Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2008 r.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach Napoleońskiej 3 oraz Łomżyńskiej 18
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Napoleońskiej 3 niezabudowana nieruchomość w obr. P-4, działka nr 312/2 o pow. 1009 m2, KW LD1M/00131120/8.
  cena wyw. 240 000 zł. (netto); wadium 48 000 zł. postąpienie 2 400 zł. lub więcej.
  Poprzedni przetarg odbył się w dniu 14 marca br.
 • Łomżyńskiej 18 obr. G-04, działka nr 206/1 o pow. 683m2, KW LD1M/00143806/8.
  cena wyw. 110 000 zł. (netto) w tym naniesienia 15 000 zł.; wadium 11000 zł. postąpienie 1 500 zł. lub więcej.
  Nieruchomość zabudowana jest drewnianym budynkiem parterowym. W południowo wschodnim narożniku działki na szerokości 1,5 m wchodzi w działkę budynek sąsiedniej posesji.
  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007r.Nr 127, poz.880) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2008 r w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 10:00.

Wadium należy wpłacać do dnia 8.09.2008 r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 8 września 2008 r. do godziny 15:00.

Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461.

Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej.
Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Oferty lokali do kapitalnego remontu we własnym zakresie oraz lokali opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję
Treść:

2008-09-05

W dniach od 5 do 19 września 2008 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:

 • do kapitalnego remontu we własnym zakresie,
 • opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję.

Wykaz będzie wywieszony w dniach:
od 5 do 19 września 2008 roku

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach zamieszkania.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Pliki do pobrania:

Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ścian budynków z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowanie powierzchni ścian (w całości lub części) reklamami
Treść:

2008-10-27

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ścian budynków z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania powierzchni ścian (w całości lub części) reklamami.

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem przetargu, stanowiącym Załącznik do uchwały
Nr 521/59/99 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 6 maja 1999 r. (z późn. zm.)
Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
W ofercie należy podać dane określone w § 8.1 ww. regulaminu.

Termin składania ofert upływa z dniem 5 listopada 2008 r. godz. 10:00

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi:
GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi Nr: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

Wysokość wadium wynosi:
200,00 zł na reklamę o powierzchni do 15 m2,
3 000,00 zł na reklamę o powierzchni powyżej 15 m2, nie przekraczającej 300 m2,
5 000,00 zł na reklamę o powierzchni przekraczającej 300 m2.

Oferty w zamkniętych kopertach przyjmowane będą w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 pokój 042 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.

Zwrot wadiów firmom, których oferty zostaną odrzucone, nastąpi po ogłoszeniu wyników przetargu:

 • wadia wpłacone z konta zostaną przelane z powrotem na konto pochodzenia,
 • wadia wpłacone gotówką będą do odbioru w kasie Urzędu Miasta Łodzi, pokój 146 czynnej:
  poniedziałki od 10:30 do 15:00
  wtorki od 11:30 do 16:00
  środy – piątki od 10:30 do 15:00

Lokalizacje wystawione do konkursu ofert będą mogły być wycofane bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, pokój 042, tel. (0 42) 638-40-26, (0 42) 638-43-45 gdzie można zapoznać się z dokumentacją zdjęciową oraz wzorem umowy dzierżawy ściany. Informacje dotyczące przetargu zamieszczone są również pod adresem internetowym http:/bip.uml.lodz.pl

UWAGA!

Stawka wywoławcza dla wszystkich lokalizacji wystawionych do przetargu wynosi:

 1. 15 zł/m2 za reklamę o powierzchni do 15 m2,
 2. 10 zł/m2 za reklamę o powierzchni powyżej 15 m2, nie przekraczającej 300 m2,
 3. 5 zł/m2 za reklamę o powierzchni przekraczającej 300 m2.
  (miesięcznie, netto – bez podatku VAT)

Wadium dla wszystkich lokalizacji wystawionych do przetargu wynosi:

 1. 200 zł za reklamę o powierzchni do 15 m2,
 2. 3 000 zł za reklamę o powierzchni powyżej 15 m2, nie przekraczającej 300 m2,
 3. 5 000 zł za reklamę o powierzchni przekraczającej 300 m2.

Termin składania ofert: 5 listopada 2008 r. godz. 10:00.

