Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2010 r.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 14
Treść:

2010-12-21

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy:

al. Tadeusza Kościuszki 14

oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie S-06, jako działka nr 84/4 o powierzchni 1599 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW LD1M/00003231/3.
Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 marca 2011 r. na rzecz Narodowego Banku Polskiego. Narodowy Bank Polski został poinformowany o fakcie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.

Dla zbywanej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, zatwierdzonym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., przedmiotowa nieruchomość należy do terenów UC1 są to - tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej – obejmują obszar zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim wyodrębniony z terenów zabudowy śródmiejskiej z uwagi na szczególną rolę tego obszaru dla tożsamości miasta. Teren historycznej osi krystalizacji układu miejskiego. Wszelkie działania, w tym inwestycyjne, podporządkowane być muszą historycznemu układowi przestrzennemu i istniejącej strukturze zabudowy, przy zapewnieniu poprawy obsługi terenu. W części północnej obszaru, wysokość zabudowy powinna nawiązywać do wysokości występującej w danym kwartale (max. do 25 m n.p.t.), a w części południowej (tj. od Al. Piłsudskiego – Mickiewicza) dopuszcza się wysokość do 30 m n.p.t.

Zgodnie z uchwałą nr UCHWAŁA Nr XCIII/1706/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga, przystąpiono do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajduje się ww. nieruchomość.

Nieruchomość bezpośrednio od południa sąsiaduje z gmachem dawnego Banku Państwowego Rosji, obecnie Narodowego Banku Polskiego, wzniesionym w latach 1905-1908 według projektu wybitnego architekta Dawida Lande, wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego pod numerem A/90 decyzja z 20.01.1971 r. Pierwotnie do budynku przylegało od strony południowej wysokie, niemal równe z poziomem I kondygnacji skrzydła bocznego, monumentalne ogrodzenie ciągnące się wzdłuż wschodniej pierzei al. Tadeusza Kościuszki (obecnie wtórnie wydzielonej działki nr 84/4). Ponadto przedmiotowa działka znajduje się w zespole urbanistyczno-architektonicznym ulicy Piotrkowskiej, również objętym wpisem do rejestru zabytków pod numerem A/48. Monumentalny budynek banku, wyróżniający się stylistyką zmodernizowanego neorenesansu, stanowi dominantę w tej części al. Tadeusza Kościuszki i odpowiada swoją funkcją dawną i współczesną, skalą i wystrojem usytuowanemu po przeciwnej stronie al. Tadeusza Kościuszki gmachowi dawnego Łódzkiego Banku Handlowego, obecnie PKO BP S.A.. Budynki bankowe tworzą swoisty zespół symetrycznie rozplanowany po dwóch stronach alei.

Przez przedmiotową nieruchomość przebiega:

 • kabel energetyczny nN (znajdujący się na majątku i w eksploatacji PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o.) przechodzący przez działkę nr 84/4 do złącza kablowego (znajdującego się na działce nr 84/5), usytuowanego w bramie budynku przy ulicy 6-ego Sierpnia 6. Zgodnie z opinią PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o. na trasie kabla nie można wznosić zabudowy oraz utwardzenie terenu należy wykonać za pomocą nawierzchni rozbieralnej; przyłącze gazowe niskiego ciśnienia Dn 63 wykonane w technologii PE prowadzące do budynku przy ulicy Piotrkowskiej 75; przyłącze wodociągowe Ø 63/50 o długości L=10,25 m i instalacja wodociągowa obsługująca działkę nr 89/10; instalacja kanalizacyjna odprowadzająca ścieki z terenu działki nr 89/10 poprzez przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d=0,15 m o długości L=9,5 m do kanału ogólnospławnego d=0,35 m w al. Tadeusza Kościuszki; czynna sieć ciepłownicza wody gorącej 2xDn 125; strefa ochronna dla tej sieci wynosi min. 2 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej.

Teren nieruchomości jest utwardzony. Nawierzchnia jest w części betonowa (chodniki), a w części asfaltowa. Na części przylegającej do ulicy jest urządzony trawnik i zjazd z al. Tadeusza Kościuszki. Teren jest fragmentarycznie ogrodzony niskim murkiem oporowym.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 84/4 przylega bezpośrednio do pasa drogowego powiatowej drogi publicznej – al. Tadeusza Kościuszki. Zarządca drogi publicznej uzgadnia obsługę komunikacyjną w oparciu o art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. (z późń. zm.) o drogach publicznych. Wskazanie możliwości przejęcia ruchu generowanego przez planowane zagospodarowanie realizowane będzie na etapie decyzji o warunkach zabudowy przez zarządcę drogi.
Obsługa komunikacyjna działki nr 84/4 dla istniejącego zagospodarowania przy istniejącym stanie układu komunikacyjnego może odbywać się poprzez zjazd z pasa drogowego al. Tadeusza Kościuszki.
Zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości może skutkować koniecznością przebudowy istniejącego zjazdu oraz budowy nowego zjazdu dla obsługi komunikacyjnej. Na działce od strony wschodniej znajdują się dwa cenne drzewa - kasztanowce o obwodzie pni 200 i 150 cm, które podlegają ochronie.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 17.12.2010 r.

Cena wyw. 2 388 000 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto.
wadium 400 000 zł (czterysta tysięcy złotych)
postąpienie 30 000 zł lub więcej
Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2011 r w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 10.00.

Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK SA w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 21 lutego 2011 r. do godziny 15.00.

Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457. Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnych oświadczeń: że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń; że zapoznali się z uwarunkowaniami określającymi możliwość zagospodarowania i zabudowy przedmiotowej nieruchomości określonymi w wytycznych opisanych w § 5 „Warunków przetargu”; przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 457, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania
Treść:

2010-12-23

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania.

Termin składania ofert upływa z dniem

20 stycznia 2011 r. – godz. 15.30

Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych. W ofercie należy podać dane określone w § 8 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium. Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21 stycznia 2011 r.

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką, będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 31.01.2011 r. do 28.02.2011 r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę, bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi – pokój 046, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

Uwaga:
Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1281/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę czynszu w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu. Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach stanowiących zasób Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

Uwaga:
Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Pliki do pobrania:

Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych przy ul. Sienkiewicza 48
Treść:

2010-12-23

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych przy

ul. Sienkiewicza 48

Termin składania ofert upływa z dniem
20 stycznia 2011 r. – godz. 15.30

Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych. W ofercie należy podać dane określone w § 8 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.
Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN NOBLE Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21 stycznia 2011 r.

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką, będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 31.01.2011 r. do 28.02.2011 r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi – pokój 046, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

Warunki przetargu

Obowiązują warunki wynikające z Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych, a ponadto:

 1. Wskazane do wynajmu lokale, zrealizowane zostały w ramach projektu „Renowacja i modernizacja wielkomiejskiej zabudowy mieszkaniowej na nieruchomości Sienkiewicza 48 wraz z adaptacją jej części na funkcje gospodarcze, a także zagospodarowanie przyległego otoczenia”. Jest to jeden z projektów składowych projektu pn. ”Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska – Tuwima – Kilińskiego – Piłsudskiego” będącego Indywidualnym Projektem Kluczowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, na przygotowanie którego Miasto Łódź zawarło umowę z Województwem Łódzkim.
 2. Lokale użytkowe usytuowane są w budynku zrewitalizowanym, w pełni wykończonym i w związku z tym dopuszcza się w nich wykonanie jedynie prac aranżujących wnętrza w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności. Zgodę na ich wykonanie należy uzyskać od zarządcy budynku załączając do wniosku pozytywną opinię autora dokumentacji projektowej, w oparciu o którą wybudowany został budynek. Dotyczy to również reklam oraz innych nośników informacyjnych, planowanych do umieszczenia zarówno w lokalu, jak i na zewnątrz budynku. Prace aranżacyjne najemcy wykonują na własny koszt i we własnym zakresie, bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.
 3. Lokale nie będą przedmiotem sprzedaży na rzecz najemców w okresie trwałości projektu.
 4. Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.
 5. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.
 6. Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem.
 7. Nie obowiązują zapisy § 2 ust.3 pkt.2. Zarządzenia Nr 1281/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r.

Pliki do pobrania:

Publiczny przetarg pisemny (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokalu użytkowego przy ul. Księcia Janusza Mazowieckiego 4
Treść:

2010-12-23

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokalu użytkowego przy ul. Księcia Janusza Mazowieckiego 4

Termin składania ofert upływa z dniem
20 stycznia 2011 r. – godz. 15.30

Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych. W ofercie należy podać dane określone w § 8 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.
Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN NOBLE Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21 stycznia 2011 r.

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką, będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 31.01.2011 r. do 28.02.2011 r. w godzinach 10.30–15.00 (wtorki – 11.30–16.00) .

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi – pokój 046, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

Uwaga: Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem.

Nie obowiązują zapisy § 2 ust.3 pkt.2. Zarządzenia Nr 1281/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Helskiej 26, Karola 12/14, Cegielnianej 19, Joanny Żubrowej 4, Joanny 13, Rokickiej 39
Treść:

2010-12-16

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Helskiej 26, obr. B–31, dz. nr 134/3, o pow. 1016 m2, KW LD1M/00114772/8.
  Nieruchomość niezabudowana. Teren porośnięty kilkoma drzewami liściastymi. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi zaleca się właścicielowi zachowanie jak największej ilości drzew ozdobnych. Granicę wschodnią nieruchomości narusza na odcinku o długości około 30 m ogrodzenie z elementów żelbetowych prefabrykowanych z nieruchomości przy ulicy Helskiej 24a.
  Przez teren działki:
  1. przebiega przyłącze wodociągowe ø 50 mm służące zaopatrzeniu w wodę posesji przy ulicy Limanowskiego 199. Przyłącze to na odcinku od wodociągu w ulicy Helskiej do zestawu wodomierzowego na terenie nieruchomości stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Prawidłowa eksploatacja przyłącza wymaga zachowania strefy ochronnej wolnej od zabudowy, trwałych naniesień i nasadzeń. Powierzchnia gruntu zajęta pod przyłącze wodociągowe i jego strefę ochronną (po 2,5 m po obu jego stronach) wynosi ogółem 25 m2.
   Przebiega również instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki z posesji przy ulicy Helskiej 11, 13, 15, 17, 19, 21, stanowiąca instalację wewnętrzną posesji, która powinna być zachowana.
  2. przebiega przyłącze napowietrzne energetyczne zasilające budynek położony na działce nr 133/1, należące do PGE Dystrybucja Łódź Spółka z o.o. Przyszły właściciel działki w przypadku kolizji linii z przyszłą zabudową usunie kolizję na własny koszt i zapewni dostęp do urządzeń dla napraw i eksploatacji.

  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 27.08.2010 r., 29.10.2010 r.
  Cena wyw. 98.500 zł. netto, wadium 19.000 zł., postąpienie 3.000 zł. lub więcej.
 • Karola 12/14, obr. G-17, dz. nr 446/1, o pow. 708 m2, KW LD1M/00109598/6
  Nieruchomość niezabudowana. Znajduje się w bliskiej odległości od projektowanej trasy; nie powinna być przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Na działce znajduje się kilka drzew owocowych i krzewów.

  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 27.08.2010 r., 29.10.2010 r.
  Cena wyw. 105.000 zł. netto, wadium 21.000 zł., postąpienie 3.000 zł. lub więcej.

 • Cegielnianej 19, obr. G-44, dz. nr 145/1, o pow. 802 m2, KW LD1M/00088495/0.
  Na nieruchomości znajdują się: oczko wodne z roślinnością, altana oraz kilkanaście drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Były dzierżawca zobowiązany jest do usunięcia naniesień w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu lub pozostawi je bez możliwości uzyskania zwrotu poniesionych nakładów. Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości przebiega rów melioracyjny o szerokości około 1 m odprowadzający wodę deszczową z ul. Cegielnianej.

  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 21.05.2010 r., 27.08.2010 r., 29.10.2010 r.
  Cena wyw. 235.000 zł. netto, wadium 47.000 zł., postąpienie 6.000 zł. lub więcej.

 • Joanny Żubrowej 4, obr. P-27, dz. nr 114/8, o pow. 476 m2, KW LD1M/00049331/8.
  Nieruchomość niezabudowana, porośnięta kilkoma drzewami oraz krzewami. Działka jest połączona funkcjonalnie z terenem nieruchomości sąsiedniej. Granicę nieruchomości narusza na powierzchni około 2,23 m2 budynek gospodarczy znajdujący się na sąsiedniej działce o numerze 130/1. Ewentualną wycinkę drzewostanu należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ.

  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 27.08.2010 r., 29.10.2010 r.
  Cena wyw. 154.000 zł. netto, wadium 30.800 zł., postąpienie 4.500 zł. lub więcej.

 • Joanny 13, obr. G-40, dz. nr 21, o pow. 386 m2, KW LD1M/00033468/2
  Nieruchomość niezabudowana. W granicy działki od strony zachodniej znajduje się ściana budynku mieszkalnego, usytuowanego na działce nr 22. Przy wschodniej granicy nieruchomości na działce nr 20, zlokalizowane jest będącego w dzierżawie i eksploatacji ZWiK przyłącze wodociągowe ø 32 mm, obsługujące posesję przy ulicy Joanny 15, dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości 5,0 m ogółem po obu stronach. W pasie tym nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień.

  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 29.10.2010 r.
  Cena wyw. 55.000 zł. netto, wadium 11.000 zł., postąpienie 2.000 zł. lub więcej.

 • Rokickiej 39, obr. G-22, dz. nr 367, o pow. 907 m2, KW LD1M/00088810/5
  Nieruchomość niezabudowana. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy dążyć do zachowania jak największej ilości drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości. Na działce mogą występować pozostałości utwardzenia terenu (betonowa ścieżka) oraz fundamenty rozebranych budynków.

  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 29.10.2010 r.
  Cena wyw. 165.000 zł. netto, wadium 33.000 zł., postąpienie 3.000 zł. lub więcej.

Brak planu miejscowego dla powyższych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz. 871) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek
VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2011 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 455, o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 17.01.11 r. do godziny 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457).
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązują się do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z KRS. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Wierzbowej 14 i Wierzbowej bez nr., Franciszka Helińskiego 10 oraz Ciesielskiej 10 A
Treść:

2010-10-20

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Wierzbowej 14 i Wierzbowej bez nr. - łączna sprzedaż: Wierzbowej 14 nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w obrębie S-2 jako działka nr 128/4 o powierzchni 924 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00148977/2 oraz Wierzbowej bez nr nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w obrębie S-2 jako działka nr 125/3 o powierzchni 81 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00113281/2.

  Działka nr 128/4 ma kształt prostokąta, teren jej jest płaski, uporządkowany. Na działce znajduje się budynek garażowy, murowany, z zewnątrz otynkowany składający się z 7 boksów o pow. zabudowy 132 m2. Dach budynku pokryty jest papą z obróbkami blacharskimi z blachy ocynkowanej, wrota do garaży są drewniane. Stan techniczny budynku jest niezadowalający. Podjazdy do garaży są wybetonowane. Nieruchomość od strony ulicy nie jest ogrodzona, od północnej strony znajduje się ogrodzenie z siatki na słupach stalowych;

  Działka nr 125/3 ma kształt wydłużonego prostokąta, teren jej jest płaski, uporządkowany. Z jednej strony przylega do działki nr 128/4 z drugiej do ulicy Wierzbowej. Nieruchomość nie jest ogrodzona, nie ma na niej żadnych naniesień.

  Przez teren działek przebiegają przyłącza wodociągowe Ø 40 mm nr inw. B 3009/24 od wodociągu Ø 150 mm w ul. Wierzbowej (103-119) do zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w studni wodomierzowej oraz przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m od kanału ogólnospławnego D=0,45 m w ul. Wierzbowej, które nie znajduje się w eksploatacji dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Przyłącze wodociągowe zostało wybudowane w 1975 r. Z uwagi na długi okres eksploatacji przyłącza oraz fakt, że w ostatnim okresie nie było ono wykorzystywane, nie ma możliwości jego ponownego uruchomienia. Na terenie działek znajdują się również przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne należące do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla których obowiązują pasy ochronne rozmieszczone równomiernie po obu stronach przewodu o łącznej szerokości wynoszącej 5 m (dla każdego przyłącza liczone oddzielnie), które powinny pozostać wolne od zabudowy i stałych naniesień. Na wysokości działek przebiegają wodociąg oraz kanał ogólnospławny należące do majątku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;

  Przez działkę nr 125/3 przebiega złącze kablowe, do którego wprowadzone są 3 kable nN będące na majątku i w eksploatacji Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja Łódź sp. z o.o. Nabywca będzie zobowiązany do przełożenia istniejącej linii energetycznej oraz złącza kablowego poza obszar działki, w celu umożliwienia dostępu służbom energetycznym.

  Na sąsiednich działkach o numerach 128/5 i 128/6 posadowiony jest zespół garaży, na rzecz których na działce nr 128/4 ustanowiona została służebność przejazdu i przechodu. Z uwagi na brak ustanowienia służebności na działce nr 125/3, właścicielom działek nr 128/5 i 128/6 przysługiwać będzie ustanowienie służebności przejazdu i przechodu w pasie dotychczasowego wjazdu. Równocześnie Miasto przewiduje możliwość ustanowienia służebności przed rozstrzygnięciem przetargu. W takim przypadku informacja o ustanowieniu służebności będzie podana w dniu przetargu.

  Zgodnie z operatem szacunkowym w otoczeniu posesji znajduje się infrastruktura techniczna: energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, kanalizacja deszczowa, sieć telekomunikacja, sieć ciepłownicza.

  Cena wyw.: 807 400 zł (słownie: osiemset siedem tysięcy czterysta złotych) netto, na którą składa się wartość:

  • zabudowanej działki nr 128/4 - 730 600 zł;
  • naniesień budowlanych znajdujących się na działce nr 128/4 - 0 zł;
  • niezabudowanej działki nr 125/3 - 76 800 zł.

  Wadium wynosi: 160 000 zł. Postąpienie wynosi: 10 000 zł lub więcej.


 • Franciszka Helińskiego 10 - oznaczonej w obrębie B-9 jako działka nr 10/17 o powierzchni 2758 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00025882/1.

  Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt prostokąta. Teren jest płaski. Działka jest porośnięta trawą, na obrzeżach działki rosną drzewa liściaste, głównie klony jednolistne. Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest przez zjazd z ulicy Franciszka Helińskiego.

  Przez teren nieruchomości przebiega czynna magistralna sieć ciepłownicza 2xDn300 z 1987 r. wykonana w technologii tradycyjnej, która stanowi własność DALKII Łódź S.A. Sieć ta zasila w ciepło osiedle Radogoszcz. Prawidłowa eksploatacja tej sieci wymaga zachowania strefy ochronnej wolnej od zabudowy, trwałych naniesień i nasadzeń. Strefa ochronna dla tej sieci wynosi min. 3 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej. Właściciel nieruchomości powinien zagwarantować służbom eksploatacyjnym DALKIA Łódź S.A. prawo dostępu w celach eksploatacyjnych, konserwacji, napraw, remontu modernizacji lub w przypadku zaistniałej awarii;

  Zgodnie z operatem szacunkowym w otoczeniu posesji znajduje się infrastruktura techniczna: energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, kanalizacja deszczowa, sieć telekomunikacja, sieć ciepłownicza.

