Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 10.08.2017 14:50 do 10.08.2017 15:17.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Sieć tematyczna "Tworzenie zdrowych społeczności"

r

Program Operacyjny URBACT IIr

Instytucja Zarządzająca: Sekretariat PO URBACT II w Paryżur

Obszary tematyczne, których dotyczą działania sieci:

 • Wskaźniki i kryteria zdrowego i zrównoważonego rozwoju miast
 • Zdrowy i zrównoważony styl życia
 • Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla osiągnięcia korzyści zdrowotnych

 

Partner wiodący: Miasto Turynr

Partnerzy projektu: Amaroussion (Grecja), Bacau i Baia Mare (Rumunia), Barnsley i Belfast (Wielka Brytania), Lecce (Włochy), Lidingo (Szwecja), Łódź (Polska), Madryt (Hiszpania). Z siecią współpracują instytucje zarządzające funduszami europejskimi w regionach, w których położone są miasta partnerskie.r

Faza I – przygotowawcza - projektu „Tworzenie zdrowych społeczności” trwała od kwietnia do października 2008 r. Jej celem było przygotowanie wniosku aplikacyjnego do fazy II – wdrożeniowej. W fazie I opracowano szczegółowy opis sytuacji wyjściowej w zakresie trzech obszarów tematycznych projektu w miastach partnerskich. Opis był wymaganym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego do fazy II. Utworzono także w miastach partnerskich tzw. Lokalne Grupy Wsparcia, złożone z przedstawicieli instytucji i organizacji zainteresowanych tematyką projektu.r

Celem fazy II, która trwać będzie do maja 2011 roku jest przygotowanie przez Lokalne Grupy Wsparcia Lokalnych Planów Działania, których realizacja będzie mogła w przyszłości być finansowana ze środków EFRR, EFS lub innych źródeł zewnętrznych.r

Obszarem roboczym łódzkiej Lokalnej Grupy Wsparcia będzie Zielony Krąg Tradycji i Kultury wg wstępnej koncepcji urbanistycznej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego z roku 1993). Zielony Krąg stanowią tereny zielone otaczające centrum Łodzi wraz z położonymi tam punktami o znaczeniu historycznym dla miasta. Udział w pracach Grupy Wsparcia przedstawicieli różnych wydziałów Urzędu Miasta Łodzi, organizacji pozarządowych działających na rzecz różnych grup mieszkańców miasta oraz instytucji, których działalność służy poprawie zdrowia i jakości życia łodzian pozwoli na uwzględnienie w ostatecznej wersji planu ich różnorodnych potrzeb.r

Całkowita wartość projektu w II fazie: 635.000 euro, w tym 476.250 euro z EFRR i 158.750 euro współfinansowania ze środków własnych partnerów.r

Budżet dla Łodzi wynosi 63.500 euro, w tym 50.800 euro z ERDF i 12.700 euro ze środków Miasta Łodzi. Kwota 12.700 euro ma zostać przekazana na konto Partnera wiodącego w 2 częściach: 6500 euro do 30 czerwca 2009 r. i 6200 euro do 30 czerwca 2010 r.r

Budżetem projektu zarządza centralnie Partner Wiodący.r

Wyjątek stanowi część budżetu przeznaczona na działalność Lokalnej Grupy Wsparcia w wysokości do 17.250 euro, którą zarządza partner projektu i która zostanie przekazana przez Partnera Wiodącego w dwóch częściach: 9000 euro do 30 czerwca br., a pozostała część do 30 czerwca 2010 r.r

Wydatki na działalność LGW obejmować będą: zakup usług (np. opracowania, usługi poligraficzne, wynajem sal, usługi gastronomiczne) i wynagrodzenia z umów o dzieło (np. ekspertyzy, opracowania).r

W czasie trwania projektu odbędą się trzy międzynarodowe warsztaty tematyczne dla członków lokalnych grup wsparcia z udziałem ekspertów zatrudnionych w projekcie, które umożliwią wymianę doświadczeń między partnerami projektu. Pierwszy warsztat, poświęcony kryteriom i wskaźnikom zdrowego i zrównoważonego rozwoju miast odbędzie się w Łodzi w dniach 8-9 czerwca br.

Programy profilaktyczne finansowane z budżetu Miasta

Wydział Zdrowia Publicznego 
Urzędu Miasta Łodzi 


Działania profilaktyczne w 2010 r.

  1. Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy
   1. Badania profilaktyczne.
   2. Edukacja mieszkańców Łodzi dot. czynników ryzyka chorób układu krążenia.
   3. Terapia w zakresie czynników ryzyka chuk (otyłości, stresu, uzależnienia od nikotyny, małej aktywności fiz., nieprawidłowego odżywiania).

    

  2. Profilaktyka onkologiczna 

   Zadanie 1: Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi. 
   Zadanie 2: Profilaktyka raka szyjki macicy.. 
   Zadanie 3: Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka jelita grubego 
   Zadanie 4: Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych skóry.

  3. Profilaktyka Zdrowotna – Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu.

  4. Profilaktyka zdrowia rodziny.

   Zadanie 1: Profilaktyka wad i chorób występujących u dzieci i młodzieży. 
   Zadanie 2: Problemy zdrowotne osób w wieku dojrzałym 
   Zadanie 3: Edukacja zdrowotna 
  5. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc

  6. Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie 

  7. Program ochrony zdrowia psychicznego.

Zadanie 1: Profilaktyka wad i chorób występujących u dzieci i młodzieży. 
Zadanie 2: Problemy zdrowotne osób w wieku dojrzałym 
Zadanie 3: Edukacja zdrowotna 

W 2010 r. planowana jest kontynuacja działań profilaktycznych w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, obserwowanych na podstawie danych epidemiologicznych dla regionu łódzkiego. Podejmowane działania dostosowano do potrzeb zdrowotnych mieszkańców Łodzi.r

Podtrzymana jest kilkuletnia już współpraca Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie 4 programów profilaktycznych, w ramach których badania - świadczenia zdrowotne - finansuje NFZ, zaś druk materiałów niezbędnych do realizacji programów, druk materiałów informacyjnych i edukacyjnych – UMŁ. 
Współpraca dotyczy programów:

 • Profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia (realizowany w poz),
 • Profilaktyki raka szyjki macicy,
 • Profilaktyki raka piersi,
 • Profilaktyki chorób odtytoniowych,
 • Profilaktyki gruźlicy.

Działania profilaktyczne koordynowane przez Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi obejmują:r

 

 • edukację w zakresie czynników ryzyka chorób o najwyższej zachorowalności i umieralności łodzian (chorób układu krążenia, nowotworów złośliwych) oraz o możliwościach ich wczesnego wykrywania,
 • profilaktyczne badania diagnostyczne.
 1. Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy

  1. Badania profilaktyczne
   1. Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania chorób układu krążenia – finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
    • Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ finansuje druk materiałów do realizacji badań profilaktycznych oraz materiałów edukacyjnych.
    • Badania profilaktyczne osób z wyznaczonych grup wiekowych tj. w wieku 35, 40, 45, 45 i 50 lat – prowadzone przez wszystkie placówki podstawowej opieki zdrowotnej - finansowane ze środków NFZ.

     

   2. Badania w zakresie wykrywania oraz leczenia cukrzycy
    • Wykrywanie cukrzycy u osób z grupy podwyższonego ryzyka (miejskie zoz - poz)
     • Grupa objęta badaniami – mieszkańcy Łodzi po 45 roku życia
     • badanie poziomu cukru na czczo
     • informacja i edukacja:
      • dla osób z podejrzeniem cukrzycy w zakresie dalszej opieki lekarskiej (poz, krzywa cukrowa, poradnia diabetologiczna).
      • dla osób zdrowych - zalecenia profilaktyczne.

      

    • Badanie HbA1c- badanie średniego poziom cukru 3 miesiące wstecz.. 
     Badanie monitorujące wyrównanie cukrzycy - dla pacjentów diabetologicznych w podstawowej opiece zdrowotnej.

    

  2. Edukacja w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy.
   • Edukacja pacjentów w miejskich poz w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia (edukatorzy).
   • Szeroka edukacja mieszkańców miasta – spotkania edukacyjne.
   • Druk materiałów edukacyjnych.

