Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2010 r.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej oraz lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta Łodzi
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego niżej opisanej nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Wykaz ruchomości przeznaczonych do sprzedaży z wolnej ręki będących własnością PPHU „Strug” sp.j.
Wykaz ruchomości przeznaczonych do sprzedaży z wolnej ręki będących własnością Pana Marka Bursiaka
Wykaz ruchomości przeznaczonych do sprzedaży z wolnej ręki
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
Treść:

2010-04-16

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Konnej 14, obr. G-50, dz. nr 86/2, o pow. 825 m2, KW LD1M/00117405/6.
  Nieruchomość porośnięta starymi drzewami owocowymi, ogrodzona płotem z siatki, a od frontu krzewami liściastymi.
  Cena wyw. 120.000 zł. netto, wadium 24.000 zł. , postąpienie 4.000 zł. lub więcej.


 • Konnej 15, obr. G–39, dz. nr 418/1, o pow. 1162 m2, KW LD1M/00162402/5.
  Nieruchomość ogrodzona płotem z siatki, porośnięta kilkudziesięcioletnimi drzewami owocowymi. W poł. – wsch. narożniku działki znajduje się drewniana altana w złym stanie technicznym. Były dzierżawca zobowiązany jest do usunięcia naniesień w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu lub pozostawi je bez możliwości uzyskania zwrotu poniesionych nakładów.
  Cena wyw. 167.000 zł. netto, wadium 33.000 zł. , postąpienie 5.000 zł. lub więcej.


 • Ruchliwej 19, obr. G-25, dz. nr 223, o pow. 1164 m2, KW LD1M/00187709/8
  Cena wyw. 185.000 zł. netto, wadium 37.000 zł. , postąpienie 5.000 zł. lub więcej.


 • Cegielnianej 19, obr. G-44, dz. nr 145/1, o pow. 802 m2, KW LD1M/00088495/0.
  Na nieruchomości znajdują się: oczko wodne z roślinnością, altana oraz kilkanaście drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Były dzierżawca zobowiązany jest do usunięcia naniesień w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu lub pozostawi je bez możliwości uzyskania zwrotu poniesionych nakładów. Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości przebiega rów melioracyjny o szerokości około 1 m odprowadzający wodę deszczową z ul. Cegielnianej.
  Cena wyw. 235.000 zł. netto, wadium 47.000 zł. , postąpienie 6.000 zł. lub więcej.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionych nieruchomości, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz.124) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2010 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, duża sala obrad, o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 17.05.10 r. do godziny 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461).

Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązują się do złożenia stosownych oświadczeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z KRS. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Drugi pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na czas nieokreślony, części zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Łodzi przy ul. Dostawczej 6
Treść:

2010-04-15

Prezydent Miasta Łodzi

Ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na czas nieokreślony, części zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Łodzi przy ul. Dostawczej 6, stanowiących część działek ewidencyjnych w obrębie W-31, oznaczonych numerami: 132/105, 132/102, 132/99 o powierzchni 9204 m2, oraz określoną proporcjonalnie drogę dojazdową, stanowiącą część działek o numerach: 132/97, 132/94, 132/91, 132/89 w obrębie W-31 o powierzchni 487 m2, co razem stanowi powierzchnię 9691 m2, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach KW 46669, KW 10509, ZD 18599.

Dla ww. terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sposób zagospodarowania ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.03.03r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r, Nr 80, poz.717 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2010 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w sali 464a.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi 9.100-zł netto.
Oferty pisemne należy złożyć nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu, w siedzibie Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455 Wadium w wysokości 1.500-zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi GETIN BANK S.A. w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 453, tel. 638-43-11.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi oraz odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi
Treść:

2010-05-06

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Maratońskiej bez nr - niezabudowane nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów w obrębie P 38 jako działka nr 39/7, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00162762/6 oraz działka nr 38/6, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00074601/6, o łącznej powierzchni 8 843 m2,.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i opis nieruchomości: uchwałą Nr XXIX/446/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Nowy Józefów – Maratońska Rada Miejska w Łodzi przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym ww. nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 2P są to tereny przemysłowe z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji produkcyjnej i magazynowo-składowej; przez teren ww. nieruchomości nie przebiegają żadne czynne sieci; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki nr 39/7 i 38/6 powinny być obsługiwane od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDL. Przyszły nabywca będzie zobowiązany we własnym zakresie do ustanowienia służebności drogowej poprzez działki przyległe do działek nr 39/7 i 38/6 i posiadające bezpośredni dostęp do drogi oznaczonej na planie 4KDL. Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów działka nr 38/6 i 39/7 oznaczone są jako użytek N, ŁV, ŁVI, RVI, LsV.

   cena wyw. 1 122 100 zł. (netto); wadium 150 000 zł.; postąpienie 12 000 zł. lub więcej

  • Północnej 15 - niezabudowana nieruchomość w obr. S-1 działka nr 65/4 o powierzchni 885m2, opisana w KW LD1M/00145922/1.
   Obecnie nieruchomość użytkowana jest jako ogólnodostępny parking. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości winna odbywać się jedynie przez zjazd z ul. Wschodniej; w kierunku północnym wyznaczonej linii ograniczającej trójkąt widoczności na skrzyżowaniu ulic: Wschodnia/Północna nie może być lokalizowana zabudowa narożnika, czy też ewentualna zabudowa nieruchomości nie może ingerować w ww. trójkąt widoczności.
   Na działce znajdują się czynne sieci elektroenergetyczne SN i nN przeprowadzone do stacji transformatorowej nr 50651 zlokalizowanej na działce nr 65/3 i częściowo – ok. 6,5 m2 na działce nr 65/4 (działka nr 65/3, stacja trafo oraz ww. kable, znajdują się w eksploatacji i na majątku Łódzkiego Zakładu Energetycznego Dystrybucja Sp. z o.o.) oraz sieć oświetleniowa ulic składająca się z 4 latarni oraz kabli zasilających i kabli sterowniczych. W związku z tym na trasie kabli nie można wznosić zabudowy. Utwardzenie terenu należy wykonać za pomocą nawierzchni rozbieralnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapewnić dostęp i dojazd służb energetycznych do linii kablowych i stacji transformatorowej oraz do latarń oświetleniowych.
   W ścianie wschodniej budynku znajdującego się na nieruchomości położonej przy ul. Północnej 13 (działka nr 77) wykonane są otwory okienne.
   Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 20.11.2009 r., 12.02.2010 r.

   cena wyw. 1 278 119 zł. (netto).; wadium 128 000 zł.; postąpienie 13 000 zł. lub więcej

  • Rzgowskiej 59 - nieruchomość niezabudowana oznaczona w obrębie G-12 jako działka nr 375/17, o powierzchni 1 081 m2, uregulowana w KW LD1M/00187672/9.
   Nieruchomość przy ul. Rzgowskiej 59 wyposażona jest w czynną sieć magistralną wody gorącej 2 x Dn300, dla której strefa ochronna wynosi 3 m; w granicy działki od ulic: Niemcewicza oraz Łącznej znajdują się drzewa, ich ewentualna wycinka powinna być uzgodniona z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi; obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest z ul. Łącznej, która stanowi drogę wewnętrzną.
   Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 24.04.2009 r., 24.07.09 r., 6.11.2009 r., 12.02.2010 r.

   Cena wywoławcza: 540 000 zł. (netto); wadium wynosi: 60 000 zł.; postąpienie 6 000 zł. lub więcej.

 2. Odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.

  • Mikołaja Kopernika 57 - nieruchomość w obr.P-18 jako działka 63/1 o pow. 876m2, opisana w KW LD1M/00001654/0. Nieruchomość przy ulicy Mikołaja Kopernika 57 stanowi współwłasność: miasta Łodzi w 1/2;
   Marii Woldanowskiej w 1/4; Arkadiusza Jałowskiego w 1/4. Z opisu nieruchomości zawartego w operacie szacunkowym wynika, że nieruchomość jest zabudowana czterokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym (frontowym, lewej i poprzecznej oficyny) z 1899 r. o powierzchni użytkowej 1724 m2, podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym; stan techniczny dostateczny; dwukondygnacyjnym murowanym budynkiem gospodarczym z 1920 r. o powierzchni użytkowej 72 m2 – z protokółu przeglądu okresowego wynika, że budynek ze względu na zły stan techniczny należy wyłączyć z użytkowania – budynek do rozbiórki.
   MSL Polska Sp.z o.o.- od dnia 20.04.2009 r. współwłaściciel nieruchomości przy ul.Kopernika 57 w 5/100 częściach, złożyła do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny wniosek o zniesienie współwłasności tej nieruchomości. Nabywca udziału Miasta wstąpi w miejsce Miasta Łodzi w prowadzonym postępowaniu sądowym.

   cena wyw. udziału miasta wynosi 1 800 000 zł. (netto) w tym wartość naniesień 1 550 000 zł., wadium 350 000 zł. postąpienie 20 000 zł. lub więcej.
   Przetarg na sprzedaż udziałów zakończony wynikiem negatywnym odbył się 5.06.2009 r., 4.09.09 r., 20.11.2009 r., 12.02.2010 r.

  • al. 1 Maja 39 - obr. P-9, dz. nr 237/1, o pow. 865 m2, KW LD1M/00000190/2.
   Nieruchomość przy alei 1 Maja 39 stanowi współwłasność:
   1. Miasta Łodzi - w 1/2;
   2. Agnieszki Leszczyńskiej - w 19/96;
   3. Leszka Jacha - w 19/96;
   4. Ludwika Glonka - w 10/96.

   W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z wniosku Agnieszki Leszczyńskiej i Leszka Jacha prowadzone jest postępowanie o zniesienie współwłasności tej nieruchomości poprzez przyznanie całej nieruchomości wnioskodawcom ze spłatą na rzecz pozostałych współwłaścicieli.
   Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. lokali 1037,42 m2 oraz budynkiem gospodarczym w którym znajdują się komórki i pralnia. Stan techniczny wymagający remontu.

   Cena wyw. 890.000 zł. netto, w tym naniesienia 429.000, wadium 160.000 zł., postąpienie 20.000 zł. lub więcej.
   Przetarg na sprzedaż udziałów zakończony wynikiem negatywnym odbył się 3.07.09 r., 20.11.2009 r., 12.02.2010 r.

  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości wymienionych powyżej bez Maratońskiej bez nr.: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237) w przypadku planowania inwestycji polegającej na zabudowie lub zmianie sposobu użytkowania nieruchomości, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

  Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Przetarg odbędzie się w dniu 9 lipca 2010 r. w UMŁ
  ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 10.00.

  Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK SA w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 5 lipca 2010 r. do godziny 15.00.

  Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461.
  Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1miesiąc przed datą przetargu.
  W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
  Dodatkowo - zainteresowani nabyciem nieruchomości przy ul. Maratońskiej bez nr. winni złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznali się z załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XXIX/446/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Nowy Józefów – Maratońska,

  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

  Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

  Unieważnienie przetargu >>>

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
Treść:

2010-03-08

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Czackiego 15, nieruchomość zabudowana, obr. G-02, dz. nr 133, o pow. 997 m2, KW LD1M/00007861/6.
  Cena wywoławcza 537.000 zł. netto, w tym wartość naniesień budowlanych 1 zł. , wadium 55.000 zł. , postąpienie 5.500 zł. lub więcej.
  Na nieruchomości znajduje się budynek o pow. użyt. ok. 300 m2 zakwalifikowany do rozbiórki oraz zdewastowane budynki gospodarcze.
  Zlokalizowane na nieruchomości przyłącze wodociągowe Ø 40 mm o dł. L = 7,95 m włączone do wodociągu Ø 100 mm w ul. Czackiego znajduje się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK i jest użytkowane przez właścicieli nieruchomości, położonej przy ul. Nad Jasieniem 8 i 10. Przez nieruchomość przechodzi wewnętrzna linia zasilająca budynek usytuowany na nieruchomości, będąca na majątku właściciela posesji. Ponadto na nieruchomości znajdują się; czynny kabel telekomunikacyjny oraz punkt dostępowy, konieczne do realizacji usług dla abonentów Telekomunikacji Polskiej z posesji przy ul. Czackiego 15.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 22.01.2010 r.


 • Pustej 13, obr. G-22, dz. nr 124/2, o pow. 360 m2, KW LD1M/00162498/4.
  W granicy z ulicą Pustą znajduje się żelbetowy słup sieci energetycznej.
  Na terenie działki:
  1. przebiega wodociąg o średnicy Ø 150 mm, pas ochronny wynosi po 3 m po obydwu stronach przewodu oraz przyłącze wodociągowe o średnicy Ø 40 mm obsługujące nieruchomość przy ul. Kijanki 11 – szerokość pasa ochronnego wynosi 5 m łącznie po obu stronach. W.w. urządzenia wodociągowe stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i są w dzierżawie oraz eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.
  2. przebiega czynna sieć napowietrzna niskiego napięcia będąca na majątku PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o.
  Cena wyw. 65.000 zł. netto, wadium 13.000 zł. , postąpienie 2.000 zł. lub więcej.
  Terminy poprzednich przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 3.07.09 r., 25.09.09 r., 18.12.09 r.


 • Wacława 31, obr. W–28, dz. nr 192, o pow. 695 m2, KW LD1M/00048653/4.
  Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym o pow. użyt. 70 m2. Dla budynku mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne. W przypadku zaistnienia potrzeby bądź obowiązku jego sporządzenia kupujący zobowiązuje się zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego. Wzdłuż ogrodzenia znajdują się parterowe budynki gospodarcze i murowany garaż.
  Cena wyw. 295.000 zł. netto, wadium 59.000 zł. , postąpienie 3.000 zł. lub więcej.
  Terminy poprzednich przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 3.07.09 r., 25.09.09 r., 18.12.09 r.


 • Rzgowskiej 96, obr. G-16, jako niezabudowana działka nr 104/2, o powierzchni 401 m2, KW LD1M/00035227/5.
  Cena wyw. 182.000 zł. netto, wadium 18.000 zł. , postąpienie 2.000 zł. lub więcej.
  Na nieruchomości znajduje się czynna sieć elektroenergetyczna NN, będąca na majątku ŁZE Dystrybucja sp. z o.o.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, ze względu na usytuowanie nieruchomości w obszarze oddziaływania skrzyżowania ulic Rzgowskiej i Mazurskiej, nie powinno się lokalizować nowego zjazdu z ulicy Rzgowskiej na nieruchomość. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez ustanowienie przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, posiadającej już obsługę komunikacyjną, służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 104/2, polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomość przyległą.
  Terminy poprzednich przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 19.06.09 r., 4.09.09 r., 30.10.09 r., 18.12.09 r.


 • Cepowej 3 obr. B-32 jako niezabudowana dz. nr 70, o pow. 980 m2, KW LD1M/00092904/2.
  Cena wyw. 146.000 zł. netto, wadium 15.000 zł. , postąpienie 2.000 zł. lub więcej.
  Działka nie jest ogrodzona i znajdują się na niej pozostałości fundamentów dawnego budynku.
  Teren działki jest w całości gęsto porośnięty drzewkami i krzewami dziko rosnącymi oraz kilkoma drzewami kilkudziesięcioletnimi.
  W przypadku wystąpienia kolizji drzew lub krzewów z planowanym przez nowego właściciela zagospodarowaniem terenu, inwestor zobowiązany jest do wystąpienia do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich usunięcie.
  Terminy poprzednich przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 8.05.09 r., 19.06.09 r., 4.09.09 r., 30.10.09 r., 18.12.09 r.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionych nieruchomości, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2010 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 455, o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 10.05.10 r. do godziny 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461).

Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązują się do złożenia stosownych oświadczeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z KRS. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

2010-04-09

Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu

30 kwietnia 2010 r.

o godz. 10:00 w dużej Sali obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek „B”, II piętro.
Osoby przystępujące do licytacji powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r., w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych.

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.
Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi w terminie do dnia 29.04.2010 r.
Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 29.04.2010 r. do godziny 15:30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta, będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką, będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 07.05.2010 r. do 30.05.2010 r. w godzinach 10:30 – 15:00 (wtorki – 11:30 – 16:00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 80 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi.

Przeprowadzenie w wylicytowanym lokalu prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych), wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali usytuowanych w budynkach zabytkowych, należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę, bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Wylicytowana stawka czynszu jest stawką netto i nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1281/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

UWAGA:
Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi oraz odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości
Treść:

2010-03-23

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Franciszka Prożka 10 - nieruchomość zabudowana oznaczona w obrębie B-29 jako działka nr 255 o pow. 426 m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00035137/7.
  Nieruchomość jest zabudowana dwoma budynkami drewnianymi i budynkami gospodarczymi w złym stanie technicznym, które zostały zakwalifikowane do rozbiórki.Budynek znajdujący się przy zachodniej granicy działki jest częściowo położony w granicach sąsiedniej działki nr 246/3, a w południowo-zachodniej części działki sprzedawanej położona jest część budynku mieszczącego się na sąsiedniej działce nr 256. Nieruchomość jest ogrodzona wspólnie z działkami nr 254/1 i 254/2. Nieruchomość posiada przyłącze do sieci elektroenergetycznej.
  Cena wyw. 74 000 zł. (netto) wadium 10 000 zł. , postąpienie 1 000 zł. lub więcej


 • Lawendowej 11 - nieruchomość opisana w obrębie B-7 jako działka o nr 166/2 o pow. 673 m2, KW LD1M/00123407/5.
  Obręb B-7 jest w trakcie modernizacji – oznaczenie działki oraz jej powierzchnia mogą ulec zmianie.
  Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” przedmiotowa działka znajduje się w strefie zurbanizowanej miasta, na terenach o cechach miejskich, z zagospodarowaniem wymagającym rehabilitacji i rewitalizacji ze względów historycznych i kulturowych. Teren osiedla wpisany jest do ewidencji zabytków, wszelkie zmiany zagospodarowania terenu muszą być uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Nieruchomość niezabudowana. Na terenie działki rosną drzewa owocowe oraz jeden okazały dąb. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi zobowiązuje nowego właściciela działki do bezwzględnego zachowania dębu. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest przez zjazd z ulicy Trawiastej lub drogi wewnętrznej ulicy Lawendowej na warunkach uzgodnionych z zarządcą - Delegaturą Urzędu Miasta Łódź – Bałuty, zlokalizowany poza połączeniem tych ulic.Zgodnie z operatem szacunkowym, nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej (w ulicy Trawiastej);
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14.12.2009 r., 26.02.10 r.
  Cena wywoławcza: 120 000 zł. (netto) ; wadium wynosi: 24 000 zł. ; postąpienie 3 000 zł. lub więcej.


 • Malborskiej 7 - nieruchomość opisana w obrębie B-29 jako działka o nr 357/2 o pow. 438 m2, KW LD1M/00106227/4.
  Nieruchomość niezabudowana. Na nieruchomości od strony nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Malborskiej 9, znajdują się pozostałości po rozebranym budynku mieszkalnym. W południowo-zachodniej części działki znajduje się kilkudziesięcioletni klon nie uznany za pomnik przyrody. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest poprzez pas drogowy ulicy Malborskiej. Przez teren działki nie przebiegają urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. W ulicy Malborskiej projektowany jest: wodociąg Ø 100 mm i kanał ogólnospławny D=0,30 m, do których istnieje możliwość podłączenia. Przewody: wodociągowy Ø 25 mm i kanalizacyjny d=0,15 m nie znajdują się w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. i stanowią wewnętrzną instalację posesji przy ulicy Sierakowskiego 22. Instalacja ta obsługuje posesje przy ul. Malborskiej nr 7 i nr 9. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Spółka z o. o. informuje, iż dla tej nieruchomości nie będą wykonywane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Zgodnie z operatem szacunkowym w ulicy znajdują się instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna i telefoniczna;
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14.12.2009 r., 26.02.10 r.
  Cena wywoławcza: 233 000 zł. (netto) ; wadium wynosi: 46 500 zł. ; postąpienie 4 000 zł. lub więcej.


 • Piołunowej 2 - nieruchomość opisana w obrębie B-7 jako działka o nr 166/27 o pow. 575 m2, KW LD1M/00123407/5.
  ObrębB-7 jest w trakcie modernizacji – oznaczenie działki oraz jej powierzchnia mogą ulec zmianie. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” przedmiotowa działka znajduje się w strefie zurbanizowanej miasta, na terenach o cechach miejskich, z zagospodarowaniem wymagającym rehabilitacji i rewitalizacji ze względów historycznych i kulturowych. Teren osiedla wpisany jest do ewidencji zabytków, wszelkie zmiany zagospodarowania terenu muszą być uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Nieruchomość niezabudowana. Na nieruchomości znajdują się samosiewny klonów oraz pojedyncze egzemplarze lilaka i dębu. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez bezpośredni zjazd z ulicy Piołunowej i bezpośredni zjazd z ulicy Ziołowej. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i wodno-kanalizacyjnej.;
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14.12.2009 r., 26.02.10 r.
  Cena wywoławcza: 110 000 zł. (netto) ; wadium wynosi: 22 000 zł. ; postąpienie 3 000 zł. lub więcej.


 • Braterskiej 18 - nieruchomość oznaczona w obrębie geodezyjnym G-01 jako działka nr 160 o pow. 664 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00101360/3.
  Nieruchomość niezabudowana.Budynki usytuowane na działkach sąsiednich nr 159/6 i 158 częściowo naruszają wschodnią i południową granicę działki nr.160. Na nieruchomości znajdują się drzewa ozdobne (klony jesionolistne) kolidujące z sąsiednimi budynkami, istnieje więc możliwość uzyskania decyzji zezwalającej na ich usuniecie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14.12.2009 r., 26.02.10 r.
  Cena wywoławcza: 160 000 zł. (netto) ; wadium wynosi: 16 000 zł. ; postąpienie 2 000 zł. lub więcej.


 • Olechowskiej bez nr - nieruchomość oznaczona w obrębie W-36 jako działka nr 193/7, o powierzchni 1 488 m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00094099/9.
  Na terenie nieruchomości znajdują się ruiny budynku o konstrukcji drewnianej i resztki fundamentów murowanych oraz nasadzenia drzew ozdobnych. Teren działki bardzo mocno zakrzewiony samosiewem (chwast). Ruiny budynku oraz nasadzeń roślinnych bez wartości. Część budynku posadowionego na działce nr 32/1 przy ulicy Olechowskiej 76 narusza granice działki nr 193/7 i zajmuje powierzchnię około 5 – 6 m2 tej działki. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest przez zjazd z ulicy Olechowskiej. Przez działkę przebiega część instalacji wodociągowej zasilanej prawdopodobnie z ujęcia własnego, zlokalizowanego na terenie nieruchomości usytuowanej po przeciwległej stronie ul. Olechowskiej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. nie posiada dokumentacji technicznej na budowę przedmiotowej instalacji, a korzystające z niej prawdopodobnie posesje Nr 74 i Nr 76 nie figurują w spisie usługobiorców wyżej wymienionego Zakładu.
  W rejestrze ewidencji gruntów , budynków i lokali działka sklasyfikowana jest jako rola.Sprzedaż nieruchomości rolnych nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu, zgodnie z art.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego(Dz. U.Nr.64, poz.592 z późn. zmianami.) Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 9.10.09 r., 18.12.09 r., 26.02.10 r.
  Cena wyw. 230 000 zł. (netto) wadium 45 000 zł. ,postąpienie 10 000 zł. lub więcej


 • Przewozowej bez nr - nieruchomość niezabudowana opisana w obrębie geodezyjnym W-36 jako działka nr 193/6, o powierzchni 1988 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00094099/9.
  Nieruchomość niezabudowana. Teren działki bardzo mocno zakrzewiony samosiewem (chwast); naniesienia roślinne bez wartości. Na części nieruchomości ogrodzenie z siatki. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest przez zjazd z ulicy Przewozowej.
  W rejestrze ewidencji gruntów , budynków i lokali działka sklasyfikowana jest jako rola.Sprzedaż nieruchomości rolnych nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu, zgodnie z art.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego(Dz. U.Nr.64, poz.592 z późn. zmianami.)
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 9.10.09 r.,18.12.09 r.,26.02.10 r.
  Cena wywoławcza: 298 000 zł. (netto) wadium wynosi: 55 000 zł. postąpienie 10 000 zł. lub więcej.

II. Odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy

 • ul. Mylnej 6/6a - oznaczonej w obrębie G-25 jako działka nr: 290/3 o powierzchni 865 m2, uregulowanej w KW LD1M/00029092/4. Nieruchomość stanowi współwłasność: miasta Łodzi w 1/2, Jerzego Krępskiego w 1/4, Franciszki Krępskiej w 1/4. Nieruchomość zabudowana zabudowana jest:
  parterowym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, niepodpiwniczonym, ze strychem nieużytkowym z lat 30. XX wieku (w części zachodniej zamieszkałym, w części wschodniej niezamieszkałym), komórkami w złym stanie technicznym (nadają się do rozbiórki).
  • w części zamieszkałej znajdują się dwa pokoje, kuchnia, łazienka z toaletą oraz korytarz - o łącznej powierzchni użytkowej 35 m2. Stan techniczny tej części: średni;
  • w części niezamieszkałej o powierzchni użytkowej 45,4 m2 znajdowały się pomieszczenia mieszkalne oraz kuchnia letnia. Stan techniczny tej części: zły (nadający się do remontu i modernizacji).
  Przez działkę przebiega przyłącze wodociągowe Ø 40/32 mm o długości L=2,95 m włączone do wodociągu Ø 150 mm w ul. Mylnej. Na terenie działki znajduje się kanalizacja lokalna (szambo). Obręb G-25 znajduje się w trakcie modernizacji – oznaczenie działki oraz jej powierzchnia mogą ulec zmianie.
  Przetarg na odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 9.10.09 r., 18.12.2009 r., 26.02.10 r.
  Cena wywoławcza: 64 000 zł. (netto) w tym naniesienia: 21 235 zł.; wadium wynosi: 12 000 zł. postąpienie 3 000 zł. lub więcej.


 • ul. Franciszkańskiej 115 - oznaczonej w obrębie B-49 jako działka nr: 538/1 o powierzchni 634 m2, uregulowanej w KW LD1M/00036412/6. Nieruchomość stanowi współwłasność: miasta Łodzi w 6/12, Marka Kicmana w 1/12, Bogdana Kicmana w 1/12, Edmunda Kicmana w 3/12, Doroty Musiał w 1/12. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 79 m2.
  Przetarg na odpłatne przeniesienie udziału w nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 24.04.2009 r., 24.07.09., 6.11.2009 r. 8.01.10 r., 26.02.10 r.
  Cena wywoławcza: 140 000 zł. (netto) w tym naniesienia: 54 678zł.; wadium wynosi: 28 000 zł. postąpienie 7 000 zł. lub więcej.

Dla wyżej wymienionych nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r.Nr 127 poz.880 oraz z 2008 r.Nr 199.poz.1227, Nr 201 , poz.1237 i Nr 220, poz.1413) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2010r w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 26 kwietnia 2010 r. do godziny 15.00.
Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej oraz lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta Łodzi
Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na najem lokali użytkowych Skarbu Państwa znajdujących się w budynku usytuowanym w Łodzi przy ul. Miedzianej 13/15
Treść:

2010-03-09

Prezydent Miasta Łodzi

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego Skarbu Państwa o powierzchni 234,30 m2 oraz na najem lokalu użytkowego Skarbu Państwa o powierzchni 234,00 m2, znajdujących się w budynku usytuowanym w Łodzi przy ul. Miedzianej 13/15 na działce nr 226/1 o pow. 0,1559 ha w obrębie W-24, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00126336/7.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu najmu wynosi:

 • lokal o pow. 234,30 m2 - 2430,00zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych) netto.
 • lokal o pow. 234,00 m2 - 2380,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych) netto.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2010 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w sali 464a.
Wadium w wysokości 1500,00 zł za lokal o pow. 234,30 m2 oraz 1500,00 zł za lokal o pow. 234,00 m2 należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Banku S.A. w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 nie później niż 3 dni przed dniem otwarcia przetargu.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., 451, celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Wysokość miesięcznego czynszu najmu stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienie od przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 453, tel. 638-44-15.
Przedmiotowe lokale można oglądać we wtorki w godzinach 15.00 - 16.30 po uprzednim uzgodnieniu pod ww. numerem telefonu.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Treść:

2010-03-04

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego niżej opisanych części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

  Adres, powierzchnia i przeznaczenie Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego Wadium Postąpienie
1. ul. Pokładowa 9
o pow. 1.626 m2,
obręb G-23, cz. dz. nr 630/6
Rep. Hip 45_40
Teren przeznaczony na działalność usługową.
Dzierżawca zobowiązany będzie do zapewnienia swobodnego przejścia, przejazdu przez dzierżawioną działkę do dwóch warsztatów funkcjonujących na części działki nr 630/6.
Termin poprzedniego przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 29.01.10 r.
1.949,00 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry
9.000 zł. 200 zł.
2. ul. Paderewskiego 7a/11a
6 m2 - pow. gruntu pod nośnik reklamy,
18 m2 - pow. jednostronnej planszy reklamowej
obręb G-11, cz. dz. nr 2/5, KW 21794.
Dzierżawca zobowiązany będzie do postawienia nośnika reklamowego w sposób nie kolidujący z sezonowym ogródkiem gastronomicznym restauracji „Rajdowa”.
Terminy poprzednich przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 27.11.09 r., 29.01.10 r.
343,50 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry
1.500 zł. 10 zł.
3. ul. Limanowskiego 194/196
8 m2 - pow. gruntu pod nośnik reklamy,
18 m2 - pow. jednostronnej planszy reklamowej
obręb B-44, cz. dz. nr 26/1, KW 20659
540,50 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry
2.500 zł. 20 zł.

Dla wydzierżawianych terenów nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.
Czynsz dzierżawny waloryzowany zgodnie z § 5 Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2127/V/08 z dnia 10 lipca 2008 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2010 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala nr 455, o godzinie 11.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się dzierżawcy, ustalonego w wyniku przetargu, od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłaszać się do dnia 1 kwietnia 2010 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14

Rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Milionowej bez numeru
Treść:

2010-02-01

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.: Milionowej bez numeru

opisanej w obrębie geodezyjnym W-28 jako działki nr: 3/16, 3/17 oraz 3/18, o łącznej powierzchni 2 607 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00143841/5
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust 2 b pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), w przypadku planowania inwestycji polegającej na zabudowie lub zmianie sposobu użytkowania nieruchomości, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi zalicza tę nieruchomość do „terenów strefy zurbanizowanej – do inwestowania bez szczególnych warunków”.

Nieruchomość jest częściowo utwardzona (asfalt) oraz częściowo ogrodzona niskim ogrodzeniem z siatki stalowej. Ponadto porasta ją kilkanaście drzew, których ewentualna wycinka powinna być uzgodniona z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z arkuszem oceny drzewostanu sporządzonym przez ww. Wydział.
Na działce nr 3/17 znajdują się: przyłącze wodociągowe Ø 100 mm o długości L=20,10 m (licząc od wodociągu Ø 250 mm w ul. Milionowej) obsługujące działkę nr 3/14, dla którego pas ochronny wynosi 5 m łącznie po obydwu stronach przewodu oraz czynna sieć elektroenergetyczna ŚN.
Na działkach nr: 3/16 i 3/17 znajduje się czynna kanałowa sieć ciepłownicza 2 x Dn 250 (wraz z komorą ciepłowniczą K-1 i kompensatorem), dla której strefa ochronna wynosi min. 3 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej.

Cena wywoławcza 909.000 zł. netto.
Zaliczka 90.000 zł.

Od ceny ustalonej w rokowaniach zostanie naliczony należny podatek VAT.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym, odbyły się w terminach: 28.08.2009 r., 20.11.2009 r.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające dane i dokumenty wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 01.04.2010 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455. Ponadto należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Milionowej bez numeru”.

Rokowania odbędą się w dniu 9 kwietnia 2010 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 10.00.

Zaliczkę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z warunkami rokowań, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Przetarg ustny ograniczony do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi przy alei Włókniarzy 202
Treść:

2010-03-03

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi przy alei Włókniarzy 202, oznaczonej w obrębie P-08 jako działka nr 13/27, o powierzchni 463 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00124128/2.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, zatwierdzonym uchwałą Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r., przedmiotowa nieruchomość należy do terenów strefy zurbanizowanej wymagających głębokich przekształceń i zagospodarowania.
Przez przedmiotową działkę przebiegają kable energetyczne nN stanowiące zasilanie złączy kablowych, będące na majątku i w eksploatacji ŁZE Dystrybucja sp. z o.o. Na ww. nieruchomości znajduje się czynna sieć ciepłownicza wody gorącej 2xDn 250 oraz przyłącze ciepłownicze 2xDn 100, strefa ochronna dla magistrali wynosi 3 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 201 700 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy siedemset złotych)
Wadium wynosi 21 000 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych)
Postąpienie wynosi 2100 zł (dwa tysiące sto złotych).
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.

W przetargu mogą brać udział tylko właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 13/55 opisanej w KW LD1M/00133112/3; 13/26 opisanej w KW LD1M/00175551/8 oraz 13/56 opisanej w KW LD1M/00209980/2, w obrębie P-08 bezpośrednio graniczące z nieruchomością. Ograniczenie zostało wprowadzone z uwagi na fakt, iż działka 13/27 nie przylega bezpośrednio do pasa drogowego drogi publicznej ulicy Kasprzaka. Dojazd do nieruchomości możliwy jest poprzez działkę nr 13/32, stanowiącą drogę wewnętrzną. Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów działka nr 13/27 opisana jest jako użytek - dr (droga). Zgodnie z opinią Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków racjonalne zagospodarowanie działki nr 13/27 będzie miało miejsce, gdy będzie ona zagospodarowana wspólnie z nieruchomością przyległą, tj. z działką nr 13/26 bądź 13/56 lub 13/55.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w terminie do dnia 30.03.2010 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 IV p. pok. 461 do godz. 15.00 przez zainteresowanych nabyciem nieruchomości, o których mowa powyżej następujących dokumentów:

 • aktualnego, tj. sporządzonego nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, które są ich własnością i graniczą z nieruchomością, będącą przedmiotem przetargu;

 • oświadczenia, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 • w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.

Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 31 marca 2010 r. zapozna się z dokumentami złożonymi przez oferentów i zakwalifikuje do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie WGM (IV p. ul. Piotrkowska 104).Osoby zakwalifikowane do przetargu winny wpłacić wadium i pobrać numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 1 kwietnia 2010 r. do godziny 15.00.
Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2010 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 12.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Łodzi - nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 461, tel. 638-43-31

Konkurs ofert na realizację świadczeń usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Miejskiej Przychodni "Chrobry"
Treść:

2010-03-11

Miejska Przychodnia Chrobry
92-524 Łódź, ul. Gorkiego 21a
Ogłasza konkurs ofert na realizację świadczeń usług medycznych
z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej w zakresie wymienionym w „Przedmiocie zamówienia” – zał. Nr 3.

W ramach cennika Oferent gwarantuje:

 • odbiór materiału laboratoryjnego,
 • dostarczenie wyników,
 • osprzęt laboratoryjny, w tym próżniowy system do pobierania krwi (igły i strzykawki, probówki),
 • przesyłanie pilnych wyników faksem,
 • zestawienie miesięczne ilości i rodzaju badań,
 • miesięczne zestawienie zleceń z podziałem na zlecenia poszczególnych lekarzy i pacjentów.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany liczby badań laboratoryjnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach od 9.00 do 14.00 w Miejskiej Przychodni Chrobry w Łodzi.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest pani Leokadia Florczak, numer telefonu 42 673 35 65.

Miejsce i termin składania ofert osobiście i za pośrednictwem poczty:

Miejska Przychodnia Chrobry w Łodzi, 92-524 Łódź, ul. Gorkiego 21a, piętro I pokój 101 w terminie do dnia 24 marca 2010 roku do godz.10.00 z dopiskiem „Konkurs Ofert – Diagnostyka Laboratoryjna”.

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Miejska Przychodnia Chrobry w Łodzi, 92-524 Łódź, ul. Gorkiego 21a.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu.

Oferta winna być złożona na udostępnionym formularzu, który odebrać można w Miejskiej Przychodni Chrobry w Łodzi, ul. Gorkiego 21a, piętro I pokój 103.
Załączniku:

 • Nr 1 Formularz Oferty
 • Nr 2 Aktualny odpis z rejestru KRS
 • Nr 3 Przedmiot zamówienia – proponowane kwoty
 • Nr 4 Umowa

Kserokopie dokumentów muszą zawierać na każdej stronie zapis „potwierdzona za zgodność z oryginałem” datę oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki.
Załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności.

Uwaga:
Oferty nie odpowiadające warunkom opisanym powyżej będą odrzucone.
Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert należy składać do Przewodniczącej Komisji Konkursowej.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Kopernika 42
Treść:

2010-01-12

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy:

Kopernika 42

obr. P-20, dz. nr 100/8, o pow. 826 m2, KW LD1M/00007967/0.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy lub zmiany sposobu zagospodarowania ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje tę nieruchomość granicami jednostki oznaczonej „30 Wiązowa” i zalicza tę nieruchomość do „terenów centralnej części strefy zurbanizowanej, z zagospodarowaniem wymagającym restrukturyzacji obszaru – jego rewaloryzacji, rehabilitacji i rewitalizacji”. Nie stwierdza się, aby lokalizacja nieruchomości kolidowała z ustaleniami Studium w zakresie infrastruktury technicznej.

Nieruchomość w południowej części zabudowana jest drewnianymi budynkami gospodarczymi (komórki lokatorskie) w złym stanie technicznym. Część terenu stanowiąca dojazd do ww. zabudowań gospodarczych jest utwardzona (trylinka). Pozostała część nieruchomości porośnięta roślinnością (trawy i drzewa).

Obsługa komunikacyjna działki nr 100/8 odbywać się będzie przez działkę sąsiednią nr 102/5, uregulowaną w księdze wieczystej LD1M/00129730/0, będącą w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, istniejącym zjazdem z ulicy Łąkowej. Przyszły nabywca będzie zobowiązany we własnym zakresie do ustanowienia służebności przejścia i przejazdu dla działki nr 100/8 poprzez działkę przyległą nr 102/5, posiadającą wjazd od ulicy Łąkowej.

W dziale IV księgi wieczystej LD1M/00007967/0 prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży istnieje wpis z dnia 14 lutego 1956 roku o ustanowieniu na rzecz osoby fizycznej hipoteki umownej zwykłej w kwocie 50 000 zł wraz z kosztami – po denominacji w 1994 roku 5 zł wraz z kosztami.

Cena wywoławcza: 425.000 zł. netto, w tym wartość naniesień budowlanych 0 zł.
Wadium: 43.000 zł.
Postąpienie: 4.500 zł. lub więcej.
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2010 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 455, o godzinie 10:00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 15.03.10 r. do godziny 15:00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461).

Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązują się do złożenia stosownych oświadczeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z KRS. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu.

W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania
Treść:

2010-02-17

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania.

Termin składania ofert upływa z dniem
11 marca 2010 r. – godz. 15:30

Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych. W ofercie należy podać dane określone w § 8 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.
Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12 marca 2010r.

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką, będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 17.03.2010 r. do 31.03.2010 r. w godzinach 10:30 – 15:00 (wtorki – 11:30 – 16:00).

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę, bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi – pokój 046, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

Uwaga:

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1281/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę czynszu w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach stanowiących zasób Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

Uwaga:

Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Pliki do pobrania:

Publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia 1.000 akcji Miasta Łodzi w „Łódzkim Klubie Sportowym Piłkarskiej Spółce Sportowej” S.A.
Treść:

2010-03-10

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4039/V/10
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 9 marca 2010 r.

Publiczne zaproszenie do negocjacji

Prezydent Miasta Łodzi,
Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90–926 Łódź,
działając w imieniu Miasta Łodzi

zaprasza zainteresowanych do negocjacji w sprawie zbycia 1.000 akcji Miasta Łodzi w „Łódzkim Klubie Sportowym Piłkarskiej Spółce Sportowej” S.A.

„Łódzki Klub Sportowy Piłkarska Spółka Sportowa” S.A. z siedzibą w Łodzi przy al. Unii 2 został utworzony w dniu 29 grudnia 2009 roku. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347011. Przedmiotem działalności Spółki jest zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju sportu w Łodzi, w tym sekcji piłki nożnej, organizowanie imprez sportowych i uczestnictwa w nich, promocja Miasta Łodzi poprzez sport, zwiększenie dostępności sekcji sportowych dla młodych ludzi.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł i dzieli się na 1.000 akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% akcji Spółki jest własnością Miasta Łodzi.

Podstawą prawną zbycia akcji jest art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 z późń. zm.), art. 33 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z późń. zm.) oraz uchwała Nr LXXX/1417/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad zbycia akcji „Łódzkiego Klubu Sportowego Piłkarskiej Spółki Sportowej” Spółki Akcyjnej.

Przedmiotem negocjacji będzie:

 1. cena za zbywany cały pakiet 1.000 akcji;
 2. warunki zapłaty wynegocjowanej ceny (dopuszczalna forma płatności: przelew na wskazane w umowie konto Urzędu Miasta Łodzi);
 3. zobowiązania inwestycyjne nabywcy zapewniające ŁKS Piłkarskiej Spółce Sportowej S.A. środki finansowe na prowadzenie przez Spółkę sekcji piłki nożnej i grę tej sekcji w rozgrywkach piłki nożnej w I lidze lub Ekstraklasie, których minimalny poziom winien gwarantować spłatę zobowiązań związanych z przejęciem sekcji piłki nożnej przez ŁKS Piłkarską Spółkę Sportową S.A. od ŁKS Sportowej Spółki Akcyjnej (zobowiązania inwestycyjne winny być wyrażone w PLN i określać sposób ich pokrycia);
 4. sposób zabezpieczenia Miastu wykonania zobowiązań inwestycyjnych.

Cena do negocjacji całego pakietu 1.000 akcji wynosi 1.071.000 zł, tj. 1.071 zł za jedną akcję.

Zbywca dopuszcza możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty. Warunki rozłożenia ceny sprzedaży na raty będą podlegały negocjacji, ale winny być zgodne z § 5 Warunków negocjacji.

Przed złożeniem pisemnej odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, zainteresowani mogą otrzymać Memorandum Informacyjne o Spółce. Memorandum jest dostępne w Wydziale Gospodarowania Majątkiem, Urzędzie Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pokój 460. Warunkiem otrzymania Memorandum jest podpisanie zobowiązania do zachowania poufności oraz przedstawienie aktualnego dokumentu korporacyjnego, tj. odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlającego aktualną reprezentację zainteresowanego (z datą wystawienia nie późniejszą niż na trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu), a w przypadku, gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą – okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość i ewentualnego pełnomocnictwa.
Memorandum będzie udostępniane do dnia poprzedzającego termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji „ŁKS Piłkarskiej Spółki Sportowej” S.A.

Pisemne odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji należy przesyłać lub składać w Wydziale Gospodarowania Majątkiem, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90–926 Łódź, pok. 455, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji ŁKS Piłkarskiej Spółki Sportowej S.A. Nie otwierać.” oraz wskazaniem danych identyfikujących potencjalnego nabywcę. Odpowiedzi powinny być sporządzone w języku polskim. Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 16 marca 2010 roku o godz. 14.00 (decyduje moment wpływu odpowiedzi na ww. adres tj. do pokoju 455) .

Rozpatrywane będą wyłącznie odpowiedzi złożone w terminie przez potencjalnych nabywców, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali Memorandum Informacyjne o Spółce.

O zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do negocjacji potencjalni nabywcy zostaną powiadomieni pisemnie do dnia 17 marca 2010 r. (data wysłania powiadomienia).

Szczegółowe informacje na temat trybu zbywania akcji można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl) lub pod numerami telefonów w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi: 42 638-43-49, 42 638-43-61.

Zastrzeżenia:

 1. Przed złożeniem odpowiedzi na zaproszenie zainteresowani zobowiązani są do zapoznania się z „Warunkami negocjacji”, określającymi elementy składowe, które dla swej ważności powinna zawierać odpowiedź (§ 10 „Warunków negocjacji”) oraz z „Regulaminem pracy Zespołu ds. negocjacji”. Dokumenty są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl).
 2. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje.
 3. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień od potencjalnego nabywcy, który złoży odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji.
 4. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji przed wskazanym w ogłoszeniu terminem do składania odpowiedzi oraz do przedłużenia terminu powiadomienia o rozpatrzeniu odpowiedzi na to zaproszenie.
 5. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do zmiany procedury i harmonogramu negocjacji, odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy akcji.
 6. Miasto Łódź nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku ze złożeniem odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji oraz z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia akcji Spółki.

Pliki do pobrania: