Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2004 r.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Murarskiej 7
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Murarskiej 7
oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-49 jako działka nr 50/30 o pow. 617 m2, opisanej w KW 34678,

cena wywoławcza: 49 000 zł. (netto)
wadium: 9 800 zł.
postąpienie:500 zł. lub więcej

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717; z 2004 r.poz. 41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Działka nie zabudowana. Przez teren nieruchomości przebiega nieczynny energetyczny kabel niskiego napięcia; w przypadku jego odkrycia, przyszły nabywca winien kontaktować się z Oddziałem Gospodarki Majątkiem Sieciowym-Północ Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A ul. Ratajska nr 5/7 celem potwierdzenia braku napięcia. Przez teren przedmiotowej nieruchomości przebiega sieć ciepłownicza wody gorącej 2 x Dn 125 wykonana w technologii tradycyjnej; należy zapewnić pas ochronny o szerokości min. 3 metrów po każdej stronie ciepłociągu. Przebiegające przez nieruchomość uzbrojenie wodno-kanalizacyjne nie jest w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o; istniejące na nieruchomości przyłącze kanalizacyjne z wpustem podwórzowym nie jest użytkowane - istnieje ewentualna możliwość jego wykorzystania pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia jego stanu technicznego przez służby eksploatacyjne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o (na zlecenie i koszt właściciela). Przyłącze wodociągowe f 50 mm o długości 11,40 m. z zestawem wodomierzowym umieszczonym w studni wodomierzowej na terenie przedmiotowej nieruchomości zlikwidowano w 1987 r. i brak jest możliwości jego wykorzystania. Znajdujący się na nieruchomości wodociąg f 100 mm jest wodociągiem wysokiego ciśnienia z hydroforni osiedlowej i nie jest w eksploatacji Z .W. i K. Sp. z o. o.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2004 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 7.05.2004 r. na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 7 maja 2004r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 1500 w celu pobrania numeru upoważniajacego do wzięcia udziału w licytacji.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje W. G. M. UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31.
Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:


Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych odbędzie się w dniu 07.05.2004r. o godz. 10.00 w dużej sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek B, II piętro.

Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w Oddziale Komunalnym Banku Przemysłowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 184 (Filia Oddziału ul. Wodna 39/41, punkt kasowy - ul.Piotrkowska 104, budynek D) w terminie do dnia 06.05.2004r.
Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju Nr 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 06.05.2004r. do godz. 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wadia w następujący sposób:
- wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
- wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 12.05.2004r. do 26.05.2004r. w godz. 1030 – 1500 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 licytantów na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi (jeżeli mniej to jedna osoba towarzysząca). Osoby te będą mogły zająć miejsca na balkonie.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali niewylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi tel. 638-40-51, 638-40-73.

UWAGA:
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Wykaz lokali >>>
Oddanie w użyczenie szaletów komunalnych administrowanych przez UMŁ Delegaturę Łódź - Śródmieście
Treść:

Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź – Śródmieście, zgodnie z Uchwałą nr 3334/355/2002 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie warunków oddania w dzierżawę lub użyczenie szaletów komunalnych oraz ustalenia opłat za ich korzystanie, ogłasza przetarg na:

Oddanie w użyczenie szaletów komunalnych
administrowanych przez UMŁ Delegaturę Łódź - Śródmieście

Termin realizacji: rok 2005

Instrukcje dla oferentów oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Komunalnym Delegatury Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska nr 153, II p. pok. 215, tel.638-57-65.

Oferty w zapieczętowanych kopertach należy składać w w/w Referacie w terminie do dnia 22 grudnia 2004 r. do godz.9,00 – II p. pok. 212.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2004 r. o godz. 10,00 – II p. pok. 210.

Kryterium wyboru oferty: wysokość czynszu dzierżawnego – 100%

Lokale do remontu we własnym zakresie oraz lokale opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję
Treść:

Oferty lokali

Lokale do remontu we własnym zakresie oraz lokale opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję.
Wykazy będą wywieszony w terminie do dnia 15 grudnia 2004 roku.
Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ.

Wykaz lokali do remontu we własnym zakresie >>>>
Wykaz lokali opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję>>>>
Przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r.(z późniejszymi zmianami). Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. W ofercie należy podać dane określone w § 8 ww. regulaminu.

Termin składania ofert upływa z dniem 16 grudnia 2004r. - godz. 15.30

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w WBiL Urzędu Miasta Łodzi – pok. 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium . Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w Oddziale Komunalnym Banku Przemysłowego w Łodzi (siedziba Oddziału mieści się w Łodzi przy ul.Piotrkowskiej 184, Filia Oddziału mieści się przy ul.Wodnej 39/41, punkt kasowy mieści się przy ul.Piotrkowskiej 104, bud. „D”).

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 21.12.2004r. do 04.01.2005r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

W przypadku zmiany profilu użytkowania w stosunku do dotychczasowego, przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej lub usługowej, najemca lokalu powinien uzyskać opinię Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie szkodliwości i uciążliwości danej działalności (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko - Dz. U. Nr 52, poz. 284). Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi.

Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę służb konserwatorskich.

W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Szczegółowych informacji dot. konkursu ofert udzielają pracownicy Wydz. Budynków i Lokali UMŁ tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie, bez prawa roszczeń wobec wynajmującego. Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.
Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa lub Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Wykaz lokali >>>

Rokowania na dzierżawę części zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Wschodniej 10/12
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza rokowania na dzierżawę części zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Wschodniej 10/12, dz. 165, o pow. 930m2, KW 116169 i dz. 166, o pow. 934m2, KW 116185.

Odnośnie wydzierżawienia ww. nieruchomości zostały przeprowadzone:
 • I przetarg - 12.03.04 r.,
 • II przetarg - 23.04.04 r.,
 • rokowania - 04.06.04 r. i 09.07.04 r.
Rokowania odbędą się w dniu 17 grudnia 2004 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w sali 464a.

Cena wywoławcza (do negocjacji) na miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego wynosi:

 • lokale użytkowe: 10,75zł/m2 + 22% VAT;
 • grunt z przeznaczeniem na działalność handlową: 10,75zł/m2 + 22% VAT;
 • grunt z przeznaczeniem na inną działalność: 3,50zł/m2 + 22% VAT.
Wadium w wysokości 3.000,00zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w Oddziale Komunalnym Banku Przemysłowego S.A. w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 nie później niż na 3 dni przed dniem rokowań, tj. do dnia 14.12.2004 r.

Dla ww. terenów brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Oferty pisemne, wraz z dowodem wpłaty wadium, należy złożyć nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia rokowań, w siedzibie Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Informacji o warunkach rokowań udziela Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 451, tel. 638-44-15.
Konkurs ofert na wynajęcie na cele parkingowe Alei ZHP
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza pisemny konkurs ofert na wynajęcie na cele parkingowe Alei ZHP, będącej drogą wewnętrzną (teren przed Delegaturą Śródmieście UMŁ).

Opłata dzienna 129,04 zł za powierzchnię całkowitą 1749 m2.

Wynajmujący powinien zapewnić:

 • nieskrępowany dojazd do Delegatury,
 • wysokość opłaty parkingowej za pół godziny nie wyższą niż 0,50 zł,
 • bezpłatne korzystanie z parkingu dla osób niepełnosprawnych załatwiających sprawy w delegaturze w czasie nie przekraczającym 1 godziny,
 • bezpłatne korzystanie z parkingu przez osoby posiadające stosowne zezwolenie UMŁ,
 • w godzinach 21.00 – 7.00 parking ogólnodostępny.

Kryteria oceny ofert:

 • wysokość opłat parkingowych
 • sposób prowadzenia parkingu (zapewnienie porządku, w tym zimowe odśnieżanie).

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja powołana przez Dyrektora Delegatury Śródmieście.

Oferty należy złożyć do dnia 26 listopada 2004 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Delegatury p.114 (Łódź, ul. Piotrkowska 153).

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11.00. Bliższych informacji udziela Referat Komunalny p. 211 tel. 638 57 61.

Komunikat
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania całych powierzchni ścian reklamami.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wykaz ścian umieszczone zostały m.in. na tablicach ogłoszeń w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 oraz w siedzibach Delegatur Urzędu Miasta Łodzi, a także na stronie internetowej UMŁ: www.uml.lodz.pl.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu (0 42) 638-40-26.

Oferty należy składać w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, pokój 042, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2004 r. do godziny 10.00.