    

  3. Profilaktyka i terapia w zakresie czynników ryzyka chuk (otyłości, stresu, uzależnienia od nikotyny, małej aktywności fiz., nieprawidłowego odżywiania).
   • Zadanie obejmuje:
    • programy psychoedukacyjne dla dorosłych dot. radzenia sobie ze stresem,
    • warsztaty i prelekcje z zakresu profilaktyki uzależnienia od nikotyny dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
    • program pomocy psychologicznej dla osób z nadwaga i otyłością.
    • zajęcia aktywności fizycznej dla osób wyłonionych w ramach badan profilaktycznych (prowadzonych przez NFZ i akcjach UMŁ)
   • Realizatorzy: Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej, Kluby feetness, organizacje pozarządowe,

   

 2. Profilaktyka onkologiczna

  Zadanie 1: Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi

  • Populacja objęta działaniami: kobiety od 18 roku życia.
  • Edukacja kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi (nauka samobadania piersi, badania palpacyjne).
  • Badania mammograficzne dla kobiet powyżej 40 roku życia (w dwóch grupach wiekowych 40 - 49 lat (finansowane przez UMŁ) oraz w wieku 50 - 69 lat (finansowane przez NFZ) – przeznaczone dla kobiet, które w czasie ostatnich dwóch lat nie miały mammografii.
  • Druk jednolitych materiałów dla świadczeniodawców z terenu Miasta Łodzi do badań finansowanych przez UMŁ oraz przez NFZ.

  Zadanie 2: Profilaktyka raka szyjki macicy

  • Badania cytologiczne dla łódzkich kobiet w wieku 25 - 59 lat (finansowane przez NFZ).
  • Edukacja zdrowotna kobiet w tym zakresie (spotkania, materiały – finansowanie UMŁ).
  • Szczepienia 12 -13 letnich dziewcząt z łódzkich domów dziecka (warunkowo).
  • Szkolenia dla realizatorów badań z terenu Łodzi.
  • Szkolenie dla położnych i pielęgniarek z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy.
  • Druk jednolitych materiałów dla świadczeniodawców z terenu Miasta Łodzi (do badań finansowanych przez NFZ).

  Zadanie 3: Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka jelita grubego

  • Badania profilaktyczne obejmujące: 
   - ocenę czynników ryzyka choroby (ankieta), 
   - konsultację lekarską, 
   - kolonoskopię.
   Realizatorzy - jednostki wyłonione w ramach konkursu ofert.
  • Druk materiałów do realizacji badań i edukacji zdrowotnej.
  • Edukacja zdrowotna mieszkańców Łodzi (materiały i spotkania edukacyjne).

  Zadanie 4: Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych skóry. 

  • Wiosenne konsultacje onkologiczne.
  • Edukacja zdrowotna (materiały, spotkania).

   

 3. Profilaktyka Zdrowotna – Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu.
  • Spotkania z pacjentami typu pierwszy kontakt - przedstawienie oferty Poradni Leczenia Uzależnień dla osób palących tytoń, zachęcenie do podjęcia terapii.
  • Terapia uzależnień od nikotyny.
  • Warsztaty i prelekcje w szkołach i placówkach oświatowo- wychowawczych nt. uzależnień – w szczególności od nikotyny.

  Realizacja: Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej ze środków Miasta.

   

 4. Profilaktyka zdrowia rodziny.

  Zadanie 1: Profilaktyka wad i chorób występujących u dzieci i młodzieży.

  Edukacja zdrowotna dzieci, rodziców oraz nauczycieli w zakresie:

  • Wad postawy
   • szkolenia dla dzieci, opiekunów dzieci, nauczycieli w łódzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych nt profilaktyki wad postawy - prowadzone przez personel poradni rehabilitacyjnych miejskich zakładów opieki zdrowotnej,
   • druk materiałów edukacyjnych.
  • Próchnicy i chorób przyzębia
   • szkolenia dla dzieci łódzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych dot. profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia prowadzona przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania miejskich zakładów opieki zdrowotnej.
  • Wad i chorób wzroku (np. obciążenie wzroku przy komputerze) - edukacja w szkołach.
  • Wad i chorób słuchu (np. spowodowane ciągłym słuchaniem przez słuchawki) - edukacja w szkołach.

  Realizatorzy: 
  pielęgniarki medycyny szkolnej miejskich zoz oraz studenci i absolwenci Uniwersytetu Medycznego (Zrzeszenie Studentów Polskich), organizacje pozarządowe.

