Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 10.08.2017 13:22 do 10.08.2017 13:28.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Raport Gminny 2012 „Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na terenie gminy”
Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia
Sieć tematyczna "Tworzenie zdrowych społeczności"
Programy profilaktyczne finansowane z budżetu Miasta
Łódź - Zdrowe Miasto

Program Zdrowe Miasta 
Światowej Organizacji Zdrowia

 

 

1. Idea programu Zdrowe Miastar

Projekt Zdrowe Miasta został wprowadzony przez Biuro Regionu Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia w celu realizacji na poziomie lokalnym strategii "Zdrowie dla wszystkich". Ma on na celu poprawę warunków zdrowotnych miast, tzn. warunków środowiskowych i stanu zdrowia mieszkańców.r

Zgodnie z założeniami Światowej Organizacji Zdrowia "Zdrowe Miasto" powinno zapewnić swoim mieszkańcom:

 • Zaspokojenie podstawowych potrzeb wszystkich mieszkańców (żywności, wody, schronienia, pracy, bezpieczeństwa),
 • Czyste, bezpieczne i wysokiej jakości środowisko,
 • Wysoki poziom zdrowotny społeczeństwa,
 • Optymalny poziom usług i świadczeń medycznych dostępnych dla wszystkich,
 • Nowoczesny system ekonomiczny,
 • Silne, wzajemnie wspierające się społeczeństwo,
 • Znaczny udział i kontrolę społeczeństwa nad decyzjami dotyczącymi ich zdrowia, życia i warunków środowiskowych w mieście.


Program Zdrowe Miasta oznacza proces, a nie jego wynik. Zdrowe Miasto to niekoniecznie to, które uzyskało określony status zdrowotny. To miasto, które stawia sprawy zdrowia na należnym im miejscu, dąży do rozwiązywania problemów w tym zakresie i poprawy istniejącej sytuacji. W działania te angażuje różne sektory życia miasta oraz stwarza struktury i mechanizmy umożliwiające taką współpracę. Każde miasto może być "zdrowym" jeżeli tylko postanowi nim być i podejmuje działania ukierunkowane na wspieranie zdrowia.r

Światowa Organizacja Zdrowia, koordynując program, nie daje gotowej recepty na osiągnięcie tego celu w danym, konkretnym przypadku. Wskazuje, jak zorganizować działania, aby były one najbardziej efektywne. Natomiast droga do celu, jakim jest Zdrowe Miasto jest sprawą indywidualnego wyboru uzależnionego od możliwości działania, potrzeb i lokalnych priorytetów.r

Zdrowe Miasto to nie honorowy tytuł nadany przez Światową Organizację Zdrowia za osiągnięcie określonych wskaźników zdrowotnych i środowiskowych. To zobowiązanie władz miasta i jego mieszkańców do podjęcia konkretnych działań w celu poprawy istniejącej sytuacji, niezależnie od punktu wyjściowego. Zatem każde miasto może być "zdrowym miastem" jeśli tylko taką decyzję podejmie.r

2. Program Zdrowe Miasta w Europier

I Faza - lata 1988-1992r

Uczestnicy:
35 miast (nie było miasta polskich),
19 narodowych sieci zdrowych miast
Cel:
wprowadzenie nowych zasad pracy na rzecz zdrowia opartych na współpracy międzysektorowejr

II Faza - lata 1993-1997r

Uczestnicy:
39 miast (w tym Białystok, Łódź, Poznań i Toruń)
26 narodowych sieci zdrowych miast, w tym Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
Cel:
rozpoczęcie planowania w dziedzinie zdrowia i przygotowanie lokalnego planu działań na rzecz zdrowiar

III Faza - lata 1998-2002r

Uczestnicy:
55 miast (w tym Łódź i Toruń)
26 narodowych sieci zdrowych miast
Cel:
systematyczne planowanie działań prozdrowotnych w oparciu o lokalną strategię na rzecz zdrowiar

IV Faza - 2003-2007 (przedłużona do 2008)r

Uczestnicy:
75 miast (13 miast nadal ubiega się o udział)
30 narodowych sieci Zdrowych Miast (w tym Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich)
Cel:
wdrażanie lokalnych wielosektorowych strategii działań na rzecz zdrowia mieszkańców z uwzględnieniem 4 obszarów priorytetowych: zdrowie ludzi starszych, planowanie urbanistyczne sprzyjające zdrowiu, ocena zdrowotnych skutków działań, aktywny styl życiar

