Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Dialog Techniczny poprzedzający ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy na dokonanie corocznej weryfikacji wykorzystania rekompensaty z tytułu wykonywania przez Miasto Łódź usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu mieszkalnictwa i realizacji projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, oraz projekcie pn. Szlakiem Architektury Włókienniczej

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym

 1. Nazwa i adres organizatora Dialogu Technicznego:

  Biuro ds. Rewitalizacji
  Departament Architektury i Rozwoju
  Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 171
  90-447 Łódź
  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl

 2. Określenie przedmiotu Dialogu Technicznego

  Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi oferowanymi przez profesjonalne podmioty świadczące usługi w zakresie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu mieszkalnictwa oraz weryfikacja sposobu rozliczania pomocy publicznej w projektach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, określonych w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020 oraz projekcie pn. Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna oraz przyjętych założeń dotyczących pomocy publicznej w realizowanych projektach rewitalizacyjnych, jak również ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych od uczestników Dialogu Technicznego w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

 3. Zasady dotyczące prowadzonego Dialogu Technicznego
  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Dialogu Technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. dalej: PZP) (dalej: Dialog)
  2. Niniejsze ogłoszenie o Dialogu Technicznym (dalej: Ogłoszenie) stanowi jednocześnie zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym.
  3. Wszczęcie procedury Dialogu Technicznego następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  4. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym.
  5. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu w formie bezpośrednich spotkań. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnik). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  6. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu Technicznym podmioty, które złożą Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami („Wniosek”),
  7. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
  8. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu do dnia 19.06.2018 r.
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  10. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawianych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  11. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  12. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
  13. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2015, poz. 696, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 roku o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2016 poz. 1920).
  14. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.
 4. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do Dialogu Technicznego
  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać z dopiskiem „Dialog Techniczny w zakresie UOIG”:
   pisemnie na adres:
   Biuro ds. Rewitalizacji
   Departament Architektury i Rozwoju
   Urzędu Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 171
   90-447 Łódź
   lub w postaci elektronicznej na adres a.andrzejak@uml.lodz.pl 

   W terminie do 19.06.2018 r.
   Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

  2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
  3. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
 5. Warunki udziału w Dialogu Technicznym 
  1. Uruchomienie procedury Dialogu następuje w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  2. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Miasto Łódź poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
  3. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
  4. Podmioty, które przystępują do Dialogu, zobowiązane są do udokumentowania wykonania lub wykonywania co najmniej 4 usług polegających na doradztwie w zakresie rekompensaty w zakresie świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu, 
  5. Warunkiem zakwalifikowania do Dialogu Technicznego jest prawidłowe złożenie wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów.
  6. Prowadzony Dialog ma charakter jawny.
  7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu Technicznego należy kierować na adres e-mail: a.andrzejak@uml.lodz.pl.
  8. Pracownikami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym są: 
   • w sprawach związanych z przedmiotem dialogu z Pracownikiem Centrum Usług Wspólnych – Renata Tkaczyk, tel. (48) 42 272-65-42, e-mail: r.tkaczyk@cuw.uml.lodz.pl;
   • w sprawach organizacyjnych z Biurem ds. Rewitalizacji – Angelina Andrzejak, tel. (48) 42 638-47-65, e-mail: a.andrzejak@uml.lodz.pl
  9. Z przebiegu Dialogu z każdym uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół.
  10. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.

Pliki do pobrania:

Wynik Dialogu Technicznego:


Metryka strony i historia zmian