Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2008 r.

Aukcja dotycząca ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczenia, przeznaczonych do sprzedaży
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, w siedzibach jego Delegatur oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/, w dniach od 19.05.2008 r. do 01.06.2008 r., umieszczony jest wykaz ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczenia, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze aukcji, która odbędzie się w dniu 03.06.2008 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, „Mała Sala Obrad”.

Ww. ruchomości można oglądać w dniach: 27.05.2008 r., 30.05.2008 r., 2.06.2008 r., od godz. 11.00 do godz. 13.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 0-42 /638-47-97, 638-51-81) lub osobistym z pracownikiem Wydziału Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi (Łódź, ul. Piotrkowska 104, Wydział Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, IV piętro, pok. 450). Z chwilą udzielenia przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia, w formie przelewu na konto Urzędu Miasta Łodzi, GETIN Bank S.A. Oddział Regionalny GETIN Biznes w Łodzi, nr konta 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025, niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, nie później niż do godz. 15.30 dnia 03.06.2008 r.

W uzasadnionych przypadkach prowadzący aukcję może wyznaczyć termin zapłaty ceny nabycia, jednak termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni. Wydanie przedmiotu aukcji, następuje niezwłocznie po okazaniu dowodu zapłaty ceny nabycia .

W przypadku, gdy cena nie zostanie zapłacona niezwłocznie lub w wyznaczonym terminie przyjmuje się, że nabywca od umowy odstąpił.
Uczestnik aukcji zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych), odpis właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dot. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest złożenie pisemnego oświadczenia, że uczestnik zapoznał się z treścią ogłoszenia o aukcji, jej warunkami i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz, że uczestnik zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu aukcji i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Wykaz przedmiotów aukcji >>>

Przetarg nieograniczony na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Pietrusińskiego w Łodzi
Treść:

2008-04-29

Miasto Łódź
Urząd Miasta Łodzi
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B,
tel. 638-52-37, fax 638-52-83

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. na: Budowę obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Pietrusińskiego w Łodzi.

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu lub pobrać ją ze strony internetowej: www.uml.lodz.pl. Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego ul. Pietrusińskiego w Łodzi.
  Zakres robót obejmuje:
  • rewitalizację istniejącego ogrodzenia terenu,
  • budowę nowego ogrodzenia od strony ul. Pietrusińskiego,
  • wykonanie trzech furtek wejściowych oraz bramy wjazdowej na teren,
  • wykonanie boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę (boiska terenowe),
  • wykonanie wokół boiska piłkochwytów,
  • wyposażenie obiektu w urządzenia terenowe wg wykazu zamieszczonego w projekcie budowlanym,
  • ogólne uporządkowanie terenu wraz z rekultywacją zieleni (trawniki, krzewy) wg wykazu roślin zamieszczonego w projekcie budowlanym.
  Szczegółowy opis robót budowlanych stanowi dokumentacja projektowa.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Termin wykonania zamówienia – 22.09.2008 r.

 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.:
   • posiadają wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub są zarejestrowani w odpowiednich rejestrach;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
   • min. 1 osoba uczestnicząca w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia konstrukcyjno - budowlane;
   • w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania (jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektów sportowo – rekreacyjnych (boiska terenowe) o wartości minimum 300 000,00 zł. każda i posiadający dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp.


 6. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów opisanych w p - cie VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Wykonawcy winni złożyć ofertę (druk w załączeniu) z następującymi załącznikami:

  • załącznik nr 1: Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 Pzp i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
  • załącznik nr 2: Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert bądź z określonym przez organ wydający powyższy dokument terminem ważności. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokument składają wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (potwierdzenie warunku wskazanego w punkcie V.1).
  • załącznik nr 3: Uprawnienia budowlane (wymienione w punkcie V.2 SIWZ) oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności (potwierdzenie warunku wskazanego w punkcie V.2).
  • załącznik nr 4: Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania (jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie), dwóch robót budowlanych polegających na budowie obiektów sportowo – rekreacyjnych z boiskami terenowymi o wartości minimum 300 000,00 zł. każda (potwierdzenie warunku wskazanego w punkcie V.2).


 7. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 8. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  Kryterium: najniższa cena – cena 100%
  Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną

 9. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305 do dnia 20.05.2008 r. do godz. 10.00.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2008 r. o godz. 10.10, w pok. 305 tutejszej Delegatury.
 10. SIWZ jest udostępniony na stronie www.uml.lodz.pl
 11. Czas związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>>

Pisemny przetarg ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości położonej w Łodzi przy alei 1 Maja 23 w celu odpłatnego przeniesienia udziału miasta Łodzi stanowiącego 1/3 części tej nieruchomości
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza pisemny przetarg ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości położonej w Łodzi przy alei 1 Maja 23 w celu odpłatnego przeniesienia udziału miasta Łodzi stanowiącego 1/3 części tej nieruchomości

Ograniczenie wynika z postanowień § 3 ust.2 Uchwały Nr XLVI/800/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas dłuższy niż trzy lata.

Przedmiotem przetargu jest udział miasta Łodzi stanowiący 1/3 części zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy alei 1 Maja 23, przeznaczony do odpłatnego przeniesienia na rzecz jej współwłaściciela. Nieruchomość przy alei 1 Maja 23 oznaczona jest w obrębie geodezyjnym P-09 jako działka nr 374 o powierzchni 970 m2, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00004705/4.

Zgodnie z operatem szacunkowym nieruchomość zabudowana jest pochodzącymi z początku XX wieku budynkami, tj:

 • trzykondygnacyjnym frontowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 859,82 m2, bez podpiwniczenia;
 • trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym prawej oficyny o powierzchni użytkowej 589,68 m2, bez podpiwniczenia z poddaszem gospodarczym,
 • jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym poprzecznej oficyny o powierzchni użytkowej 50,37 m2, bez podpiwniczenia,
 • parterowym wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 49,57 m2, bez podpiwniczenia.

W wyżej wymienionych budynkach znajdują się wyłącznie lokale mieszkalne. Dla nieruchomości brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza: 533 330 zł /pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych/, plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym naniesienia: 378 670 zł;

Ofertę zawierającą elementy wskazane w warunkach przetargu wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 105 000 - zł. należy składać do dnia 12 maja 2008 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul.Piotrkowska 104, IVp. pok. 455. Składając ofertę w drugiej kopercie należy złożyć aktualny, tj. wydany nie później niż na 1 miesiąc przez dniem przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przy alei 1 Maja 23; w przypadku gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik przetargu zobowiązany jest również do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz do złożenia stosownego oświadczenia, w którym wyjaśnione zostaną przyczyny tej rozbieżności;

Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 14.05.08 r. zapozna się z dokumentami (dpisem księgi wieczystej) złożonymi przez oferentów i zakwalifikuje oferty do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie WGM (IV p. ul. Piotrkowska 104)

Przetarg odbedzie się w dniu 16 maja 2008 r.w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, w sala 464, o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Łodzi - nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, których odbędzie się w dniu

29 kwietnia 2008 r.

o godz. 10.00 w dużej Sali obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek „B”, II piętro.
Osoby przystępujące do licytacji powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r., w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych.

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.
Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi w terminie do dnia 28.04.2008 r.
Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 28.04.2008 r. do godziny 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta, będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką, będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 07.05.2008 r. do 21.05.2008 r. w godzinach 10.30–15.00 (wtorki – 11.30–16.00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 80 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi.

Przeprowadzenie w wylicytowanym lokalu prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych), wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali usytuowanych w budynkach zabytkowych, należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę, bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

Uwaga:
Wylicytowana stawka czynszu jest stawką netto i nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1281/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu. Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

Plik do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Zielonej 23, obr. P-09, dz. nr 459, pow. 1.218 m2,, KW 95238, cena wyw. 2.494.000 zł. netto, w tym wartość naniesień budowlanych 150.000 zł., wadium 490.000 zł., postąpienie 25.000 zł. lub więcej.
  Na nieruchomości położone są:
  • kamienica o pow. użyt. 1 535,20 m2,
  • budynek gospodarczy o pow. użyt. 250 m2,
  • pawilony handlowe o pow. użyt. 186,20 m2.
  Budynek kamienicy zakwalifikowany do rozbiórki i wyłączony z użytkowania. Nieruchomość wpisana została do Ewidencji Zabytków, w związku z tym wszelkie prace w zakresie remontu adaptacji lub ewentualnej rozbiórki powinny być uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
  Do elewacji południowej i zachodniej kamienicy zamontowane zostały naciągi trakcji tramwajowej.
  Na ścianie budynku położonego na działce sąsiedniej nr 458/1 znajdują się cztery okna, na których wykonanie Delegatura Łódź – Polesie nie posiada zezwolenia.

 • Ciesielskiej 10a, obr. B-28, niezabudowana działka nr 591, KW LD1M/00145913/5 o pow. 184 m2 i zabudowana działka nr 584/2, KW LD1M/00126772/5 o pow. 1.687 m2 Cena wyw. 715.500 zł. netto, w tym wartość naniesień budowlanych 389.600 zł., wadium 80.000 zł., postąpienie 10.000 zł. lub więcej.
  Na działce nr 584/2 znajduje się budynek mieszkalny o pow. zab. ok. 190 m2. Przez teren działek nr 584/2 i 591 przebiega czynny kabel 0,4 kV będący przyłączem do budynku położonego przy ul. Ciesielskiej 6. Na trasie kabla nie można wznosić zabudowy ani dokonywać nasadzeń a utwardzenie terenu winno być dokonane z nawierzchni rozbieralnej.

 • Gen. Józefa Bema 14a, obr.B-9, dz. nr 10/45, pow. 2.923 m2, KW LD1M/00025882/1, cena wyw. 800.000 zł. netto, w tym wartość naniesień 100.600 zł, wadium 160.000 zł., postąpienie 8.000 zł. lub więcej. Nieruchomość zabudowana budynkiem mag.–usług. o pow. użyt. 219,88 m2. Od strony ulicy Gen. Józefa Bema i od strony północnej granicy działki znajduje się starodrzewie.

 • Gen. Józefa Bema 16/18, obr.B-9, dz. nr 10/46 oraz dz. nr 10/47, o łącznej pow. 3.701 m2, KW LD1M/00025882/1, cena wyw. 850.000 zł. netto, wadium 170.000 zł., postąpienie 8.500 zł. lub więcej.
  Przez działkę nr 10/47 przebiega kanał deszczowy o średnicy d=1,20 m. Właściciel nieruchomości nie może dokonywać zabudowy i stałych naniesień w odległości minimum 5 metrów licząc od zewnętrznej krawędzi kanału po obydwu jego stronach.
  Przez środek działki 10/46 biegnie aleja starodrzewia. Wokół nieruchomości od strony wschodniej granicy również starodrzewie.

 • Gen. Józefa Bema 40, obr.B-9, dz. nr 76/2, pow. 4.709 m2, KW LD1M/00160307/5, cena wyw. 1.000.000 zł. netto, w tym wartość naniesień 1 zł, wadium 200.000 zł., postąpienie 10.000 zł. lub więcej. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zab. 30 m2, przeznaczonym do rozbiórki. Na działce znajduje się starodrzewie.
  Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia zasilająca nieruchomość przy ul. Gen. Józefa Bema 42. Wzdłuż wschodniej granicy działki zlokalizowane są trzy słupy energetyczne.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionych nieruchomości, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2008 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, duża sala obrad, o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 21 kwietnia 2008 r. do godz. 15.00.

Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461. Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg ograniczony na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Aleksandra 51
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg ograniczony
na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości
położonej w Łodzi przy ulicy Aleksandra 51

jako dz. nr 108/2, obr. G-41 o pow. 731 m2, KW 91450.

Dla wydzierżawianego terenu nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie – teren towarzyszący bez prawa zabudowy.

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego: 73,10 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry, waloryzowany zgodnie z § 7 Zarządzenia Nr 1380/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 marca 2004 roku.

Wadium wynosi: 350 zł.
Postąpienie 75 zł. lub więcej.

W przetargu mogą brać udział tylko właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz współużytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiednich położonych w Łodzi przy ulicach: Aleksandra 51 i Rzemieślniczej 27.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w terminie do dnia 14.04.2008 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461 do godz. 15.00 przez właścicieli nieruchomości przyległych następujących danych i dokumentów:

 • danych dotyczących imienia, nazwiska i adresu a w przypadku osób prawnych odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS wydanego nie później niż na 3 miesiące przed dniem przetargu,
 • odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości sąsiedniej położonej w Łodzi przy ulicy Aleksandra 51 bądź Rzemieślniczej 27 wydanego nie później niż na 3 miesiące przed dniem przetargu,
 • dowodu wpłaty wadium,
 • pisemnego oświadczenia uczestnika przetargu o zapoznaniu się i akceptacji projektu umowy dzierżawy i warunków przetargu oraz o zapoznaniu się ze stanem zagospodarowania nieruchomości.

Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 15.04.2008 r. zapozna się z dokumentami złożonymi przez oferentów i zakwalifikuje do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie WGM (IV p. ul. Piotrkowska 104).

Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2008 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, w sali 464, o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się dzierżawcy, ustalonego w wyniku przetargu, od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14.

Oferty lokali do kapitalnego remontu we własnym zakresie oraz lokali opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję
Treść:

W dniach od 5 do 19 marca 2008 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:

 • do kapitalnego remontu we własnym zakresie,
 • opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję.

Wykazy będą wywieszone w dniach:
od 5 do 19 marca 2008 roku

w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ

oraz

w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ, ul. Piotrkowska 104 (parter)

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Wykaz lokali po eksmisji - marzec >>>
Wykaz lokali do kapitalnego remontu - marzec >>>

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert - dotyczy przetargu na "Opracowanie koncepcji architektonicznej na opracowanie koncepcji architektonicznej Specjalnej Strefy Sztuki w ramach Specjalnej Strefy Kultury"
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI


ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
 • Drwęckiej 19 niezabudowana nieruchomość w obr. B-53, działka nr 88/2 o powierzchni 953 m2, opisanej w KW 33706.
  cena wyw. 130 000 zł. (netto); wadium 26 000 zł. postąpienie 1 300 zł. lub więcej
 • Tomaszowskiej 24 niezabudowana nieruchomość w obr. G-7 dz. nr 160/1 o pow. 881 m2, KW LD1M/00116654/9. W głębi działki znajduje się altana o powierzchni kilku metrów kwadratowych. Na terenie przedmiotowej działki nie należy lokalizować obiektów i urządzeń mogących wpływać niekorzystnie na istniejącą na działce sąsiedniej nr 160/2 studnię lub powodować zanieczyszczenie warstwy wodonośnej zasilającej ujęcie.
  cena wyw. 120 000 zł. (netto), wadium 24 000 zł. postąpienie 1 200 zł. lub więcej.
 • Adwokackiej 16 nieruchomość w obr. B-28 dz. nr 535/2 o pow. 625 m2, KW LD1M/00147154/0. Przez działkę przebiega czynna sieć ciepłownicza wody gorącej 2 x Dn 200, wykonana w 1978 r.;
  Z nieruchomości do tej pory korzystali byli użytkownicy garaży znajdujących się na nieruchomości przy ulicy Adwokackiej 14, do których wjazdy są zlokalizowane na nieruchomości przy ulicy Adwokackiej 16. Obecnie garaże są opróżnione i nie użytkowane. Granica nieruchomości od strony Adwokackiej 14 naruszona o około 65 cm na całej długości przez wyżej wymieniony budynek garaży.
  cena wyw. 100 000zł. (netto), wadium 20 000 zł. postąpienie 1 000 zł. lub więcej.
 • Lawinowej 35 nieruchomość zabudowana w obr. W-14 dz. nr 372/2 o pow. 1 570 m2, KW LD1M/00162767/1.
  Działka zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym, o pow. zabudowy 82,5 m2 i użytkowej 60 m2, drewnianymi budynkami gospodarczymi (komórki); zabudowa nieruchomości przeznaczona do rozbiórki.
  cena wyw. 100 000 zł.,(netto), w tym naniesienia 1 zł., wadium 20 000 zł. postąpienie 1 000 zł. lub więcej.
 • Piasecznej 4 nieruchomość zabudowana w obr. G-12 dz. nr 340 o pow. 830 m2, KW LD1M/00102029/8.
  Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, o pow. zabudowy 187,60 m2 i użytkowej 124,99 m2, przeznaczonym do rozbiórki. W części wschodniej występują naniesienia roślinne w postaci drzew ozdobnych i drzew owocowych. W części południowo - wschodniej topola o pierśnicy 80 cm – usunięcie tego drzewa wymaga uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta Łodzi.
  cena wyw. 205 000zł. (netto), w tym naniesienia 1 zł., wadium 40 000 zł. postąpienie 2 100 zł. lub więcej.
 • Napoleońskiej 3 niezabudowana nieruchomość w obr. P-4, działka nr 312/2 o pow. 1009 m2, KW LD1M/00131120/8. cena wyw. 240 000 zł. (netto); wadium 48 000 zł. postąpienie 2 400 zł. lub więcej

