Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2011 r.

Wykaz ruchomości przeznaczonej do sprzedaży z wolnej ręki
Treść:

2011-04-21

Wykaz ruchomości przeznaczonej do sprzedaży z wolnej ręki

Oddział ds. Egzekucji Należności Miasta Łodzi Urzędu Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 4 maja 2011 r. nastąpi sprzedaż ruchomości z wolnej ręki.
Informację można uzyskać pod numerem telefonu: 0-42 638-45-99 w godz. od 9.00-12.00 oraz pod nr tel. 695-588-906.

L.p.Nazwa maszynyNumer fabrycznyRok produkcjiWartość szacunkowa (zł)
1.Dziurkarka JukiB 761-2347519971600,00

Organ egzekucyjny nie udziela gwarancji ani rękojmi na sprzedaną ruchomość. Nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach Marii Skłodowskiej-Curie 24 i 28, Łąkowej 20 i 22, Jana Matejki 2, Stanisława Przybyszewskiego 277 oraz na odpłatne przeniesienie udziału miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kasprzaka 6
Treść:

2011-12-09

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Marii Skłodowskiej-Curie 24 i 28 oraz Łąkowej 20 i 22 –nieruchomości o łącznej powierzchni 3654 m2, oznaczone w obrębie P-20 jako działki: nr 63/4 KW LD1M/00002374/0; nr 61/4 KW LD1M/00094445/0; nr 77/4 KW LD1M/00020504/3; nr 77/1 KW LD1M/00089090/8.

   Działka nr 63/4 w centralnej części zabudowana jest halą przemysłową (o pow. użytkowej 1673 m2 i pow. zabudowy 646 m2), trzykondygnacyjną, nie podpiwniczoną z częściowo użytkowym poddaszem, wykonaną w początkach XX wieku w konstrukcji tradycyjnej. Ściany osłonowe oraz konstrukcje wewnętrzne murowane z cegły. Stropy w konstrukcji drewnianej belkowej i odcinkowe na belkach stalowych. Dach w konstrukcji drewnianej, kryty papą. Klatka schodowa prefabrykowana ze schodami z lastryka na belkach stalowych. Budynkowi hali towarzyszą: budynek warsztatowo – socjalny (pow. użytkowa 319 m2 i pow. zabudowy 376 m2) i budynek biurowy (pow. użytkowa 108 m2 i pow. zabudowy 127 m2), obydwa parterowe, nie podpiwniczone, o dachu jednospadowym. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 63/4 i obiekty na niej położone zostały ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Na działce nr 61/4 wzdłuż linii zabudowy ul. Marii Skłodowskiej-Curie oraz granicy wschodniej wybudowane są budynki drukarni i piekarni. Pierwszy z nich (o pow. użytkowej 337 m2 i pow. zabudowy 264 m2) – parterowy, nie podpiwniczony, o dachu jednospadowym, drugi natomiast (o pow. użytkowej 84 m2 i pow. zabudowy 102 m2) – parterowy, nie podpiwniczony, o dachu jednospadowym. Wszystkie ww. budynki są wyłączone z eksploatacji – nie użytkowane, znajdują się w średnim stanie technicznym, wymagają remontu kapitalnego lub przeprowadzenia analizy opłacalności remontu i przeznaczeniu ich do rozbiórki. Działki nr 77/4 i 77/1 są niezabudowane. Ogrodzenie nieruchomości poza naturalną zabudową stanowi siatka stalowa na podmurówce i na słupkach stalowych.

   Przez teren działek przebiegają:
   • czynna rozdzielcza sieć ciepłownicza 2 x Dn 65-50 wykonana w roku 1963 w technologii tradycyjnej (działka nr 63/4), czynna rozdzielcza sieć ciepłownicza 2 x Dn 200-65, wykonana w latach 2000-2003 w technologii preizolowanej (działki nr 61/4, 77/1 i 77/4). Strefa ochronna dla sieci Dn 200 wynosi min. 3 m., licząc od skraju sieci ciepłowniczej a dla pozostałych średnic min. 2 m. Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ informuje przyszłego nabywcę o konieczności ustanowienia na rzecz właściciela ww. sieci - Dalkia Łódź S.A., służebności przesyłu polegającej na prawie: - dostępu dla służb eksploatacyjnych Dalkia Łódź S.A. do sieci ciepłowniczych w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
   • przyłącze gazowe niskiego ciśnienia, doprowadzone do budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 28 (działka nr 61/4), o szerokości stref kontrolowanych wynoszącej 1,5 m.
   • złącze kablowe, do którego doprowadzone są dwa kable nN, będące w eksploatacji i na majątku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto (na zewnątrz budynku działki nr 61/4. Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ informuje przyszłego nabywcę o konieczności ustanowienia na rzecz ich właściciela - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto, służebności przesyłu, która ograniczać się będzie do części działki nr 61/4, stanowiącej pas gruntu o szer. 1 m. i długości 5/5 m., o łącznej powierzchni 5,5 m2 wzdłuż tras kablowych linii energetycznej nN, polegającej na prawie: - korzystania z pasa gruntu wzdłuż linii kablowych opisanych powyżej, w tym nieograniczonym dostępie do tej działki dla przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto, - wejścia i wjazdu na jej teren wraz z potrzebnym sprzętem, w celu wykonania robót związanych z budową kablowych linii energetycznych i ewentualnego usuwania awarii, dokonania kontroli, przeglądu, konserwacji, remontów i modernizacji oraz prawie dostępu do złącza kablowego. Ponadto właściciel sieci zgłasza następujące zastrzeżenie: - utwardzenie terenu, należy wykonać za pomocą nawierzchni rozbieralnej.
   • przyłącze odprowadzające ścieki d=0,25 m.(działka nr 63/4) do kanału ogólnospławnego w ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Zgodnie z opinią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., nie ma możliwości bezpośredniego przyłączenia działek nr 63/4, 77/4 i 77/1 do miejskiej sieci wodociągowej, natomiast w odpowiednie przyłącze do zmodernizowanej sieci wodociągowej i miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Marii Skłodowskiej-Curie, wyposażona jest działka nr 61/4 (przyłącze Ø 40 mm o długości L=14,00 m, znajduje się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.).
    Niezabudowane części działek nr 63/4 i 61/4, jak również działki nr 77/4 i 77/1 są porośnięte pojedynczymi drzewami i krzewami ozdobnymi. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ.
    Obsługa komunikacyjna działek może odbywać się z pasa ul. Marii Skłodowskiej-Curie, poprzez działkę nr 61/4. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Budowa i lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
    W dziale III księgi wieczystej LD1M/00020504/3, prowadzonej dla działki 77/4 wpisane jest ograniczenie dot. zakazu wznoszenia przez właściciela nieruchomości, w pasie 6 m. nad trasą kanału sieci cieplno – parowej, wszelkich budynków, w szczególności mieszkalnych, przy czym upoważniony do wykonywania robót związanych z budową, jak również przeprowadzania napraw i konserwacji sieci cieplno – parowej, jest zakład sieci cieplnej Łódź lub jego prawni następcy (wpis z dnia 26 lipca 1962 r.).
    W dziale IV księgi wieczystej LD1M/00003274/0, prowadzonej dla działki nr 63/4 wpisana jest hipoteka kaucyjna w kwocie 4 zł i 57 gr., z tytułu poczynionych na nieruchomości nakładów na rzecz Skarbu Państwa (wpis z dnia 20 maja 1950 r.).
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz wykonywania wszelkich prac na obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowanych na działce nr 63/4, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. z późn. zm. Zgodnie z w/w ustawą, na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania, ewentualnie uzgodnienia (w zależności od zakresu planowanych prac) właściwym służbom konserwatorskim. Z wytycznych przedstawionych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynika, iż istniejące na działce nr 63/4 obiekty są do zachowania i utrzymania z dopuszczeniem adaptacji, pod warunkiem utrzymania charakteru obiektu poprzemysłowego oraz jego gabarytów, sylwety, elewacji i detalu architektonicznego. Ponadto, nowa zabudowa nie powinna przekraczać swą wysokością istniejącej i sąsiadującej (kościół Środowisk Twórczych, wpisany do rejestru zabytków nr rej. A/23 – ul. Marii Skłodowskiej – Curie 22). Projekt adaptacji i zagospodarowania terenu wymaga akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
    cena wyw. 2 800 000 zł.( netto) w tym grunt 2 506 000zł., naniesienia budowlane 294 000zł.; wadium 300 000 zł; postąpienie nie mniej niż 28 000 zł.

