Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie na okres do 9 lat, nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 1 091 m2 położonej w Łodzi, przy ulicy Juliusza Ordona bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-2 jako działka nr 163/1

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji)
na wydzierżawienie na okres do 9 lat, nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 1 091 m2 położonej w Łodzi, przy ulicy Juliusza Ordona bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-2 jako działka nr 163/1, uregulowanej w KW LD1M/00190251/6.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa:

 • nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Juliusza Ordona bez numeru, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Dla nieruchomości, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje przedmiotową nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem WZ1 - tereny zabudowy wielofunkcyjnej i KDZ - tereny dróg zbiorczych.
W granicy działki numer 163/1 znajduje się linia kablowa nN oraz linia kablowa SN, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. Strefa ochronna dla linii kablowej nN wynosi 0,5 m natomiast dla linii kablowej SN wynosi 1 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej.
Na przedmiotowej działce rozmieszczone są przewody gazowe, eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, są to gazociągi DN 150 i 100 niskiego ciśnienia. Szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów gazowych zawarta w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640). W umowie przeniesienia własności nieruchomości, na których zlokalizowane są przewody gazowe, należy uwzględnić ich usytuowanie i zagwarantować służbom eksploatacyjnym PSG Sp. z o.o. prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączaniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń znajdujących się na nieruchomości w granicach strefy kontrolowanej.
Na działce nr 163/1 brak jest sieci i przyłączy będących w dzierżawie oraz eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dla sieci wodociągowej ø150 mm zlokalizowanej w ulicy Juliusza Ordona obowiązują pasy ochronne po 3,0 m od osi, po obu stronach przewodu, które częściowo (ca 2,0 m) obejmują swym zakresem teren działki nr 163/1. W pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień. Pasy ochronne sieci wodociągowej ø100 mm i sieci kanalizacji ogólnospławnej D=0,25 m w ulicy Juliusza Ordona oraz sieci wodociągowych ø150 mm, ø250 mm i kanalizacji ogólnospławnej D=0,40 m zlokalizowanych w ulicy Pabianickiej, nie obejmują terenu przedmiotowej nieruchomości.
Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości niezabudowanej wynosi 2 252,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote) netto.
Wadium wynosi 6 756,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 45,00 zł ( słownie: czterdzieści pięć złotych).
Czynsz dzierżawny stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – pokój 250, piętro II.
 2. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego uczestnika.
 3. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego.
 4. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.
 5. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości niezabudowanej.
 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 6 marca 2020 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • dowodu wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości określonej w § 4 ust. 4; wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017;
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby fizycznej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna, numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku spółki w organizacji należy załączyć umowę spółki a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym nr telefonu i e-maila przez Prezydenta Miasta Łodzi jako administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy.
 7. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 6 należy zgłaszać się do Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 454.
 8. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 9. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 6 marca 2020 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 8 – przed datą przetargu. 
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu dzierżawnego.
 11. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończeniu lub odwołania przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 12. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako dzierżawca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Jeżeli dzierżawca ustalony w wyniku przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca.
 16. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy dostępnym w siedzibie Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 454. tel. (42) 638-56-35.
 17. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Wydział Dysponowania Mieniem UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p. , pok. nr: 454 tel. (42) 638-56-35.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony i historia zmian