Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie na okres 15 lat, części nieruchomości położonej w Łodzi, przy ulicy Konstytucyjnej 42c

2017-10-10

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji)
na wydzierżawienie na okres 15 lat, części nieruchomości o powierzchni 4517 m2 położonej w Łodzi, przy ulicy Konstytucyjnej 42c, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-22 jako część działki nr 14/1, uregulowanej w KW LD1M/00089136/3.

 

 

Przedmiotem  przetargu jest dzierżawa  części  nieruchomości,   zabudowanej budynkiem willowym o powierzchni użytkowej 463,20 m2 oraz 5 garażami blaszanymi niezwiązanymi trwale z gruntem o łącznej powierzchni 84 m².

Teren nieruchomości jest częściowo zadrzewiony.

Dla nieruchomości brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny
tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym - 25 sierpnia 2017 r.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 7.431,84 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) netto.

Wadium wynosi:22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż: 80 zł (osiemdziesiąt złotych)

Czynsz dzierżawny stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego uczestnika.
 3. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego.
 4. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.
 5. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania części nieruchomości.
 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 13 listopada 2017 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
 • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyciągu o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie pisemnej;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania części nieruchomości w terenie oraz warunkami przetargu, i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy.
 1. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 6 należy zgłaszać się do Wydziału Dysponowania Mieniem Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 449b.
 2. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 3. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 13 listopada 2017 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 8 – przed datą przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu dzierżawnego.
 5. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończeniu lub odwołania przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 6. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako dzierżawca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 7. Jeżeli dzierżawca ustalony w wyniku przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy
  w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 8. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 9. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji
  oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca.
 10. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy dostępnym w siedzibie Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 449b), tel. (42) 638-54-52.
 11. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Wydział Dysponowania Mieniem UMŁ, Łódź, Piotrkowska 104, IV p. , pok. nr: 449b  tel. (42) 638-54-52.
 12. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Załącznik graficzny >>>


Metryka strony i historia zmian