Formy pracy:

 • Systematyczne spotkania miast uczestniczących w programie – coroczne konferencje Zdrowych Miast
 • spotkania polityków odpowiedzialnych z ramienia władz miast za realizację programu (specjalne sesje w czasie konferencji Zdrowych Miast)
 • szkolenia organizowane przez WHO ułatwiające wdrożenie programu w mieście
 • spotkania tematyczne miast zainteresowanych tym samym problemem; np., aktywność fizyczna, zdrowie ludzi starszych, planowanie
 • urbanistyczne, ocena zdrowotnych skutków działań
 • dostęp do materiałów WHO
 • międzynarodowe konferencje podsumowujące kolejne etapy programu: Kopenhaga -1992, Ateny-1998, Belfast-2003.


Program Zdrowe Miasta w Łodzi

1990 zgłoszenie Łodzi do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia
luty 1993 przystąpienie Łodzi do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich (jako członek - założyciel Stowarzyszenia)
czerwiec 1993 uchwała Rady Miejskiej w Łodzi o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach w 1993-1997 (II faza programu)
grudzień 1993 przyjęcie Łodzi do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia w II fazie programu
listopad 1997 uchwała Rady Miejskiej o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach 1998-2002 (III faza programu)
październik 1998 przyjęcie Łodzi do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia w III fazie programu
marzec 2001 zorganizowanie w Łodzi spotkania Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia (150 osób z 23 krajów, w tym 42 polityków ze Zdrowych Miast, 7 przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia)
marzec 2001 jednogłośne uchwalenie przez Radę Miejską w Łodzi lokalnej strategii prozdrowotnej pt. "Kierunki działań na rzecz zdrowia łodzian"
luty 2004 uchwała Rady Miejskiej o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach 2003-2007 (IV faza programu)
sierpień 2004 przyjęcie Łodzi do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia w IV fazie programu
październik 2006 uchwała Rady Miejskiej o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach 2003-2008 (IV faza programu została przedłużona o 1 rok)

Działania w ramach programu Łódź - Zdrowe Miasto realizowane są przez różne wydziały Urzędu miasta Łodzi oraz instytucje i organizacje z nimi współpracujące. Najnowsze informacje zawiera opracowanie „Razem dla zdrowia” wydane w kwietniu 2006 roku. Jednocześnie w ramach projektu „Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczne w regionie Morza Bałtyckiego – HEPRO” współfinansowanego z programu Unii Europejskiej INTERREG IIIB trwają praca nad nową strategią działań prozdrowotnych, opartą na ocenie aktualnej sytuacji zdrowotnej z uwzględnieniem danych epidemiologicznych i informacji o zachowaniach zdrowotnych dorosłych łodzian zebranych w badaniach ankietowych.r

3. Korzyści z realizacji programu Zdrowe Miastar

Program Zdrowe Miasta:r

- kładzie nacisk na podniesienie rangi problemów zdrowia w działaniach samorządów lokalnych,
- proponuje nowoczesne podejście i model rozwiązywania problemów zdrowotnych społeczności lokalnych promując holistyczną koncepcję zdrowia,
- uwzględnia różnorodne determinanty zdrowia,
- zapewnia koordynację wielosektorowych działań na rzecz zdrowia a przez to efektywniejsze wykorzystanie posiadanych funduszy,
- dzięki uchwale Rady Miejskiej daje poczucie stabilizacji i możliwość systematycznych, planowanych działań,
- uchwalona strategia i coroczne raporty zapewniają "przezroczystość" prozdrowotnych działań samorządu lokalnego,
- umożliwia korzystanie z doświadczeń i rozwiązań innych miast europejskich uczestniczących w programie,
- zapewnia dostęp do materiałów Światowej Organizacji Zdrowia,
- jest to ruch międzynarodowy, symbol dobrej jakości działań,
- przyczynia się do promocji miasta na arenie międzynarodowej jako miasta dbającego o swoich mieszkańców.

Raport Gminny 2008 "Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na terenie gminy"
Raport z badań ankietowych "Substancje psychoaktywne postawy i zachowania"
Raport "Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia dzieci i młodzieży"

Metryka strony i historia zmian