Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie na okres 15 lat, części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi, przy ulicy Rzgowskiej 247 i Rzgowskiej bez numeru

Informacja o zmianie terminu przetargu >>>

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na wydzierżawienie na okres 15 lat, części nieruchomości zabudowanej, o powierzchni 4 791 m2 położonej w Łodzi, przy ulicy Rzgowskiej 247 i Rzgowskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G‑27 jako działka nr 749 i część działki nr 746/25, uregulowanej w KW LD1M/00049744/6.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części nieruchomości zabudowanej:

 1. budynkiem dworu z XVIII wieku, o powierzchni użytkowej 277,41 m2 oraz powierzchni zabudowy wg kartoteki budynków 334 m2 (wg książki obiektu budowlanego 355,65 m2); budynek ten jest parterowy i niepodpiwniczony o konstrukcji drewnianej, posiada murowane fundamenty, drewniane ściany i drewniane stropy;
 2. murowanym budynkiem sanitariatów, wybudowanym w latach 70-tych XX wieku, o powierzchni użytkowej 36,6 m2 oraz powierzchni zabudowy wg kartoteki budynków 52 m2 (wg książki obiektu budowlanego 49,95 m2); budynek ten jest parterowy i niepodpiwniczony, posiada betonowe fundamenty i murowane ściany.

 1. Budynek dworu został wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji Konserwatora Zabytków Miasta Łodzi z dnia 20 stycznia 1971 r., pod numerem rejestru zabytków A/17 (obecny rejestr A/338). Decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 grudnia 2016 r., pod numerem rejestru zabytków A/338, jako otoczenie dawnego dworu wpisane zostały działki nr 749 i 746/25, które będą przedmiotem dzierżawy oraz działki nr 746/19, 746/24, 748/1, 748/2 nie będące przedmiotem dzierżawy. W związku z powyższym wydzierżawiona nieruchomość podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1330, 1887 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 1086 i 1595).
 2. Na nieruchomości posadowione są także domki wypoczynkowe nietrwale związane z gruntem (12 sztuk), powstałe w latach 70-tych XX wieku. Cztery budynki o konstrukcji drewnianej, ocieplone i otynkowane typu „Kampinos”, siedem budynków typu „Ania” i „Nina”, które służą jako baza noclegowa, a także budynek drewniany typu „Carolina”, w którym urządzono magazyn oraz jednym murowanym budynkiem sanitariatów.
 3. Wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej oraz domków wypoczynkowych, o których mowa w ust. 1-3 nastąpi wraz z wyposażeniem, którego spis znajdować się będzie w załączniku do projektu umowy.
 4. Na działce nr 746/25 rośnie jesion wyniosły o obwodzie w pierśnicy 285 cm — pomnik przyrody ustanowiony zarządzeniem Nr 8/90 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 stycznia 1990 r. w sprawie uznania tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 3, poz. 24) oraz uchwałą Nr XCI/1612/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników przyrody oraz zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu do niektórych obiektów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 251). Obowiązuje zakaz jego niszczenia, uszkadzania, przekształcania; dopuszczalne są zabiegi pielęgnacyjne służące celowi, dla którego została ustanowiona jego ochrona. Osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca, zobowiązana będzie do podejmowania działań pielęgnacyjnych wobec drzewa. Prace pielęgnacyjne mogą być wykonane po uzyskaniu wcześniejszej zgody Prezydenta Miasta Łodzi. Zaniechanie odpowiednich działań prowadzące do wyrządzenia szkody przez upadający pień, konary lub gałęzie naraża osobę wyłonioną w przetargu jako dzierżawca na roszczenia odszkodowawcze. Ponadto na działce nr 227/25, blisko granicy z działką nr 749, znajduje się inny pomnik przyrody — lipa drobnolistna.
 5. Zadrzewienie znajdujące się na przedmiotowej nieruchomości stanowi zieleń towarzyszącą zabytkowemu dworkowi. Na działce nr 749 rośnie kilka cennych drzew o okazałych rozmiarach, takich jak dąb szypułkowy, dąb czerwony, jesion wyniosły. Nieruchomość pokrywa ogrodowa roślinność ruderalna z zadrzewieniem częściowo spontanicznym (dąb szypułkowy, klon, robinie akacjowe).
 6. Działka nr 749 w granicach zewnętrznych jest ogrodzona z każdej strony ogrodzeniem murowanym z drewnianymi sztachetami z wyjątkiem południowej granicy, gdzie usytuowany jest front budynku dworu, a ogrodzenie jest cofnięte. Działka nr 746/25 położona jest poza ogrodzonym terenem. Ogrodzenie sąsiadującej działki nr 748/1
  w niewielkim fragmencie narusza zachodnią granicę zabudowanej nieruchomości (na wysokości budynku sanitariatów).
 7. Część nieruchomości stanowiącej przedmiot dzierżawy, tj. działka nr 749 oraz część działki nr 746/25 o łącznej powierzchni 4 791 m2, objęta jest umową dzierżawy obowiązującą do dnia 31 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji oraz działalności rekreacyjno-wypoczynkowej.
 8. Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na nieruchomości podlegającej wydzierżawieniu znajdują się przyłącze gazowe średniego ciśnienia DN 40 PE, stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. i infrastruktura teletechniczna, stanowiąca własność Orange Polska S.A. Ponadto zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomości znajdują się przyłącza energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne, obsługujące dworek oraz domki wypoczynkowe. Przez przedmiotowy teren przechodzi jedna sieć o charakterze przesyłowym, tj. sieć ciepłownicza. Na przedmiotowym terenie nie ma jednak przyłącza do tej sieci, a ciepło dla dworku i domków wypoczynkowych powstaje w lokalnej kotłowni gazowej w dworku. Dodatkowo na nieruchomości znajdują się studnia, latarnie, hydranty, studzienki kanalizacyjne i studzienki wodociągowe.
 9. W pobliżu nieruchomości w ul. Kosynierów Gdyńskich przebiega sieć wodociągowa stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., o średnicy 300 mm, której strefy ochronne (o szerokości po 5 m po obu stronach przewodu licząc od jego krawędzi skrajnych) wchodzą na działkę nr 749.
 10. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca, winna dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć z istnienia tych sieci obciążają ryzyko osoby wyłonionej w przetargu jako dzierżawcę i nie stanowią wady nieruchomości.
 11. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi dopuszcza się funkcję usługową (restauracja, hotel), a także utrzymanie obecnego zagospodarowania terenu nieruchomości w postaci domków wypoczynkowych.
 12. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości powinna odbywać się na zasadach dotychczasowych przez istniejące zjazdy z ul. Kosynierów Gdyńskich (z działki nr 227/25) oraz z ul. Rzgowskiej (z działki nr 746/18) poprzez działkę 746/24.
 13. Zgodnie z opinią Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca zobowiązana będzie do dokonania uzgodnień z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi, w zakresie poboru prądu oraz podłączeń kabla do lodowiska w okresie zimowym, a także ponoszenia kosztów bieżącej konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej. Ponadto osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca, zobowiązana będzie do rozliczania się z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi z zużycia wody, która jest udostępniona przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, a także dokonywania przeglądów przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dla części nieruchomości zabudowanej, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.), obejmuje część przedmiotowej nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem U - tereny zabudowy usługowej.