  Zadanie 2: Problemy zdrowotne osób w wieku dojrzałym

  A. Bilans zdrowia kobiety dojrzałej (dla kobiet w okresie okołomenopauzalnym).

  • Badania profilaktyczne z wykorzystaniem programów prof. finansowanych przez UMŁ oraz NFZ (chuk, POChP, rtg klatki piersiowej, cytologia, mammografia, kolonoskopia),
  • Badania specjalistyczne: usg dopochwowe (wykrywanie raka jajnika, badanie trzony macicy), usg piersi (lub/i mammografia), nietrzymanie moczu,
  • Edukacja zdrowotna – edukator (materiały edukacyjne),
  • Realizatorzy - miejskie zakłady opieki zdrowotnej,
  • Realizacja - wybrane soboty w godz. 9 –13.

  B. Bilans zdrowia mężczyzny dojrzałego – dla mężczyzn w wieku 50 - 65 lat

  • Badania profilaktyczne z wykorzystaniem programów prof. finansowanych przez UMŁ oraz NFZ (chuk, POChP, rtg klatki piersiowej, kolonoskopia).
  • Badania w kierunku wczesnego wykrywania raka stercza (konsultacje urologiczne, badanie per rectum, badania PSA, usg gruczołu krokowego).
  • Porady seksuologa – porady dotyczące przyczyn występowania problemów, przeciwdziałaniu tym problemom, porady w jakich przypadkach i kiedy należy podjąć leczenie, gdzie można uzyskać pomoc.
  • Realizatorzy - miejskie zakłady opieki zdrowotnej.
  • Realizacja - wybrane soboty w godz. 9 –13.

  Zadanie 3: Edukacja zdrowotna

  Edukacja dotycząca różnych problemów zdrowotnych

  • Edukacja pacjentów w poz w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia oraz nowotworów złośliwych (edukatorzy).
  • spotkania edukacyjne – wykłady, pogadanki, prelekcje (jak zapobiegać, gdzie uzyskać porady, gdzie się leczyć).
  • druk materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla mieszkańców Łodzi.

   

 5. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc

  Program obejmuje działania dotyczące wczesnego wykrywania chorób płuc, tak jak: gruźlica, chorób odtytoniowych (nowotwory złośliwe, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

  • Badania rtg klatki piersiowej u mieszkańców Łodzi z grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia gruźlicy płuc. Realizatorzy - miejskie zakłady opieki zdrowotnej.
  • Druk materiałów do realizacji badań rtg oraz materiałów do realizacji badań profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  • Wsparcie programu „Zadbaj o swoje płuca” realizowanego w łódzkich szkołach przez Wojewódzką Stacją Sanitarno Epiedemiologiczną.

   

 6. Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie

  W 2010 r. planuje się kontynuację szczepień ochronnych przeciwko grypie. Głównym celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na grypę i powikłań pogrypowych w populacji łódzkiej. 
  Szczepieniami przeciw grypie zostaną objęci mieszkańcy Łodzi od 65 roku życia.

   

 7. Program ochrony zdrowia psychicznego.
  • Działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego prowadzone przez Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej.
  • Działania pomagające budowanie prawidłowych relacji i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
  • W Ośrodku prowadzona jest bezpłatna, całodobowa, kompleksowa pomoc osobom w sytuacji kryzysowej obejmująca również wsparcie osób w przypadku konfliktów w rodzinie.

Pliki do pobrania:

Łódź - Zdrowe Miasto

Program Zdrowe Miasta 
Światowej Organizacji Zdrowia

 

 

1. Idea programu Zdrowe Miastar

Projekt Zdrowe Miasta został wprowadzony przez Biuro Regionu Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia w celu realizacji na poziomie lokalnym strategii "Zdrowie dla wszystkich". Ma on na celu poprawę warunków zdrowotnych miast, tzn. warunków środowiskowych i stanu zdrowia mieszkańców.r

Zgodnie z założeniami Światowej Organizacji Zdrowia "Zdrowe Miasto" powinno zapewnić swoim mieszkańcom:

 • Zaspokojenie podstawowych potrzeb wszystkich mieszkańców (żywności, wody, schronienia, pracy, bezpieczeństwa),
 • Czyste, bezpieczne i wysokiej jakości środowisko,
 • Wysoki poziom zdrowotny społeczeństwa,
 • Optymalny poziom usług i świadczeń medycznych dostępnych dla wszystkich,
 • Nowoczesny system ekonomiczny,
 • Silne, wzajemnie wspierające się społeczeństwo,
 • Znaczny udział i kontrolę społeczeństwa nad decyzjami dotyczącymi ich zdrowia, życia i warunków środowiskowych w mieście.


