Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 05.09.2019 14:41 do 05.09.2019 15:00.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Projekt „Nowa Łódź- Nowe Szanse”

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r. w partnerstwie z Fundacją Inkubator pełniącą funkcję Lidera projektu.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 44 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie obszaru rewitalizowanego Miasta Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Kompleksowe wsparcie udzielone w projekcie ma służyć przywróceniu zdolności do zatrudnienia tych osób poprzez nabycie określonych kompetencji społeczno – zawodowych. 

Lider projektu posiada doświadczenie w realizacji zadań w zakresie aktywizacji zawodowej, co zapewni prawidłowe wykonanie zadań i efektywną realizację założeń projektu.


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (05.09.2019 14:41)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (05.09.2019 15:00)

Informację opracował(a): Katarzyna Jędruszczak

Źródło: Departament Pracy, Edukacji i Sportu; Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Dzialalności Gospodarczej

Ilość odwiedzin: 930