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego dla części nieruchomości zabudowanej wynosi 12 856,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych) netto.
Wadium wynosi 39 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) .
Postąpienie wynosi nie mniej niż 200,00 zł ( słownie: dwieście złotych).

Czynsz dzierżawny stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – pokój 250, piętro II.
 2. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego uczestnika.
 3. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego.
 4. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10. dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.
 5. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania części nieruchomości zabudowanej.
 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 25 lipca 2019 r. do godziny 1500 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • dowodu wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości określonej w § 4 ust. 4 załącznika do zarządzenia Nr 1303/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 czerwca 2019 r.; wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017;
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby fizycznej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna, numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku spółki w organizacji należy załączyć umowę spółki, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym nr telefonu i e-maila przez Prezydenta Miasta Łodzi jako administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy.
 1. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 6 należy zgłaszać się do Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 454.
 2. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 3. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 25 lipca 2019 r. do godziny 1500 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 8 – przed datą przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu dzierżawnego.
 5. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych
  od zakończeniu lub odwołania przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 6. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako dzierżawca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 7. Jeżeli dzierżawca ustalony w wyniku przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy
  w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 8. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 9. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji
  oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca.
 10. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy dostępnym w siedzibie Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 454. tel. (42) 638-56-35.
 11. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Wydział Dysponowania Mieniem UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p. , pok. nr: 454 tel. (42) 638-56-35.
 12. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

 Załącznik do Ogłoszenia o przetargu >>>

Informacja o zmianie terminu przetargu >>>


Metryka strony i historia zmian