Program Zdrowe Miasta oznacza proces, a nie jego wynik. Zdrowe Miasto to niekoniecznie to, które uzyskało określony status zdrowotny. To miasto, które stawia sprawy zdrowia na należnym im miejscu, dąży do rozwiązywania problemów w tym zakresie i poprawy istniejącej sytuacji. W działania te angażuje różne sektory życia miasta oraz stwarza struktury i mechanizmy umożliwiające taką współpracę. Każde miasto może być "zdrowym" jeżeli tylko postanowi nim być i podejmuje działania ukierunkowane na wspieranie zdrowia.r

Światowa Organizacja Zdrowia, koordynując program, nie daje gotowej recepty na osiągnięcie tego celu w danym, konkretnym przypadku. Wskazuje, jak zorganizować działania, aby były one najbardziej efektywne. Natomiast droga do celu, jakim jest Zdrowe Miasto jest sprawą indywidualnego wyboru uzależnionego od możliwości działania, potrzeb i lokalnych priorytetów.r

Zdrowe Miasto to nie honorowy tytuł nadany przez Światową Organizację Zdrowia za osiągnięcie określonych wskaźników zdrowotnych i środowiskowych. To zobowiązanie władz miasta i jego mieszkańców do podjęcia konkretnych działań w celu poprawy istniejącej sytuacji, niezależnie od punktu wyjściowego. Zatem każde miasto może być "zdrowym miastem" jeśli tylko taką decyzję podejmie.r

2. Program Zdrowe Miasta w Europier

I Faza - lata 1988-1992r

Uczestnicy:
35 miast (nie było miasta polskich),
19 narodowych sieci zdrowych miast
Cel:
wprowadzenie nowych zasad pracy na rzecz zdrowia opartych na współpracy międzysektorowejr

II Faza - lata 1993-1997r

Uczestnicy:
39 miast (w tym Białystok, Łódź, Poznań i Toruń)
26 narodowych sieci zdrowych miast, w tym Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
Cel:
rozpoczęcie planowania w dziedzinie zdrowia i przygotowanie lokalnego planu działań na rzecz zdrowiar

III Faza - lata 1998-2002r

Uczestnicy:
55 miast (w tym Łódź i Toruń)
26 narodowych sieci zdrowych miast
Cel:
systematyczne planowanie działań prozdrowotnych w oparciu o lokalną strategię na rzecz zdrowiar

IV Faza - 2003-2007 (przedłużona do 2008)r

Uczestnicy:
75 miast (13 miast nadal ubiega się o udział)
30 narodowych sieci Zdrowych Miast (w tym Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich)
Cel:
wdrażanie lokalnych wielosektorowych strategii działań na rzecz zdrowia mieszkańców z uwzględnieniem 4 obszarów priorytetowych: zdrowie ludzi starszych, planowanie urbanistyczne sprzyjające zdrowiu, ocena zdrowotnych skutków działań, aktywny styl życiar

Formy pracy:

 • Systematyczne spotkania miast uczestniczących w programie – coroczne konferencje Zdrowych Miast
 • spotkania polityków odpowiedzialnych z ramienia władz miast za realizację programu (specjalne sesje w czasie konferencji Zdrowych Miast)
 • szkolenia organizowane przez WHO ułatwiające wdrożenie programu w mieście
 • spotkania tematyczne miast zainteresowanych tym samym problemem; np., aktywność fizyczna, zdrowie ludzi starszych, planowanie
 • urbanistyczne, ocena zdrowotnych skutków działań
 • dostęp do materiałów WHO
 • międzynarodowe konferencje podsumowujące kolejne etapy programu: Kopenhaga -1992, Ateny-1998, Belfast-2003.


