Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 11.08.2017 15:00 do 11.08.2017 15:00.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Archiwum

Projekt „KOMPAS – Nowy Kierunek Życia"Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz ze środków budżetu Państwa. Realizowany jest przez Miasto 
w ramach Priorytetu 2 „Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionie”, 
Działania 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”, 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Projekt realizowany jest w terminie od 1 lutego 2006 r. do 31 maja 2008 r.

Celem projektu jest umożliwienie uczestnikom projektu wykonywania nowych zawodów poprzez zmianę lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych. 
Uczestnicy (Beneficjenci Ostateczni) skorzystają z usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu, bezpłatnego szkolenia i pośrednictwa pracy. Część z nich będzie mogła skorzystać z zatrudnienia subsydiowanego w nowym miejscu pracy.

Beneficjenci Ostateczni: do projektu zapraszamy osoby będące mieszkańcami Łodzi i województwa łódzkiego, które:

 1. Są zagrożone jej utratą:
  • zakład, w którym pracują podlega procesom restrukturyzacji,
  • otrzymały wypowiedzenie z przyczyn niedotyczących pracownika,
  • wobec zakładu pracy, w którym pracują ogłoszono upadłość lub zakład jest w stanie likwidacji
 2. Straciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika i są zarejestrowane jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące lub poszukujące pracy przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od dnia ustania stosunku pracy

Punkty rekrutacyjne:

 • Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi
  ul. Milionowa 91
  tel.: +48 (42) 251-65-51
  pn-pt 8.15-15.15

 • Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi
  ul. Kilińskiego 102/102a
  tel.: +48 (42) 676-80-91
  pn-pt 8.30-15.15, wt 9.30-16.00

 • NSZZ "Solidarność" w Łodzi
  ul. Kamińskiego18
  tel.: +48 (42) 677-26-38
  pn 9.00-17.00, wt-pt 8.00-16.00

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi
  ul. Łąkowa 4
  tel.: +48 (42) 637-57-95
  pn-pt 8.00-15.00.

W przypadku osób spoza Łodzi najbliższy Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ Rekrutacja do projektu osób spoza Miasta Łodzi prowadzona jest w poniższych Ośrodkach Kształcenia Zawodowego:

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie
  97-400 Bełchatów
  Pl. Wolności 13
  tel./fax. (0-44) 632-38-66
  Adam Wojtania 
  email: okzbelchatow@neostrada.pl 

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łasku
  90-100 Łask
  ul. Słowackiego 14
  tel.: (0-43) 676-15-95
  Małgorzata Jarosińska
  email: oklask@neostrada.pl 

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łowiczu
  99-400 Łowicz
  ul. Zgoda 13
  tel./fax. (0-46) 837-51-11
  Anna Słupska
  email: okzlowicz@neostrada.pl 

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Opocznie
  26-300 Opoczno
  ul. Piotrkowska 9A
  tel./fax. (0-44) 755-35-28
  Dyr. Ewa Ksyta
  email: okzopoczno@neostrada.pl 

 • Ośrodek kształcenia Zawodowego w Pabianicach
  95-200 Pabianice
  ul. Odrodzenia 11
  tel./fax. (0-42) 215-61-02
  Jerzy Kołada
  email: okz.pabianice@neostrada.pl 

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim
  97-300 Piotrków T.
  ul. Pawlikowskiego 5
  tel./fax. (0-44) 648-63-82
  Katarzyna Grabowiecka
  email: okz.piotrków@neostrada.pl 

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Radomsku
  97-500 Radomsko 
  ul. Prymasa Wyszyńskiego 23
  tel./fax. (0-44) 683-22-09
  Wanda Cielecka
  email: okz.radomsko@neostrada.pl 

Zatrudnienie subsydiowane

Zapraszamy do udziału w projekcie pracodawców z Łodzi i województwa łódzkiego, którzy są zainteresowani zatrudnieniem nowych pracowników. Szczegółowych informacji dot. zatrudnienia subsydiowanego udzielają:

Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi
tel.: +48 (42) 251-65-18 lub +48 (42) 251-65-19

 • w przypadku siedziby firmy na terenie Łodzi oraz powiatów: zgierskiego, łowickiego, skierniewickiego, rawskiego, piotrkowskiego, opoczyńskiego,

Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi
tel.: +48 (42) 676-80-90

 • w przypadku siedziby firmy na terenie Łodzi oraz powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego, sieradzkiego, pabianickiego, wieluńskiego, bełchatowskiego i radomszczańskiego.

