Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat, części nieruchomości położonej w Łodzi, przy ulicy Astronautów 1-15, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-11 jako część działki nr 94/49

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 15 lat, części nieruchomości o powierzchni 500 m2 położonej w Łodzi, przy ulicy Astronautów 1-15, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-11 jako część działki nr 94/49, uregulowanej w KW LD1M/00012588/9

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części nieruchomości zabudowanych pawilonem handlowo-usługowym wraz z terenem towarzyszącym utwardzonym.

 1. Nieruchomość podlegająca wydzierżawieniu zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym z 1963 r. o powierzchni zabudowy 211 m2. Budynek ten jest parterowy (zgodnie z danymi zawartymi w książce obiektu budowlanego jest on częściowo podpiwniczony). Kubatura budynku wg danych z książki obiektu wynosi 754 m3. Obiekt został wzniesiony w konstrukcji murowanej z elementów prefabrykowanych, stropodach żelbetowy kryty papą. Od strony ulicy Astronautów znajduje się główne wejście do budynku. Budynek podłączony jest do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej miejskiej, posiada przyłącze elektryczne oraz lokalny węzeł ciepłowniczy. Budynek podzielony jest na dwie części: sala sprzedaży z wiatrołapem oraz część zapleczowa z magazynami, dwoma pomieszczeniami wc, pomieszczeniami socjalnymi oraz korytarzem, w piwnicy zlokalizowano węzeł ciepłowniczy. Pozostała część działki przeznaczona do wydzierżawienia jest utwardzona betonowymi płytami chodnikowymi. Teren nie jest ogrodzony.
 2. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki numer 94/49 powinna odbywać się na zasadach dotychczasowych poprzez drogę wewnętrzną, ulicę Astronautów.
 3. Zgodnie z opinią Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na części działki 94/49 nie ma przewodów gazowych eksploatowanych przez Spółkę. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg DN 160 PE niskiego ciśnienia w ul. Astronautów
 4. Według danych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. część ww. nieruchomości zaopatrywana jest w wodę przyłączem Ø 50 mm (nr arch. A-9325, nr inwent. B-1398, L 27,40 m), wybudowanym w 1964 roku. Ponadto z posesji do kanału ogólnospławnego D 0,40 m w ul. Astronautów odprowadzane są ścieki przyłączem kanalizacji sanitarnej D 0,15 m (nr arch. A-9325, nr inwent. B-1314/1860, L-9,50 m) wybudowanym w 1963 roku, licząc od miejsca włączenia do kanału do granicy nieruchomości. Ww. przyłącza są czynne i znajdują się na majątku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. oraz w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.
 5. Według danych Veolia Energia Łódź S. A. na części działki numer 94/49 przeznaczonej do wydzierżawienia znajduje się czynne preizolowane przyłącze ciepłownicze 2xDn40mm wykonane w 1994 roku zasilające budynek przy ul. Astronautów 9 oraz czynna preizolowana sieć ciepłownicza 2xDn125mm wykonana w 1994 roku.
  Strefa oddziaływania dla ww. przyłączy mierzona od skraju rurociągów preizolowanych wynosi 2 m.
 6. Zgodnie z opinią PGE Dystrybucja S. A. na terenie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się dwie linie kablowe nN oraz złącze kablowe nN należące do spółki. Strefa ochronna dla linii kablowej nN wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej..
 7. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca, winna dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć z istnienia tych sieci obciążają ryzyko osoby wyłonionej w przetargu jako dzierżawcę i nie stanowią wady nieruchomości.
 8. W umowie dzierżawy zostanie określony obowiązek wykonania remontu obiektu w terminie dwóch lat od podpisania umowy.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dla części nieruchomości, o której mowa brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.), obejmuje części przedmiotowej nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

Czynsz dzierżawny

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości wynosi 3 142,00 zł (słownie: trzy tysiące sto czterdzieści dwa złote) netto.

Wadium wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Miesięczny czynsz dzierżawny stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10. dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.

Informacje o przetargu

 1. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 1 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – sala 250a, z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem COVID-19, odbywa się za pomocą narzędzi elektronicznych poprzez stronę uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/.
 2. Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania części nieruchomości.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w § 4 ust. 4; „Warunków przetargu” na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017;
  2. przesłanie za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie pisemną ofertę na której należy umieścić napis „Oferta do przetargu na dzierżawę na okres 15 lat części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Astronautów 1-15.” wraz z adresem mailowym i kontaktem telefonicznym do oferenta; wyżej opisana koperta z ofertą powinna być dodatkowo umieszczona w drugiej kopercie (zewnętrznej) z adresem do wysłania: Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź; w terminie do dnia 24 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu);
  3. dołączenie do oferty (może być w tej samej kopercie, o której mowa w pkt 2) kopie dowodu wniesienia wadium; w przypadku przesłania kopii dowodu wpłaty wadium w odrębnej przesyłce należy to zrobić zgodnie z opisem umieszczonym w pkt 2.”
 5. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby fizycznej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna, numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku spółki w organizacji należy załączyć umowę spółki, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym nr telefonu i e-maila przez Prezydenta Miasta Łodzi jako administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1]);
  4. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  5. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy;
  6. dowód wniesienia wadium;
  7. oferowaną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego netto wyższą niż wywoławcza.
 6. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.
 7. Część jawna odbywa się za pomocą narzędzi elektronicznych. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie dzierżawy, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.
 8. Komisja Przetargowa:
  1. podaje liczbę otrzymanych ofert;
  2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza dowody, o których mowa w § 5 pkt 3 warunków przetargu stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 3932/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 maja 2020 r.;
  3. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;
  4. przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
  5. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
  6. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
  7. zawiadamia o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu,
 9. Część niejawna przetargu odbywa się bez obecności oferentów. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą bądź stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych, kierując się kryterium oferowanej kwoty czynszu dzierżawnego netto.
 10. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu.
 11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu dzierżawnego.
 12. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończeniu lub odwołania przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 13. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako dzierżawca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 14. Jeżeli dzierżawca ustalony w wyniku przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 16. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca.
 17. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 18. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy, prośby o przesłanie projektu umowy należy wysłać na adres email: m.smyczek@uml.lodz.pl.
 19. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Zarządzeniem Nr 3932/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie na okres 15 lat, części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Astronautów 1-15 oraz powołania Komisji Przetargowej
 20. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Wydział Dysponowania Mieniem UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 441, nr tel. (42) 638-47-98.
 21. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.


Metryka strony i historia zmian