Program Zdrowe Miasta w Łodzi

1990 zgłoszenie Łodzi do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia
luty 1993 przystąpienie Łodzi do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich (jako członek - założyciel Stowarzyszenia)
czerwiec 1993 uchwała Rady Miejskiej w Łodzi o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach w 1993-1997 (II faza programu)
grudzień 1993 przyjęcie Łodzi do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia w II fazie programu
listopad 1997 uchwała Rady Miejskiej o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach 1998-2002 (III faza programu)
październik 1998 przyjęcie Łodzi do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia w III fazie programu
marzec 2001 zorganizowanie w Łodzi spotkania Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia (150 osób z 23 krajów, w tym 42 polityków ze Zdrowych Miast, 7 przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia)
marzec 2001 jednogłośne uchwalenie przez Radę Miejską w Łodzi lokalnej strategii prozdrowotnej pt. "Kierunki działań na rzecz zdrowia łodzian"
luty 2004 uchwała Rady Miejskiej o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach 2003-2007 (IV faza programu)
sierpień 2004 przyjęcie Łodzi do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia w IV fazie programu
październik 2006 uchwała Rady Miejskiej o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach 2003-2008 (IV faza programu została przedłużona o 1 rok)

Działania w ramach programu Łódź - Zdrowe Miasto realizowane są przez różne wydziały Urzędu miasta Łodzi oraz instytucje i organizacje z nimi współpracujące. Najnowsze informacje zawiera opracowanie „Razem dla zdrowia” wydane w kwietniu 2006 roku. Jednocześnie w ramach projektu „Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczne w regionie Morza Bałtyckiego – HEPRO” współfinansowanego z programu Unii Europejskiej INTERREG IIIB trwają praca nad nową strategią działań prozdrowotnych, opartą na ocenie aktualnej sytuacji zdrowotnej z uwzględnieniem danych epidemiologicznych i informacji o zachowaniach zdrowotnych dorosłych łodzian zebranych w badaniach ankietowych.r

3. Korzyści z realizacji programu Zdrowe Miastar

Program Zdrowe Miasta:r

- kładzie nacisk na podniesienie rangi problemów zdrowia w działaniach samorządów lokalnych,
- proponuje nowoczesne podejście i model rozwiązywania problemów zdrowotnych społeczności lokalnych promując holistyczną koncepcję zdrowia,
- uwzględnia różnorodne determinanty zdrowia,
- zapewnia koordynację wielosektorowych działań na rzecz zdrowia a przez to efektywniejsze wykorzystanie posiadanych funduszy,
- dzięki uchwale Rady Miejskiej daje poczucie stabilizacji i możliwość systematycznych, planowanych działań,
- uchwalona strategia i coroczne raporty zapewniają "przezroczystość" prozdrowotnych działań samorządu lokalnego,
- umożliwia korzystanie z doświadczeń i rozwiązań innych miast europejskich uczestniczących w programie,
- zapewnia dostęp do materiałów Światowej Organizacji Zdrowia,
- jest to ruch międzynarodowy, symbol dobrej jakości działań,
- przyczynia się do promocji miasta na arenie międzynarodowej jako miasta dbającego o swoich mieszkańców.r

 Certyfikat Zdrowe Miasta >>> 

rInformacje o programie Zdrowe Miasta na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia:r

www.who.dk/healthy-citiesr

V Forum Łódź - Zdrowe Miasto 2007r. >>> 

r


Program "ŁÓDŹ - ZDROWE MIASTO"

Programy Profilaktyczne Finansowane z Budżetu Miasta Łodzi 

W celu redukcji zachorowalności i umieralności mieszkańców Łodzi na choroby, które stanowią największy problem zdrowotny, w 2006 r. realizowane są następujące programy:

   1. profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, 
    szczegóły >>> 
    realizatorzy >>> 

   2. profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (NFZ),
    szczegóły >>> 

   3. profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc,
    szczegóły >>> 
    realizatorzy >>> 

   4. profilaktyki raka piersi (NFZ),
    szczegóły >>> 

   5. profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi,
    szczegóły >>> 
    realizatorzy >>> 
    Uwaga Panie! >>> 

   6. profilaktyki raka szyjki macicy (NFZ),
    szczegóły >>> 

   7. profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy,
    szczegóły >>> 
    realizatorzy >>> 

   8. profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego,
    szczegóły >>> 
    realizatorzy >>> 

W trosce o zdrowie mieszkańców naszego miasta Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, w ramach programu Łódź - Zdrowe Miasto, podejmuje wyżej wymienione programy zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym jako zadania własne powiatu w zakresie działań i zadań dotyczących promocji i ochrony zdrowia.


Metryka strony i historia zmian