Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekt „Pomysł na siebie


Projekt „Pomysł na siebie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość projektu wynosi 1 394 746,56 zł, w tym 85% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o projekcie: Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany w Partnerstwie Urzędu Miasta Łodzi - Partnera Projektu i Caritas Archidiecezji Łódzkiej - Lidera Projektu.

Realizacja Projektu: 01.03.2016 r. do 31.10.2017 r.

Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych wśród 72 mieszkańców Łodzi zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Grupa docelowa: osoby mieszkające w Łodzi, w wieku 18-67 lat, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Działania realizowane w ramach projektu:

  • utworzenie „Indywidualnej Ścieżki Reintegracji”;
  • przeprowadzenie indywidualnego treningu rozwoju osobistego;
  • warsztaty treningu personalnego, reintegracja edukacyjna, konsultacje specjalistyczne;
  • kurs komputerowy;
  • szkolenia zawodowe przygotowujące do zawodu sprzedawcy, kierowcy wózka widłowego, opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych;
  • staże zawodowe;
  • doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne i pośrednictwo pracy.

 

Zakładane rezultaty projektu:

  • 72 osoby zostaną objęte wsparciem w projekcie, tj. zajęciami reintegracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz doradztwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym i pośrednictwem pracy;
  • 68 osób wzmocni swoje kompetencje społeczne;
  • 54 osoby wzmocnią swoje kompetencje zawodowe.

 

Strona projektu:
www.caritas.lodz.pl

Biuro projektu:
ul. M. Gogola 12, 92-513 Łódź,
tel. (42) 673 41 30, e-mail: oazis@toya.net.pl

Lider projektu:

Partner projektu:
Urząd Miasta Łodzi
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Departament Spraw Społecznych
al. Politechniki 32 (pok. 226)
93-590 Łódź
tel.: +48 (42) 638-45-20


Informację wprowadził(a): Migracja danych (11.08.2017 14:44)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (11.08.2017 15:01)

Ilość odwiedzin: 2259