Ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat, nieruchomości zabudowanych położonych w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 272A, 272B i 274

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 15 lat,
nieruchomości zabudowanych położonych w Łodzi,

przy ulicy Piotrkowskiej 272A, 272B i 274

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości zabudowanych, położonych w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 272A, 272B i 274, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-3, jako działka numer 25/3, o powierzchni 353 m2 i działka numer 25/4 o powierzchni 1256 m2 dla których prowadzona jest księga wieczysta Nr LD1M/00108202/7, działka nr 27/1 o powierzchni 1277 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr LD1M/00108204/1 oraz działka 26/1 o powierzchni 1539 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr LD1M/00078638/2.

 1. Nieruchomości podlegające wydzierżawieniu zabudowane są:
  1. Pałacem Karola i Emila Steinertów (działki nr 26/1 i 25/3) wybudowanym w latach 1910-1911, według projektu berlińskiego architekta Alfreda J. Blacke’go, o powierzchni zabudowy 722,1 m2 i powierzchni netto wynoszącej 2113,35 m2. Do budynków prowadzą dwa główne wejścia poprzez dwa przejazdy (bramy) na poziomie parteru. Każdy z przejazdów posiada dwa wyjścia ewakuacyjne. Zaplecze kuchenne posiada dodatkowe wyjście bezpośrednio na taras zewnętrzny. Dla budynku Pałacu opracowano następujący program funkcjonalny:
   • Parter: w części A zlokalizowano przestrzenie biurowo ekspozycyjne wraz z pomieszczeniem technicznym oraz główną klatką reprezentacyjną, w części B zlokalizowano zaplecze kuchenne dla restauracji znajdującej się na piętrze. Na parterze budynku zakłada się możliwość jednoczesnego przebywania do 60 osób zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
   • I piętro: w części A zlokalizowano przestrzenie biurowo ekspozycyjne, w części B znajduje się restauracja. Na I piętrze budynku zakłada się możliwość jednoczesnego przebywania do 120 osób zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
   • II piętro w całości przeznaczone na przestrzeń biurową. Na II piętrze budynku zakłada się możliwość jednoczesnego przebywania do 100 osób zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
   • III piętro w całości przeznaczone na apartamenty hotelowe. Na III piętrze budynku zakłada się możliwość jednoczesnego przebywania do 36 osób (wraz z wydzielonymi pożarowo pomieszczeniami hotelowymi znajdującymi się na antresoli w poziomie IV piętra) zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
   • IV piętro: stanowi przestrzeń poddasza poddasza nieużytkowego z pomieszczeniami obsługi technicznej budynku. Na IV piętrze budynku zakłada się możliwość doraźnego przebywania 1-2 osób w zakresie obsługi budynku.
  2. Budynkiem dawnej drukarni powstałym w drugiej połowie XIX wieku (działka nr 27/1) o powierzchni zabudowy 237,2 m2 i powierzchni netto wynoszącej 286,07 m2. Parter budynku zajmują powierzchnie biurowe wraz z pomieszczeniem technicznym węzła C.O. obsługującego cały kompleks. Na poddaszu zlokalizowano archiwum oraz przestrzeń biurową. Do budynku prowadzą dwa wejścia – od strony ulicy Piotrkowskiej i od strony ogrodu. Ruch pionowy odbywa się za pośrednictwem jednej, otwartej klatki schodowej. Pomieszczenia techniczne posiadają osobne wejścia od zewnątrz budynku. Na parterze budynku zakłada się możliwość jednoczesnego przebywania 40 osób, a na poddaszu 8 osób zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.
  3. Budynkiem dawnej farbiarni powstałym w drugiej połowie XIX wieku (działka nr 27/1) o powierzchni zabudowy 133,6 m2 i powierzchni netto wynoszącej 140,24 m2. Zarówno parter jak i poddasze budynku farbiarni zajmuje przestrzeń biurowa. Do obiektu prowadzi jedno wejście. Pomieszczenia techniczne posiadają osobne wejścia od zewnątrz budynku. Na parterze budynku zakłada się możliwość jednoczesnego przebywania 8 osób, a na poddaszu 6 osób zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.
  4. Na pozostałym obszarze ww. nieruchomości zlokalizowany jest ogólnodostępny ogród pałacowy wraz z elementami małej architektury, miejsca postojowe oraz budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy wynoszącej 35 m2 i lodownia o powierzchni zabudowy wynoszącej około 56 m2.
  5. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. działek powinna odbywać się na zasadach dotychczasowych, przez istniejące zjazdy z ulicy Piotrkowskiej.
  6. Zgodnie z opinią Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. na terenie ww. nieruchomości nie ma sieci gazowej eksploatowanej przez Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi. Do budynków położonych przy ulicy Piotrkowskiej 272A, 272B i 274 doprowadzone są przyłącza gazowe średniego ciśnienia DN 63 PE od strony ulicy Piotrkowskiej. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg średniego ciśnienia DN 225 PE w ulicy Piotrkowskiej.
  7. Według danych Veolia Energia Łódź S. A. na działce numer 25/4 znajduje się czynna sieć ciepłownicza 2xDn65mm, wykonana w 2020 roku w technologii preizolowanej oraz czynne przyłącze ciepłownicze 2xDn40mm zasilające budynek przy ulicy Piotrkowskiej 272A, wykonane w 2020 roku w technologii preizolowanej. Na działkach 25/4, 26/1 i 27/1 znajduje się czynne przyłącze 2xDn65mm oraz na działce 27/1 czynne przyłącze 2xDn40mm, zasilające budynek przy ulicy Piotrkowskiej 274, wykonane w 2020 roku w technologii preizolowanej. Strefa oddziaływania dla ww. sieci i przyłączy wynosi 2 metry od skraju rury preizolowanej.
  8. Zgodnie z opinią PGE Dystrybucja S. A. na terenie przeznaczonym do wydzierżawienia na działce nr 25/3 usytuowane jest złącze kablowe nN oraz dwie linie kablowe nN, na działce nr 26/1 i 27/1 występują unieczynnione linie kablowe SN należące do PGE Dystrybucja S.A. oddział Łódź. Strefa ochronna dla linii kablowych SN wynosi 1 m natomiast dla linii kablowych nN wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej. Jednocześnie na działce nr 26/1 i 25/3 leży linia kablowa i złącze nN będące na majątku i eksploatacji abonenta.