  Na obrzeżu nieruchomości rosną pojedyncze drzewa – głównie klony jednolistne. Nabywca nieruchomości powinien, przy planowaniu zagospodarowania nieruchomości, zachować jak największą ilość drzew. W przypadku realizacji inwestycji należy przedłożyć w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi do zaopiniowania projekt zagospodarowania działki. Usunięcie z powyższego terenu zieleni wysokiej (w ostatnim etapie uzgadniania inwestycji, po uzyskaniu stosownych zezwoleń na budowę) będzie skutkowało koniecznością zastosowania przepisów dotyczących ochrony przyrody, obowiązujących w dniu wystąpienia z wnioskiem przez właściciela nieruchomości. Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2004 r. z późniejszymi zmianami) „posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów”.

  Cena wyw. 1 255 000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 251 000 zł. Postąpienie wynosi: 13 000 zł lub więcej. • Ciesielskiej 10 A - oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-28 jako niezabudowana działka nr 591, opisana w księdze wieczystej KW LD1M/00145913/5 o powierzchni 184 m2 i zabudowana działka nr 584/2, opisana w księdze wieczystej KW LD1M/00126772/5 o powierzchni 1687 m2.

  Na działce nr 584/2 posadowiony jest budynek mieszkalny, czterokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, murowany, niepodpiwniczony. Budynek jest wyłączony z eksploatacji i kwalifikuje się do generalnego remontu. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 190 m2, zaś powierzchnia użytkowa lokali – ok. 415 m2. Ponadto na działce nr 584/2 znajdują się budynki gospodarcze. Są to zadaszone obiekty parterowe, w konstrukcji murowanej, w złym stanie technicznym.

  Nieruchomość zaopatrywana była w wodę poprzez przyłącze wodociągowe obsługujące nieruchomość przy ul. Ciesielskiej. Na ww. przyłączu zamontowany był drugi wodomierz główny dla posesji przy ul. Ciesielskiej 10 A i zawarta była odrębna umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Na wniosek odbiorcy w 2006 r. wodomierz został zdemontowany. Ścieki z przedmiotowej posesji odprowadzane były poprzez istniejące przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d = 0,15 m obsługujące nieruchomość przy ul. Limanowskiego 35. W ulicy Ciesielskiej, do której przylega przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest miejska sieć wodociągowa Ø 150 mm i kanalizacji ogólnospławnej d = 0,25 m, do której istnieje możliwość podłączenia przedmiotowej nieruchomości. Przez teren działek nr 584/2 i 591 przebiega czynny kabel 0,4 kV będący przyłączem do budynku położonego przy ul. Ciesielskiej 6. Zgodnie z zaleceniami ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. na trasie kabla nie można wznosić zabudowy ani dokonywać nasadzeń a utwardzenie terenu winno być dokonane z nawierzchni rozbieralnej. Obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Ciesielskiej. Rodzaj zjazdu (publiczny, indywidualny) powinien być dostosowany do planowanego zagospodarowania nieruchomości.

  Cena wyw.: 675 000 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto (w tym niezabudowanej działki nr 591 – 64 000 zł, działki zabudowanej nr 584/2 – 584 000 zł, naniesień budowlanych – 27 000 zł).
  Wadium 70 000 zł. Postąpienie wynosi 10 000 zł lub więcej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości wymienionych powyżej: Brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2010 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 12.00.

Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK SA w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 16 grudnia 2010 r. do godziny 15.00.
Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 14
Treść:

2010-10-15

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy:

al. Tadeusza Kościuszki 14

oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie S-06, jako działka nr 84/4 o powierzchni 1599 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW LD1M/00003231/3.
Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 marca 2011 r. na rzecz Narodowego Banku Polskiego. Narodowy Bank Polski został poinformowany o fakcie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.

Dla zbywanej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, zatwierdzonym uchwałą Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r., przedmiotowa nieruchomość należy do terenów strefy zurbanizowanej z zagospodarowaniem wymagającym w przewadze rehabilitacji i rewitalizacji ze względów historycznych i kulturowych.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/779/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Piotrkowskiej oraz alei Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki przystąpiono do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajduje się ww. nieruchomość.

Nieruchomość bezpośrednio od południa sąsiaduje z gmachem dawnego Banku Państwowego Rosji, obecnie Narodowego Banku Polskiego, wzniesionym w latach 1905-1908 według projektu wybitnego architekta Dawida Lande, wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego pod numerem A/90 decyzja z 20.01.1971 r. Pierwotnie do budynku przylegało od strony południowej wysokie, niemal równe z poziomem I kondygnacji skrzydła bocznego, monumentalne ogrodzenie ciągnące się wzdłuż wschodniej pierzei al. Tadeusza Kościuszki (obecnie wtórnie wydzielonej działki nr 84/4). Ponadto przedmiotowa działka znajduje się w zespole urbanistyczno-architektonicznym ulicy Piotrkowskiej, również objętym wpisem do rejestru zabytków pod numerem A/48. Monumentalny budynek banku, wyróżniający się stylistyką zmodernizowanego neorenesansu, stanowi dominantę w tej części al. Tadeusza Kościuszki i odpowiada swoją funkcją dawną i współczesną, skalą i wystrojem usytuowanemu po przeciwnej stronie al. Tadeusza Kościuszki gmachowi dawnego Łódzkiego Banku Handlowego, obecnie PKO BP S.A.. Budynki bankowe tworzą swoisty zespół symetrycznie rozplanowany po dwóch stronach alei.

Przez przedmiotową nieruchomość przebiega:

 • kabel energetyczny nN (znajdujący się na majątku i w eksploatacji PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o.) przechodzący przez działkę nr 84/4 do złącza kablowego (znajdującego się na działce nr 84/5), usytuowanego w bramie budynku przy ulicy 6-ego Sierpnia 6. Zgodnie z opinią PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o. na trasie kabla nie można wznosić zabudowy oraz utwardzenie terenu należy wykonać za pomocą nawierzchni rozbieralnej; przyłącze gazowe niskiego ciśnienia Dn 63 wykonane w technologii PE prowadzące do budynku przy ulicy Piotrkowskiej 75; przyłącze wodociągowe Ø 63/50 o długości L=10,25 m i instalacja wodociągowa obsługująca działkę nr 89/10; instalacja kanalizacyjna odprowadzająca ścieki z terenu działki nr 89/10 poprzez przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d=0,15 m o długości L=9,5 m do kanału ogólnospławnego d=0,35 m w al. Tadeusza Kościuszki; czynna sieć ciepłownicza wody gorącej 2xDn 125; strefa ochronna dla tej sieci wynosi min. 2 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej.

