Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 06.06.2019 08:23 do 06.06.2019 08:24.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Łódzka Rewitalizacja Społeczna

 r

Łódzka Rewitalizacja Społeczna 

Miasto Łódź rozpoczęło, w partnerstwie z FUNDACJĄ INKUBATOR, realizację projektu „ŁÓDZKA REWITALIZACJA SPOŁECZNA”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie polega na wsparciu aktywności zawodowej i przywróceniu na rynek pracy 50 osób bezrobotnych i biernych zawodowo zamieszkujących obszar rewitalizacji lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.
Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: a) osoby w wieku 50 lat i więcej; b) kobiety; c) długotrwale bezrobotni; d) osoby z niepełnosprawnościami; e) osoby o niskich kwalifikacjach.
Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup, mogą stanowić max. 20% ogólnej liczby osób objętych projektem.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona identyfikacja potrzeb uczestników i poradnictwo zawodowe, powstaną Indywidualne Plany Działania (IPD), które określą ścieżkę rozwoju i powrotu na rynek pracy poszczególnych osób. W oparciu o IPD uczestnicy będą kierowani na odpowiednie dla nich szkolenia zawodowe, kursy oraz staże. Będzie również organizowane subsydiowane zatrudnienie oraz pośrednictwo pracy. Ponadto projekt przewiduje możliwość wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy u pracodawców zatrudniających uczestników projektu, co ma zwiększyć szanse na stworzenie trwałych miejsc pracy.r

Realizacja projektu pozwoli zwiększyć aktywność zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji, dzięki udzielonemu wsparciu wzrosną ich szanse na podjęcie trwałego zatrudnienia.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź i FUNDACJĘ INKUBATOR (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.        

Projekt będzie wdrażany do końca czerwca 2020 r.


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (06.06.2019 08:22)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (06.06.2019 08:24)

Informację opracował(a): Agnieszka Filipczak (05.06.2019)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Biuro ds. Rewitalizacji

Ilość odwiedzin: 1032