Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 11.08.2017 12:51 do 11.08.2017 12:52.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Projekty społeczne

Archiwum

Projekt „Aktywni w konsultacjach”

r

Projekt „Aktywni w konsultacjach”r

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegor

Całkowita wartość Projektu wynosi: 237 525,20 zł, w tym 85 %środków na realizację Projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznegor

Informacje o Projekcie: Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt realizowany jest w Partnerstwie Urzędu Miasta Łodzi, Biuro Funduszy Europejskich – Partner Projektu i Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – Lider Projektu. Zadania Partnera Projektu realizowane są we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej oraz z Biurem Strategii Miasta.r

Okres realizacji Projektu: od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2015 r.r

Celem głównym Projektu jest wzmocnienie procesu prowadzenia konsultacji społecznych w Łodzi, w zakresie regulacji prawnych i polityk publicznych z udziałem mieszkańców i organizacji pozarządowych.r

Grupa docelowa: 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 50 przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi.r

Działania realizowane w ramach Projektu:

  • ewaluacja wybranych konsultacji społecznych w Łodzi z 2012 roku;
  • opracowanie, na bazie raportu ewaluacyjnego, modelu dobrych konsultacji dla Miasta Łodzi;
  • wsparcie doradcze dla przedstawicieli UMŁ oraz organizacji pozarządowych nt. planowania, przeprowadzania konsultacji;
  • szkolenia dla przedstawicieli administracji oraz organizacji pozarządowych, mające na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności prowadzenia konsultacji;
  • przeprowadzenie modelowych konsultacji;
  • konferencja podsumowująca, na której zostanie zaprezentowana ostateczna wersja Modelu „Dobre konsultacje dla Miasta Łodzi”.

 

Zakładane rezultaty Projektu:
Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, które zostaną włączone do procesu konsultacji społecznych: 400
Liczba osób, które zwiększyły swoją wiedzę w zakre


Informację wprowadził(a): Migracja danych (11.08.2017 12:51)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (11.08.2017 15:03)

Ilość odwiedzin: 4310