Pliki do pobrania:

Najem lokali mieszkalnych
Treść:

2008-10-15

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza
że w dniach:

od 15 października do 7 listopada 2008 roku

Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ
będą przyjmować oferty od osób zainteresowanych
najmem:

 • lokali mieszkalnych o strukturze 1 pokoju z kuchnią, 2 pokoi z kuchnią oraz 3 pokoi z kuchnią, usytuowanych w nowo wybudowanych budynkach Nr 6 i 7, na osiedlu „Olechów–Południe”, które przekazane zostaną do użytkowania w grudniu 2008 roku oraz w nowo wybudowanych budynkach Nr 4, 5, 8 i 9 na osiedlu „Olechów-Południe”, gotowych do zamieszkania, na które nie zawarto umów najmu;
 • lokalu mieszkalnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych o strukturze 3 pokoi z kuchnią, usytuowanego w nowo wybudowanym budynku Nr 6 na osiedlu „Olechów-Południe”;
 • lokalu mieszkalnego o strukturze 1 pokoju z kuchnią, usytuowanego w zmodernizowanym budynku przy ul. Mielczarskiego 28/30.

Szczegółowych informacji udzielają: Wydział Budynków i Lokali UMŁ telefon: 638-40-24 ul. Piotrkowska 104, Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ:

BAŁUTY ul. Zachodnia 47 telefon: 638-50-59
GÓRNA Al. Politechniki 32 telefon: 638-56-07
ŚRÓDMIEŚCIE ul. Piotrkowska 153 telefon: 638-57-27
POLESIE ul. Krzemieniecka 2b telefon: 638-52-40
WIDZEW Al. Piłsudskiego 100 telefon: 638-53-55

Załączniki:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łodzi
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Paryskiej 7, Ks. Stanisława Brzóski 92a, Farbiarskiej 11, Miechowskiej 8, Warszawskiej 56a, Familijnej 28
Treść:

2008-10-20

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Paryskiej 7 zabudowana nieruchomość w obr. W-26,działka nr 109/2 o powierzchni 534m2, opisanej w KW LD1M/00096459/5. Na nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy o pow. zab.76,6 m2 oraz zieleń wysoka. cena wyw. 223 500 zł. (netto);w tym budynek 1 zł.; wadium 44 000 zł. postąpienie 3 000 zł. lub więcej.
 • Ks. Stanisława Brzóski 92a niezabudowana nieruchomość w obr.B-28 dz.nr 54 o pow. 431m2, KW LD1M/00027714/7. Na terenie nieruchomości znajduje się drewniana szopa nie trwale związana z gruntem oraz czynne przyłącze wody gorącej 2 x Dn 32 mm wykonane w technologii tradycyjnej kanałowej zasilające w ciepło posesję przy ul. Ks. Stanisława Brzóski 92. W przypadku zagospodarowania działki należy zachować strefę ochronną szerokości 2,0 m od skrajni zewnętrznej po obu stronach ciepłociągu. cena wyw. 197 000 zł., (netto), wadium 39 000 zł. postąpienie 3 000 zł. lub więcej.
 • Farbiarskiej 11 niezabudowana nieruchomość w obr.W-21 dz.nr 443 o pow. 325m2, KW LD1M/00100844/3. cena wyw. 26 000 zł., (netto), wadium 5 000 zł. postąpienie 1 000 zł. lub więcej.
 • Miechowskiej 8 nieruchomość niezabudowana w obr.W-15 dz.nr 211/1 o pow. 729m2, KW LD1M/00103793/1. cena wyw. 135 000 zł., (netto), wadium 27 000 zł. postąpienie 3 000 zł. lub więcej.
 • Warszawskiej 56a nieruchomość niezabudowana w obr. B-24 dz.nr. 684/8 o pow. 1246m2, KW LD1M/00153119/8. Na działce usytuowany jest kanał deszczowy d=1,0 m, dla którego obowiązuje pas ochronny wynoszący po 5,0m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu. W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. cena wyw. 240 000 zł., (netto), wadium 48 000 zł. postąpienie 3 000 zł. lub więcej.
 • Familijnej 28 niezabudowana nieruchomość w obr. G-22 (Obręb w trakcie modernizacji, numer działki i powierzchnia mogą ulec zmianie).,działka nr 461 o pow.749m2, KW LD1M/00088486/4. Na nieruchomości znajduje się czynna magistralna sieć parowa 1 x Dn500 wykonana w technologii tradycyjnej w 1970 r.; strefa ochronna dla sieci wynosi min. 5 m licząc od skaju sieci ciepłowniczej. cena wyw. 100 000 zł. (netto); wadium 20000 zł. postąpienie 3 000 zł. lub więcej.