Informacja >>>
Regulamin przetargu >>>
Wykaz ścian >>>

Przetarg na oddanie w dzierżawę szaletów komunalnych administrowanych przez UMŁ Delegaturę Łódź - Śródmieście
Treść:

Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź – Śródmieście, zgodnie z Uchwałą nr 3334/355/2002 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie warunków oddania w dzierżawę lub użyczenie szaletów komunalnych oraz ustalenia opłat za ich korzystanie, ogłasza przetarg na:

Oddanie w dzierżawę szaletów komunalnych
administrowanych przez UMŁ Delegaturę Łódź - Śródmieście

Termin realizacji: rok 2005

Instrukcje dla oferentów oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Komunalnym Delegatury Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska nr 153, II p. pok. 215, tel.638-57-65.

Oferty w zapieczętowanych kopertach należy składać w w/w Referacie w terminie do dnia 26 listopada 2004 r. do godz.9,00 – II p. pok. 212.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2004 r. o godz. 10,00 – II p. pok. 210.

Kryterium wyboru oferty: wysokość czynszu dzierżawnego – 100%

Rokowania na wydzierżawienie na okres 15 lat części nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy zbiegu ulic: Minerskiej i Krańcowej
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza rokowania na wydzierżawienie na okres 15 lat części nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy zbiegu ulic:

Minerskiej i Krańcowej

oznaczonej jako część działki nr 315 w obrębie P-15 o pow. 17 000 m2, opisanej w KW 66382.

Przetargi na wydzierżawienie nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym, odbyły się w terminach: 24 maja 2004r., 3 września 2004r.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość wchodzi w skład jednostki oznaczonej symbolem US. Są to tereny o podstawowym przeznaczeniu dla realizacji budynków i obiektów sportowych.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego do negocjacji wynosi 4 600zł + 22% VAT miesięcznie, płatna do 10-ego każdego miesiąca.
Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez prezesa GUS.
Dzierżawca może być zwolniony z opłacania czynszu dzierżawnego przez okres ustalony w rokowaniach. Okres zwolnienia będzie uzależniony od zaproponowanej wysokości stawki czynszu oraz od zakresu i terminu realizacji zaplanowanej inwestycji.

Dzierżawca zobowiązany będzie do zagospodarowania nieruchomości na cele sportowe, zakończenia realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektów sportowych w terminie trzech lat od dnia podpisania umowy dzierżawy.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 6.12.2004 r. do godz. 16.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455.
Składając ofertę należy przedstawić kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 10 000 zł. tytułem zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Rokowania odbędą się w dniu 10 grudnia 2004 r. w UMŁ, ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Zaliczkę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.
Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z warunkami rokowań , o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, pok. 466 , tel. 638-43-24

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania dzierżawcy nieruchomości.
Ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

 1. Adres, powierzchnia i przeznaczenie, wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego: Faszynowa 21
  o pow. gruntu 1434 m2, obręb G-45, dz. nr 112, KW 90442
  pod stację auto-gazu
  Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego: 2.300,00 zł + 22%VAT miesięcznie, płatne do 10-go każdego miesiąca
  Wadium: 11.000 zł
  Postąpienie: 144 zł
 2. Adres, powierzchnia i przeznaczenie, wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego: Grabowa 25
  o pow. gruntu 544 m2, obręb G-04, dz. nr 92, KW 6573 na cele składowe, bez prawa zabudowy Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego: 408,00 zł + 22%VAT miesięcznie, płatne do 10-go każdego miesiąca
  Wadium: 1.800 zł
  Postąpienie: 60 zł
 3. Adres, powierzchnia i przeznaczenie, wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego: Piasta Kołodzieja 20
  o pow. gruntu 2.500 m2, obręb W-35, część dz. nr 43/25, częśc dz. nr 215/3, KW 88599 pod parking
  Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego: 1.600,00 zł + 22%VAT miesięcznie, płatne do 10-go każdego miesiąca
  Wadium: 7.000 zł
  Postąpienie: 250 zł

Dla wydzierżawianych terenów nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku poz. 1 i poz. 3 - przeprowadzenie cyklu projektowo-inwestycyjnego (tj. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi), leży po stronie potencjalnych dzierżawców.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2004 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pok. 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się dzierżawcy, ustalonego w wyniku przetargu, od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłaszać się do dnia 22 listopada 2004 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14.

Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek stanowiących własność miasta Łodzi przy ulicach: Mielizny 18 oraz Obozowej 32
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, na sprzedaż niezabudowanych działek stanowiących własność miasta Łodzi, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych przy ulicach:

Mielizny 18


oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-23 jako działka nr 610/2 o pow. 368 m2, opisanej w KW 39373.

Przez teren działki przebiega wodociąg (technologiczny, z ujęcia własnego, obsługującego Zespół Elektrociepłowni S.A.) o średnicy 250 mm, nie będący własnością Gminy i nie znajdujący się w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. Poza granicą działki nr 610/2 wzdłuż ulicy Teodorowicza znajduje się magistrala wodociągowa o średnicy 1000 mm; niewielka część działki znajduje się w strefie ochronnej magistrali, która wynosi po 8,0 m. z każdej strony licząc od zewnętrznej ścianki magistrali; w strefie ochronnej nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15.210 zł. + należny podatek VAT
Postąpienie 200 zł. lub więcej
Wadium 3.000 zł

oraz Obozowej 32

oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-04 jako działka nr 122/1 o pow. 577 m2, opisanej w KW 160730.

Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia.W przypadku ograniczenia możliwości zagospodarowania terenu działki na trasie przebiegu linii, należy dokonać jej przebudowy (projekt i usunięcie kolizji na koszt nabywcy działki w uzgodnieniu z ŁZE S.A.). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40.000 zł. + należny podatek VAT
Postąpienie 400 zł. lub więcej
Wadium 8.000 zł

Ograniczenie osób mogących wziąć udział w przetargu zostało wprowadzone ze względu na brak możliwości zagospodarowania powyższych działek jako odrębnych nieruchomości.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w terminie do dnia 06.12.2004 r. do godz. 1200 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 455. przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych:

 • imienia, nazwiska i adresu,
 • w przypadku osób prawnych - nazwy i siedziby firmy wraz z aktualnym wypisem z rejestru przedsiębiorstw KRS, sporządzonym nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu
 • aktualnego wypisu z KW potwierdzającego, że wyżej wymienieni są uprawnieni do uczestnictwa w przetargu (wydanego nie później niż 1 miesiąc przed dniem przetargu),
 • pisemnych pełnomocnictw - w przypadku pełnomocników osób fizycznych lub prawnych,
 • dowodu wpłaty wadium.

Komisja przetargowa po posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 06.12.2004 r. o godz. 1400, wywiesi listę osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Zakwalifikowane osoby winny zgłosić się najpóźniej do dnia 07.12.2004 r. do godz. 1500 do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ, pok. 461 po numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2004 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 12.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Konkurs ofert na lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2
Treść:

Od 22 października do 16 listopada 2004 roku można składać oferty na lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Oferty złożone po tym terminie nie są ważne.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 17 listopada 2004 roku o godzinie 14.00 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.

Wykaz lokali >>>

Przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych odbędzie się w dniu 05.11.2004r. o godz. 10.00 w dużej sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek B, II piętro.

Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych , stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r.(z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w Oddziale Komunalnym Banku Przemysłowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 184 (Filia Oddziału ul. Wodna 39/41, punkt kasowy - ul.Piotrkowska 104, budynek D) w terminie do dnia 04.11.2004r. Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju Nr 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 04.11.2004r. do godz. 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wadia w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 09.11.2004r. do 23.11.2004r. w godz. 1030 – 1500 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 licytantów na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi (jeżeli mniej to jedna osoba towarzysząca). Osoby te będą mogły zająć miejsca na balkonie.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali niewylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy WBiL Urzędu Miasta Łodzi tel. 638-40-51, 638-40-73.

UWAGA:
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.
Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Wykaz lokali >>>

Przetarg pisemny (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych - Tuwima
Treść:

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r.(z późniejszymi zmianami). Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. W ofercie należy podać dane określone w § 8 ww. regulaminu.

Termin składania ofert upływa z dniem 28 października 2004r. - godz. 15.30

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w WBiL Urzędu Miasta Łodzi – pok. 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium . Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w Oddziale Komunalnym Banku Przemysłowego w Łodzi (siedziba Oddziału mieści się w Łodzi przy ul.Piotrkowskiej 184, Filia Oddziału mieści się przy ul.Wodnej 39/41, punkt kasowy mieści się przy ul.Piotrkowskiej 104, bud. „D”).

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 02.11.2004r. do 16.11.2004r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

W przypadku zmiany profilu użytkowania w stosunku do dotychczasowego, przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej lub usługowej, najemca lokalu powinien uzyskać opinię Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie szkodliwości i uciążliwości danej działalności (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko - Dz. U. Nr 52, poz. 284). Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi.

Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę służb konserwatorskich.

W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego. Szczegółowych informacji dot. konkursu ofert udzielają pracownicy Wydz. Budynków i Lokali UMŁ tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie, bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa lub Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Wykaz lokali >>>

Przetarg na wysokość stawki czynszu dzierżawnego za szalety usytuowane na terenie dzielnicy Górna w Łodzi
Treść:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Górna w Łodzi, Al. Politechniki 32 ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na wysokość stawki czynszu dzierżawnego za szalety usytuowane na terenie dzielnicy Górna w Łodzi przeznaczone do wydzierżawienia na okres trzech lat.

Zakres rzeczowy:
Wykaz szaletów przeznaczonych do wydzierżawienia (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne szalety):

L.p.
Lokalizacja szaletu
Powierzchnia użytkowa w m2
Ilość pomieszczeń
Urządzenia techniczne
Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
1.
pl. Niepodległości 4
74,66
9
instalacja elektryczna, ogrzewanie akumulacyjne, wentylacja mechaniczna, instalacja wod.-kan.
nie
2.
ul. Pabianicka 47
72,53
7
instalacja elektryczna, ogrzewanie akumulacyjne, wentylacja mechaniczna, instalacja wod.-kan.
nie
3.
ul. Felińskiego/Kruczkowskiego
61,11
7
instalacja elektryczna, ogrzewanie akumulacyjne, wentylacja mechaniczna, instalacja wod.-kan.
nie
4.
ul. Przybyszewskiego 4
46,3
10
instalacja elektryczna, ogrzewanie gazowe, wentylacja grawitacyjna, instalacja wod.-kan.
tak

Dzierżawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi szaletów obejmującej utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, technicznym i eksploatacyjnym.

Termin i miejsce składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w UMŁ Delegaturze Łódź Górna, Al. Politechniki 32, w pokoju nr 215.

Termin składania ofert upływa 06.10.2004r. o godz. 9.00. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

 • sprawy merytoryczne – Mirosław Turalski, pok. 216,
 • sprawy formalne – Hanna Prokopek, Dominika Płusa, pok. 217.

Formularz zawierający szczegółowe warunki przetargowe można odebrać w Referacie Komunalnym tutejszej Delegatury w pokoju nr 217 w godzinach 9.00-13.00.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, dotyczących działań realizowanych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, dotyczących działań realizowanych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203) Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą w zakresie sportu w terminie październik - grudzień 2004
 • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w terminie październik - grudzień 2004
 • organizacja festiwalu gór

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 • wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą w zakresie sportu - 27.000,- zł.
 • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych - 62.500,- zł.
 • organizacja festiwalu gór - 40.000,- zł.

Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania. Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu Miasta, nie będą dotowane.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  • dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 października i kończy się nie później niż 31 grudnia 2004 r. Oferty należy składać w Wydziale Sportu UMŁ, ul. Skorupki 21, pokój 8, III piętro, w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 11 października 2004 r. (poniedziałek). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 października 2004 r. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2015/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 września 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie wymiany i współpracy młodzieży z zagranicą w zakresie sportu, a także organizowania imprez sportowo - rekreacyjnych, organizowania Festiwalu Gór oraz ustalenia regulaminu postępowania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Sportu UMŁ, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej). Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:
  • merytoryczna wartość oferty,
  • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
  • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
  • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.
 5. Środki na realizację tego samego zadania przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły:
 6. w 2003 r.
  • wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą w zakresie sportu - 137.929,- zł.
  • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych - 632.037,- zł.
  • organizacja festiwalu gór - 20.000,- zł.
  w 2004 r.
  • wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą w zakresie sportu - 68.000- zł.
  • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych - 212.500,- zł.
 7. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Sportu, ul. Skorupki 21, pokój 8. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl (BIP).

