Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 06.06.2019 08:22 do 06.06.2019 08:23.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Łódzka Rewitalizacja Społeczna

 r

Łódzka Rewitalizacja Społeczna 

Miasto Łódź rozpoczęło, w partnerstwie z FUNDACJĄ INKUBATOR, realizację projektu „ŁÓDZKA REWITALIZACJA SPOŁECZNA”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie polega na wsparciu aktywności zawodowej i przywróceniu na rynek pracy 50 osób bezrobotnych i biernych zawodowo zamieszkujących obszar rewitalizacji lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.
Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: a) osoby w wieku 50 lat i więcej; b) kobiety; c) długotrwale bezrobotni; d) osoby z niepełnosprawnościami; e) osoby o niskich kwalifikacjach.
Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup, mogą stanowić max. 20% ogólnej liczby osób objętych projektem.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona identyfikacja potrzeb uczestników i poradnictwo zawodowe, powstaną Indywidualne Plany Działania (IPD), które określą ścieżkę rozwoju i powrotu na rynek pracy poszczególnych osób. W oparciu o IPD uczestnicy będą kierowani na odpowiednie dla nich szkolenia zawodowe, kursy oraz staże. Będzie również organizowane subsydiowane zatrudnienie oraz pośrednictwo pracy. Ponadto projekt przewiduje możliwość wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy u pracodawców zatrudniających uczestników projektu, co ma zwiększyć szanse na stworzenie trwałych miejsc pracy. r

Realizacja projektu pozwoli zwiększyć aktywność zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji, dzięki udzielonemu wsparciu wzrosną ich szanse na podjęcie trwałego zatrudnienia.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź i FUNDACJĘ INKUBATOR (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.        

Projekt będzie wdrażany do końca czerwca 2020 r.


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (06.06.2019 08:22)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (06.06.2019 08:24)

Informację opracował(a): Agnieszka Filipczak (05.06.2019)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Biuro ds. Rewitalizacji

Ilość odwiedzin: 1233