Brak planu miejscowego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
W stosunku do nieruchomości przy Farbiarskiej 11, Uchwałą Nr XX/405/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 października 2007 r. przystąpiono do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przybyszewskiego, Lodowej, Milionowej, do terenów kolejowych. Przedmiotem planu jest wyznaczenie terenów inwestycyjnych, w szczególności terenów pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową z uwzględnieniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2008 r w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w dużej sali obrad o godzinie 10:00.

Wadium należy wpłacać do dnia 17.11.2008 r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 17 listopada 2008 r. do godziny 15:00.

Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461.

Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.

W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Drwęckiej 12, Drwęckiej 14, Drwęckiej 16, Pszennej 20, Ciołkowskiego, Kościuszki
Treść:

2008-10-28

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Drwęckiej 12, obr. B-53, dz. nr 42/1, pow. 1.239 m2, KW 33702, cena wyw. 170.000 zł. netto, wadium 34.000 zł., postąpienie 3.000 zł. lub więcej.
 • Drwęckiej 14, obr. B-53, dz. nr 42/3, pow. 1.054 m2, KW LD1M/00119027/6, cena wyw. 140.000 zł. netto, wadium 28.000 zł., postąpienie 3.000 zł. lub więcej.
 • Drwęckiej 16, obr. B-53, dz. nr 42/4, pow. 1.054 m2, KW LD1M/00119027/6, cena wyw. 140.000 zł. netto, wadium 28.000 zł., postąpienie 3.000 zł. lub więcej.
 • Pszennej 20, obr. P-6, dz. nr 95, pow. 241 m2, KW LD1M/00177427/4, cena wyw. 38.000 zł. netto, wadium 7.000 zł., postąpienie 2.000 zł. lub więcej.
  Przez środek działki w kierunku północ - południe przebiega przewód gazowy eksploatowany przez Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
 • Ciołkowskiego bez numeru, obr. G-12, dz. nr 489/30, pow. 57 m2, KW LD1M/00150557/9, cena wyw. 14.000 zł. netto, wadium 2.000 zł., postąpienie 1.000 zł. lub więcej.
  Przez teren działki przebiegają dwa kable energetyczne do złącza kablowego przy ul. Ciołkowskiego 2. Kable energetyczne, należy obłożyć dwudzielnymi rurami Arota (Ø 110 mm – kolor niebieski) i ułożyć w sposób umożliwiający ich bezpieczną eksploatację. Nabywca nieruchomości zapewni pełny, nieodpłatny dostęp do kabli energetycznych służbom eksploatacyjnym Ł.Z.E. Dystrybucja sp. z o.o.
 • Kościuszki bez numeru, obr. S-08, dz. nr 28/70, o pow. 123 m2, KW LD1M/00002375/7. Cena wyw. 240.000 zł. netto, wadium 25.000 zł., postąpienie 3.000 zł. lub więcej.
  Przez działkę nr 28/70 przebiega czynna sieć ciepłownicza 2Dnx100 z 1992 r. wykonana w technologii tradycyjnej oraz w granicy działki czynna sieć 2xDn125 z 2000 r. wykonana w technologii preizolowanej. W III dziale księgi wieczystej LD1M/00002375/7 istnieje zapis o zakazie wznoszenia w pasie szerokości 6 m nad trasą kanału sieci cieplno-parowej wszelkich budynków. Do wykonania robót związanych z budową jak również przeprowadzenia napraw, konserwacji sieci cieplno-parowej upoważniony jest Zakład Sieci Cieplnej Łódź – w Łodzi lub jego następcy prawni. Zapis w III dziale dotyczący wpisu do rejestru zabytków budynku znajdującego się na nieruchomości zgodnie z opinią nr WUOZ-640/64/08 z dnia 5 marca 2008 r. Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie dotyczy działki nr 28/70.

Termin poprzedniego przetargu: 27 czerwca 2008 r.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionych nieruchomości, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2008 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, duża sala obrad, o godzinie 10:00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Z dowodem wpłaty wadium oraz w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów z nazwą lub firmą i adresem siedziby, wypisem z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej należy zgłaszać się do dnia 24.11.08 r. do godz. 15:00 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Brukowej 6/8, Wójtowskiej 16, Wójtowskiej 18
Treść:

2008-10-28

PREZYDENT MIASTA ŁODZI ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Brukowej 6/8 zabudowana nieruchomość w obr. B-31,działka nr 58/6 o powierzchni 994 m2, opisanej w KW LD1M/00102982/6. Na nieruchomości przy ul. Brukowej 6/8 znajdują się: - murowany, parterowy budynek o powierzchni użytkowej 228 m2, budynek przeznaczony jest na działalność biurowo – handlowo – magazynową; obiekt ten wykracza znacznie swoim obrysem poza teren przedmiotowej działki. Nieruchomość przy ul. Brukowej 6/8 wyposażona jest w: czynne kable energetyczne 0,4 kV, czynną sieć wody gorącej, dla której strefa ochronna wynosi min. 2 m od skraju sieci ciepłowniczej, zewnętrzną instalację kanalizacyjną odprowadzającą ścieki z terenu działki nr 58/8, obręb B-31 poprzez przyłącze kanalizacyjne (tj. od miejskiej sieci kanalizacyjnej w ul.Brukowej do granicy działki. Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest z ul. Brukowej.
  cena wyw. 237 000zł. (netto); w tym naniesienia budowlane 65 000zł. grunt: 172 000zł.; wadium 30 000zł.; postąpienie 3 000zł. lub więcej

 • Wójtowskiej 16 zabudowana nieruchomość w obr.G-12 dz. nr 391 o pow. 739 m2, KW LD1M/00160320/2. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem gospodarczym drewnianym, pozostałościami budynku gospodarczego oraz altaną drewnianą. Budynki są w bardzo złym stanie technicznym – do rozbiórki. Ogrodzenie wykonane jest z płyt betonowych. W granicy północnej, przebieg ogrodzenia nie pokrywa się z granicą działki. Na nieruchomości jest zlokalizowane przyłącze kanalizacyjne d = 0,15 m o długości L = 5,0 m.
  cena wyw. 157 800zł. (netto), w tym wartość naniesień budowlanych 8 800zł. wartość gruntu 149 000zł.; wadium 16 000zł.; postąpienie 2 000zł. lub więcej.

 • Wójtowskiej 18 zabudowana nieruchomość w obr.G-12 dz. nr 395/1 o pow. 763 m2, KW LD1M/00160021/6. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 124 m2, powierzchni użytkowej 99,7 m2, kubaturze 371,6 m3, murowanym, parterowym ze strychem, bez podpiwniczenia. Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym (stopień zużycia 70 %). Na nieruchomości usytuowany jest również budynek garażowy w budowie (stan surowy otwarty). Ogrodzenie wykonane jest z płyt betonowych z bramą konstrukcji stalowej. W granicy północnej, przebieg ogrodzenia nie pokrywa się z granicą działki. Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna - kabel nN, zasilający budynek, znajdujący się na nieruchomości, stanowiący wewnętrzną linię zasilania. Kabel ten ułożony jest od złącza kablowego, znajdującego się w linii ogrodzenia nieruchomości.
  cena wyw. 184 900zł. (netto), w tym wartość naniesień budowlanych 38 300zł. wartość gruntu 146 600zł; wadium 19 000zł.; postąpienie 2 000zł. lub więcej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) w przypadku planowania inwestycji polegającej na zabudowie lub zmianie sposobu użytkowania nieruchomości, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2008 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w małej sali obrad o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 26.11.2008r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 26 listopada 2008r. do godziny 15.00.

Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461.

Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu.

W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Rokowania w przedmiocie wyboru wspólnika/-ów (inwestora strategicznego) do powołania spółki z udziałem Miasta Łodzi, w celu realizacji przedsięwzięcia: „Wybudowanie i zarządzanie kompleksem sportowo – komercyjnym stanowiącym część Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego w Łodzi ”
Treść:

2008-11-27

Zaproszenie do udziału w rokowaniach

Prezydent Miasta Łodzi

zaprasza do udziału w rokowaniach w przedmiocie wyboru wspólnika/-ów (inwestora strategicznego) do powołania spółki z udziałem Miasta Łodzi, w celu realizacji przedsięwzięcia: „Wybudowanie i zarządzanie kompleksem sportowo – komercyjnym stanowiącym część Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego w Łodzi ”.

