Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 11.08.2017 14:39 do 11.08.2017 15:02.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Rozwój administracji samorządowej

Archiwum

NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi

                 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Całkowita wartość projektu wynosi 4 998 628,55 zł, w tym 85% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o projekcier

Projekt „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi” realizowany jest w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
Przedsięwzięcie opracowane zostało w Partnerstwie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Miastem Łódź, Miastem Poznań, Miastem Lublin i Miastem Ełk.r

Celem głównym projektu jest poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miast partnerskich.r

Projekt obejmuje następujące obszary:

  • Warsztaty z zakresu zamówień publicznych;
  • Szkolenia kadry kierowniczej – 50 pracowników UMŁ;
  • Usprawnienie konsultacji społecznych – w tym szkolenie wyjazdowe dla około 15 pracowników UMŁ – 16 h z obsługi Mapy Aktywności umiejętności opracowania prawnych ogłoszeń konkursowych dot. dotacji;
  • Usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym stworzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na ternie miast partnerskich (tzw.„Mapy Aktywności NGO”) oraz Generatora Wniosków dotacyjnych;
  • Usprawnienie procedury i wzrost liczby zadań publicznych zleconych w oparciu o PPP – szkolenie dla 15 pracowników UMŁ;
  • Usprawnienie procesu wydawania decyzji administracyjnych – szkolenie dla 30 pracowników UMŁ;
  • Szkolenia specjalistyczne głównie dla pracowników Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ oraz opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych (dot. obsługi inwestorów);
  • Szkolenia językowe i komputerowe dla pracowników Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2010 r. – 31.03.2012 r.r

Jednostka realizująca Projekt w Mieście Łodzi: 
Departament Strategii i Rozwoju
Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy UMŁ
ul. Piotrkowska 113, 90–430 Łódź