Co oferuje projekt:

Pracodawcy mogą otrzymać przez okres do 12 miesięcy refundację kosztów zatrudnienia w wysokości:

 • w przypadku mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw do 70% kosztów zatrudnienia pracownika, nie więcej jednak niż 1120 zł,
 • w przypadku średnich przedsiębiorstw do 60%, nie więcej niż 960 zł,
 • w przypadku dużych przedsiębiorstw do 50%, nie więcej niż 800 zł.

Wkład własny przedsiębiorcy w finansowanie projektu wyniesie w zależności od wielkości przedsiębiorstwa odpowiednio 30%, 40% oraz 50%.

Biuro projektu "Kompas-nowy kierunek życia"
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
Urzędu Miasta Łodzi
90-430 Łódź
ul. Piotrkowska 113 
pokój 202
tel.: +48 (42) 638-59-41

Projekt „EMPATIA – Lokalna Solidarność na Rzecz Równych Szans"
EMPATIA – Lokalna Solidarność na Rzecz Równych Szans
Projekt realizowany przy udziale środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

 

 

EMPATIA – Lokalna Solidarność na Rzecz Równych Szans

Informacja o projekcie: Przedsięwzięcie zostało opracowane w Porozumieniu zawartym między Miastem Łódź a czteroma partnerami lokalnymi:

 • Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Rezonans”;
 • Powiatowym Urzędem Pracy nr 1;
 • Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.;
 • Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowo - Produkcyjnym „Efektor”.

Głównym celem Projektu jest stworzenie Modeli Lokalnych, czyli wypracowanie spójnej, uniwersalnej metody przeciwdziałania nierówności na rynku pracy i wykluczeniu społecznemu. Skuteczność wprowadzonej metody sprawdzana będzie w dwóch lokalizacjach charakteryzujących się różną strukturą demograficzną i urbanistyczną. Projekt będzie realizowany na terenie Łodzi w ramach dwóch Modeli Lokalnych poprzez prace w Lokalnych Pracowniach Aktywności (LPA):

 • LPA „Sypialnia” zlokalizowanej na terenie dużego osiedla bloków mieszkalnych – Widzew Wschód;
 • LPA „Stara Zabudowa” zlokalizowanej na obszarze starej zabudowy – kamienice w centrum miasta.

Celami ogólnymi Partnerstwa na Rzecz Rozwoju są:

 • Indywidualne przygotowanie osób bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy;
 • Wypracowanie uniwersalnego narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych poprzez wzmocnienie spójności społeczności lokalnej.

Natomiast celami szczegółowymi są:

 • Nauka aktywnego poszukiwania pracy
 • Stymulowanie bezrobotnego do aktywnego poszukiwania pracy;
 • Stworzenie strategii dalszego rozwoju zawodowego w oparciu o rozpoznane predyspozycje i kwalifikacje oraz potrzeby rynku pracy;
 • Włączenie w społeczeństwo informacyjne;
 • Wspomaganie wymiany informacji o wolnych miejscach pracy;
 • Wzmocnienie aktywności psycho-fizycznej dla osób, które potrzebują profesjonalnej pomocy w sytuacjach trudnych.
 • Zwiększenie stopnia samooceny osób bezrobotnych jako członków społeczności lokalnej
 • Racjonalizacja i poprawa wzajemnych relacji między partnerami rynku pracy;
 • Polepszenie wizerunku bezrobotnych w oczach społeczności lokalnej;
 • Włączenie bezrobotnych w sieć wzajemnych zobowiązań i wpływów społecznych.

Jednym z elementów działalności Partnerstwa jest współpraca z realizatorami podobnych projektów w innych państwach członkowskich. W ramach tej współpracy zorganizowane zostaną konferencje i seminaria o tematyce związanej z wyrównywaniem szans osób dyskryminowanych na rynku pracy.

W niniejszym projekcie weźmie udział 160 beneficjentów korzystających z pełnej oferty programu oraz około 200 bezrobotnych mających dostęp jedynie do wyposażenia Lokalnych Pracowni Aktywności.

Strona internetowa projektu: www.empatia.org.pl
Jednostka realizująca projekt: Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

Projekt „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie II”


Projekt „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi realizuje projekt: „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”

Okres realizacji: 01/02/2009 – 30/04/2010

Ogólna wartość projektu: 1 104 584,48 PLN (w tym wartość dofinansowania 938 896,80 PLN)

Celem ogólnym projekt jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z usług Urzędu. Systematyczna poprawa jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Cele szczegółowe projektu to poprawa jakości obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez utrzymanie poziomu zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy, podniesienie kompetencji zawodowych kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi w zakresie świadczenia usług rynku pracy.