  • Jana Matejki 2 - nieruchomość oznaczona w obrębie S-3, jako działka nr 15/4 o powierzchni 4390 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00126711/0.

   Na działce nr 15/4 zlokalizowane są dwa parterowe, murowane budynki biurowo-usługowe o łącznej powierzchni zabudowy ok. 160 m2, w zadowalającym stanie technicznym a także budynki w złym stanie technicznym, o łącznej powierzchni zabudowy ok. 1000 m2, tj.: hala magazynowa, budynki kontenerowe i wiaty magazynowe. Część budynku hali magazynowej położona jest na działce nr 1/21, która posiada nieuregulowany stan prawny. Teren działki w części utwardzony jest płytami betonowymi i ogrodzony siatką na słupkach.

   Przez teren działki przebiegają:
   • czynne przyłącze sieci ciepłowniczej 2 x Dn 32 wykonana w roku 1991 w technologii tradycyjnej; strefa ochronna dla tej sieci wynosi min. 2 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej; Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ informuje przyszłego nabywcę o konieczności ustanowienia na rzecz jego właściciela - Dalkia Łódź S.A., służebności przesyłu polegającej na prawie: - dostępu dla służb eksploatacyjnych Dalkia Łódź S.A. do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   • kolektor ogólnospławny d=0,45/0,50 m, wybudowany w roku 1957 r.; Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ informuje przyszłego nabywcę o konieczności ustanowienia na rzecz jego właściciela – Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., służebności przesyłu polegającej na prawie: - prowadzenia przez przedmiotową działkę ww. kolektora, - zaniechania przez właściciela wznoszenia na działce zabudowy i innych stałych naniesień i stałych nasadzeń po 5,0 m po obu stronach kolektora, (łączna powierzchnia strefy ochronnej wynosi 530 m2), prawie nieograniczonego wejścia osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. i wjeździe pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji tego urządzenia, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji;
   • miejski kanał sanitarny D=0,45 m, dla którego obowiązują pasy ochronne wynoszące po 5,0 m z każdej strony, licząc od zewnętrznej krawędzi przewodu; w pasach tych nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień, zgodnie z opinią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji istnieje możliwość podłączenia przedmiotowej działki do: - miejskiej sieci wodociągowej Ø 150 mm w ul. Jana Matejki oraz – miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej D=0,45 m. Na działce rosną drzewa i krzewy liściaste. Ewentualne ich usunięcie przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ.
    Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez zjazd z jezdni ul. Jana Matejki. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 159, poz. 945). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
    cena wyw. 2 400 000 zł.(netto) w tym grunt 2 303 000zł., naniesienia budowlane 97 000zł.; wadium 250 000 zł; postąpienie nie mniej niż 24 000 zł.

  • Stanisława Przybyszewskiego 277 - nieruchomość oznaczona w obrębie geodezyjnym W-31, działka 7/27 o powierzchni 2303 m2, KW LD1M/00047482/7.

   Teren nieruchomości jest uzbrojony, działki posiadają dostęp do sieci energetycznej i telekomunikacyjnej. Istnieje możliwość podłączenia działki do miejskiej sieci wodociągowej Ø 150 mm zlokalizowanej przy północnej granicy nieruchomości. Na terenie działki znajduje się przyłącze wodociągowe o średnicy 150 mm obsługujące posesje przy ulicy Przybyszewskiego 255/267. Pas ochronny dla przyłącza wodociągowego wynosi po 2,5 m po obu stronach przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych. W pasie ochronnym nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień.
   W związku z czynnym przyłączem wodociągowym Ø 150 mm zlokalizowanym na działce nr 7/27, właściciel przyłącza – Łódzka Spółka Infrastrukturalna zgłosiła potrzebę ustanowienia przez przyszłego nabywcę służebności przesyłu polegającej na:
   1. prawie prowadzenia przez przedmiotową działkę przyłącza wodociągowego Ø 150 mm,
   2. zaniechaniu przez właściciela wznoszenia na powyższej działce zabudowy i innych stałych naniesień i stałych nasadzeń po 2,5 m po obu stronach przyłącza wodociągowego, łączna powierzchnia strefy ochronnej wynosi 153 m2.
   Zgodnie z postanowieniem z dnia 23.03.2006 r., znak: ZdiT.TU 0717.5/13868, 1449/73/05/06 obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości powinna odbywać się wyłącznie poprzez zjazd na drogę dojazdową, włączoną w ul. Przybyszewskiego (bez możliwości obsługi komunikacyjnej z jezdni ulicy Lodowej).
   Na terenie działki znajduje się słup trakcyjny będący własnością Miasta Łódź, do którego podwieszona jest sieć trakcji tramwajowej. W celu prawidłowego utrzymania trakcji ustala się następujące warunki:
   1. właściciel gruntu, na którym zlokalizowany jest istniejący słup trakcyjny oraz sieć trakcyjna (obecnie działka 7/27 obręb W-31) winien zapewnić Miastu Łódź i działającym w jego imieniu podmiotom, w szczególności służbom MPK Łódź Sp. z o.o. przedstawicielom ZDiT oraz innym jednostkom działającym na zlecenie ZDiT stały nieodpłatny dostęp do ww. infrastruktury (osoby, ciężki sprzęt techniczny);
   2. właściciel działki o której mowa w pkt 1 nie będzie wnosił roszczeń finansowych z tytułu posadowienia słupa i podwieszonej sieci trakcyjnej;
   3. prawo do nieodpłatnego korzystania przez Miasto Łódź w imieniu którego działa Zarząd Dróg i Transportu z ww. urządzeń winno zostać i ujawnione w dziale III księgi wieczystej nieruchomości i potwierdzone w akcie notarialnym.
   Teren nieruchomości jest częściowo zadrzewiony. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew inwestor zobowiązany jest do uzyskania opinii Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
   cena wyw. 812 000 zł. (netto); wadium 80 000 zł; postąpienie nie mniej niż 8 120 zł.

 2. Odpłatne przeniesienie udziału miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.:

  • Kasprzaka 6 - nieruchomość oznaczona w obrębie P - 8 jako działka nr 13/8 o powierzchni 6123 m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00171254/8.
   Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi w 1/4; , Art – Dom M.M. Zielińscy Sp. J.- w 3/4.
   Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa usługowo – handlowa wyposażona w pełną infrastrukturę techniczną. Obsługa komunikacyjna powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach tzn. przez istniejący zjazd z ul. Marcina Kasprzaka. Nieruchomość zabudowana jest:
   1. czterokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 2 940 m2 i powierzchni zabudowy 836 m2, wyposażonym w instalacje: elektryczną (oświetleniową i siłową), wodociągową, kanalizacji sanitarnej, telefoniczną, wentylacyjną oraz centralnego ogrzewania;
   2. parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem usługowo - handlowym o powierzchni użytkowej 1 545 m2 i powierzchni zabudowy 1 625 m2, wyposażonym w instalacje: elektryczną (oświetleniową i siłową), wodociągową, kanalizacji sanitarnej, telefoniczną, wentylacyjną oraz centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym;
   3. parterowym, niepodpiwniczonym łącznikiem o powierzchni użytkowej 158 m2 i powierzchni zabudowy 173 m2, wyposażonym w instalację elektryczną oświetleniową.
    W budynku magazynowym znajdują się dwie firmy prowadzące działalność gospodarczą (umowy najmu lokali rozwiązane na dzień 31 grudnia 2009 r.). Przetarg na odpłatne przeniesienie udziałów zakończony wynikiem negatywnym odbył się 27.05.2011 r., 12.08.2011 r., 25.11.2011 r.
    cena wyw. udziału miasta wynosi 1 688 000 zł (netto) w tym wartość udziału Miasta w naniesieniach budowlanych 933 000 zł.; wadium 337 600 zł; postąpienie nie mniej niż 16 880 zł.