Podstawę rokowań stanowią :

 1. Uchwała Nr XXVII/548/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu zagospodarowania części Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego,
 2. Regulamin rokowań, znajdujące się stronie internetowej www.uml.lodz.pl - na dole strony głównej baner Regionalne Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjne.

Materiały te pobrać można również w Urzędzie Miasta Łodzi, w sekretariacie Biura ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji, 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 113, IV p.

Teren przeznaczony pod inwestycję stanowi własność Miasta Łodzi i obejmuje obszar położony w Łodzi przy Al. Unii Lubelskiej 2, w granicach części działki oznaczonej nr ew. 55/9, obręb P 16, o powierzchni ok. 98 938 m2 . Położony jest on w atrakcyjnej lokalizacji, w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanej hali wielofunkcyjnej oraz w otoczeniu nowopowstałego Aquaparku Fala Łódź, Parku im. Józefa Piłsudskiego, Ogrodu Zoologicznego, Ogrodu Botanicznego, Lunaparku, Błoni i Górki Retkińskiej i stanowi integralny element Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego w Łodzi.

Rokowania mają doprowadzić do wyboru wspólnika/inwestora strategicznego do spółki, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę powołania spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością/spółki akcyjnej), zawierającą:

 • najlepszą kompleksową koncepcję architektoniczno-urbanistyczną realizacji inwestycji, związaną z budową i funkcjonowaniem stadionu miejskiego dla rozgrywek piłkarskich spełniającego wymogi UEFA wraz z powierzchniami komercyjnymi i infrastrukturą towarzyszącą, zgodną z Programem zagospodarowania części Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo- Konferencyjnego,
 • najkorzystniejszy z punktu widzenia Miasta sposób sfinansowania inwestycji oraz zarządzania wybudowanym kompleksem sportowo-komercyjnym wraz z uzasadnieniem.

Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmować będzie złożenie wniosku o dopuszczenie do rokowań wraz z odpowiednimi dokumentami. Drugi etap obejmować będzie złożenie ofert przez oferentów zaproszonych przez Komisję.

Wniosek o dopuszczenie do rokowań wraz z dokumentami do pierwszego etapu rokowań należy złożyć (doręczyć) w języku polskim do dnia 28 listopada 2008 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Biura ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji Urzędu Miasta Łodzi (90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 113, IV piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,ROKOWANIA – wybór wspólnika do spółki w ramach Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego w Łodzi”.

O doręczeniu wniosku o dopuszczenie do rokowań wraz z dokumentami w terminie, decyduje data i godzina jego wpływu do sekretariatu Biura ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji Urzędu Miasta Łodzi.

Osobami upoważnionymi do kontaktu są:

 1. Witold Nykiel – p.o. Dyrektora Biura ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji Urzędu Miasta Łodzi, Przewodniczący Komisji ds. wyboru wspólnika celem powołania spółki z udziałem Miasta Łodzi zgodnie z Programem zagospodarowania części Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego (90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 113, tel. +48 42 638 48 99, fax: +48 42 638 48 20, e-mail: e.pawelczyk@uml.lodz.pl).
 2. Agnieszka Graszka - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, tel. +48 42 638 43 99, fax: +48 42 638 43 99; email: e.merec@uml.lodz.pl.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do unieważnienia rokowań bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:

Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania
Treść:

2008-11-07

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania.

Termin składania ofert upływa z dniem
4 grudnia 2008r. – godz. 15:30.

Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych. W ofercie należy podać dane określone w § 8 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 5 grudnia 2008r.

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką, będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 11.12.2008 r. do 31.12.2008 r. w godzinach 10:30 – 15:00 (wtorki – 11:30 – 16:00).

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi.
Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę, bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi – pokój 046, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

Uwaga:

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1281/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę czynszu w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach stanowiących zasób Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

Załączniki:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Wójtowskiej 21 oraz Krakowskiej 88
Treść:

2008-11-07

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Wójtowskiej 21 - niezabudowana nieruchomość w obr. G-12,działka nr 361 o powierzchni 706 m2, opisana w KW LD1M/00107581/0.
  cena wyw. 149 500 zł.(netto); wadium 15 000 zł.; postąpienie 2 000 zł. lub więcej.
  Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta krzewami i samosiejkami. Ogrodzenie od ulicy wykonane jest z płyt betonowych z bramą konstrukcji stalowej.
 • Krakowskiej 88 - niezabudowana nieruchomość w obr.P-15 działka nr 337/4 o powierzchni 614 m2, opisana w KW LD1M/00034378/1.
  cena wyw. 147 500 zł.(netto); wadium 15 000 zł.; postąpienie 2 000 zł. lub więcej.
  Nieruchomość nie jest zabudowana. Znajdują się na niej 2 klony zwyczajne oraz 5 klonów grabolistnych. W przypadku wystąpienia kolizji drzew z planowanym zagospodarowaniem terenu inwestor zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na ich wycięcie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi. Przez nieruchomość przebiega czynna sieć telekomunikacyjna będąca własnością Telekomunikacji Polskiej S.A. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. służebności przesyłu polegającej na dostępie do kanalizacji telekomunikacyjnej w związku z jej remontem bądź usuwaniem awarii.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) w przypadku planowania inwestycji polegającej na zabudowie lub zmianie sposobu użytkowania nieruchomości, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2008 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 10:00.

Wadium należy wpłacać do dnia 8.12.2008 r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 8 grudnia 2008 r. do godziny 15:00.

Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania MajątkiemUMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej.
Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi
Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej 96
Treść:

2008-11-07

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej 96, oznaczonej w obrębie G-16 jako działka nr 104/2, o powierzchni 401 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00035227/5.

W przetargu mogą brać udział tylko właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości przyległych. Ograniczenie zostało wprowadzone z uwagi na fakt, że tylko właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości przyległych mogą zapewnić nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, dostęp do drogi publicznej.

Na nieruchomości znajduje się czynna sieć elektroenergetyczna NN, będąca na majątku ŁZE Dystrybucja sp. z o.o. W celu zapewnienia dostępu do urządzeń, będących własnością ŁZE Dystrybucja sp. z o.o., nabywca zobowiązany jest do ustanowienia na rzecz nieruchomości władnącej ŁZE Dystrybucja sp. z o.o. służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez pas gruntu pod urządzeniami energetycznymi na czas nieoznaczony w formie aktu notarialnego. Koszty ustanowienia służebności ponosić będzie ŁZE Dystrybucja sp. z o.o.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 182 000 zł netto.

Wadium wynosi 18 000 zł.

Postąpienie wynosi 2 000 zł.

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w terminie do dnia 3 grudnia 2008 r. w UMŁ ul.Piotrkowska 104 IV p. pok. 455 do godz. 15:00 przez zainteresowanych nabyciem nieruchomości, o których mowa powyżej następujących dokumentów :

 • aktualnego tj. sporządzonego nie wcześniej niż miesiąc przed dniem otwarcia przetargu odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przyległej, której są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi;
 • pisemnego oświadczenia, że w przypadku wygrania przetargu nie dokonają sprzedaży prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przyległych do nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 4.12.08 r. zapozna się z dokumentami złożonymi przez oferentów i zakwalifikuje do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie WGM ( IV p. ul. Piotrkowska 104).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 8 grudnia 2008 r. do godziny 15:00.

Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461.

Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej.
Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2008 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 12:00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Łodzi - nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta Łodzi może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Przetarg na wynajem przez Gminę Łódź lokali mieszkalnych od innych właścicieli nieruchomości
Treść:

2008-11-17

Informacja dotycząca przetargu na wynajem przez Gminę Łódź lokali mieszkalnych od innych właścicieli nieruchomości.

Wydział Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi ogłasza
w dniach:
od 17.11 do 12.12.2008 r.
przetarg na wynajem przez Gminę Łódź lokali mieszkalnych od innych właścicieli
nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest wynajem lokali socjalnych spełniających następujące warunki:

 1. powierzchnia użytkowa lokali:
  • 1 izba o powierzchni użytkowej od 15m2 do 25m2,
  • 1 pokój z kuchnią o powierzchni użytkowej od 25m2 do 45m2,
  • 2 pokoje z kuchnią o powierzchni użytkowej od 35m2 do 55m2;
 2. z dostępem do ustępu, kanalizacji i wody z sieci miejskiej;
 3. będących w dobrym stanie technicznym.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości, zwani dalej oferentami, którzy wynajmą położone na terenie Gminy Łódź lokale mieszkalne, o których mowa wyżej.

Oferta powinna zawierać następujące dane:

 1. oznaczenie oferenta oraz jego adres;
 2. adres nieruchomości, rodzaj i położenie lokalu, jego strukturę, powierzchnię użytkową i mieszkalną oraz położenie i powierzchnię pomieszczeń pomocniczych;
 3. stawkę czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie;
 4. oświadczenie, że oferent zawrze z Gminą Łódź umowę najmu do 10 lat;
 5. podpisany przez oferenta protokół określający stan techniczny lokalu i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń, stanowiący integralną część regulaminu wraz z informacją o stanie technicznym budynku, w którym znajduje się lokal objęty ofertą wraz oświadczeniem oferenta, iż lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym;
 6. aktualny na dzień złożenia oferty odpis z Księgi Wieczystej nieruchomości ;
 7. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
 8. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu, projektem umowy najmu, protokołu określającego stan techniczny lokalu i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji, urządzeń i przyjmuje ich warunki bez zastrzeżeń;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, spełniające przesłanki art. 23 i art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych;
 10. datę sporządzenia oferty;
 11. podpis oferenta lub jego pełnomocnika. W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć oryginał pełnomocnictwa bądź jego odpis poświadczony przez notariusza.

Oferta może obejmować więcej niż jeden lokal.

Miejsce składania ofert:
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju nr 044.

Termin składania ofert:
do dnia 12.12.2008 roku – do godziny 15:30.

Termin rozstrzygnięcia przetargu:
15.12.2008 r.

Ogłoszenie przetargu publikowane jest w prasie lokalnej oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibach Referatów Budynków i Lokali delegatur Urzędu Miasta Łodzi i Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi a także publikowane jest na stronie internetowej UMŁ, pod adresem http://bip.uml.lodz.pl./Baner-przetargi/z listy Zamówień publicznych-inne przetargi.

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem przetargu na wynajem przez Gminę Łódź lokali od innych właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2092/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 czerwca 2008 r.w sprawie regulaminu przetargu oraz powołania komisji przetargowej do wyboru ofert na wynajem przez Gminę Łódź lokali od innych właścicieli nieruchomości a także projektem umowy najmu zawieranej pomiędzy Gminą Łódź a oferentem, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu podlegają udostępnieniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibach Referatów Budynków i Lokali delegatur Urzędu Miasta Łodzi i Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi oraz poprzez publikowanie na stronie internetowej UMŁ, pod adresem http://bip.uml.lodz.pl./Baner-przetargi/z listy Zamówień publicznych-inne przetargi.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ - pokój nr 044 , telefon 638-40-14, 638-40-24 lub 638-40-44 oraz publikowane są na stronie internetowej UMŁ, pod adresem http://bip.uml.lodz.pl./Baner-przetargi/z listy Zamówień publicznych-inne przetargi.

Pliki do pobrania:

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

2008-12-23

Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu:

15 stycznia 2009 r.

o godz. 10:00 w dużej Sali obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek "B", II piętro.

Osoby przystępujące do licytacji powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r., w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych.

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr:

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi w terminie do dnia 14.01.2009r.

Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 14.01.2009 r. do godziny 15:30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji. Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta, będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką, będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 21.01.2009 r. do 06.02.2009 r. w godzinach 10:30 – 15:00 (wtorki - 11:30 - 16:00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 80 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi.

Przeprowadzenie w wylicytowanym lokalu prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych), wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali usytuowanych w budynkach zabytkowych, należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę, bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Wylicytowana stawka czynszu jest stawką netto i nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na podstawie Zarządzenia Nr 1281/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

Pliki do pobrania:

 • Wykaz lokali użytkowych >>>
 • Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi przy ulicach: Organizacji „Wolność i Niezawisłość” 8, Organizacji „Wolność i Niezawisłość” 31, Organizacji „Wolność i Niezawisłość” 47/51, ul. Franciszkańska 93, ul. Mokra 21, ul. Juliana Tuwima 63, ul. Kpt. Franciszka Żwirki 6