Grupa docelowa projektu to 71 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi, którzy realizują podstawowe usługi rynku pracy w szczególności w zakresie indywidualnych kontaktów z bezrobotnymi lub poszukującymi pracy.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 • upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego – 30 kluczowych pracowników zatrudnionych w ramach projektu (21 pośredników pracy i 9 doradców zawodowych).
 • szkolenia kierowane przede wszystkim do pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków mają wpisany bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi;
 • studia wyższe (podyplomowe, uzupełniające magisterskie, licencjackie) dla 26 pracowników w celu uzyskania wymaganego wykształcenia.

 

Poddziałanie 6. 1. 2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt „Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy”


Projekt „Szansa – wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.r

Okres realizacji projektu: 01-08-2011 do 30-10-2012r

Budżet: Całkowita wartość projektu: 716 541,00 PLN (85% EFS, 15% środki budżetu państwa).r

Uczestnicy projektu: 30 niezatrudnionych, niepełnosprawnych mieszkańców i mieszkanek Łodzi, w wieku 15-64 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznych z powodu niepełnosprawności.r

Cel projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji niezbędnych do podjęcia zatrudnienie na lokalnym rynku pracy przez 30 osób niepełnosprawnych z Łodzi.r

Zakres projektu: W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. warsztaty na temat aktywnego poszukiwania zatrudnienia na rynku pracy,
 2. warsztaty umiejętności psychologicznych,
 3. szkolenia zawodowe,
 4. zajęcia z obsługi komputera,
 5. zajęcia integrująco-rozwojowych, grupy wsparcia psychologicznego, spotkania grupowe ze specjalistami z zakresu m. in. prawa pracy,
 6. cztero lub sześciomiesięczne staże zawodowe/zajęcia reintegracji zawodowej.

Kontakt:
Biuro Projektu „Szansa – wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy” przy Biurze Strategii, Partnerstwa i Funduszy w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, 
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 61A
tel. 042 638 63 36; 042 646 16 11r

Plakat >>>

Projekt „Łódzki rynek pracy to Twoja przyszłość”


Projekt „Łódzki rynek pracy to Twoja przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi realizuje projekt pt. „Łódzki rynek pracy to Twoja przyszłość”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Okres realizacji: 01/01/2008 – 31/12/2013

Ogólna wartość projektu: w latach 2008 i 2009 - 24 380 116,97 PLN

Celem ogólnym projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu to:

 • Podniesienie, uzupełnienie bądź zmiana kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi w połączeniu z potrzebami regionalnego rynku pracy poprzez kierowanie na szkolenia zawodowe,
 • wspieranie samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi poprzez przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • integracja z rynkiem pracy osób bezrobotnych do 25 roku życia i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi poprzez kierowanie na staże do 12 miesięcy oraz kierowanie osób bezrobotnych na staże do 6 miesięcy.

 

Grupą docelową projektu są osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi, a w szczególności osoby bezrobotne będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Liczbę ostatecznych beneficjentów stanowi 2995 osób.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: szkolenia, przygotowanie zawodowe, staże do 6 i do 12 miesięcy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Poddziałanie 6. 1. 3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt „IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"


Projekt "IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa.

Cel projektu: 
Projekt “IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy” ma na celu wypracowanie strategii przeciwdziałania emigracji z regionu specjalistów z wykształceniem technicznym.

Partnerzy: 

Lider projektu (Niemcy) - Interessenverband Chemnitzer Maschinenbau e.V
Partner 2 (Niemcy) - CWE Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Partner 3 (Słowenia) - BSC, Poslovno Podporni Center d.o.o. Kranj
Partner 4 (Słowacja) - Technická Univerzita v Košiciach
Partner 5 (Austria) - AREA m Styria GmbH
Partner 6 (Węgry) - Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
Partner 7 (Włochy) - Comune di Alessandria
Partner 8 (Polska) - Urząd Miasta Łodzi
Partner 9 (Polska) - Politechnika Łódzka
Partner 10 (Czechy) - Okresní Hospodářská Komora Most

 

Główne działania w projekcie:

 • Analiza sytuacji w poszczególnych regionach w zakresie sytuacji na rynku pracy specjalistów z wykształceniem technicznym oraz identyfikacja dobrych praktyk w obszarze przeciwdziałania „drenażowi mózgów”.
 • Stworzenie wspólnych strategicznych planów działania
 • Realizacja projektów pilotażowych
 • Analiza skuteczności zrealizowanych projektów pilotażowych

 

Główne planowane działania Urzędu Miasta Łodzi w ramach projektu:

 • Stworzenie strategii działania w zakresie orientacji zawodowej (wspólnie z Politechniką Łódzką, w oparciu o doświadczenia i wiedzę wszystkich partnerów);
 • Koordynacja działań w projekcie w zakresie realizacji projektów pilotażowych mających na celu sprawdzenie w praktyce skuteczności wypracowanych strategii;
 • Organizacja warsztatów podsumowujących realizację projektów pilotażowych;
 • Działania w zakresie komunikacji, zarządzania wiedzą i upowszechniania rezultatów projektu;
 • Współpraca z pozostałymi partnerami projektu, wymiana wiedzy i doświadczeń (opracowywanie raportów, analiz, udział w spotkaniach roboczych, konferencjach).