  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości wymienionych powyżej: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz.996 oraz Nr 155, poz.1043, z 2011 r. Nr 32, poz.159 i Nr 153, poz.901) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2012 r. w UMŁ
  ul. Piotrkowska 104 w sali 371 o godzinie 12.00.

  Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK SA w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 13 lutego 2012 r. do godziny 15.00.
  Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457.
  Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.
  Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
  W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
  Dodatkowo, zainteresowani przeniesieniem udziałów w nieruchomości przy ul. Kasprzaka 6, winni złożyć pisemne oświadczenie, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Majątku Miasta UMŁ ul.Piotrkowska 104, IVp. pok. 457, tel. 638-43-31, 638-44-14.
  Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów

Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych, które przysługują Miastu Łódź, znajdujących się w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach Traktorowej 39 oraz Rojnej 48
Treść:

2011-12-12

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych, które przysługują Miastu Łódź, znajdujących się w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Traktorowej 39

  Lokal (mieszkalny) nr 93 wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” w Łodzi.
  Lokal (mieszkalny) nr 93 znajduje się w budynku wielorodzinnym, usytuowanym na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traktorowej 39 (działka nr 48/167, obręb B-43), o powierzchni 12,6841 m2, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00020410/7.
  Działka nr 48/167 stanowi własność Miasta Łodzi i jest oddana w wieczyste użytkowanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” do dnia 26 marca 2063 r.
  Działka nr 48/167 jest położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Lokal (mieszkalny) o powierzchni użytkowej 37,68 m2 położony jest na parterze. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Nie posiada balkonu. Mieszkanie jest częściowo rozkładowe. Mieszkanie jest zaniedbane, wymaga kapitalnego remontu. Wszystkie urządzenia pochodzą z okresu budowy budynku, wymagają wymiany.
  Przedmiotowy lokal nie posiada księgi wieczystej.
  Blok przy ulicy Traktorowej 39 to czteropiętrowy, podpiwniczony budynek wielomieszkaniowy, wzniesiony w technologii wielkopłytowej w 1968 r. Jest ocieplony z odnowioną elewacją.

  Cena wywoławcza: 113 000 zł netto.
  Wadium: 22 600 zł
  Postąpienie nie mniej niż: 1 130 zł
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT według obowiązujących przepisów.

 • Rojnej 48

  Lokal (mieszkalny) nr 12 znajdujący się w budynku położonym w Łodzi przy ul. Rojnej 48 wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” w Łodzi.
  Lokal (mieszkalny) nr 12 znajduje się w budynku wielorodzinnym, usytuowanym na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rojnej 48 (działka nr 31/95, obręb B-41), o powierzchni 5,7006 m2, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00032803/6.
  Działka nr 31/95 stanowi własność Miasta Łodzi i jest oddana w wieczyste użytkowanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” do dnia 26 marca 2063 r.
  Działka nr 31/95 jest położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Lokal (mieszkalny) o powierzchni użytkowej 56,60 m2 położony jest na 3 piętrze. Składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Mieszkanie jest rozkładowe, posiada balkon. Mieszkanie jest zniszczone, wymaga kapitalnego remontu. Armatura i biały montaż o średnim zużyciu technicznym.
  Przedmiotowy lokal nie posiada księgi wieczystej.
  Blok przy ulicy Rojnej 48 to jedenastokondygnacyjny, trzyklatkowy, podpiwniczony budynek wielomieszkaniowy, wzniesiony w technologii wielkopłytowej w 1973 r. Jest ocieplony z odnowioną elewacją.

  Cena wywoławcza: 185 000 zł netto.
  Wadium: 37 000 zł
  Postąpienie: nie mniej niż: 1 850 zł
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT według obowiązujących przepisów.

Dla ww. lokali mieszkalnych nie zostały sporządzone świadectwa energetyczne. W przypadku zaistnienia potrzeby bądź obowiązku sporządzenia ww. świadectwa, kupujący zobowiązany jest zlecić jego sporządzenie na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego.

Aukcja (ustny przetarg nieograniczony)
odbędzie się w dniu 20 stycznia 2012 r.
w UMŁ, ul. Piotrkowska 104, sala 455, o godzinie 11.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który aukcję wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.
W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w aukcji w terminie do dnia 16.01.12 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457.
Przed pobraniem numeru do aukcji uczestnicy zobowiązują się do: złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu (mieszkalnego) oraz „Warunkami przeprowadzenia aukcji” (ustnego przetargu nieograniczonego) i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z KRS. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z warunkami aukcji, o których informuje Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonej aukcji z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Zwrotnikowej 4, Suwalskiej 18 i 20, Praskiej 33, Alei Róż 11, Sierakowskiego 19, Pływackiej 38
Treść:

2011-12-09

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Zwrotnikowej 4 - nieruchomość oznaczona w obrębie geodezyjnym G-9 jako działka nr 51 o powierzchni 984 m2, KW LD1M/00046342/7.
   Nieruchomość jest ogrodzona, zabudowana budynkiem warsztatowym. Do budynku dobudowano stalowe wiaty. Całkowita powierzchnia zabudowy wynosi 538 m2 natomiast powierzchnia użytkowa budynku – 238 m2. Budynek usytuowany jest na działce poza linią zabudowy budynków sąsiednich, ponadto jego usytuowanie jest niezgodnie z obecnymi przepisami prawa budowlanego, dotyczącego zachowania odpowiedniej odległości ścian z otworami od granicy działki. Na terenie nieruchomości znajdują się: przyłącze wodociągowe ø 50 mm do wodociągu ø 150 mm w ul. Zwrotnikowej (długość przyłącza L=6,10 m), wybudowane w 1990 r. będące w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m do kanału D=0,2 m w ul. Zwrotnikowej (długość przyłącza L=4,83 m) wybudowane w 2005 r. Przez działkę przebiega przyłącze napowietrzne o napięciu 0,4 KV należące do PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o. Linia ta znajduje się w eksploatacji i na majątku Spółki. PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu, która miałaby się ograniczać do części działki nr 51 stanowiącej pas gruntu o długości 19 m i szerokości 1m z każdej strony w rzucie przewodu przyłącza linii napowietrznej 0,4 KV, co daje całkowitą powierzchnię 19 m2 wzdłuż trasy przyłącza linii napowietrznej NN.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z jezdni ul. Zwrotnikowej wykonany na koszt nabywcy, po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą drogi.
   W ulicy Zwrotnikowej znajduje się infrastruktura techniczna: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa energetyczna i telekomunikacyjna.
   Cena wyw. 266 000 zł. (netto); wadium 53 200 zł.; postąpienie nie mniej niż 2 660 zł.
  • Suwalskiej 18 i 20 – nieruchomości oznaczone w obrębie G-4, jako działka nr 187/1 o powierzchni 444 m2, KW LD1M/00180355/2 oraz jako działka nr 189 o powierzchni 455 m2, KW LD1M/00007196/3.
   Działki nr 187/1 i 189 posiadają kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działki obecnie nie są zabudowane ani zagospodarowane. Od strony wschodniej granicy działek widoczne są mury zakładu produkcyjnego, po północnej stronie kamienica, od strony południowej działki są niezabudowane.
   Przez teren działek przebiegają:
   1. czynna rozdzielcza sieć ciepłownicza 2 x Dn 80 wykonana w roku 1981 w technologii tradycyjnej. Strefa ochronna dla tej sieci wynosi min. 2 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej. Spółka Dalkia Łódź S.A. zgłosiła potrzebę, ustanowienia przez przyszłego nabywcę służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu służbom eksploatacyjnym do sieci ciepłowniczej Dalkia Łódź S.A. w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
   2. doziemne przyłącze oraz kabel w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych (na działce nr 189).
    Na działkach rosną drzewa i krzewy liściaste. Drzewa mogą stanowić utrudnienie w zabudowie nieruchomości. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ.

   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna działek może odbywać się z ul. Suwalskiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Budowa i lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Cena wyw. 270 000 zł. (netto); wadium 30 000 zł.; postąpienie nie mniej niż 2 700 zł.


  • Praskiej 33 - nieruchomość oznaczona w obrębie geodezyjnym G-4 jako działka nr 209 o powierzchni 420 m2, KW LD1M/00124712/3.
   Działka niezabudowana i nie jest ogrodzona. Teren wymaga uporządkowania, gdyż urządzono na niej dzikie wysypisko śmieci. Rosną pojedyncze młode akacje oraz stare drzewa owocowe bez wartości. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew inwestor zobowiązany jest do uzyskania opinii Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z jezdni ulicy Praskiej wykonany na koszt nabywcy, po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą drogi. W ulicy Praskiej znajduje się infrastruktura techniczna: energetyczna, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna i telekomunikacyjna.
   Cena wyw. 92 000 zł. (netto); wadium 18 400 zł.; postąpienie nie mniej niż 920 zł.

  • Alei Róż 11 – nieruchomość oznaczona w obrębie geodezyjnym B-26 jako działka nr 51 o powierzchni 722 m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00093814/1.
   Działka zabudowana wielorodzinnym piętrowym budynkiem mieszkalnym wybudowanym w 1936 r oraz murowaną komórką, które są w złym stanie technicznym. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 133,12 m2, natomiast komórki 44 m2. Teren działki jest zaniedbany. Powierzchnia nieruchomości w 60% pokryta jest drzewostanem. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi zaleca się zachowanie klonów i brzozy rosnących wzdłuż granicy nieruchomości przy alei Róż. Od wschodu, zachodu i południa w granicy działki znajdują się ogrodzenia nieruchomości sąsiednich. Od frontu istnieją fragmenty ogrodzenia. Na nieruchomości znajduje się czynna rozdzielcza sieć ciepłownicza 2 x Dn 32 wykonana w 1980 r. w technologii tradycyjnej. Strefa ochronna dla tej sieci wynosi minimum 2 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej. Wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejących ciepłociągów należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych i w terminie uzgodnionym z Dalkią Łódź S.A.– Spółka wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu polegającej na prawie zapewnienia dostępu służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S.A. do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji. Do nieruchomości doprowadzona jest miejska sieć wodociągowa ø 150 mm zlokalizowana w al. Róż przyłączem ø 32 mm (L=5,95 m) które, zostało wyłączone z eksploatacji. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego, nie jest także ujęta w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Jednakże działka w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi znalazła się na obszarze oznaczonym symbolem MN czyli na obszarze o przewadze zabudowy jednorodzinnej z zapisaną strefą szczególnej ochrony konserwatorskiej oznaczoną numerem 9 a noszącą nazwę Julianów. Działka położona jest na obszarze, który graniczy z zabytkowym parkiem „Julianowskim” im. A. Mickiewicza, tj. d. parkiem J. Heinzla w majątku Julianów wpisanym do rejestru zabytków nr rejestru A/304 i kompozycyjnie został powiązany z osiami kompozycji parku.
   Zgodnie z pismem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy zachować następujące warunki:
   • działka może być przeznaczona tylko pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą, jednorodzinną, indywidualną;
   • zabudowa niska nie przekraczająca jednego piętra;
   • zakaz działalności gospodarczej z ewentualnym dopuszczeniem działalności handlowej nie kolidującej z funkcją mieszkalną i nie uciążliwą dla środowiska;
   • należy przeprowadzić ocenę pod względem zachowania zieleni znajdującej się na nieruchomości;
   • zezwala się na zniesienie istniejącej zabudowy.

   Koncepcja zagospodarowania nieruchomości jak i projekt architektoniczno-budowlany nowej zabudowy wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi,ul. Piotrkowska 99.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z jezdni al. Róż wykonany na koszt nabywcy, po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą drogi.
   W alei Róż znajduje się infrastruktura techniczna: energetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gazowa i telekomunikacyjna.
   Cena wyw. 246 000 zł. (netto); wadium 49 200 zł.; postąpienie nie mniej niż 2 460 zł.

  • Sierakowskiego 19 – nieruchomość oznaczona w obrębie B-29, jako działka nr 370 o powierzchni 573 m2, KW LD1M/00097624/0.
   Na terenie nieruchomości znajdują się:
   1. studnia wodomierzowa i części wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz fragment nieczynnej instalacji gazowej g80;
   2. kilkudziesięcioletnie drzewo liściaste (przy północnej granicy działki). Ewentualne jego usunięcie przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.

   Obsługa komunikacyjna nieruchomości jest możliwa od ul. Sierakowskiego, szerokość dostępu do drogi wynosi ok. 20 m. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 159, poz. 945). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Cena wyw. 130 000 zł. (netto); wadium 13 000 zł.; postąpienie nie mniej niż 1 300 zł.

  • Pływackiej 38 – nieruchomość oznaczona jest w obrębie P-23 jako działka nr 1322 o powierzchni 152 m2, KW LD1M/00071849/5. Nieruchomość ma kształt regularny zbliżony do prostokąta o szerokości frontu ok. 6,5 m i głębokości 23,5 m. Nie jest ogrodzona. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z ulicy Pływackiej, przez działki drogowe.
   W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci miejskie: sieć energetyczna eNN, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna i sieć co.
   Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 18.11.2011 r.
   Cena wywoławcza 42 000 zł. (netto); wadium 8 400 zł.; postąpienie nie mniej niż 420 zł.

Dla wyżej wymienionych nieruchomości, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717,z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75,poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159i Nr 153, poz.901) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2012 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 16 stycznia 2012 r. do godziny 15.00.
Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Dodatkowo, zainteresowani nabyciem nieruchomości przy ul. Zwrotnikowej 4 i Alei Róż 11, winni złożyć pisemne oświadczenie, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomościach i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Majątku Miasta UMŁ ul.Piotrkowska 104, IVp.pok. 457, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 1-go lokalu mieszkalnego i 3-ch lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2011-12-13)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Wydawniczej 19
Treść:

2011-12-12

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy:

Wydawniczej 19

o powierzchni 16 120 m2, oznaczonej jako działka nr 19/13 w obrębie W-23, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00074767/7.

 1. Nieruchomość jest zabudowana trzema budynkami usługowymi o powierzchni zabudowy, odpowiednio: 3630 m2, 64 m2, 67 m2. Przedmiotowa działka ma kształt nieregularnego wielokąta, który na długości ok. 100 metrów przylega bezpośrednio do ulicy Wydawniczej. Na teren nieruchomości z w/w ulicy prowadzą dwa utwardzone wjazdy (nawierzchnia asfaltowa), przez które odbywać się będzie obsługa komunikacyjna niniejszej nieruchomości. Działka gruntu zabudowana jest budynkiem głównym mającym do niedawna charakter wielkopowierzchniowego obiektu handlowego oraz małymi budynkami usługowymi położonymi przy wjeździe na nieruchomość. Budynek główny o powierzchni użytkowej 3738 m2, posiada w przeważającej części jedną kondygnację naziemną i pełnił w przeszłości funkcję salonu sprzedaży. Na małej powierzchni budynek ma dwie kondygnacje, w tej części znajdowało się zaplecze biurowo-socjalne. Powierzchnia piętra wynosi 245 m2. Obecnie po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym dzierżawcą, budynek jest opuszczony i niezagospodarowany.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 21.10.2011 r.

 2. Dla powyższej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32 poz. 159 i Nr 153 poz. 901) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UH - tereny usług handlu wielkopowierzchniowego, obejmujące istniejące obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

 3. Na wydzierżawianej nieruchomości zlokalizowane są :
  1. przyłącze wodociągowe Ø 150 mm podłączone do wodociągu Ø 250 mm w ul. Wydawniczej. W dniu 07. 12. 2010 r. przyłącze zostało wyłączone z eksploatacji poprzez zamknięcie zasuwy podłączeniowej i demontaż wodomierza. Długość przyłącza wynosi 10,78 m ;
  2. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,30 m – od kanału ogólospławnego w ulicy Wydawniczej. Długość przyłącza wynosi 16 m;
  3. kanalizacja teletechniczna wraz z czynnymi kablami, zasilającymi przedmiotową nieruchomość;
  4. przyłącze wodnej sieci ciepłowniczej 2x Dn 50 wykonane w 2005 roku w technologii preizolowanej, strefa ochronna dla sieci wynosi 2 m od skraju rury ochronnej sieci preizolowanej.