  9. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca, winna dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć z istnienia tych sieci obciążają ryzyko osoby wyłonionej w przetargu jako dzierżawcę i nie stanowią wady nieruchomości.
  10. W stosunku do nieruchomości opisanej w KW LD1M/00108204/1 (działka nr 27/1) toczy się postępowanie zmierzające do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
 2. Położony na ww. nieruchomościach Pałac Karola i Emila Steinerów wraz z zespołem budynków fabrycznych Karola Steinera został objęty ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych na mocy decyzji Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Kultury i Sztuki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27 grudnia 1982 r. pod numerem rejestru A/284. Ww. nieruchomości usytuowane są na obszarze historycznego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej (od al. Piłsudskiego/al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej) wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego na mocy decyzji z dnia 15 czerwca 2012 r. pod numerem rejestru A/98, a także na obszarze uznanym mocą rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego” (Dz. U. z 2015 r. poz. 315). Ponadto budynki położone przy ul. Piotrkowskiej 272A, 272B objęte są wpisem do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi.
 3. Na ww. nieruchomościach został zrealizowany projekt, objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0003/16-00 z dnia 28 kwietnia 2017 r. pod nazwą "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu Pałacowego Steinertów" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego oś priorytetowa – Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu.
 4. Dzierżawie podlega również wyposażenie budynków zakupione w ramach realizacji projektu opisanego w ust.3.
 5. Osobie wyłonionej w przetargu przysługiwać będą prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów z podmiotami trzecimi, które dotyczą ww. nieruchomości, w zakresie sprzętu podlegającego gwarancjom, rękojmi i serwisowaniu, gwarancji udzielonych przez wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw.
 6. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi pismem nr DPS-ZSS-VI.7340.25.2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w ramach wstępnej oceny lokalizacyjnej stwierdziła, że ulokowanie punktu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie restauracji położonej w budynku przy ul. Piotrkowskiej 272B będzie zgodne z uchwałą nr LXXIII/1975/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Łodzi miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W celu uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyszły dzierżawca winien złożyć wniosek do Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z uchwałą Nr LXXIII/1970/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3918) dla ww. nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej. W planie obszar oznaczony jako: 1.3.MW/U, 1.5.MW/U – przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej; przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, parkingi kubaturowe podziemne; ogólnodostępna przestrzeń publiczna łącząca ul. Piotrkowską z projektowaną drogą 1 KDD wzdłuż oznaczonego na rysunku planu ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego zgodnie z zapisami ww. planu w § 18 ust. 4 pkt. 3 litera a.

Czynsz dzierżawny

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości wynosi 33 100,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sto złotych) netto.

Postąpienie wynosi nie mniej niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)

Wadium wynosi 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Miesięczny czynsz dzierżawny stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10. dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.

Informacje o przetargu

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w Dużej Sali Obrad.
 2. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego uczestnika.
 3. Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego.
 4. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10. dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.
 5. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 6. W przetargu biorą udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 11 grudnia do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • dany dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza wyciągu o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie pisemnej;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz warunkami przetargu, i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy.
 7. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 6 należy zgłaszać się do Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 451, tel. (42) 638-47-98
 8. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 9. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 11 grudnia 2020 do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 8 – przed datą przetargu.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu dzierżawnego
 11. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia lub odwołania przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu
 12. Uczestnik ustalony w wyniku przetargu jako dzierżawca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Jeżeli dzierżawca ustalony w wyniku przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca.
 16. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy dostępnym w siedzibie Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 451. tel. (42) 638-47-98. Prośby o przesłanie projektu umowy można również wysłać na adres email: m.smyczek@uml.lodz.pl.
 17. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Wydział Dysponowania Mieniem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 451. tel. (42) 638-47-98.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.


Metryka strony i historia zmian