Uwaga!
Informacje można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub pod nr tel. 638-48-36, 638-48-23, 638-48-78, 638-48-35.

Zarządzenie >>>
Regulamin konkursu >>>
Formularz oferty [>>> .doc] [>>> .pdf]
Oświadczenie nr 1 [>>> .doc] [>>> .pdf]
Oświadczenie nr 2 [>>> .doc] [>>> .pdf]
Oświadczenie nr 3 [>>> .doc] [>>> .pdf]
Oświadczenie nr 4 [>>> .doc] [>>> .pdf]
Wzór sprawozdania >>>

Konkurs ofert
Treść:
Od 6 września do 27 września 2004 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:
 • w nowo wybudowanym budynku na Osiedlu Olechów
 • w zmodernizowanym budynku przy ul. Próchnika 15.

szczegóły >>>

Otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, na które Miasto udzieli dotacji w 2005 r.
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, na które Miasto udzieli dotacji w 2005 r.

Konkurs ogłaszany jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXVII/389/04 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXX/485/04 z dnia 19 maja 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 121, poz. 1092 z dnia 11 maja 2004 r. oraz Nr 148, poz. 1362 z dnia 31 maja 2004 r.).

W konkursie o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta mogą wziąć udział osoby fizyczne, jednostki organizacyjne będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zobowiązane z mocy prawa do finansowania, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.

Ofertę należy złożyć do 30 września 2004 r., w sekretariacie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Rozpatrzenie ofert nastąpi po przyjęciu przez Radę Miejską uchwały budżetowej na 2005 r.
Rozpatrzeniu przez Komisję Konkursową będą podlegały wnioski zawierające:

 1. Imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą wraz z aktualnym wypisem z właściwego rejestru,
 2. Wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,
 3. Wskazanie tytułu prawnego do użytkowania zabytku nieruchomego,
 4. Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
 5. Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie,
 6. Oświadczenie o uzyskanych dotychczas środkach publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji złożonych do innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie wyżej wymienionych robót,
 7. Zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd, najemca lub dzierżawca,
 8. Kosztorys prac określonych we wniosku,
 9. Oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej wnioskodawcy.

Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Żeromskiego 60
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg - ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych położonych przy ul.Gdańskiej 89 (dz.nr 245/1), Gdańskiej 91- 93 (dz.nr247/1) współwłaścicieli nieruchomości przyległej przy ul.A.Struga 29 (dz.nr 246/2 i 246/3) oraz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul.Żeromskiego 60 - na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Żeromskiego 60 oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-19 jako działka nr 246/5 o pow. 720 m2, opisanej w KW 157026.

Ograniczenie zostało wprowadzone ze względu na to, iż działka nr 246/5 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej a nabycie jej przez osoby i podmioty w/w zapewni nieutrudniony dostęp do drogi publicznej.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 72 000 zł.,+ należny podatek VAT
Wadium: 8 000 zł.,
Postąpienie: 1 000 zł.,lub więcej.

Zainteresowani wymienieni powyżej, chcący przystąpić do przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 10.09.2004 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455 następujące dokumenty:

 • Właściciele nieruchomości: imiona, nazwiska , adres zamieszkania
 • Współwłaściciele: imiona, nazwiska, adres zamieszkania i ewentualne pełnomocnictwa notarialne do reprezentowania współwłaścicieli
 • Uchwałę wspólnoty mieszkaniowej powołująca Zarząd Wspólnoty o zamiarze nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
 • Nazwę i siedzibę firmy jeżeli właścicielem jest osoba prawna oraz pisemne pełnomocnictwa przy czym pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać statut spółki lub aktualny wypis z rejestru
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej stanowiący podstawę potwierdzenia dla Komisji przetargowej, że wymienieni w księdze są uprawnieni do wzięcia udziału w przetargu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 13 września 2004r.. zapozna się z dokumentami i zakwalifikuje uczestników przetargu, wywieszając w siedzibie wydziału Gospodarowania Majątkiem przy ul. Piotrkowskiej 104 listę osób zakwalifikowanych do tegoż przetargu.

Osoby zakwalifikowane do przetargu winny wpłacić wadium do dnia 14 września 2004r. oraz zgłosić się do pok. 461 IV p. celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2004 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, pok. 457a, tel. 638-43-37.