Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie na okres do 20 lat, części nieruchomości położonej w Łodzi, przy ulicy Michała Ossowskiego 7 i Zygmunta Lorenza bez numeru

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na wydzierżawienie na okres do 20 lat, części nieruchomości o powierzchni 404 m2 położonej w Łodzi, przy ulicy Michała Ossowskiego 7 i Zygmunta Lorenza bez numeru, oznaczonych w obrębie geodezyjnym P-7 jako działki nr: 210/10 oraz 210/31, uregulowanej w KW LD1M/00033062/6

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części nieruchomości zabudowanych pawilonem handlowo-usługowym wraz z terenem towarzyszącym utwardzonym.
  Nieruchomość podlegająca wydzierżawieniu zabudowana jest budynkiem pawilonu handlowo–usługowym z 1974 r. o powierzchni zabudowy 214 m2. Budynek ten jest wg kartoteki budynków parterowy (zgodnie z danymi zawartymi w książce obiektu budowlanego, posiada on kondygnację podziemną). Kubatura budynku wg danych z książki obiektu wynosi 636 m3. Obiekt został wzniesiony metodą tradycyjną – ściany oraz fundamenty wykonane w konstrukcji murowanej, dach płaski – stropodach. Od strony ulicy Michała Ossowskiego znajduje się główne wejście do budynku (przeszklone drzwi) oraz witryny sklepowe. Wejście na zaplecze budynku oraz trzy okna piwniczne w studzience betonowej (poniżej poziomu gruntu – dwa zabezpieczone kratą stalową, jedno pokrywą z okładziną z blachy stalowej) znajdują się po wschodniej stronie budynku. Wszystkie okna w budynku są okratowane. Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Część działki nr 210/31 i 210/10 utwardzona betonowymi płytami chodnikowymi (od strony ul. Ossowskiego) oraz kostką betonową. Teren nie jest ogrodzony.
 2. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki numer 201/10 powinna odbywać się na zasadach dotychczasowych z ulicy Michała Ossowskiego poprzez działkę 210/31 i istniejący zjazd.
 3. Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi działka numer 210/10 jest wydzielona niezgodnie z obowiązującymi przepisami – okno znajduje się w obrysie granicy działki, nieprawidłowa odległość ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi od granicy działki – około 2,5 m oraz brak dostępu do drogi publicznej – dostęp do drogi jest przez działkę nr 210/31
 4. Zgodnie z opinią Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. na terenie działki 210/10 znajduje się nieczynne przyłącze gazowe DN 80. Najbliżej zlokalizowaną infrastrukturą jest gazociąg stalowy niskiego ciśnienia DN 200 w ulicy Michała Ossowskiego.
 5. Według danych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. na terenie działki 210/10 oraz 210/31 zlokalizowany jest odcinek nieczynnego przyłącza wodociągowego o średnicy 50 mm (rok budowy – 1971, przebudowane w 2018 r.) – właścicielem przyłącza jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. Ścieki z przedmiotowej nieruchomości odprowadzane były poprzez instalację wewnętrzne do przyłącza d = 0,15 m zlokalizowanego na terenie działki nr 210/31.
 6. Według danych Veolia Energia Łódź S. A. na działce numer 210/10 i 210/31 znajduje się unieczynniona i wyłączona z eksploatacji sieć ciepłownicza.
 7. Zgodnie z opinią PGE Dystrybucja S. A. na terenie przeznaczonym do wydzierżawienia znajduje się złącze kablowe niskiego napięcia (nN) oraz linia kablowa nN należąca do PGE Dystrybucja S. A. Strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej.
 8. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca, winna dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć z istnienia tych sieci obciążają ryzyko osoby wyłonionej w przetargu jako dzierżawcę i nie stanowią wady nieruchomości.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi przyjęte Nr LXIXI/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości wynosi 1 950,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
Wadium wynosi 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Czynsz dzierżawny stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – pokój 250, piętro II
 2. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego uczestnika.
 3. Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego.
 4. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10. dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.
 5. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 6. W przetargu biorą udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 10 stycznia 2020 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • dany dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza wyciągu o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie pisemnej;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz warunkami przetargu, i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy.
 7. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 6 należy zgłaszać się do Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 451.
 8. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 9. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 10 stycznia 2020 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 8 – przed datą przetargu.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu dzierżawnego
 11. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia lub odwołania przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu
 12. Uczestnik ustalony w wyniku przetargu jako dzierżawca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Jeżeli dzierżawca ustalony w wyniku przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca.
 16. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy dostępnym w siedzibie Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 451. tel. (42) 638-47-98.
 17. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 451. tel. (42) 638-47-98.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian