Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2008 r.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Dostawa artykułów biurowych oraz papierowych wyrobów jednorazowych
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 49
Treść:
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy
Pomorskiej 49

oznaczonej w obrębie S-01 jako działka nr 260/1, o powierzchni 2.803 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW LD1M/00001998/3.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomość zabudowana jest budynkami w złym stanie technicznym:

 1. mieszkalnym o pow. zabudowy ok. 485 m2,
 2. użytkowym o funkcji produkcyjnej o pow. zabudowy ok. 125 m2,
 3. użytkowym o funkcji garażowo-magazynowej o pow. zabudowy 110 m2,
 4. gospodarczym (komórki dla lokatorów) o pow. zabudowy 75 m2,
 5. gospodarczym (pomieszczenia sanitariatów i pralnia) o pow. zabudowy 85 m2.

Przez teren działki przebiegają 2 kable energetyczne niskiego napięcia. Na terenie nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe Ø 50 mm o długości L=18,0 m włączone do wodociągu Ø 250 mm w ul. Pomorskiej i przyłącze kanalizacji ogólnospławnej o przekroju d = 0,20 m o długości L= 6,0 m. Obydwa przyłącza znajdują się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.000.000 zł netto
w tym wartość naniesień budowlanych 1 zł

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.

Oferty zawierające dokumenty wskazane w warunkach przetargu należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 18 lutego 2008 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2008 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium w wysokości 600.000 zł w formie przelewu bankowego należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

Dowód wpłaty wadium w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 49”, należy złożyć do dnia 18 lutego 2008 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Letniskowej 20
Treść:
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Letniskowej 20

oznaczonej w obrębie G-52 jako działka nr 149/22, o powierzchni 18 381 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00001627/2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i opis nieruchomości:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) w przypadku planowania inwestycji polegającej na zabudowie lub zmianie sposobu użytkowania nieruchomości określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Zgodnie z rysunkiem studium są to tereny leśne w granicach strefy niezurbanizowanej, zagrożone degradacją, dla których ustala się zakaz wprowadzania wszelkich form nowej zabudowy z wyłączeniem tych, których możliwości wynikają z przepisów szczególnych.
Dnia 28 września 2005 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LIV/1044/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na którym położona jest ww. nieruchomość;

Zespół willowy Adolfa Kindermana usytuowany przy ul. Letniskowej 20 figuruje w Ewidencji Zabytków Łodzi i podlega ochronie konserwatorskiej.
W skład tego zespołu wchodzą: budynek willowy nazywany Willa Klara, usytuowana w jego pobliżu grota parkowa oraz otoczenie parkowe ze słabo czytelnym rozplanowaniem (alejki, schody, podjazdy) i śladowo zachowaną małą architekturą (latarnie, fontanna). Podstawowym wymogiem konserwatorskim dla przyszłego właściciela będzie konieczność odtworzenia pierwotnego (historycznego) kształtu najbliższego otoczenia willi ze słabo czytelnym obecnie jego rozplanowaniem (alejki, schody, podjazdy, latarnie, fontanna) oraz poddania pracom konserwatorskim samego budynku willi i groty. Należy utrzymać w dotychczasowej formie bryłę, gabaryty, elewacje. Z wyposażenia wnętrz należy rewaloryzować stolarkę drzwiową ze szczególnym uwzględnieniem drzwi rozsuwanych ze szkłem trawionym i drzwi z szybami trawionymi, stolarkę okienną, parkiety, klatkę schodową z balustradą. W przypadku złego stanu technicznego powyższe elementy należy odtworzyć w tym samym surowcu i formie. Należy przeprowadzić renowację płaskorzeźb gipsowych i znaleźć im bardziej ekspozycyjne miejsce w obiekcie.Wszelkie plany inwestycyjne i remontowe będą wymagały akceptacji służb konserwatorskich. Powyższa nieruchomość obsługiwana jest przez przyłącze wodociągowe o średnicy Ø 40 mm włączone do wodociągu miejskiego w ulicy Letniskowej. Także w tej ulicy istnieje linia napowietrzna niskiego napięcia. Na terenie nieruchomości oraz w jej pobliżu nie przebiegają sieci gazowe i ciepłownicze;

Na nieruchomości przy ul. Letniskowej 20 znajdują się:

 1. budynek willowy 2-kondygnacyjny ze strychem użytkowym i całkowitym podpiwniczeniem o pow. użytkowej 593,62 m2 wpisanym do Ewidencji Zabytków Łodzi,
 2. parterowy budynek gospodarczy,
 3. grota wpisana do Ewidencji Zabytków Łodzi;

Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest z ulicy Letniskowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 062 000 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto w tym:

 1. wartość gruntu – 490 300 zł;
 2. wartość drzewostanu – 64 000 zł;
 3. wartość budynków i budowli – 507 700 zł.

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.

Oferty (zawierające dane i dokumenty wskazane w warunkach przetargu) należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 25.02.2008 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455. Składając ofertę należy w odrębnej kopercie z napisem ”Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Letniskowej 20” złożyć dowód wniesienia wadium.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lutego 2008 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godz. 10.00.

Wadium w wysokości 100 000 zł. (sto tysięcy złotych) w formie przelewu bankowego należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wadium nie będzie podlegało zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

 • zagospodarowania nieruchomości zgodnie z uzyskaną decyzją o warunkach zabudowy i zaleceniami Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi oraz innych właściwych jednostek;
 • zakończenia prac remontowo - modernizacyjnych budynku willowego wraz z otoczeniem, zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 19 września 2005 r., w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. W przypadku nie wywiązania się z wyżej wymienionego zobowiązania, nabywca zapłaci Miastu Łódź karę umowną w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) i podda się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego;
 • udostępniania terenu do przebudowy, remontu lub modernizacji istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104 IV p.461 tel. 638-43-31, 638-44-14 lub pok. 466, tel. 638-43-40.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi
Ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Wareckiej 35, nieruchomość zabudowana oznaczona w obrębie B-34 jako działka nr 78/1, o powierzchni 1 458 m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M 00139708/0 .
  Na działce nr 78/1 znajduje się jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek mieszkalno-użytkowy ze strychem, rok budowy 1910, w bardzo złym stanie technicznym. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 381,75 m2.
  Do nieruchomości jest doprowadzone przyłącze gazowe. W granicach działki znajduje się przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej. Obsługa komunikacyjna przedmiotowej działki może odbywać się od strony drogi wewnętrznej (dojazdowej), ulicy Ziemniaczanej. Cena wyw. 290 000 zł.(netto) w tym wartość naniesień 0zł., wadium 30 000zł,., postąpienie 3 000zł. lub więcej
 • Szczecińskiej 48 i 50 – nieruchomości niezabudowane opisane w obrębie geodezyjnym B-36 jako działki nr 142/1 i nr 143/1, o łącznej powierzchni 1 998 m2, dla których prowadzone są księgi wieczyste LD1M/00102003/0 i LD1M/00102019/5. Przez działkę 142/1 przebiega sieć energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz dwie studzienki rewizyjne. Działka nr 142/1 utwardzona w około 80 % płytami JOMB i chodnikowymi.
  Utrzymanie zjazdu z ulicy Szczecińskiej w przypadku zmiany sposobu zagospodarowania jest możliwe, gdy działka nie przylega bezpośrednio do żadnej innej drogi niższej klasy. Cena wywoławcza : 290 000zł.(netto) Wadium wynosi: 30 000zł. postąpienie 3 000zł. lub więcej.
 • Wólczańskiej 125 - zabudowana nieruchomość oznaczona w obrębie P-20 jako działka nr 177/4, o powierzchni 1 377 m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00090413/9 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi zalicza tę nieruchomość do terenów centralnej części strefy zurbanizowanej z zagospodarowaniem wymagającym rehabilitacji i rewitalizacji ze względów historycznych i kulturowych; Budynek dawnej Fabryki przyborów tkackich Henryka Bertschingera, usytuowany przy ul. Wólczańskiej 125, objęty jest gminną ewidencją zabytków. Istniejący budynek fabryczny należy zachować, utrzymać ceglane, nieotynkowane elewacje oraz ceglany detal architektoniczny. Niezmienione powinny zostać: wielkość i kształt otworów okiennych oraz drewniana stolarka okienna z podziałem na kwatery. Z uwagi na to, że część okien została wymieniona, należy je ujednolicić i wprowadzić jednakową stolarkę w całym budynku. Wszelkie prace remontowo-adaptacyjne powinny uzyskać akceptację Oddziału Ochrony Zabytków Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi;
  Na terenie nieruchomości zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji ogólnospławnej. Na terenie nieruchomości zlokalizowana jest czynna sieć gazowa. Przez teren działki nr 177/4 przebiegają dwie linie kablowe SN do stacji transformatorowo-abonenckiej (niebędącej na majątku i eksploatacji Łódzkiego Zakładu Energetycznego Dystrybucja Sp. z o.o.) zlokalizowanej na posesji przy ul. Wólczańskiej 125. Z tej stacji zasilani są odbiorcy przy ul. Wólczańskiej 125. W pobliżu w/w działki znajduje się stacja trafo, z której wyprowadzone są obwody oświetlenia w kierunku ul. Wólczańskiej i alei Mickiewicza, ułożone po terenie działki nr 177/4. W związku z tym na trasie kabli nie można wznosić zabudowy, utwardzenie terenu należy wykonać za pomocą nawierzchni rozbieralnej;
  Na nieruchomości przy ul. Wólczańskiej 125 znajdują się:
  • trzypiętrowy budynek pofabryczny o powierzchni użytkowej 1 463 m2. Przy prawej oficynie budynku pofabrycznego w podwórzu dobudowany jest parterowy budynek stacji trafo,
  • parterowy budynek gospodarczy;

Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest z ul. Wólczańskiej. Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę 177/1 do bramy przy ul. Wólczańskiej na rzecz każdoczesnego użytkownika działki nr 177/2 uregulowanej w KW 99762.

Cena wyw. 1 800 000zł. (netto); wadium 200 000zł. postąpienie 20 000zł. lub więcej

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007r.Nr 127 poz.880 ) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2008r w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w dużej sali obrad o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 26.05.2008 r.na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Katowicach II oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Z dowodem wpłaty wadium oraz w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów z nazwą lub firmą i adresem siedziby, wypisem z KRS lub ewidencji działalności należy zgłaszać się do dnia 26.05.08r. do godz. 15.00 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania
Treść:

2008-05-13

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania.

Termin składania ofert upływa z dniem

6 czerwca 2008 r. – godz. 15.30

Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych. W ofercie należy podać dane określone w § 8 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłata wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką, będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 13.06.2008 r. do 27.06.2008 r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę, bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi – pokój 046, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1281/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę czynszu w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

Wykaz lokali >>>

Konkurs ofert na realizację świadczeń usług medycznych z zakresu diagnostyki specjalistycznej
Treść:

2008-05-21

Miejska Przychodnia BATORY
92-504 Łódź, ul. Elsnera 19
ogłasza konkurs ofert na realizację świadczeń usług medycznych z zakresu
diagnostyki specjalistycznej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług diagnostyki specjalistycznej w zakresie wymienionym w ‘’Przedmiocie zamówienia’’ – zał. Nr 3.
Oferent gwarantuje:

 • wykonywanie usług na podstawie skierowania Zamawiającego sygnowanego jego pieczątką firmową oraz numerem aktualnej umowy z NFZ z możliwością wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu badania,
 • usługi wykonywane będą w godzinach rannych i popołudniowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach od 10.00 do 15.00 w Miejskiej Przychodni Batory w Łodzi.
Osoba upoważnioną do udzielania informacji jest pani Ewa Kranas Numer telefonu 0-42 671 – 00 -78

Miejsce i termin składania ofert osobiście oraz za pośrednictwem poczty:
Miejska Przychodnia Batory w Łodzi, 92 – 504 Łódź, ul. J. Elsnera 19, piętro I pokój 73 w terminie do dnia 06 czerwca 2008 r. do godziny 14.00 z dopiskiem ‘’Konkurs Ofert – Diagnostyka Specjalistyczna’’

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:
Miejska Przychodnia Batory w Łodzi, 92-504 Łódź, ul. J. Elsnera 19
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu.
Oferta winna być złożona na udostępnionym formularzu, który odebrać można w Miejskiej Przychodni Batory w Łodzi, ul. Elsnera 19, piętro I pokój 73
Załączniki:

 • Nr 1 Formularz Oferty
 • Nr 2 Aktualny odpis z rejestru KRS
 • Nr 3 Przedmiot zamówienia – proponowane kwoty
 • Nr 4 Umowa – parafowana

Kserokopie dokumentów muszą zawierać na każdej stronie zapis ‘’potwierdzono za zgodność z oryginałem’’ datę oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki. Załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności.

UWAGA:
Oferty nie odpowiadające warunkom opisanym powyżej będą odrzucone. Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert należy składać do przewodniczącego Komisji Konkursowej.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Szczecińskiej 36/38 , obr. B-36, jako działki nr 165/3 i nr 165/5, o łącznej pow. 14 739 m2, KW LD1M/00122987/7, cena wyw. 2.200.000 zł. netto, wadium 330.000 zł., postąpienie 25.000 zł. lub więcej.
  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) w przypadku planowania inwestycji polegającej na zabudowie lub zmianie sposobu użytkowania nieruchomości określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Przez działkę nr 165/5 przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej o przekroju 1,00 x 1,75 m będący w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. Pas ochronny dla sieci kanalizacyjnej wynosi 5 m po obydwu stronach przewodu.
 • Rokicińskiej bez numeru, obr. W-34, dz. nr 35, o pow. 5 021 m2, KW LD1M/00131821/2. Cena wyw. 1.800.000 zł. netto, wadium 180.000 zł., postąpienie 20.000 zł. lub więcej.
  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 35 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 5PU – są to tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej i administracji z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
  Została wydana decyzja o warunkach zabudowy obejmująca m.in. działkę nr 35 dla inwestycji polegającej na budowie budynków o charakterze logistyczno-magazynowo-biurowo-usługowym.
  W planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 35 ma przewidziany bezpośredni dostęp do projektowanej drogi publicznej usytuowanej wzdłuż torów kolejowych. Część działki nr 35 przeznaczona jest pod projektowaną ulicę 5KDL, o szerokości 15 m w liniach rozgraniczających.
  Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów działka nr 35 oznaczona jest jako użytek R IVa.
  Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą na okres do 30.11.2010 r.

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2008 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, duża sala obrad, o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 16 czerwca 2008 r. do godz. 15.00 .

Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461. Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń oraz – w przypadku nieruchomości położonej przy ul. Rokicińskiej bez numeru – o zapoznaniu się z załącznikiem graficznym do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Rokicińskiej i Augustów oraz torów PKP a także o nieodpłatnym przeniesieniu prawa własności części nieruchomości znajdującej się w granicach projektowanej ulicy 5KDL, o szerokości 15 m w liniach rozgraniczających w przypadku rozpoczęcia prac związanych z budową ww. drogi; przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łodzi przy ul. Franciszka Żwirki 6 i Stefana Jaracza 6
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łodzi
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi
Oferty lokali do kapitalnego remontu we własnym zakresie oraz lokali opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję
Treść:

2008-06-06

W dniach od 6 do 20 czerwca 2008 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:

 • do kapitalnego remontu we własnym zakresie,
 • opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję.

Wykazy będą wywieszone w dniach:
od 6 do 20 czerwca 2008 roku
w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ
oraz
w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ ul. Piotrkowska 104 (parter)

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali
poszczególnych Delegatur UMŁ.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Pliki do pobrania:

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 40 i 42
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy: ul. Srebrzyńskiej 40 i 42

oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-16, jako działki: nr 5/30, o powierzchni 2.473 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW LD1M/139867/2, nr 5/36 o powierzchni 1.806 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW LD1M/00163113/9, nr 5/37 o powierzchni 84 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW LD1M/00163865/5.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i opis nieruchomości: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Preferowanym sposobem zagospodarowania jest przeznaczenie nieruchomości na cele związane z realizacją usług na rzecz ludności z zakresu ochrony środowiska, bankowości, telekomunikacji lub na cele biurowo-administracyjne.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo - administracyjnym o powierzchni użytkowej 2995,9 m2, IV - kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Część działki nr 5/36 zajęta jest pod zbiornik wody o powierzchni około 592 m2;

Na działce nr 5/30 opisanej w księdze wieczystej KW LD1M/139867/2 w dziale III ustanowiona jest służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 5/33 objętej księgą wieczystą KW 69800 i działki nr 5/32 objętej księgą wieczystą KW 140230, polegająca na nieodpłatnym i nieograniczonym dostępie do: studzienki wodomierzowej nr inw. 258/2;instalacji wodnej, kanalizacyjnej i ppoż. (hydranty wraz ze studzienkami);rurociągu parowego; węzła cieplnego i przyłącza nr inw. 233/286;

Na działce nr 5/36 opisanej w księdze wieczystej LD1M/00163113/9 w dziale III ustanowiona jest służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 5/32 objętej księgą wieczystą KW 140230 oraz działek nr 5/33 i nr 5/38 polegająca na nieodpłatnym i nieograniczonym dostępie do: instalacji zewnętrznej wodociągowej oraz kanalizacyjnej i drenażowej wraz ze studzienkami; zewnętrznej sieci parowej; instalacji elektrycznej; przejazdu drogą ewakuacyjną, której ślad biegnie przez działki o numerach 5/36 i 5/37 oraz obciąża tym ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomość oznaczoną jako działka gruntu nr 5/36;

Na działce nr 5/37 opisanej w księdze wieczystej LD1M/00163865/5 w dziale III ustanowiona jest służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działki nr 5/38 uregulowanej w KW 69800 polegająca na nieodpłatnym i nieograniczonym prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 5/37.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 252 000 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto, w tym:

 • wartość gruntu 1 440 000 zł;
 • naniesienia budowlane 812 000 zł

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.

Oferty (zawierające dane i dokumenty wskazane w warunkach przetargu) należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 23.06.2008 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455. Składając ofertę należy w odrębnej kopercie z napisem ”Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 40 i 42”zlożyć dowód wniesienia wadium.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2008 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godz. 12.00.

Wadium w wysokości 250 000 zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w formie przelewu bankowego należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie będzie podlegało zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104 IV p. 461 tel. 638-43-31, 638-44-14 lub pok. 466, tel. 638-43-40.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Fabrycznej 17a, Tadeusza Kościuszki bez nr
Treść:

2008-04-25

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Fabrycznej 17a, nieruchomość nie zabudowana oznaczona w obrębie W-25 jako działka nr 85, o powierzchni 2 825 m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M 00127990/6.
  Na części nieruchomości znajdują się ogródki działkowe.
  Przedmiotowa nieruchomość objęta jest obszarowym wpisem do rejestru zabytków nieruchomych zespołu zabudowy przemysłowej S.A. Scheibler-Grohman.
  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z wytycznymi konserwatorskimi do zabudowy i zagospodarowania działki nr 85 sporządzonymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Cena wyw. 2 000 000 zł. (netto) wadium 200 000 zł., postąpienie 20 000 zł. lub więcej
  Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

  • opracowania „Programu zagospodarowania i użytkowania nieruchomości” zgodnego z wytycznymi sporządzonymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  • wystąpienia do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o akceptację opracowanego ww. programu;
  • podpisania w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu przedwstępnej umowy sprzedaży oraz zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości;
  • uzyskania zgody Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeniesienie prawa własności w formie decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;


 • Tadeusza Kościuszki bez nr– nieruchomość niezabudowana opisana w obrębie geodezyjnym S-08 jako działka nr 28/70, o powierzchni 123 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00002375/7.
  Przez działkę nr 28/70 przebiega czynna sieć ciepłownicza 2Dnx100 z 1992 r. wykonana w technologii tradycyjnej oraz w granicy działki czynna sieć 2xDn125 z 2000 r. wykonana w technologii preizolowanej. W III dziale księgi wieczystej LD1M/00002375/7 istnieje zapis o zakazie wznoszenia w pasie szerokości 6 m nad trasą kanału sieci cieplno-parowej wszelkich budynków. Do wykonania robót związanych z budową jak również przeprowadzenia napraw, konserwacji sieci cieplno-parowej upoważniony jest Zakład Sieci Cieplnej Łódź – w Łodzi lub jego następcy prawni. Zapis w III dziale dotyczący wpisu do rejestru zabytków budynku znajdującego się na nieruchomości zgodnie z opinią nr WUOZ-640/64/08 z dnia 5 marca 2008 r. Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie dotyczy działki nr 28/70.

  Cena wywoławcza: 240 000 zł. (netto). Wadium wynosi: 25 000 zł. postąpienie 3 000 zł. lub więcej.

  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007r.Nr 127 poz.880 ) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2008 r w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w dużej sali obrad o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 23.06.2008 r.na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SAw Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Z dowodem wpłaty wadium oraz w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów z nazwą lub firmą i adresem siedziby, wypisem z KRS lub ewidencji działalności należy zgłaszać się do dnia 23.06.08 r. do godz. 15.00 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Najmem mieszkania czynszowego w nowo wybudowanych budynkach w tym dla osób niepełnosprawnych - czerwiec 2008
Treść:

2008-06-05

Lokale mieszkalne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych przeznacza się do wynajmu dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, które:

 1. przekażą dotychczas zajmowany lokal, o ile są jego najemcami, bądź najemcą jest współmałżonek;
 2. nie zalegają z zapłatą czynszu i opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu;
  Jeżeli niepełnosprawny jest osobą małoletnią, obowiązek zdania dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego ciąży na ustawowym przedstawicielu tej osoby;
 3. nie posiadają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

Osoby zainteresowane wynajmem lokali mieszkalnych, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, powinny złożyć w terminie:

od 5 czerwca do 30 czerwca 2008 roku

następujące dokumenty:

 1. Wypełnioną ofertę (pobraną z Referatu Budynków i Lokali delegatury Urzędu Miasta Łodzi właściwego dla miejsca zamieszkania), która powinna zawierać:
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania osób, które będą zamieszkiwały w lokalu,
  • aktualne zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem oferty osób, które będą zamieszkiwały w lokalu,
  • oświadczenie każdej osoby pełnoletniej, bądź przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej, która będzie zamieszkiwała w lokalu , o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, spełniające przesłanki art. 23 i art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych,
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaświadczenie lekarskie wskazujące na rodzaj niepełnosprawności oraz potwierdzenie przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych za pomocą jakiego środka zaopatrzenia ruchowego porusza się osoba niepełnosprawna.
 2. W przypadku, gdy ofertę składa osoba przekazująca dotychczas zajmowany lokal, o ile jest jego najemcą, bądź najemcą jest współmałżonek, oferta ponadto musi zawierać kserokopię umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego wraz z potwierdzeniem przez właściwego wynajmującego stanu prawnego budynku.

Osoby składające ofertę na najem lokalu mieszkalnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie wpłacają kaucji mieszkaniowej.

Wymagane dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie w Referacie Budynków i Lokali właściwym dla miejsca zamieszkania:

BAŁUTY ul. Zachodnia 47
GÓRNA Al. Politechniki 32
POLESIE ul. Krzemieniecka 2B
ŚRÓDMIEŚCIE ul. Piotrkowska 153
WIDZEW Al. Piłsudskiego 100

Do konkursu ofert na najem komunalnych lokali mieszkalnych usytuowanych w nowo wybudowanych budynkach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie mogą przystąpić osoby, które wynajmują lokal mieszkalny usytuowany:

 1. w nowo wybudowanych budynkach, oddanych do użytku po dniu 5 września 1996 roku,
 2. w budynkach, w których przeprowadzono remont kapitalny, oddanych do użytku po dniu 1 maja 1999 roku.

Z konkursu ofert wyłączone są osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają prawa własności (współwłasności) do lokalu (domu);
 2. posiadają prawa do lokalu spółdzielczego;
 3. przeniosły własność nieruchomości lub prawo do lokalu.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość miesięcznej oraz rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości (bądź ich części) przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Treść:

2008-07-08

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wysokość miesięcznej oraz rocznej stawki czynszu dzierżawnego niżej wymienionych nieruchomości (bądź ich części) przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Adres, powierzchnia i przeznaczenie Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego Wadium Postąpienie
1. ul. Brzezińska 291 a
o pow. 2.540 m2,
obręb W- 48, dz. nr 102/4,
KW LDM1M/00180451/5
Teren pod uprawy warzywno-kwiatowe, bez prawa trwałej zabudowy
121,60 zł wraz z podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz roczny, płatny do 2 m-cy od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 marca każdego roku kalendarzowego
60 zł. 60 zł.
2. ul. Pomorska 291a
o pow. 897 m2,
obręb W-16, dz. nr 6/3,
Teren pod uprawy warzywno-kwiatowe, bez prawa trwałej zabudowy
53,82 zł wraz z podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz roczny, płatny do 2 m-cy od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 marca każdego roku kalendarzowego
20 zł. 20 zł.
3. ul. Narutowicza 27
1,44 m2 - pow. gruntu pod nośnik reklamy,
9 m2 - pow. jednostronnej planszy reklamowej obręb S-6, cz. dz. nr 58/1 KW 521
240,48 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry
1.000 zł. 10 zł.
4. ul. Przyborowskiego 3A
6 m2 - pow. gruntu pod nośnik reklamy, 18 m2 - pow. jednostronnej planszy reklamowej obręb G-15, cz. dz. nr18/3, KW LD1M/00036378/5
457,62 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry
2.000 zł. 20 zł.
5. ul. Zachodnia 8
3 m2 - pow. gruntu pod nośnik reklamy, 36 m2 - pow. dwustronnej planszy reklamowej obręb B-47, cz. dz. nr 167/17
414,75 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry
2000 zł. 20 zł.
6. ul. Wojewódzkiego 4/24
o pow. 16 m2,
obręb W - 35, cz. dz. nr 53/40, KW LD1M/00146418/2
Teren przeznaczony pod handel.
Tereny przeznaczone na rysunku planu symbolem M, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Stosownie do zapisów planu na obszarze tym dopuszcza się w zakresie przeznaczenia uzupełniającego, między innymi lokalizację wolnostojących obiektów usług towarzyszących.
120,32 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry
500 zł. 5 zł.
7. ul. Liściasta 50 a
o pow. 1.460 m2,
cz. dz. nr 393/1, dz. nr 393/2, KW 6967, cz. dz. nr 394, KW 70891, obr. B-05
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - teren pod parking
934,40 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry
4.000 zł. 200 zł.
8. al. gen. Władysława Sikorskiego bez numeru / gen Józefa Bema 34
o pow. 5.130 m2,
obręb B-09, cz. dz. nr 55/30, KW 78519.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - teren pod parking.
3.847,50 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry
17.000 zł. 600 zł.

Dla wydzierżawianych terenów (za wyjątkiem terenu położonego przy ul. Wojewódzkiego 4/24) nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.
Czynsz dzierżawny waloryzowany zgodnie z § 7 Zarządzenia Nr 1380/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 marca 2004 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2008 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, duża sala obrad, o godzinie 10:00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się dzierżawcy, ustalonego w wyniku przetargu, od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłaszać się do dnia 4 sierpnia 2008 r. do godz. 15:00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14.

Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania.

Termin składania ofert upływa z dniem
21 sierpnia 2008 r. – godz. 15:30

Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych. W ofercie należy podać dane określone w § 8 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłata wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.
Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22 sierpnia 2008 r.

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką, będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 29.08.2008 r. do 12.09.2008 r. w godzinach 10:30 – 15:00 (wtorki – 11:30 – 16:00).

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę, bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi – pokój 046, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1281/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę czynszu w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu. Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

Pliki do pobrania:

Wynajem, w drodze konkursu ofert, komunalnych lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach
Treść:

2008-08-11

INFORMACJA

Komunalne lokale mieszkalne w nowo wybudowanych budynkach, oddanych do użytku po dniu 5 września 1996 roku, przeznacza się do wynajmu w drodze konkursu ofert osobom, które:

 1. przekażą lokal komunalny znajdujący się w budynku:
  1. przeznaczonym do rozbiórki lub wyłączonym z użytkowania,
  2. przeznaczonym do remontu kapitalnego i modernizacji,
  3. usytuowanym na terenie przeznaczonym na cele inwestycyjne;
  4. objętym zamiarem zbycia;

 2. przekażą lokal komunalny wyłączony z użytkowania z uwagi na stwierdzony stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

 3. przekażą właścicielowi lokal mieszkalny:
  1. znajdujący w budynku zarządzanym przez jednostkę organizacyjną Gminy, a stanowiącym własność lub współwłasność osoby fizycznej, wyłączony z użytkowania na wniosek zarządzającej nim jednostki, bądź decyzją organu nadzoru budowlanego;
  2. wyłączony z użytkowania decyzją organu nadzoru budowlanego z uwagi na stwierdzony stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, jeżeli na Gminie ciąży ustawowy obowiązek dostarczenia lokalu zamiennego;

 4. przekażą do dyspozycji Gminy samodzielny lokal mieszkalny w zasobie komunalnym, w dobrym stanie technicznym;

 5. wpłacą kaucję mieszkaniową w wysokości 12-krotnego miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy;

 6. uzyskują średni dochód z ostatnich trzech miesięcy, zapewniający utrzymanie lokalu przekraczający dla gospodarstwa:
  1. jednoosobowego - półtorakrotność minimalnego wynagrodzenia tj. - 1.689,00zł.
  2. co najmniej dwuosobowego – obliczony dla wszystkich osób, które będą zamieszkiwać w lokalu, stanowiący iloczyn minimalnego wynagrodzenia i liczby osób – tj.
   dwuosobowego - 2252,00zł
   trzyosobowego - 3378,00zł
   czteroosobowego - 4504,00zł
   pięcioosobowego - 5630,00zł
  3. wynajmują lokal na czas nieokreślony;
  4. nie zalegają z zapłatą czynszu i opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu.

Do konkursu ofert na najem komunalnych lokali mieszkalnych usytuowanych w nowo wybudowanych budynkach, nie mogą przystąpić osoby, które wynajmują lokal mieszkalny usytuowany:

 1. w nowo wybudowanych budynkach, oddanych do użytku po dniu 5 września 1996 roku,
 2. w budynkach, w których przeprowadzono remont kapitalny, oddanych do użytku po dniu 1 maja 1999 roku.


ZAWIADOMIENIE

Osoby zainteresowane najmem mieszkania czynszowego o strukturze 1 pokoju z kuchnią, 2 pokoi z kuchnią oraz 3 pokoi z kuchnią usytuowanego w nowo wybudowanych budynkach Nr 8 i 9, które zostaną oddane do użytkowania w październiku 2008 roku oraz w budynkach Nr 4 i 5, gotowych do zamieszkania, na które nie zawarto umów najmu, powinny złożyć w terminie:

od 11 sierpnia do 29 sierpnia 2008 roku

następujące dokumenty:

 1. Wypełnioną ofertę (pobraną z Referatu Budynków i Lokali delegatury Urzędu Miasta Łodzi, właściwego dla miejsca zamieszkania), która powinna zawierać:
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania osób, które będą zamieszkiwały w lokalu,
  • oświadczenie o zobowiązaniu się do wpłacenia kaucji,
  • oświadczenie każdej osoby, która będzie zamieszkiwała w lokalu o nie posiadaniu poza lokalem zdawanym tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego,
  • oświadczenie każdej osoby pełnoletniej, bądź przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej, która będzie zamieszkiwała w lokalu, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, spełniające przesłanki art. 23 i art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych,
  • wskazanie jednego adresu budynku i jednej struktury oczekiwanego lokalu,
  • podpis osoby składającej ofertę (najemcy i jego współmałżonka).

 2. Kserokopię umowy najmu.

 3. Aktualne zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem oferty osób, które będą zamieszkiwały w lokalu.

 4. W przypadku, gdy ofertę składa osoba przekazująca do dyspozycji Gminy samodzielny lokal mieszkalny w zasobie komunalnym w dobrym stanie technicznym, oferta ponadto musi zawierać aktualny protokół o stanie technicznym dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego wraz z potwierdzeniem przez właściwego wynajmującego stanu prawnego budynku, wynikającego z księgi wieczystej oraz zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie w Referacie Budynków i Lokali właściwym dla miejsca zamieszkania:

BAŁUTYul. Zachodnia 47
GÓRNA Al. Politechniki 32
POLESIE ul. Krzemieniecka 2B
ŚRÓDMIEŚCIE ul. Piotrkowska 153
WIDZEW Al. Piłsudskiego 100

W nowo wybudowanych budynkach Nr 8 i 9 oraz Nr 4 i 5 na osiedlu „Olechów-Południe” będą do zamieszkania lokale o następujących strukturach:


struktura mieszkań powierzchnia mieszkań
M2
1 pokój z kuchnią
pow. użytkowa
ok. 34m2
M3
2 pokoje z kuchnią
pow. użytkowa
ok. 46,00m2
M4
3 pokoje z kuchnią
pow. użytkowa
ok. 67m2

Budynki Nr 8 i 9 - przewidywany termin oddania do użytkowania - październik 2008 roku.

Budynki Nr 4 i 5 – gotowe do zamieszkania

INFORMACJA

Na podstawie przepisów obowiązującej uchwały Nr VI/84/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2007 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łódź na lata 2007-2011 w części dotyczącej zasad polityki czynszowej (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2007 roku Nr 85, poz. 710) oraz Zarządzenia Nr 1481/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łodzi stawka czynszu za lokal o powierzchni użytkowej do 80m2 w budynku wybudowanym po dniu 5 września 1996 roku, na dzień ogłoszenia konkursu wynosi:

5,84zł za m2

Rozstrzygnięcie Komisji zostanie ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ oraz w Referatach Budynków i Lokali delegatur UMŁ następujących list:

 • ofert wybranych,
 • ofert nie wybranych w konkursie, a spełniających kryteria konkursu,
 • ofert odrzuconych.

Pliki do pobrania:

Łódź, dn.2008.08.11

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnego lokalu użytkowego, stanowiących własność Miasta Łodzi