 4. Dzierżawca nieruchomości zobowiązany będzie do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działkach sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii;
  3. zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym, (w tym ponoszenia kosztów napraw, konserwacji i remontów niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym);
  4. utrzymywania czystości i porządku na dzierżawionej nieruchomości;
  5. utrzymywania we właściwym stanie estetycznym ogrodzenia i budynków na dzierżawionej nieruchomości;
  6. utrzymywania czystości i porządku na chodniku położonym wzdłuż nieruchomości będącej przedmiotem Umowy, a w przypadku braku chodnika terenu o szerokości 3 metrów wzdłuż nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy;
  7. ponoszenia kosztów ubezpieczenia majątkowego oraz okazywania w kolejnych latach obowiązywania umowy w terminie do dnia 15 lutego każdego roku kalendarzowego aktualnych polis odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej i ubezpieczenia OC dzierżawcy;

 5. Dzierżawca nie będzie mógł bez pisemnej zgody wydzierżawiającego:
  1. dokonywać ulepszeń przedmiotu dzierżawy innych niż nakłady konieczne;
  2. poddzierżawiać, podnajmować, oddawać do bezpłatnego użyczania ani w jakiejkolwiek innej formie przenosić praw i obowiązków na rzecz osób trzecich oraz zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy;
  3. przenosić na rzecz osób trzecich wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z umowy dzierżawy.

 6. Umowa dzierżawy będzie mogła zostać rozwiązana na zasadzie porozumienia stron.
  Wydzierżawiający będzie miał prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli:
  1. dzierżawca naruszy którekolwiek z zobowiązań, o których mowa w pkt 4 oraz pkt 5 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi,
  2. dzierżawca dopuści się zwłoki w opłacie czynszu za dwa pełne okresy płatności;
  3. zaistnieje potrzeba wykorzystania przedmiotu dzierżawy na cele inwestycyjne związane z realizacją zadań Miasta Łodzi;
  4. dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  5. w trakcie trwania dzierżawy zostanie uchwalony lub nastąpi zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.
W przypadku zarówno rozwiązania umowy dzierżawy, jak i jej wygaśnięcia wskutek upływu okresu obowiązywania, dzierżawca zwróci wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 44 000 zł + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Miesięczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS, począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu wskaźnika. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.

Wadium wynosi 150 000 zł
Postąpienie wynosi: nie mniej niż 1 000 zł netto.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 stycznia 2012 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104, sala 455, o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy dzierżawy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 9.01.2012 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457).
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązują się do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z KRS. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu stanowiącymi Załącznik do zarządzenia Nr 1175/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 września 2011 r. o których informuje Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Narutowicza 48
Treść:

2011-12-09

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi
przy ulicy Narutowicza 48,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 489/2 w obrębie S-1, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00140758/5, o powierzchni 790 m2.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem dawnej rezydencji Gustawa Adolfa Schreera, wybudowanym w 1894 r. w stylu neorenesansowym, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 1979 r. znak: KL.III-5340/16/79 pod numerem A/267. Budynek jest murowany, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, dwu-klatkowy. Pierwotnie pałac stanowił całość z zabudowaniami fabrycznymi przędzalni wełny G. Schreera, obecnie oddzielony jest od nich murem i stanowi odrębną własność. Pałac w stylu neorenesansu z historyzującym wystrojem (stiukowe dekoracje sufitów, boazerie, kominki, meble przyścienne szklone, stolarka drzwiowa). Część frontowa (elewacja południowa) pięcioosiowa na planie zbliżonym do kwadratu z balkonem w poziomie pierwszego piętra, okna skrzynkowe. Elewacja zachodnia trójosiowa z ryzalitem pośrodku, oficyna zespolona z budynkiem frontowym poprzez pokój narożny na planie zbliżonym do prostokąta. Pałac jest nie użytkowany od końca 2008 r., wymaga pilnie generalnego remontu konserwatorsko - rewaloryzacyjnego. Na nieruchomości znajduje się także drewniany budynek gospodarczy usytuowany w granicy z działką 489/10.

Powyższa nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego drogi publicznej ulicy Narutowicza, drogi powiatowej klasy Z - zbiorcza. Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości przy istniejącym stanie układu komunikacyjnego może odbywać się jedynie przez istniejący zjazd z ulicy Narutowicza. Na terenie działki nr 489/2 znajduje się:

 • przyłącze wodociągowe Ø50/40 mm (L=7,50m; nr inw. B-160/4943/A) włączone do miejskiej sieci wodociągowej Ø 160 mm zlokalizowanej w ul. Narutowicza wybudowane w 1996 r.;
 • przyłącze kanalizacyjne d=0,15 m (L=22,50m; nr inw. B-466/4386) włączone do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej JI 60x110 mm zlokalizowanej w ul. Narutowicza.

Przyłącza te znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. W bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 489/2 brak jest miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, której pas ochronny obejmowałby w/w działkę;

 • złącze kablowe będące w eksploatacji i na majątku PGE Dystrybucja S.A. Do złącza tego doprowadzone są 2 kable niskiego napięcia poprowadzone w pasie chodnika, ze złącza tego zasilana jest nieruchomość przy ul. Narutowicza 48;
 • przyłącze telekomunikacyjne kablowe biegnące od budynku przy ul. Narutowicza jako kabel napowietrzny, dalej na budynku przy ul. Narutowicza 48 w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla lokali znajdujących się na tej posesji.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Jest ona objęta uchwałą Nr LXVIII/1318/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stefana Jaracza, Polskiej Organizacji Wojskowej, Prezydenta Gabriela Narutowicza i Grzegorza Piramowicza. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r., Nr 32, poz. 159) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonymi symbolem SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej – zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich wielofunkcyjność, obejmująca głównie funkcję mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych, jak i jako obiekty wielofunkcyjne. Inne funkcje, w tym takie jak rzemiosło usługowe związane z obsługą i infrastrukturą techniczną, uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem zachowania norm środowiskowych oraz form dostosowanych do tożsamości miejsca. Funkcje produkcyjne i magazynowe powinny być ograniczone do obiektów istniejących z prawem do ich przebudowy i modernizacji. Tereny objęte programem rewitalizacji urbanistycznej i społecznej mającym na celu podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 851 000, 00 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto w tym wartość gruntu wynosi 762 000, 00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).
Wadium wynosi 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 28 510 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziesięć złotych).
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
Udziela się bonifikaty w wysokości 1 % od ceny nabycia nieruchomości.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 25.11.2011r.

Zgodnie z § 5. 1. „Warunków przetargu” osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości. Ponadto zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków sprzedaż ma nastąpić jednemu właścicielowi.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. wykonania remontu konserwatorsko-rewaloryzacyjnego, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiących załącznik do „Warunków przetargu” i po uzyskaniu szczegółowych wytycznych przez nabywcę dla ewentualnej nowej funkcji; nowy właściciel powinien wykonać roboty budowlane i prace konserwatorskie zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu zachowania historycznej formy dawnego pałacu wpisanego do rejestru zabytków;
 2. w przypadku konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy - zagospodarowania nieruchomości zgodnie z tą decyzją a także zaleceniami Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz innych właściwych jednostek.
Zgodnie z § 6. 1.”Warunków przetargu” Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
 1. rozpoczęcia remontu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 „Warunków przetargu” w terminie najpóźniej 30 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, będących przedmiotem przetargu;
 2. zakończenia remontu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 „Warunków przetargu” w terminie najpóźniej 60 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, będących przedmiotem przetargu.

Za rozpoczęcie remontu uważa się uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, a za zakończenie remontu uważa się bądź uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wyremontowanego budynku zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 r.) bądź upływ terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez właściwy organ administracji budowlanej co do użytkowania obiektu zgodnie z tą samą ustawą.
Zgodnie z § 7. 1”Warunków przetargu” w umowie przenoszącej własność nieruchomości zastrzeżone zostaną:

 1. obowiązki określone w § 5 i 6 „Warunków przetargu”;
 2. prawo odkupu nieruchomości w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę;
 3. kary umowne, naliczane niezależnie od wymienionych w pdpkt a i b przyczyn ich zastosowania, w wysokościach:
  1. 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w przypadku nie uzyskania przez nabywcę nieruchomości prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 30 miesięcy od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości;
  2. 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) w przypadku:
   • nie uzyskania przez nabywcę nieruchomości w terminie 60 miesięcy od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości ostatecznej decyzji, o której mowa w § 6 ust. 2,
   • upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 w okresie późniejszym niż w ciągu 60 miesięcy od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości;
 4. oświadczenie o poddaniu się egzekucji z umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc co do obowiązku zapłaty kar umownych opisanych w §7 ust. 1 pkt 3 pdpkt a i b „Warunków przetargu” zgodnie z następującymi warunkami:
  • Miasto Łódź wezwie do zapłaty należności z tytułu kary umownej i wyznaczy 30 dniowy termin uiszczenia należności licząc od dnia doręczenia tego wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu Miasto Łódź będzie uprawnione do wszczęcia postępowania mającego na celu wyegzekwowanie należności,
  • Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w ciągu 6 lat od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

W przypadku wykonania prawa odkupu kary umowne, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 3 pdpkt a i b „Warunków przetargu” będą naliczane do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości z powrotem na Miasto Łódź i nie będą podlegały doliczeniu do kosztów sprzedaży ani nakładów, o których mowa w art. 594 kodeksu cywilnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2012r w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 13 lutego 2012r. do godziny 15.00.
Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oraz ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu”, o których informuje Wydział Majątku Miasta UMŁ ul.Piotrkowska 104, IVp.pok.457, tel. 638-43-31,638-44-14.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dwudniowych warsztatów z zakresu obsługi klienta pn „Miasto przyjazne organizacjom pozarządowym” dla pracowników 5 urzędów miast w ramach Projektu „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2011-12-29)
Zmiana dotycząca konkursu ofert na najem lokali mieszkalnych w Łodzi
Treść:

2011-12-07

Prezydent Miasta Łodzi

wprowadza zmianę

do ogłoszonego w dniach od 01 grudnia do 22 grudnia 2011 roku konkursu ofert na najem lokali usytuowanych w nowo wybudowanych budynkach, w tym lokali przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, polegającą na wykreśleniu z wykazu lokali przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych lokalu nr 4 przy ul. Wacława Wojewódzkiego 16 i wpisaniu tego lokalu do wykazu lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach oddanych do użytku po dniu 5 września 1996 roku.
W związku z powyższym przedłuża się termin do składania ofert

do 30 grudnia 2011 roku

Szczegółowych informacji udzielają: Wydział Budynków i Lokali w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi telefon: 42 638-40-24 ul. Piotrkowska 104 oraz Referaty Budynków i Lokali w Centrum Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi telefon:

Bałuty ul. Zachodnia 47 Telefon: 638-50-59
Górna Al. Politechniki 32 Telefon: 638-56-07
Śródmieście ul. Piotrkowska 153 Telefon: 638-57-27
Polesie ul. Krzemieniecka 2b Telefon: 638-52-40
Widzew Al. Piłsudskiego 100 Telefon: 638-53-55

Szczegóły konkursu ofert >>>

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

2011-12-14

Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu

2 Stycznia 2012 r.

o godz. 10.00 w dużej Sali obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek „B”, II piętro.
Osoby przystępujące do licytacji powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r., w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych z późniejszymi zmianami.

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr
35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN NOBLE Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi w terminie do dnia 30.12.2011 r.
Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 30.12.2011 r. do godziny 14.00 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:
 • wadia wpłacone z konta, będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką, będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 05.01.2012 r. do 31.01.2012 r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).
Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 80 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi.
Przeprowadzenie w wylicytowanym lokalu prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych), wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali usytuowanych w budynkach zabytkowych, należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych ( w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę, bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Wylicytowana stawka czynszu jest stawką netto i nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat, określa art.71 - art.81 Ustawy o gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz.U. z 1997r. Nr 115, poz. 741).

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1475/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

UWAGA:
Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Pliki do pobrania:

Konkurs ofert na najem lokali mieszkalnych w Łodzi
Treść:

2011-12-01
ostatnia aktualizacja: 2011-12-07

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza
że w dniach:

od 01 grudnia do 22 grudnia 2011 roku

Referaty Budynków i Lokali w Centrum Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
będą przyjmować oferty od osób zainteresowanych
najmem:

 • lokali mieszkalnych o strukturze 2 pokoi z kuchnią usytuowanych w nowo wybudowanych budynkach nr 1 i nr 2 na osiedlu „Olechów- Południe”, gotowych do zamieszkania; lokalu mieszkalnego o strukturze 1 pokoju z aneksem kuchennym usytuowanego w nowo wybudowanym budynku przy ul. Sienkiewicza 71 oraz lokalu nr 6 przy ul. Legionów 59 o strukturze 1 pokoju z kuchnią, gotowego do zamieszkania.

  Informacja + druk oferty [>>> .doc] [>>> .pdf]

 • lokali mieszkalnych o strukturze 2 pokoi z aneksem kuchennym przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, usytuowanych w nowo wybudowanych budynkach na osiedlu „Olechów”, gotowych do zamieszkania.

 • lokalu mieszkalnego nr 43 o strukturze 2 pokoi z kuchnią usytuowanego w zmodernizowanym budynku przy ul. Radwańskiej 19.

  Informacja + druk oferty [>>> .doc] [>>> .pdf]

 • lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Mielczarskiego 26 o strukturze 3 pokoi z aneksem kuchennym, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, gotowego do zamieszkania.

  Informacja + druk oferty [>>> .doc] [>>> .pdf]

Szczegółowych informacji udzielają: Wydział Budynków i Lokali w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi telefon: 42 638-40-24 ul. Piotrkowska 104 oraz Referaty Budynków i Lokali w Centrum Obsługi Mieszkańców z Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi telefon:

Bałuty ul. Zachodnia 47 Telefon: 638-50-59
Górna Al. Politechniki 32 Telefon: 638-56-07
Śródmieście ul. Piotrkowska 153 Telefon: 638-57-27
Polesie ul. Krzemieniecka 2b Telefon: 638-52-40
Widzew Al. Piłsudskiego 100 Telefon: 638-53-55

Informacje dotyczące wynajmu w/w lokali i zasad konkursu ofert publikowane są na stronie internetowej UMŁ pod adresem: www.uml.lodz.pl

Pliki do pobrania:

 • Informacja + druk oferty - na najem lokali mieszkalnych o strukturze 2 pokoi z kuchnią usytuowanych w nowo wybudowanych budynkach nr 1 i nr 2 na osiedlu „Olechów- Południe”, gotowych do zamieszkania; lokalu mieszkalnego o strukturze 1 pokoju z aneksem kuchennym usytuowanego w nowo wybudowanym budynku przy ul. Sienkiewicza 71 oraz lokalu nr 6 przy ul. Legionów 59 o strukturze 1 pokoju z kuchnią, gotowego do zamieszkania [>>> .doc] [>>> .pdf]


 • Informacja + druk oferty - na najem lokali mieszkalnych o strukturze 2 pokoi z aneksem kuchennym przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, usytuowanych w nowo wybudowanych budynkach na osiedlu „Olechów”, gotowych do zamieszkania; lokalu mieszkalnego nr 2 o strukturze 3 pokoi z aneksem kuchennym, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, usytuowanego w budynku zmodernizowanym przy ul. Mielczarskiego 26, gotowego do zamieszkania [>>> .doc] [>>> .pdf]


 • Informacja + druk oferty - na najem lokalu mieszkalnego nr 43 o strukturze 2 pokoi z kuchnią, usytuowanego w zmodernizowanym budynku przy ul. Radwańskiej 19, gotowego do zamieszkania [>>> .doc] [>>> .pdf]