  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007r. Nr 127, poz.880) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2008 r. w UMŁ
  ul. Piotrkowska 104 w dużej sali obrad o godzinie 10.00.


  Wadium należy wpłacać do dnia 10.03.2008 r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 10 marca 2008 r. do godziny 15.00.
  Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 461.
  Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.
  Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu.
  W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z waznych powodów.
Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania
Treść:

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania.

Termin składania ofert upływa z dniem
13 marca 2008 r. – godz. 15.30

Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych. W ofercie należy podać dane określone w § 8 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłata wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.
Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”). Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką, będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 20.03.2008r. do 03.04.2008r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).
Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę, bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi– pokój 046, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA: Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Na podstawie Zarządzenia Nr 1281/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę czynszu w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

Pliki do pobrania:

Unieważnienie postępowania o pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego zadania inwestycyjnego: "Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi - al. Unii Lubelskiej 2 - dokończenie budowy"
Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę z wyłączeniem działalności handlowej i wymagającej stałej zabudowy, na okres do 3 lat nie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Nawrot 33
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę z wyłączeniem działalności handlowej i wymagającej stałej zabudowy, na okres do 3 lat nie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Łodzi przy ul. Nawrot 33


obręb S-6, oznaczonej jako działka nr 411, o powierzchni 1.564 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW LD1M/00128614.

Dla ww. terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.03.03 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r, Nr 80, poz.717 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2008 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w sali 464a.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi 1,50/ m2.

Oferty pisemne należy złożyć nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu, w siedzibie Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Wadium w wysokości 300,00zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi GETIN BANK S.A. w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 452, tel. 638-43-11.

Opracowanie koncepcji architektonicznej Specjalnej Strefy Sztuki w ramach Specjalnej Strefy Kultury
Aukcja dotycząca ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczenia, przeznaczonych do sprzedaży
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego Delegatur, w dniach od 27.02.2008 r. do 11.03.2008 r., wywieszony jest wykaz ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczenia, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze aukcji, która odbędzie się w dniu 12.03.2008 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Wydział Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, IV piętro, pok. 464.

Ww. ruchomości można oglądać w dniach: 28.02.2008 r., 5.03.2008 r., 11.03.2008 r. od godz. 11.00 do godz. 13.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 0-42/638-47-97, 638-51-81) lub osobistym z pracownikiem Wydziału Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi (Łódź, ul. Piotrkowska 104, Wydział Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, IV piętro, pok. 450).

Z chwilą udzielenia przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia, w formie przelewu na konto Urzędu Miasta Łodzi, GETIN Bank S.A. Oddział Regionalny GETIN Biznes w Łodzi, nr konta 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025, niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, nie później niż do godz. 15.30 dnia 12.03.2008 r.

