Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie na okres 3 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. ks. abp Jana Pawła Woronicza 1/3, ul. Zgierskiej 139 ul. Targowej bez numeru, ul. Papierniczej bez numeru, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 100 al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 161/163 oraz ul. Kosynierów Gdyńskich 5

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na wydzierżawienie na okres 3 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 1. ul. ks. abp Jana Pawła Woronicza 1/3, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie B-44, jako część działki o numerze 231/11, o powierzchni 470 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00145068/6,
 2. ul. Zgierskiej 139, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie B-26, jako część działki o numerze 4/3, o powierzchni 40 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00096966/2,
 3. ul. Targowej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali
  w obrębie W-25, jako część działki o numerze 45/1, o powierzchni 40 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00128949/1,
 4. ul. Papierniczej bez numeru, droga wewnętrzna, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-31, jako część działki o numerze 28/4, o powierzchni 40 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00041618/8,
 5. al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 100, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków
  i lokali w obrębie W-23, jako część działki o numerze 23/10, o powierzchni 40 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00133345/5,
 6. al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 161/163, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-27 jako część działki o numerze 23/5, o powierzchni 30 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00135411/3, ul. Niciarnianej bez numeru, droga powiatowa 1189E oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-27, jako część działki o numerze 29/15, o powierzchni 10 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00134656/5,
 7. ul. Kosynierów Gdyńskich 5 oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie G-27, jako część działki o numerze 546/1, o powierzchni 40 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00281696/2.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa powyższych części nieruchomości na których obecnie znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe. Dzierżawca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na swój koszt zagospodarować dzierżawioną część nieruchomości jako punkt ładowania pojazdów elektrycznych (stacja ładowania wraz z miejscami postojowymi dla ładowanych pojazdów), uzgodnić lokalizację sieci zasilającej oraz uzyskać odrębną zgodę na korzystanie z terenu zajętego przez sieć zasilającą.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium

 1. Nieruchomość położona w Łodzi przy ul. Zgierskiej oznaczona w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie B-26, jako działka o numerze 4/3 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej rejon Parku im. A. Mickiewicza oraz projektowanego Stawu Wasiaka przyjęty uchwałą Nr XVII/301/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 243) należy do terenów parkingów - 2KS.
 2. Nieruchomość położona w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 100 oznaczona w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-23, jako działka o numerze 23/10 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego oraz terenów kolejowych przyjęty uchwałą Nr VI/214/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1879) należy do terenów zabudowy usługowej - U.
 3. Nieruchomości położone w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 161/163 oznaczone w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-27 jako działki o numerach 23/5, i 29/15 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulic: Sobolowej do terenów kolejowych, Stanisława Przybyszewskiego oraz projektowanej Konstytucyjnej przyjęty uchwałą Nr XXIII/566/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1056) należą do terenów zieleni urządzonej w postaci parków - ZP.
 4. Nieruchomości położone w Łodzi przy:
  1. ul. ks. abp Jana Pawła Woronicza 1/3, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie B-44, jako część działki o numerze 231/11,
  2. ul. Targowej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-25, jako część działki o numerze 45/1,
  3. ul. Papierniczej bez numeru, droga wewnętrzna, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-31, jako część działki o numerze 28/4,
  4. ul. Kosynierów Gdyńskich 5, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie G-27, jako część działki o numerze 546/1 - znajdują się na terenach dla których nie uchwalono miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji
   o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.) obejmuje nieruchomość oznaczoną w obrębie:
   1. B-44 jako działka nr 231/11 granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 (tereny wielkich zespołów mieszkaniowych);
   2. W-25 jako działka nr 45/1 granicami obszaru oznaczonego symbolem Z (tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej);
   3. W-31 jako działka nr 28/4 granicami obszaru oznaczonego symbolem AG2 (tereny aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości);
   4. G-27 jako działka nr 546/1 granicami obszaru oznaczonego symbolem Z (tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej).

Czynsz dzierżawny

 1. Dla części nieruchomości położonych w Łodzi przy:
  1. ul. ks. abp Jana Pawła Woronicza 1/3, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie B-44, jako część działki o numerze 231/11, o powierzchni 470 m2:
   1. stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 952,50 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 50/100) netto,
   2. wadium wynosi 2900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych) netto,
   3. postąpienie wynosi nie mniej niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych);
  2. ul. Zgierskiej 139, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie B-26, jako część działki o numerze 4/3, o powierzchni 40 m2:
   1. stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 80,25 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 25/100) netto,
   2. wadium wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) netto,
   3. postąpienie wynosi nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto.
  3. ul. Targowej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-25, jako część działki o numerze 45/1, o powierzchni 40 m2:
   1. stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 80,25 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 25/100) netto,
   2. wadium wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) netto,
   3. postąpienie wynosi nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto;
  4. ul. Papierniczej bez numeru, droga wewnętrzna, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-31, jako część działki o numerze 28/4, o powierzchni 40 m2,
   1. stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 52,60 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złote 60/100) netto,
   2. wadium wynosi 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) netto,
   3. postąpienie wynosi nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto.
  5. al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 100, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-23, jako część działki o numerze 23/10, o powierzchni 40 m2,
   1. stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 52,60 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złote 60/100) netto,
   2. wadium wynosi 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) netto,
    c) postąpienie wynosi nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto;
  6. al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 161/163, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-27 jako część działki o numerze 23/5, o powierzchni 30 m2, ul. Niciarnianej bez numeru, droga powiatowa 1189E oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-27, jako część działki o numerze 29/15, o powierzchni 10 m2:
   1. stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 36,80 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 80/100) netto,
   2. wadium wynosi 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych) netto,
   3. postąpienie wynosi nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto;
  7. ul. Kosynierów Gdyńskich 5, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie G-27, jako część działki o numerze 546/1, o powierzchni 40 m2,
   1. stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 52,60 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złote 60/100) netto,
   2. wadium wynosi 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) netto,
   3. postąpienie wynosi nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto.
 2. Miesięczny czynsz dzierżawny stanowić będzie stawka osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT wg. obowiązujących przepisów.
 3. Ustalony w wyniku przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca i nie będzie podlegać waloryzacji w trakcie trwania umowy.

Informacje o przetargu

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego uczestnika.
 3. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego.
 4. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca i nie będzie podlegać waloryzacji w czasie trwania trzyletniej umowy.
 5. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania części nieruchomości.
 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyciągu o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie pisemnej;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania części nieruchomości w terenie oraz warunkami przetargu, i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy.
 7. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 6 należy zgłaszać się do Wydziału Dysponowania Mieniem Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 449b.
 8. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 9. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 8 – przed datą przetargu.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu dzierżawnego.
 11. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończeniu lub odwołania przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 12. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako dzierżawca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Jeżeli dzierżawca ustalony w wyniku przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca.
 16. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy dostępnym w siedzibie Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 449b), tel. (42) 638-54-52.
 17. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Wydział Dysponowania Mieniem UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p. , pok. nr: 449b tel. (42) 638-54-52.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony i historia zmian