Teren nieruchomości jest utwardzony. Nawierzchnia jest w części betonowa (chodniki), a w części asfaltowa. Na części przylegającej do ulicy jest urządzony trawnik i zjazd z al. Tadeusza Kościuszki. Teren jest fragmentarycznie ogrodzony niskim murkiem oporowym.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 84/4 przylega bezpośrednio do pasa drogowego powiatowej drogi publicznej – al. Tadeusza Kościuszki. Zarządca drogi publicznej uzgadnia obsługę komunikacyjną w oparciu o art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. (z późń. zm.) o drogach publicznych. Wskazanie możliwości przejęcia ruchu generowanego przez planowane zagospodarowanie realizowane będzie na etapie decyzji o warunkach zabudowy przez zarządcę drogi.
Obsługa komunikacyjna działki nr 84/4 dla istniejącego zagospodarowania przy istniejącym stanie układu komunikacyjnego może odbywać się poprzez zjazd z pasa drogowego al. Tadeusza Kościuszki.
Zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości może skutkować koniecznością przebudowy istniejącego zjazdu oraz budowy nowego zjazdu dla obsługi komunikacyjnej.
Na działce od strony wschodniej znajdują się dwa cenne drzewa - kasztanowce o obwodzie pni 200 i 150 cm, które podlegają ochronie.

Cena wyw. 2 388 000 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto,
wadium 400 000 zł (czterysta tysięcy złotych),
postąpienie 30 000zł lub więcej.
Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2010 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 10.30.

Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK SA w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 13 grudnia 2010 r. do godziny 15.00.

Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnych oświadczeń: że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń; że zapoznali się z uwarunkowaniami określającymi możliwość zagospodarowania i zabudowy przedmiotowej nieruchomości określonymi w wytycznych opisanych w § 5 „Warunków przetargu”; przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy gen. Józefa Bema 51
Treść:

2010-10-12

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

gen. Józefa Bema 51

oznaczonej w obrębie B - 25 jako działka nr 150/5 o powierzchni 1148 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00099936/4.

Nieruchomość w kształcie foremnego wieloboku zabudowana zdewastowanym budynkiem (pow. użyt. – 147,81 m2) zakwalifikowanym do rozbiórki. Brak form ochrony przyrody. Na działce znajduje się wierzba krucha oraz olcha.
Na działce znajdują się:

 1. linia energetyczna nN stanowiąca przyłącze do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. gen. Józefa Bema 49;
 2. przyłącze wodociągowe Ø 40/32 mm, które od sieci wodociągowej Ø 200 mm w ul. gen. Józefa Bema 51 do zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej na terenie działki nr 150/5 pozostaje w eksploatacji ZWiK Sp. z o. o.; prawidłowa eksploatacja sieci wymaga zachowania pasa ochronnego po 2,5 m po obu jej stronach;
 3. przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, które od sieci kanalizacji sanitarnej d=0,30 m w ul. gen. Józefa Bema 51 do studni na terenie działki nr 150/5 pozostaje w eksploatacji ZWiK Sp. z o. o.; prawidłowa eksploatacja sieci wymaga zachowania pasa ochronnego po 2,5 m po obu jej stronach;

W granicy działki nr 150/5 znajduje się szafa kablowa, w której znajdują się kable telekomunikacyjne. Telekomunikacji Polskiej S.A. przysługuje prawo ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 150/5 (w pasie o długości 3 m i szerokości 1,5 m).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza: 550 000 zł netto
Wadium: 110 000 zł
Postąpienie: 10 000 zł lub więcej.

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2010 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 455, o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 13.12.2010 r. do godziny 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457).
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązują się do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z KRS. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy aparatu fotograficznego cyfrowego wraz z akcesoriami
Treść:

2010-12-08

Zapytanie ofertowe

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony dostawcy do realizacji zamówienia)

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatu fotograficznego cyfrowego wraz z akcesoriami (pokrowiec na aparat, karta pamięci). Przedmiot zamówienia powinien spełniać co najmniej następujące parametry:

 • matryca CCD o rozdzielczości 10 – 12 megapikseli
 • 3-5 zoom optyczny
 • wyświetlacz LCD ( przekątna 2,7)
 • czułość do 1600 ISO
 • programy tematyczne
 • inteligentny tryb fotografowania, który dostosowuje ustawienia aparatu w celu uzyskania dobrej jakości zdjęć
 • cyfrowa stabilizacja obrazu
 • gniazdo na kartę pamięci SD/SDHC
 • akumulator
 • CD- ROM z oprogramowaniem
 • instrukcja obsługi po polsku
 • gwarancja ( 24 miesiące )
 • karta pamięci ( 2- 4 GB )
 • pokrowiec na aparat

Planowany termin realizacji dostawy: do dnia 20 grudnia 2010 r.

Kryterium oceny ofert: 100% cena.

Inne istotne warunki zamówienia: Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Biura projektu mieszczącego się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115, pok. 37. Płatność zostanie zrealizowana przelewem w terminie 14 dni po otrzymaniu przedmiotu zamówienia oraz prawidłowo wypełnionej faktury VAT. Dopuszczalne jest dokonanie płatności po wystawieniu faktury pro forma.

Uwagi: Wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczy projektu „BiznesKa” realizowanego przez Urząd Miasta Łodzi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt zamówienia pokryty zostanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ofertę prosimy przekazać na załączonym szablonie.

Pisemną ofertę prosimy przekazać: na adres poczty elektronicznej ma.milczarek@uml.lodz.pl lub faksem – tel.: 42 638 53 94.

Termin nadsyłania ofert: do dnia 14 grudnia 2010 r. do godziny 16:00 (decyduje termin wpływu oferty do Biura ds. Promocji Zatrudnia).

Pliki do pobrania:
Wykaz ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczenia, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze aukcji
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Tatarczanej 3, Juliusza 18, Mazowieckiej 47, Franciszka Prożka 10, Sierakowskiego 19 oraz na odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 131a/131e, Wieniawskiego 66, Komorniki 46
Treść:

2010-10-28

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Tatarczanej 3 - nieruchomość oznaczona w obrębie B-38 jako działka nr 77/1 o pow. 579m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00119029/0.
   Działka jest niezabudowana i nieogrodzona. Posiada kształt prostokąta. Jej bezpośrednie sąsiedztwo z jednej strony stanowi nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym, w którym prowadzona jest działalność handlowa (sklep spożywczy), z drugiej nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym, który częściowo narusza granicę działki. Teren działki jest płaski w 90% porośnięty drzewami i krzewami.

   Cena wyw. 95 000 zł. (netto), wadium 19 000 zł., postąpienie 2 000 zł. lub więcej.

  • Juliusza 18 - nieruchomość oznaczona w obrębie B-34 jako działka nr 52/2 o pow. 1270m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00149014/1.
   Nieruchomość niezabudowana, na działce znajduje się kilka starych drzew. Północno-zachodnia granica działki przecina budynek stanowiący wc, znajdujący się na działce sąsiedniej numer 45/2 przy ul. Juliusza 20.
   Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 18.06.10 r., 17.09.10 r.

   Cena wyw. 265 000 zł. (netto), wadium 53 000 zł. postąpienie 3 000 zł. lub więcej.

  • Mazowieckiej 47 - nieruchomość niezabudowana oznaczona w obrębie W-15 jako działka nr 39 o pow. 1007m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00114256/5.
   Teren działki zarośnięty jest starymi drzewami, krzakami ,samosiejkami i perzem.
   Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 18.06.10 r., 17.09.10 r.

   Cena wyw. 206 000 zł. (netto), wadium 41 000 zł., postąpienie 3 000 zł. lub więcej.

  • Franciszka Prożka 10 - nieruchomość oznaczona w obrębie B-29 jako działka nr 255 o pow. 426m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00035137/7.
   Nieruchomość jest zabudowana dwoma budynkami drewnianymi i budynkami gospodarczymi w złym stanie technicznym, które zostały zakwalifikowane do rozbiórki. Budynek znajdujący się przy zachodniej granicy działki jest częściowo położony w granicach sąsiedniej działki nr 246/3, a w południowo-zachodniej części działki sprzedawanej położona jest część budynku mieszczącego się na sąsiedniej działce nr 256. Nieruchomość jest ogrodzona wspólnie z działkami nr 254/1 i 254/2.
   Nieruchomość posiada przyłącze do sieci elektroenergetycznej.
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się 30.04.10 r., 18.06.10 r., 17.09.10 r.

   Cena wyw. 74 000 zł. (netto), wadium 10 000 zł., postąpienie 1 000 zł. lub więcej

  • Sierakowskiego 19 – nieruchomość oznaczona w obr.B-29 działka nr 370 o powierzchni 573 m2, opisana w KW LD1M/00097624/0.
   Nieruchomość niezabudowana, obsługa komunikacyjna jest możliwa od ul. Sierakowskiego, szerokość dostępu do drogi wynosi ok. 20 m. Nieruchomość jest podłączona do miejskiej sieci wodociągowej ø 150 mm przyłączem ø 50 mm a także do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 250 mm przyłączem ø 150 mm. Sieci zlokalizowane są w ul. Sierakowskiego. Wskazane przyłącza znajdują się w dzierżawie i eksploatacji ZWi K Sp. z o.o.), ponadto na terenie działki nr 370 znajduje się studnia wodomierzowa. Przy północnej granicy działki znajduje się jedno kilkudziesięcioletnie drzewo liściaste.
   Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 8.10.10 r.

   Cena wyw. 192 800 zł. (netto), wadium 20 000 zł.; postąpienie 2 000 zł. lub więcej.

 2. Odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.
  • Franciszkańskiej 131a/131e - nieruchomość oznaczona w obrębie B-49 jako działki nr 525/1 i 526/1 o powierzchni 988m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00005340/4.
   Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi - w 1/2; Beaty Gut - w 1/2;
   Zgodnie z operatem szacunkowym nieruchomość jest ogrodzona i zabudowana:
   • na działce nr 526/1 budynkiem mieszkalnym murowano – drewnianym wybudowanym ok. 1935 roku (powierzchnia zabudowy – ok. 158,62 m2); składającym się z trzech zespolonych części wybudowanych w różnych technologiach i w różnym czasie;
   • na działce nr 525/1 budynkiem mieszkalnym murowano- drewnianym wybudowanym ok. 1937 roku (powierzchnia zabudowy – ok. 82 m2).

   Budynki są w złym stanie technicznym. Budynek położony na działce nr 525/1 znajduje się we władaniu współwłaścicielki. Budynek położony na działce nr 526/1 objęty jest czterema umowami najmu. Nieruchomość uzbrojona jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną bezodpływową- szambo, na działce nr 525/1 jest doprowadzony gaz.
   Przetarg na przeniesienie udziału miasta zakończony wynikiem negatywnym odbył się 8.10.10 r.

   Cena wyw. udziału miasta wynosi 118 600 zł (netto) w tym wartość udziału miasta w budynkach 34 100 zł., wadium 23 000 zł, postąpienie 2 000 zł. lub więcej.

  • Wieniawskiego 66 - nieruchomość oznaczona w obrębie G-1 jako działka nr 86 o powierzchni 689m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00035652/3.
   Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi - w 1/2; Małgorzaty Moskwy - w 1/6; Artura Moskwy - w 1/6; Macieja Moskwy - w 1/6.
   Obsługa komunikacyjna działki odbywa się przez zjazd z ulicy Henryka Wieniawskiego.
   Nieruchomość zabudowana jest:
   • dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym zamieszkałym przez współwłaścicieli; murowano – drewnianym (powierzchnie: użytkowa – 143,5 m2, zabudowy – 93,5 m2); uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz z ogrzewaniem w postaci pieca gazowego na I piętrze; stopień zużycia budynku został oceniony na 50%;
   • budynkiem gospodarczym murowano - drewnianym (powierzchnie: użytkowa - 26,9m2, zabudowy – 33 m2) w złym stanie technicznym;
   • garażem jednostanowiskowym drewnianym w złym stanie technicznym.

   Przetarg na przeniesienie udziału miasta zakończony wynikiem negatywnym odbył się 8.10.10 r.

   Cena wyw. udziału miasta wynosi 140 000 zł (netto), w tym wartość udziału miasta w budynku 50 300 zł., wadium 28 000 zł, postąpienie 3 000 zł. lub więcej.

  • Komorniki 46 - nieruchomość oznaczona w obrębie G-28 jako działka nr 288/1 o powierzchni 627 m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00126879/5.
   Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi - w 1/2; Przemysława Stępińskiego - w 1/2.
   Zgodnie z operatem szacunkowym nieruchomość położona przy ul. Komorniki 46 zabudowana jest:
   • budynkiem mieszkalnym parterowym, niepodpiwniczonym ze strychem nieużytkowym; uzbrojonym w instalację elektryczną; powierzchnia zabudowy budynku wynosi 67,5 m2 (powierzchnia użytkowa: 54,95 m2); budynek składa się z dwóch lokali mieszkalnych i znajduje się w złym stanie technicznym;
   • budynkiem gospodarczym murowanym o powierzchni zabudowy 40 m2 w złym stanie technicznym.

   Cena wyw. udziału miasta wynosi 73 000 zł (netto), w tym wartość udziału miasta w budynku 18 285zł., wadium 14 000 zł, postąpienie 2 000 zł. lub więcej.

Dla wyżej wymienionych nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007r.Nr 127 poz.880 oraz z 2008r.Nr 199.poz.1227, Nr 201 , poz.1237 i Nr 220, poz.1413 oraz z 2010r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 130, poz. 871 Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043)) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2010 r w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 6 grudnia 2010 r. do godziny 15.00.
Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Dodatkowo - zainteresowani nabyciem udziałów w nieruchomościach przy ul. Franciszkańskiej 131a/131e , Wieniawskiego 66 i Komorniki 46, winni złożyć pisemne oświadczenie, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na danej nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 457, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych przy ul. Złotniczej 3/Obrońców Warszawy 1, Pabianickiej 37, Jęczmiennej 22/24 (2010-11-04)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych w Łodzi przy: al. 1 Maja bez numeru oraz ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 42a-46a, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Treść:

2010-11-03

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego niżej opisanych części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

  Adres, powierzchnia i przeznaczenie Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego Wadium Postąpienie
1. al. 1 Maja bez numeru
o pow. 21 m2,
obręb P-9,
cz. dz. nr 132/70
KW LD1M/00143155/9

Sposób zagospodarowania terenu: teren pod tymczasowy garaż.

63 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry 300 zł 5 zł
2. ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 42a-46a
o pow. 28 m2,
obręb G-6,
cz. dz. nr 1/181
KW LD1M/00159800/1

Sposób zagospodarowania terenu: obiekt handlowy.

448 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry 2.000 zł 5 zł

Dla wydzierżawianych terenów nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Czynsz dzierżawny waloryzowany zgodnie z § 5 Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2127/V/08 z dnia 10 lipca 2008 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2010 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala nr 455, o godzinie 12.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Bank Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się dzierżawcy, ustalonego w wyniku przetargu, od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłaszać się do dnia 6 grudnia 2010 r. do godz. 15.00 do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457, tel. 638-44-14.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Jarzynowej 26/28
Treść:

2010-09-24

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Jarzynowej 26/28

oznaczonej w obrębie P-6 jako działka nr 315/14 o powierzchni 4714 m2, KW LD1M/00019526/3.
Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami i grupami krzewów. Należy dążyć do zachowania jak największej ilości drzew i krzewów, rosnących na terenie nieruchomości, a w szczególności najbardziej okazałych egzemplarzy lip, klonów zwyczajnych i klonów srebrzystych. Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest przez zjazd z ulicy Jęczmiennej lub Jarzynowej. Zagospodarowanie działki powinno być dostosowane do parametrów technicznych umożliwiających przejęcie dodatkowych obciążeń od ruchu generowanego przez planowane zagospodarowanie. Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją nie drogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza: 2.600.000 zł netto.
Wadium: 500 000 zł.
Postąpienie: 30 000 zł lub więcej.

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2010 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 455, o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 29.11.2010 r. do godziny 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457).
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązują się do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z KRS. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Przetarg publiczny na zbycie 114.996 udziałów Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego należących do Miasta Łodzi
Treść:

2010-10-26

Ogłoszenie o przetargu publicznym

Prezydent Miasta Łodzi
Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź
ogłasza przetarg publiczny na zbycie 114.996 udziałów
Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego należących do Miasta Łodzi.

Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wareckiej 3 zostało utworzone w 1992 r. Przedmiotem działalności Spółki są głównie usługi związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.779.950 zł. Miasto Łódź posiada 114.996 udziałów o wartości nominalnej 50 zł za udział o łącznej wartości 5.749.800 zł, co stanowi 99,48 % kapitału zakładowego.

Podstawą prawną zbycia udziałów jest art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz Uchwała Nr XCII/1635/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad zbycia przez Miasto Łódź udziałów Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiotem przetargu jest: zbycie całego pakietu udziałów oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę tj. zaproponuje najkorzystniejszy bilans ceny i warunków zapłaty za udziały, przy czym cena za jeden udział nie może być niższa niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Dodatkowo punktowanym, fakultatywnym warunkiem ocenianym przez Komisję przetargową będzie złożenie przez oferenta zobowiązania do utrzymania stanu zatrudnienia w Spółce przez minimum 1 rok od dnia podpisania umowy zbycia udziałów według stanu z dnia podpisania umowy.

Cena wywoławcza za jeden udział wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Zbycie całego pakietu udziałów może nastąpić na rzecz oferenta indywidualnego lub oferenta zbiorowego składającego ofertę wspólną. Podmioty lub osoby składające ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające ze złożonej oferty zbiorowej. Oferta wspólna traktowana jest jako jedna oferta, a udziały nabywane są na współwłasność.

Informacje dodatkowe: prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przysługuje pozostałym udziałowcom Spółki ŁPO Sp. z o.o. zgodnie z § 10 pkt 4 Umowy Spółki ŁPO Sp. z o.o.

Miejsce i termin zapoznania się z dokumentacją przetargową i z przedsiębiorstwem Spółki: przed złożeniem oferty przetargowej, zainteresowani mogą otrzymać Memorandum Informacyjne dotyczące ŁPO Sp. z o.o. Memorandum jest dostępne w Wydziale Gospodarowania Majątkiem, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pokój 459a lub w formie elektronicznej składając wniosek pod adresem: wgm.nadzor@uml.lodz.pl. Warunkiem otrzymania Memorandum jest podpisanie zobowiązania do zachowania poufności oraz przedstawienie aktualnego dokumentu korporacyjnego, tj. odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlającego aktualną reprezentację zainteresowanego (z datą wystawienia nie późniejszą niż na trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu), a w przypadku, gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Możliwe jest pobranie memorandum przez pełnomocnika po przedłożeniu stosownego pełnomocnictwa.
Szczegółowe informacje na temat przetargu, warunków nabycia udziałów, w tym Warunków przetargu, określających elementy składowe, które dla swej ważności powinna zawierać oferta oraz Regulamin pracy Komisji przetargowej można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) lub pod numerami telefonów w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi: 42 638-43-49, 42 638-43-61.

Wadium:

 • przystępując do przetargu oferent zobowiązany jest wnieść wadium w formie pieniężnej, w wysokości 287.000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) na konto Urzędu Miasta Łodzi nr: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 GETIN NOBLE BANK S.A. Oddział w Łodzi, najpóźniej do dnia złożenia oferty;
 • po dokonaniu wyboru oferty, wadium wniesione przez wybranego oferenta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia udziałów;
 • wniesione uprzednio wadia przez pozostałych oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone, zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa;
 • w przypadku, gdy wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy zbycia udziałów, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Sposób zapłaty ceny:

 • dopuszcza się możliwość rozłożenia ceny sprzedaży maksymalnie na 3 raty,
 • sposób zapłaty za udziały jest szczegółowo opisany w Warunkach przetargu.

Oferta powinna być przygotowana w sposób określony w Warunkach przetargu. Pisemne oferty należy złożyć w Wydziale Gospodarowania Majątkiem, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź, pok. 455, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. z o. o. – zbycie udziałów. Nie otwierać”, w terminie do dnia 26 listopada 2010 r. do godziny 12.00. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zakupu udziałów. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

Informacje ogólne:

 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2010 r. o godzinie 13.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi u. Piotrkowska 104 pokój 455.
 • Komisyjny wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w okresie 30 dni roboczych od daty upływu terminu składania ofert.
 • Oferta podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi.
 • Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, jednak nie dłużej niż przez 5 miesięcy od dnia upływu terminu składania ofert.
 • O wyniku przetargu oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie.
 • Umowa zbycia udziałów zostanie podpisana po nieskorzystaniu przez udziałowców ŁPO Sp. z o.o. z prawa pierwszeństwa.

Zastrzeżenia:

 1. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w każdej chwili bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
 2. Oferty złożone po terminie oraz nie odpowiadające warunkom określonym w ogłoszeniu i Warunkach przetargu zostaną odrzucone.
 3. Miasto Łódź nie ponosi kosztów uczestnictwa oferentów w przetargu oraz kosztów związanych z zawarciem umowy zbycia udziałów.

Pliki do pobrania:

Przetarg ofert na ruchomości będące własnością zobowiązanego PPHU „STRUG” sp. j. P. i T. Szczepaniak
Treść:

2010-11-23

Obwieszczenie o przetargu ofert

Prezydent Miasta Łodzi, działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z póź. zm.) oferuje do sprzedaży w drodze przetargu ofert ruchomości będące własnością zobowiązanego PPHU „STRUG” sp. j. P. i T. Szczepaniak z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wydawniczej 1/3

 • Złom metalowy pozostały na terenie zakładu wraz z systemem ssącym powietrze w hali produkcyjnej – cena wywołania – 0,40 gr za kilogram.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

Oferty w zamkniętej kopercie z napisem PPHU „STRUG” – przetarg ofert można składać do godziny 13.00 w dniu 29 listopada 2010 r. Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, 90-113 Łódź ulica Sienkiewicza 5, pokój 426. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

W ofercie zakupu należy podać: dokładne dane oferenta; podmiot zakupu, cenę brutto zakupu towaru, nie niższą niż cenę wywołania.

W przetargu ofert nie mogą uczestniczyć:

 1. zobowiązany;
 2. członkowie komisji przetargowej, ich małżonkowie i dzieci;
 3. pracownicy organu egzekucyjnego prowadzącego licytację, ich małżonkowie i dzieci, a jeżeli w danej miejscowości jest więcej organów egzekucyjnych – także pracownicy tych innych organów;
 4. osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym;
 5. osoby, które przekazały zajęte ruchomości na rzecz Skarbu Państwa, oraz członkowie ich rodzin określeni w pkt 2.

Oferty zostaną otwarte komisyjnie o godzinie 13.05 w dniu 29 listopada 2010 r. Urząd Miast Łodzi Wydział Finansowy, 90-113 Łódź ulica Sienkiewicz 5, pokój 426.

Ruchomość można oglądać w dniu 26 listopada 2010 r. w godzinach 13.00 – 13.30 w Łodzi przy ulicy Wydawniczej 1/3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 42 638-45-57 lub 42 638-45-99.

W przetargu ofert uczestniczą oferenci obecni przy otwieraniu ofert. Przy dokonaniu wyboru ofert wybiera się ofertę z najkorzystniejszą ceną. Wynik przetargu ogłasza się niezwłocznie po otwarciu wszystkich ofert.

Przetarg ofert uważa się za niedoszły do skutku, jeżeli nie weźmie w nim udział przynajmniej dwóch oferentów.

Prawo własności zajętych ruchomości, będących przedmiotem przetargu ofert, nabywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, uzyskała przebicie i natychmiast zapłaci całą cenę.

Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny jaj nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innych przyczyn.

Nabywca, który stał się właścicielem nabytej ruchomości, odbiera ją w terminie 2 tygodni. Jeżeli nabywca nie odbierze nabytej ruchomości w wyznaczonym terminie, obowiązany jest uiścić koszty jej przechowania do dnia odbioru. Wysokość kosztów określa organ egzekucyjny.

Organ egzekucyjny nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte, nie udziela gwarancji ani rękojmi na sprzedaną ruchomość. Zakupiona nieruchomość nie podlega zwrotowi.

Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

2010-10-27

Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu

24 listopada 2010 r.

o godz. 10.00 w dużej Sali obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek „B”, II piętro.
Osoby przystępujące do licytacji powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r., w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych.
Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.
Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017


w GETIN NOBLE Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi w terminie do dnia 23.11.2010 r.
Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 23.11.2010 r. do godziny 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:
 • wadia wpłacone z konta, będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką, będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 06.12.2010 r. do 31.12.2010 r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 80 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi.
Przeprowadzenie w wylicytowanym lokalu prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych), wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali usytuowanych w budynkach zabytkowych, należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę, bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

Uwaga:
Wylicytowana stawka czynszu jest stawką netto i nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1281/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

Uwaga:
Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ul. Augusta Cieszkowskiego 7 oraz al. Politechniki 44 (2010-10-15)
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mebli biurowych
Drugi przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Dowborczyków 17
Treść:

2010-09-01

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony (licytację) na:

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa o powierzchni 398 m2 położonej w Łodzi przy ul. Dowborczyków 17, oznaczonej jako dz. nr 312/25 w obrębie S-06, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00112526/5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
609 000 zł
(słownie: sześćset dziewięć tysięcy złotych) netto plus należny podatek VAT według obowiązujących stawek.

Postąpienie wynosi:
6 090 zł
(słownie: sześć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2010 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w sali 464a.

Wadium w wysokości 60 900 zł należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku S.A.w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 nie później niż 3 dni przed dniem otwarcia przetargu.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., 451, celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienie od przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 453, tel. 638-44-15.