 

Źródło finansowania projektu:
Projekt będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa.

Okres realizacji projektu:
1 marca 2010 – 30 lutego 2013

 

Budżet:
Całkowity budżet projektu: 2 126 870 €

Budżet UMŁ:183 000 €
W tym wkład własny UMŁ: 27 450 €

Jednostka realizująca projekt:
Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy
Departament Strategii i Rozwoju, Urząd Miasta Łodzi

Projekt „Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy”


Projekt „Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 235 899,20 zł, w tym 85% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o projekcie: Projekt „Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy” zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 15.10.2013 r. – 30.06.2015 r.

Główny cel projektu: rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łodzian, którzy ukończyli 50 lat.

Grupa docelowa: 25 pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Łodzi w wieku powyżej 50 roku życia.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 • przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa indywidualnego z zakresu przedsiębiorczości, w tym z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej wśród 25 osób;
 • udzielenie 21 osobom jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 30 000,00 zł na osobę;
 • udzielenie 21 osobom podstawowego finansowego wsparcia pomostowego w wysokości do 1 600,00 zł na osobę na miesiąc, wypłacanego w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • udzielenie 15 osobom przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego w wysokości do 1 600,00 zł na osobę na miesiąc, wypłacanego przez kolejne 6 miesięcy,
 • udzielenie 5 osobom wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego w wysokości do 1 500,00 zł na osobę.

 

Najważniejsze rezultaty projektu:

 • 25 osób skorzystało ze szkolenia oraz doradztwa indywidualnego z zakresu przedsiębiorczości, w tym z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarcze;
 • 21 osób otworzyło działalność gospodarczą, dzięki otrzymanemu jednorazowemu wsparciu na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • spośród 21 nowopowstałych firm aktywnymi na dzień 1 lipca 2015 r. pozostawało 17.

 

Biuro Projektu „Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy”:
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Departament Spraw Społecznych Urząd Miasta Łodzi
93-590 Łódź, al. Politechniki 32 (pok. 226)
tel. 42 638 54 51

Projekt „Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian”


Projekt „KREOWANIE BIZNESU – WSPARCIE DLA MŁODYCH ŁODZIAN” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 738 839,88 zł, w tym 85% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o projekcie: projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Okres realizacji projektu: od 15 października 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Cel główny projektu: rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród mieszkańców Łodzi, którzy pozostawali bez pracy.

Grupa docelowa: 36 osób w wieku do 30 roku życia.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 • szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla 35 osób,
 • 245 h doradztwa indywidualnego biznesowego i zawodowego (7h na osobę),
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 30 000,00 zł na osobę) - 32 osoby,
 • wsparcie pomostowe finansowe z przeznaczeniem na bieżące wydatki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane w okresie do 6 miesięcy do wysokości 1 600,00 zł miesięcznie na osobę - 32 osoby,
 • przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane w okresie do 6 miesięcy do wysokości 1 600 zł miesięcznie na osobę - 22 osoby,
 • wsparcie szkoleniowo – doradcze do wysokości 1 500,00 zł na osobę - 8 osób.

 

Główne rezultaty projektu:

 • 32 osoby otrzymały bezzwrotne dotacje,
 • 32 nowe miejsca pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • 35 osób w wieku 18-30 lat ukończyło szkolenie na temat prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 35 osób w wieku 18-30 lat skorzystało z doradztwa indywidualnego z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 32 osoby w wieku 18–30 lat otrzymały wsparcie pomostowe dla rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej,
 • 22 osoby w wieku 18–30 lat otrzymały przedłużone wsparcie pomostowe dla prowadzących działalność gospodarczą,
 • 8 osób w wieku 18–30 lat otrzymało wsparcie pomostowe szkoleniowo–doradcze.

 

Biuro Projektu:
Urząd Miasta Łodzi
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Departament Spraw Społecznych Urząd Miasta Łodzi
93-590 Łódź, al. Politechniki 32 (pok. 224)
tel. (42) 272 63 36


Metryka strony i historia zmian