Zmiana w konkursie ofert >>>

Wykaz ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczenia, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze aukcji (2011-12-02)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi oraz odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości
Treść:

2011-11-15

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Sebastiana Felsztyńskiego 15, obr. G-1, dz. nr 217 o pow. 910 m2, KW LD1M/00117412/8.
   Nieruchomość niezabudowana. W jej wschodniej granicy oraz od frontu rosną drzewa i krzewy liściaste, których część może stanowić utrudnienie przy zabudowie działki. W granicy wschodniej oraz zachodniej nieruchomości znajdują się kamienice, których graniczące bezpośrednio z nieruchomością ściany zawierają otwory okienne. Wzdłuż frontowej granicy działki znajdują się betonowe słupy.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. zalicza tę nieruchomość do terenów IK/PL – o funkcji czasowej IK – tereny infrastruktury technicznej – obejmują tereny obiektów i urządzeń na wydzielonych działkach związane z zaopatrzeniem miasta w wodę, odprowadzaniem ścieków i wód deszczowych, zaopatrzenia w ciepło, gaz, oraz elementy infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, jak również gospodarki odpadami; o funkcji docelowej PL – tereny centrów logistycznych – obejmują tereny przeznaczone do magazynowania, przeładowywania, konfekcjonowania wyrobów i produktów przy współdziałaniu różnych środków transportu związanych z logistyką. Tereny te przeznaczone są również dla obiektów koordynacji i badań mających zapewnić sprawny system obsługi i zaopatrzenia obszaru metropolitalnego i regionu. Jako funkcje dopełniające uznaje się funkcję biurową, usługowo-handlową, hotelową oraz obejmującą centra konferencyjno-wystawiennicze i parkingi wielopoziomowe.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.10.2011 r.
   Cena wywoławcza: 190 000 zł netto, wadium wynosi: 19 000 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 900 zł.


  • Przechodniej 32, obr. G-1, dz. nr 208 o pow. 773 m2, KW LD1M/00096788/0.
   Nieruchomość nie zabudowana ani zagospodarowana. Znajdują się na niej drzewa liściaste w ilości 14 sztuk (jesion pensylwański, brzoza brodawkowata, jabłoń domowa, bez czarny). Wzdłuż wschodniej granicy działki biegnie betonowe ogrodzenie. Ogrodzenie znajduje się także wzdłuż granicy zachodniej nieruchomości i częściowo wchodzi na jej teren. W części południowej granicy znajduje się budynek, którego ściana bezpośrednio granicząca z nieruchomością zawiera dwa otwory okienne.
   Obsługa komunikacyjna sprzedawanej nieruchomości możliwa jest przez zjazd z ulicy Przechodniej, która jest drogą wewnętrzną.
   Szerokość strefy kontrolowanej dla sieci gazowej, przebiegającej w pobliżu zbywanej nieruchomości wynosi 1,5 m.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. nieruchomość jest położona na terenach IK/PL – o funkcji czasowej IK – tereny infrastruktury technicznej – obejmują tereny obiektów i urządzeń na wydzielonych działkach związane z zaopatrzeniem miasta w wodę, odprowadzaniem ścieków i wód deszczowych, zaopatrzenia w ciepło, gaz, oraz elementy infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, jak również gospodarki odpadami; o funkcji docelowej PL – tereny centrów logistycznych – obejmują tereny przeznaczone do magazynowania, przeładowywania, konfekcjonowania wyrobów i produktów przy współdziałaniu różnych środków transportu związanych z logistyką. Tereny te przeznaczone są również dla obiektów koordynacji i badań mających zapewnić sprawny system obsługi i zaopatrzenia obszaru metropolitalnego i regionu. Jako funkcje dopełniające uznaje się funkcję biurową, usługowo-handlową, hotelową oraz obejmującą centra konferencyjno-wystawiennicze i parkingi wielopoziomowe.
   Cena wywoławcza: 102 000 zł netto, wadium wynosi: 10 200 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 020 zł.


  • Zwiadowczej 21, obr. P-4, dz. nr 199, o pow. 262 m2, KW LD1M/00173927/1
   Nieruchomość jest niezabudowana. Od północy, południa i wschodu w granicy działki znajdują się ogrodzenia nieruchomości sąsiednich. Od frontu działka ogrodzona jest siatką rozpiętą na słupkach metalowych, znajduje się również furtka i brama wjazdowa wykonane z elementów metalowych o znacznym zużyciu technicznym.
   Na działce zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe ø 40/32 mm, o długości L=6,82 m wybudowane w 1996 r. Przyłącze znajduje się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
   Cena wywoławcza: 42 000 zł netto, wadium wynosi: 8 400 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 420 zł.


  • Eterowej 5, obr. B-22, dz. nr 677 o pow. 1194 m2, KW LD1M/00088063/3
   Nieruchomość jest niezabudowana. Teren działki wymaga uporządkowania. Na nieruchomości rosną stare drzewa owocowe i krzewy ozdobne bez wartości użytkowej. Od strony północnej, południowej i zachodniej granicy działki znajdują się ogrodzenia nieruchomości sąsiednich. Od ulicy działka ogrodzona jest płotem drewnianym na podmurówce w złym stanie technicznym. Do nieruchomości podłączone są miejskie sieci: wodociągowa ø 100 mm w ulicy Eterowej – przyłączem ø 40/32 mm, o długości L=10,75 m, wybudowanym w 1999 r. oraz kanalizacji sanitarnej D=0,20 m w ulicy Eterowej – przyłączem D=0,16 m o długości L=7,61 m wybudowanym w 1999 r. Przyłącze wodociągowe zostało wyłączone z eksploatacji poprzez zamknięcie zasuwy podłączeniowej oraz demontaż wodomierza.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
   Cena wywoławcza: 270 000 zł netto, wadium wynosi: 54 000 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 700 zł.


  • Lawendowej 12, obr. B-7, dz. nr 164/4, o pow. 651 m2, KW LD1M/00123407/5.
   Otoczenie nieruchomości stanowią zabytkowe budynki parterowe, dwurodzinne. Na części działki znajduje się ogrodzenie z siatki stalowej, w złym stanie oraz ogrodzenie betonowe. W granicy południowej i zachodniej znajdują się budynki gospodarcze należące do sąsiednich działek. Nieruchomość usytuowana jest na terenie osiedla mieszkaniowego w obrębie ulic Trawiastej, Ziołowej, Piołunowej i Żywokostowej, którego zabudowa i układ przestrzenny objęte są gminną ewidencją zabytków. Osiedle zabudowane jest parterowymi otynkowanymi domkami, zwieńczonymi dwu - spadowymi dachami krytymi ceramiczną dachówką. Biuro Architekta Miasta określiło następujące warunki dla nabywcy nieruchomości: nowy budynek powinien nawiązywać do zabudowy historycznego zespołu: parterowy z dwu – spadowym dachem z możliwością wykorzystania poddasza na cele mieszkaniowe; spadek połaci dachowych nowego budynku winien nawiązywać do spadku połaci dachowych istniejącej zabudowy mieszkaniowej, należy ujednolicić materiał pokrycia dachu (dachówka ceramiczna) i elewacji (tynk w kolorze naturalnym), nowy budynek powinien zostać usytuowany w linii budynków zlokalizowanych przy ulicy Lawendowej, wejście do budynku powinno znajdować się z tyłu lub z boku (nie od strony ulicy), ogrodzenie powinno mieć charakter ażurowy, z siatki w wysokości nie przekraczającej 1,20 m na podmurówce lub w formie urządzonych żywopłotów, usytuowanie zabudowy gospodarczej w tym garaży w miejscach wyznaczonych i w formie ustalonej z miejskimi służbami konserwatorskimi; koncepcja architektoniczna powinna uzyskać akceptację miejskich służb konserwatorskich.
   Na terenie działki rośnie grusza, jabłoń domowa, wiśnia (wiek drzew to 20 – 30 lat). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ brak zaleceń dotyczących form ochrony dla nowego właściciela nieruchomości.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego. Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2009 r. przystąpiono do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Trawiastej, Żywokostowej, Nagietkowej, Ziołowej i Piołunowej. Zgodnie z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.10.2011 r.
   Cena wywoławcza: 83 000 zł netto, wadium wynosi: 16 600 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 830 zł.