W uzasadnionych przypadkach prowadzący aukcję może wyznaczyć termin zapłaty ceny nabycia, jednak termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni.
Wydanie przedmiotu aukcji, następuje niezwłocznie po okazaniu dowodu zapłaty ceny nabycia.
W przypadku, gdy cena nie zostanie zapłacona niezwłocznie lub w wyznaczonym terminie przyjmuje się, że nabywca od umowy odstąpił.
Uczestnik aukcji zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych), odpis właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dot. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).
Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest złożenie pisemnego oświadczenia, że uczestnik zapoznał się z treścią ogłoszenia o aukcji, jej warunkami i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz, że uczestnik zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu aukcji i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Wykaz przedmiotów aukcji >>>

Przetarg pisemny na sprzedaż autokaru przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy Nr 6 w Łodzi
Treść:

2008-01-11

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 6
im. mjr Hieronima Baranowskiego
91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24

Na podstawie Zarządzenia nr 1395/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 grudnia 2007 r. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 6 w Łodzi, ul. Dziewanny 24 ogłasza przetarg pisemny – sprzedaż autokaru.

 • Nazwa i siedziba prowadzącego przetarg – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 6 , 91 – 866 Łodź, ul. Dziewanny 24
 • miejsce i termin przeprowadzenia przetargu – adres j.w. , dnia 24 stycznia 2008 r.
 • miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany autokar – Łódź, ul. Dziewanny 24 w dni robocze, w godz. 8-16, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 042 657-79-41
 • rodzaj i typ – autokar OTOYOL IVECO rok produkcji 1997 – miejsc 28 +1, przebieg – 180.000 km
 • cena wywoławcza – 41.400,- PLN (czterdzieści jeden tysięcy czterysta zł).

  Oferty pisemne prosimy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub na adres j.w. w terminie do 23.01.2008 r.

  Oferta pisemna powinna zawierać:

  • imię, nazwisko lub nazwę (firma) i siedzibę oferenta,
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu.


 • wysokość wadium (warunek przystąpienia do przetargu) - 2 070,- PLN (dwa tysiące, siedemdziesiąt zł)
 • wadium należy wpłacić na nasze konto numer 86 1560 0013 2026 0025 1705 0005
  nazwa i adres j.w. w terminie do 23.01.2008 r. (data wpływu)
  lub gotówką w kasie Ośrodka do 23.01.2008 r.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny;
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyla się od zawarcia umowy lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje, co najmniej, ceny wywoławczej.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert - dotyczy przetargu na "Budowę hali wielofunkcyjnej w Łodzi – al. Unii Lubelskiej 2 – dokończenie stanu surowego zamkniętego"
Konkurs na wynajem lokali komunalnych
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza, że w dniach:

od 3 stycznia do 25 stycznia 2008 roku

Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ
będą przyjmować oferty od osób zainteresowanych najmem:

 • 12 lokali mieszkalnych w zmodernizowanym budynku przy ul. Sienkiewicza 67;
 • 25 lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku przy ul. Nawrot 16, w tym 4 lokali przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • lokalu mieszkalnego Nr 37 w budynku przy ul. Wacława Wojewódzkiego 8;
 • lokalu mieszkalnego Nr 25 przy ul. Wacława Wojewódzkiego 20 – przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • lokalu mieszkalnego Nr 7 przy ul. Cmentarnej 3A.

Informacja:

Komunalne lokale mieszkalne w budynkach, w których przeprowadzono remont kapitalny, oddanych do użytku po dniu 1 maja 1999 roku, przeznacza się do wynajmu w drodze konkursu ofert osobom, które:

Komunalne lokale mieszkalne w nowo wybudowanych budynkach, oddanych do użytku po dniu 5 września 1996 roku, przeznacza się do wynajmu w drodze konkursu ofert osobom, które:

Dla osób ubiegających się o najem mieszkania przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowanego w nowo wybudowanym budynku przy ul. Nawrot 16 oraz lokalu nr 25 przy ul. Wacława Wojewódzkiego 20:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość miesięcznej oraz rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości (bądź ich części) przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Treść:

2008-01-03
ostatnia aktualizacja: 2008-01-07

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wysokość miesięcznej oraz rocznej stawki czynszu dzierżawnego niżej wymienionych nieruchomości (bądź ich części) przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

  Adres, powierzchnia i przeznaczenie Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego Wadium Postąpienie
1. Tleń, gmina Osie, obręb Tleń
o pow. 16.700 m2, dz. nr 26/3, 26/5, KW 39574. Teren zabudowany: 6 domków letniskowych, wiata, umywalnia z ustępami, szatnia z natryskami i kotłownia, fundamenty budynku letniskowego, szambo, oświetlenie, ogrodzenie. Sposób zagospodarowania: teren rekreacyjno – wypoczynkowy.
1.800,00 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny w podwójnej wysokości w miesiącach od kwietnia do września, do 10-go każdego z tych miesięcy. Czynsz ten będzie zawierał należności za miesiące: styczeń, luty, marzec, październik, listopad i grudzień.
8.000 zł. 50 zł.
2. Łódź, ul. Bałucki Rynek 2
4,8 m2 - pow. gruntu pod nośnik reklamy, 9 m2 - pow. jednostronnej planszy reklamowej obręb B-47, cz. dz. nr 225/1 KW 1261
276,60 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry
1.200 zł. 10 zł.
3. Łódź, ul. Jana Pawła II bez numeru
4,8 m2 - pow. gruntu pod nośnik reklamy, 18 m2 - pow. jednostronnej planszy reklamowej obręb P-28, cz. dz. nr 1/37, KW 130263
448,60 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry
2.000 zł. 20 zł.
4. Łódź, ul. Wojska Polskiego 200
4,8 m2 - pow. gruntu pod nośnik reklamy, 18 m2 - pow. jednostronnej planszy reklamowej obręb B-52, cz. dz. ewidencyjnej nr 47/1 (stanowiącej cz. dz. hipotecznej nr 75/1), KW nr 43177.
262,96 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry
1.200 zł. 10 zł.
5. Łódź, ul. Elbląska 1
1 m2 - pow. gruntu pod nośnik reklamy, 2 x 4 m2 - pow. dwustronnej planszy reklamowej obręb G-39, cz. dz. nr 116, KW 116966
123,22 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry
600 zł. 10 zł.
6. Łódź, ul. Rokicińska bez numeru
o pow. 866 m2, obręb W-34, dz. nr 75/3, KW LD1M/00180450/8 Teren pod handel + teren składowy, bez prawa zabudowy.
751,05 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry
3.500 zł. 100 zł.
7. Łódź, Turoszowska 24/24a
o pow. 1.800 m2, obręb B-44, cz. dz. nr 73/8, KW 20644 Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - teren pod parking.
1.152,00 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry
5.000 zł. 200 zł.
8. Łódź, Rusałki bez numeru
o pow. 420 m2, obręb P-35, cz. dz. nr 136/1 Teren pod uprawy warzywno-kwiatowe, bez prawa trwałej zabudowy
25,20 zł wraz z podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz roczny, płatny do 2 m-cy od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 marca każdego roku kalendarzowego
10 zł. 10 zł.
9. Łódź, Podchorążych 31
o pow. 688 m2, obręb P-4, dz. nr 39 Teren pod uprawy warzywno-kwiatowe, bez prawa trwałej zabudowy
41,28 zł wraz z podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz roczny, płatny do 2 m-cy od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 marca każdego roku kalendarzowego
15 zł. 20 zł.
10. Łódź, ul. Sporna 26
o pow. 995 m2, obręb B-54, dz. nr 89, KW 95241 Teren usługowy bez prawa zabudowy naniesieniami wymagającymi wydania decyzji o warunkach zabudowy
746,25 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry
3.300 zł. 100 zł.
11. Łódź, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego bez numeru
4,8 m2 - pow. gruntu pod nośnik reklamy, 18 m2 - pow. jednostronnej planszy reklamowej obręb P-22, cz. dz. nr 62/11, KW 42885.
283,60 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry
1.300 zł. 10 zł.
12. Łódź, Plac Niepodległości
1,13 m2 - pow. gruntu pod nośnik reklamy, 18 m2 - pow. jednostronnej planszy reklamowej obręb G - 3, cz. dz. nr 133/26, KW nr 105085.
441,65 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry
2.000 zł. 20 zł.
13. Łódź, ul. Rzgowska 17
4,8 m2 - pow. gruntu pod nośnik reklamy, 18 m2 - pow. jednostronnej planszy reklamowej obręb G-3, cz. dz. nr 204/5
448,60 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry
2.000 zł. 20 zł.

