Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie na okres 15 lat, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 oraz części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 11

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji)
na wydzierżawienie na okres 15 lat, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 oznaczonej w obrębie B-47 jako działka nr 404/7, o powierzchni 3730 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00088170/6 oraz części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 11 oznaczonej w obrębie B-47 jako część działki nr 405/5, o powierzchni 87 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00047291/1.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 zabudowanej dawnym budynkiem szkoleniowo - hotelowym, który na I, II i III piętrze oraz w piwnicy jest funkcjonalnie powiązany z będącą przedmiotem przetargu częścią nieruchomości położonej przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 11 w której znajdują, się pomieszczenia dawnego ośrodka (na I, II i III piętrze) oraz pomieszczenia gospodarcze i kotłownia gazowa (w piwnicy).
Powierzchnia zabudowy nieruchomości i części nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę wynosi 447 m² natomiast powierzchnia użytkowa 1497 m², na działce nr 404/7 w obrębie B-47 znajduje się również jednokondygnacyjny budynek garażowy o powierzchni zabudowy 67 m², pozostałą część działki nr 404/7 w obrębie B-47 stanowi teren zielony oraz utwardzony betonową kostką plac obejmujący wjazd i miejsca parkingowe.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zachodniej, Krótkiej, Berka Joselewicza, Franciszkańskiej, Ogrodowej i Północnej przyjęty uchwałą Nr LXVI/1683/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 820), obejmuje przedmiotową nieruchomość i część nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MW (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej).

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 22573 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote) netto.
Wadium wynosi: 68000 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
Czynsz dzierżawny stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 7 lutego 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego uczestnika.
 3. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego.
 4. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.
 5. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości i części nieruchomości.
 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 3 lutego 2020 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyciągu o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie pisemnej;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania części nieruchomości w terenie oraz warunkami przetargu, i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy.
 7. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 6 należy zgłaszać się do Wydziału Dysponowania Mieniem Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 449b.
 8. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 9. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 3 lutego 2020 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 8 – przed datą przetargu. 
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu dzierżawnego.
 11. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończeniu lub odwołania przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 12. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako dzierżawca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Jeżeli dzierżawca ustalony w wyniku przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca.
 16. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy dostępnym w siedzibie Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 449b), tel. (42) 638-54-52.
 17. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Wydział Dysponowania Mieniem UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p. , pok. nr: 449b tel. (42) 638-54-52.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian