami Łodzi i województwa łódzkiego, które:

 1. Są zagrożone jej utratą:
  • zakład, w którym pracują podlega procesom restrukturyzacji,
  • otrzymały wypowiedzenie z przyczyn niedotyczących pracownika,
  • wobec zakładu pracy, w którym pracują ogłoszono upadłość lub zakład jest w stanie likwidacji
 2. Straciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika i są zarejestrowane jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące lub poszukujące pracy przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od dnia ustania stosunku pracy

Punkty rekrutacyjne:

 • Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi
  ul. Milionowa 91
  tel.: +48 (42) 251-65-51
  pn-pt 8.15-15.15

 • Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi
  ul. Kilińskiego 102/102a
  tel.: +48 (42) 676-80-91
  pn-pt 8.30-15.15, wt 9.30-16.00

 • NSZZ "Solidarność" w Łodzi
  ul. Kamińskiego18
  tel.: +48 (42) 677-26-38
  pn 9.00-17.00, wt-pt 8.00-16.00

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi
  ul. Łąkowa 4
  tel.: +48 (42) 637-57-95
  pn-pt 8.00-15.00.

W przypadku osób spoza Łodzi najbliższy Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ Rekrutacja do projektu osób spoza Miasta Łodzi prowadzona jest w poniższych Ośrodkach Kształcenia Zawodowego:

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie
  97-400 Bełchatów
  Pl. Wolności 13
  tel./fax. (0-44) 632-38-66
  Adam Wojtania 
  email: okzbelchatow@neostrada.pl 

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łasku
  90-100 Łask
  ul. Słowackiego 14
  tel.: (0-43) 676-15-95
  Małgorzata Jarosińska
  email: oklask@neostrada.pl 

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łowiczu
  99-400 Łowicz
  ul. Zgoda 13
  tel./fax. (0-46) 837-51-11
  Anna Słupska
  email: okzlowicz@neostrada.pl 

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Opocznie
  26-300 Opoczno
  ul. Piotrkowska 9A
  tel./fax. (0-44) 755-35-28
  Dyr. Ewa Ksyta
  email: okzopoczno@neostrada.pl 

 • Ośrodek kształcenia Zawodowego w Pabianicach
  95-200 Pabianice
  ul. Odrodzenia 11
  tel./fax. (0-42) 215-61-02
  Jerzy Kołada
  email: okz.pabianice@neostrada.pl 

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim
  97-300 Piotrków T.
  ul. Pawlikowskiego 5
  tel./fax. (0-44) 648-63-82
  Katarzyna Grabowiecka
  email: okz.piotrków@neostrada.pl 

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Radomsku
  97-500 Radomsko 
  ul. Prymasa Wyszyńskiego 23
  tel./fax. (0-44) 683-22-09
  Wanda Cielecka
  email: okz.radomsko@neostrada.pl 

Zatrudnienie subsydiowane

Zapraszamy do udziału w projekcie pracodawców z Łodzi i województwa łódzkiego, którzy są zainteresowani zatrudnieniem nowych pracowników. Szczegółowych informacji dot. zatrudnienia subsydiowanego udzielają:

Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi
tel.: +48 (42) 251-65-18 lub +48 (42) 251-65-19

 • w przypadku siedziby firmy na terenie Łodzi oraz powiatów: zgierskiego, łowickiego, skierniewickiego, rawskiego, piotrkowskiego, opoczyńskiego,

Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi
tel.: +48 (42) 676-80-90

 • w przypadku siedziby firmy na terenie Łodzi oraz powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego, sieradzkiego, pabianickiego, wieluńskiego, bełchatowskiego i radomszczańskiego.

Co oferuje projekt:

Pracodawcy mogą otrzymać przez okres do 12 miesięcy refundację kosztów zatrudnienia w wysokości:

 • w przypadku mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw do 70% kosztów zatrudnienia pracownika, nie więcej jednak niż 1120 zł,
 • w przypadku średnich przedsiębiorstw do 60%, nie więcej niż 960 zł,
 • w przypadku dużych przedsiębiorstw do 50%, nie więcej niż 800 zł.

Wkład własny przedsiębiorcy w finansowanie projektu wyniesie w zależności od wielkości przedsiębiorstwa odpowiednio 30%, 40% oraz 50%.

Biuro projektu "Kompas-nowy kierunek życia"
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
Urzędu Miasta Łodzi
90-430 Łódź
ul. Piotrkowska 113 
pokój 202
tel.: +48 (42) 638-59-41

Projekt „EMPATIA – Lokalna Solidarność na Rzecz Równych Szans"
EMPATIA – Lokalna Solidarność na Rzecz Równych Szans
Projekt realizowany przy udziale środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

 

 

EMPATIA – Lokalna Solidarność na Rzecz Równych Szans

Informacja o projekcie: Przedsięwzięcie zostało opracowane w Porozumieniu zawartym między Miastem Łódź a czteroma partnerami lokalnymi:

 • Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Rezonans”;
 • Powiatowym Urzędem Pracy nr 1;
 • Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.;
 • Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowo - Produkcyjnym „Efektor”.

Głównym celem Projektu jest stworzenie Modeli Lokalnych, czyli wypracowanie spójnej, uniwersalnej metody przeciwdziałania nierówności na rynku pracy i wykluczeniu społecznemu. Skuteczność wprowadzonej metody sprawdzana będzie w dwóch lokalizacjach charakteryzujących się różną strukturą demograficzną i urbanistyczną. Projekt będzie realizowany na terenie Łodzi w ramach dwóch Modeli Lokalnych poprzez prace w Lokalnych Pracowniach Aktywności (LPA):

 • LPA „Sypialnia” zlokalizowanej na terenie dużego osiedla bloków mieszkalnych – Widzew Wschód;
 • LPA „Stara Zabudowa” zlokalizowanej na obszarze starej zabudowy – kamienice w centrum miasta.

Celami ogólnymi Partnerstwa na Rzecz Rozwoju są:

 • Indywidualne przygotowanie osób bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy;
 • Wypracowanie uniwersalnego narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych poprzez wzmocnienie spójności społeczności lokalnej.

Natomiast celami szczegółowymi są:

 • Nauka aktywnego poszukiwania pracy
 • Stymulowanie bezrobotnego do aktywnego poszukiwania pracy;
 • Stworzenie strategii dalszego rozwoju zawodowego w oparciu o rozpoznane predyspozycje i kwalifikacje oraz potrzeby rynku pracy;
 • Włączenie w społeczeństwo informacyjne;
 • Wspomaganie wymiany informacji o wolnych miejscach pracy;
 • Wzmocnienie aktywności psycho-fizycznej dla osób, które potrzebują profesjonalnej pomocy w sytuacjach trudnych.
 • Zwiększenie stopnia samooceny osób bezrobotnych jako członków społeczności lokalnej
 • Racjonalizacja i poprawa wzajemnych relacji między partnerami rynku pracy;
 • Polepszenie wizerunku bezrobotnych w oczach społeczności lokalnej;
 • Włączenie bezrobotnych w sieć wzajemnych zobowiązań i wpływów społecznych.

Jednym z elementów działalności Partnerstwa jest współpraca z realizatorami podobnych projektów w innych państwach członkowskich. W ramach tej współpracy zorganizowane zostaną konferencje i seminaria o tematyce związanej z wyrównywaniem szans osób dyskryminowanych na rynku pracy.

W niniejszym projekcie weźmie udział 160 beneficjentów korzystających z pełnej oferty programu oraz około 200 bezrobotnych mających dostęp jedynie do wyposażenia Lokalnych Pracowni Aktywności.

Strona internetowa projektu: www.empatia.org.pl
Jednostka realizująca projekt: Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

Projekt „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie II”


Projekt „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi realizuje projekt: „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”

Okres realizacji: 01/02/2009 – 30/04/2010

Ogólna wartość projektu: 1 104 584,48 PLN (w tym wartość dofinansowania 938 896,80 PLN)

Celem ogólnym projekt jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z usług Urzędu. Systematyczna poprawa jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Cele szczegółowe projektu to poprawa jakości obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez utrzymanie poziomu zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy, podniesienie kompetencji zawodowych kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi w zakresie świadczenia usług rynku pracy.

Grupa docelowa projektu to 71 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi, którzy realizują podstawowe usługi rynku pracy w szczególności w zakresie indywidualnych kontaktów z bezrobotnymi lub poszukującymi pracy.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 • upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego – 30 kluczowych pracowników zatrudnionych w ramach projektu (21 pośredników pracy i 9 doradców zawodowych).
 • szkolenia kierowane przede wszystkim do pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków mają wpisany bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi;
 • studia wyższe (podyplomowe, uzupełniające magisterskie, licencjackie) dla 26 pracowników w celu uzyskania wymaganego wykształcenia.

 

Poddziałanie 6. 1. 2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Metryka strony i historia zmian