Dla wydzierżawianych terenów nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.
Czynsz dzierżawny waloryzowany zgodnie z § 7 Zarządzenia Nr 1380/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 marca 2004 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 lutego 2008 r.
w UMŁ ul. Piotrkowska 104, duża sala obrad, o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się dzierżawcy, ustalonego w wyniku przetargu, od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłaszać się do dnia 28 stycznia 2008 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14.

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:
Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych,

który odbędzie się w dniu 5 lutego 2008 r. o godz. 10.00

w dużej sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek „B”, II piętro.

Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 listopada 2007 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych.

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Wadium należy wpłacać (w banku albo na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi w terminie do dnia 04.02.2008 r.

Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 04.02.2008 r. do godz. 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 11.02.2008 r. do 25.02.2008 r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi. Osoby te będą mogły zająć miejsca na balkonie.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:
Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1281/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy alei marszałka Józefa Piłsudskiego 98a
Treść:
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy alei marszałka Józefa Piłsudskiego 98a

oznaczonej w obrębie, W-23 jako działka nr 22/79 o powierzchni 10 111 m2 uregulowana w księdze wieczystej cz. KW LD1M/00123190/0 oraz działka nr 22/62 o powierzchni 616 m2 uregulowana w księdze wieczystej cz. KW LD1M/00123189/0 (łączna powierzchnia działek wynosi 10 727 m2),

Działka nr 22/79 jest niezabudowana, natomiast na działce nr 22/62 urządzona jest droga dojazdowa do stacji paliw wykonana z kostki brukowej na podmurówce betonowej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie od strony al. marsz. Józefa Piłsudskiego i zjazdu z projektowanej ul. Konstytucyjnej. Przy południowej granicy działki nr 22/62 przebiega magistrala wodociągowa Ø 1000 mm, dla której obowiązuje strefa ochronna 8,0 m z każdej strony przewodu. W pasie drogowym al. marsz. Józefa Piłsudskiego znajduje się pełne uzbrojenie w media miejskie.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość objęta jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami uchwały Nr XCII/919/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 czerwca 1998 r. o zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części dotyczącej obszaru pomiędzy al. Piłsudskiego, ul. Konstytucyjną, torami PKP i istniejącą bocznicą kolejową (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 18, poz. 130) nieruchomość przeznaczona jest na cele usługowe. Dopuszcza się zabudowę do wysokości 15 m.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 300 000 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych) netto, w tym:

 • 3 196 780 zł za działkę nr 22/79;
 • 103 220 zł za działkę nr 22/62 - droga dojazdowa wykonana z kostki brukowej na podmurówce betonowej.

Postąpienie wynosi 40 000 zł.
Wadium wynosi 660 000 zł.

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 lutego 2008 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w dużej sali obrad o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 4.02.2008 r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA Oddział Regionalny GETIN BIZNES w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Warunkiem udziału w przetargu jest zgłoszenie się z dowodem wpłaty wadium oraz w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów z nazwą lub firmą i adresem siedziby, wypisem z KRS lub ewidencji działalności do dnia 4.02.2008 r. do godz. 15.00 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do:

 • zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Nr XCII/919/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 czerwca 1998 r. o zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części dotyczącej obszaru pomiędzy al. Piłsudskiego, ul. Konstytucyjną, torami PKP i istniejącą bocznicą kolejową (Dz., Urz. Woj. Łódzkiego Nr 18, poz. 130);
 • udostępniania terenu do przebudowy, remontu lub modernizacji istniejącego uzbrojenia, oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
 • zachowania stref ochronnych od istniejącej na działce nr 22/49 stacji paliw zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 22/49 uregulowana w KW 84142, nieodpłatnej służebności polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 22/62 uregulowaną w KW LD1M/00123189/0.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.