  • Rtęciowej 8, obr. G-40, dz. nr 119/1 o pow. 1 299 m2, KW LD1M/00033485/7
   Nieruchomość jest niezabudowana. W granicy działki znajdują się ogrodzenia nieruchomości sąsiednich. Na działce znajduje się drzewostan: kasztan, robinia akacjowa, świerki oraz jabłoń domowa. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ zaleca się zachowanie cennego przyrodniczo kasztanowca.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
   Cena wywoławcza: 212 000 zł netto, wadium wynosi: 42 400 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 120 zł.


  • Nasiennej 11, obr. B-36, dz. nr 103 o pow. 1152 m2, KW LD1M/00089816/4
   Nieruchomość jest niezabudowana. W zachodniej części nieruchomości przebiega fragment ogrodzenia, ponadto na terenie działki znajdują się fundamenty po budynku gospodarczym oraz studnia nie będąca w ewidencji ZWiK Sp. z o.o. Powierzchnia nieruchomości w 60% pokryta jest drzewostanem.
   Zgodnie z Uchwałą Nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka” nieruchomość znajduje się w jednostce 13 MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej (z przewagą funkcji mieszkalnej).
   Cena wywoławcza: 160 000 zł netto, wadium wynosi: 32 000 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 600 zł.


  • Radomskiej 3, obr G-4, dz. nr 214 o pow. 477 m2, KW LD1M/00002851/8
   Nieruchomość jest niezabudowana. Na działce rosną drzewa i krzewy liściaste (samosiewy). W granicy z działkami numer 211 i 212 znajduje się fragment muru po wyburzonym budynku. Na nieruchomości usytuowane są nieużytkowane od 2007 r. przyłącze wodociągowe ø 40 mm (długość L=16,0 m); przyłącze to znajduje się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. oraz instalacja kanalizacji ogólnospławnej d=0,15 m odprowadzająca ścieki z ww. nieruchomości do instalacji kanalizacyjnej przy ul. Praskiej 12. Instalacja ta nie znajduje się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Cena wywoławcza: 142 000 zł netto, wadium wynosi: wynosi 28 400 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 420 zł.


 2. Odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:
  • Piwnej 6, obr. B – 46, dz. nr 14/2 o pow. 511 m2, KW LD1M/00000755/1.
   Nieruchomość stanowi współwłasność:
   1. Miasta Łodzi - w 1/4;
   2. Zenobii Podsiadłowicz - w 1/4;
   3. Anny Barbary Adamczyk - w 1/4;
   4. Mirosławy Sabiny Kucharczyk - w 1/4.

   Działka zabudowana jest:
   1. trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym wybudowanym w 1905 roku, o dużym stopniu zużycia fizycznego, o łącznej pow. użyt. 378,80 m2,
   2. drewnianymi komórkami kwalifikującymi się do rozbiórki.

   W budynku znajduje się 10 lokali mieszkalnych, z których 2 są objęte umowami najmu, 1 jest zajmowany bez tytułu prawnego, 4 są zajmowane przez współwłaścicieli, 3 są puste.
   Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (zgodnie z Uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem UC - tereny koncentracji usługowych - obejmujące obiekty, jak i zespoły obiektów, wymagające wydzielonych terenów i spełniające funkcje ogólnomiejskie.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.10.2011 r.
   Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi: 104 000 zł. netto, w tym wartość udziału Miasta w budynkach: 27 750 zł, wadium wynosi: 20 800 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 040 zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901 ) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Cenę nabycia nieruchomości (bądź udziału we współwłasności nieruchomości) stanowi
cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2011 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371, o godzinie 11.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 12.12.11 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457).
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązują się do złożenia pisemnego oświadczenia że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z KRS. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
Dodatkowo osoby zainteresowane nabyciem udziału w nieruchomości przy ulicy Piwnej 6, zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości (bądź ich części) przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (2011-11-15)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi oraz odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanych nieruchomości
Treść:

2011-11-07

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Juliusza 20 - nieruchomość oznaczona w obrębie B-34 jako działka nr 45/2 o pow.710m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00156895/2.
   Nieruchomość jest zabudowana fundamentami budynku. W tylnej części działki znajdują się dwa pomieszczenia gospodarcze całkowicie zdewastowane. Teren działki jest nieogrodzony, nieuporządkowany, porośnięty drzewami takimi jak: klony jesionolistne, brzozy, świerki, mirabelki oraz krzewem ligustru. Brak form ochrony przyrody. Zaleca się zachowanie brzóz znajdujących się w północnej części działki. Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest przez zjazd z ulicy Juliusza.
   Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 26.08.11r., 21.10.11r.
   Cena wyw. 160 000zł. (netto) wadium 32 000zł. ,postąpienie nie mniej niż 1 600zł.


  • Wieniawskiego 50 – nieruchomość oznaczona w obr. G-1 działka nr 93 o powierzchni 672m2, opisana w KW LD1M/00032231/5.
   Teren działki jest płaski, porośnięty drzewami i krzewami ogrodzony bardzo zniszczonym ogrodzeniem. Nieruchomość zabudowana jest murowanym budynkiem garażowym z drewnianymi wrotami, w złym stanie technicznym.
   Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 26.08.11r., 21.10.11r.
   Cena wyw. 180 000zł. (netto) .; wadium 36 000zł. ; postąpienie nie mniej niż 1 800zł.


  • Woźniczej 10/12 – nieruchomość oznaczona w obr. G- 40 działka nr 200 o powierzchni 339m2, opisana w KW LD1M/00097329/2.
   Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu. Znajduje się na niewielkim wzniesieniu w stosunku do ulicy. Nieruchomość ogrodzona jest siatką oraz furtką, ponadto na terenie działki znajduje się kilka starych drzew owocowych, zdewastowany kiosk drewniany wzniesiony przez byłego dzierżawcę. Naniesienia tj. ogrodzenie oraz zdewastowany kiosk drewniany były dzierżawca zobowiązał się usunąć w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, a w przypadku nieusunięcia nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu poniesionych nakładów do Miasta i przyszłego nabywcy. Obsługa komunikacyjna nieruchomości przylegającej do pasów drogowych dwóch dróg publicznych ulicy Woźniczej i Komunalnej może odbywać się przez zjazd z jednej z tych ulic. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi,po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Cena wyw. 56 000 zł. (netto).; wadium 11 200 zł. ; postąpienie nie mniej niż 560 zł.


  • Morgowej 19f – nieruchomość oznaczona w obr. B-36 działka nr 157/1 o powierzchni 1302m2, opisana w KW 18825.
   Nieruchomość ma kształt regularny, prostokątny. Jest to teren płaski z niewielkim wzniesieniem w stosunku do ulicy i spadkiem w stronę granicy północnej przylegającej do uregulowanego cieku wodnego. Od strony zachodniej działka graniczy z nieruchomością zabudowaną domem jednorodzinnym, z pozostałych stron przylega do działek drogowych. Na działce znajdują drzewa i krzewy liściaste i iglaste (samosiewy).W zachodniej części działki znajduje się jest płot betonowy. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w przypadku wystąpienia kolizji drzew lub krzewów z planowanym przez nowego nabywcę zagospodarowaniem terenu, inwestor zobowiązany będzie do wystąpienia do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ,z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich usunięcie. Nieruchomość położona jest w odległości około 200 m od ulicy Morgowej, przy lokalnej drodze dojazdowej, nieutwardzonej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest na dotychczasowych zasadach tzn. poprzez ulicę bez nazwy tj. działkę nr 162/1, będącą we władaniu Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Bałuty. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej. Wodociąg i gaz znajduje się na wysokości ulicy Morgowej 19c.
   Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest zapisem obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002r dla obszaru: Aleksandrowska, Chochoła, Bruzdowa, Spadkowa, Konopna, Ratajska – osiedle „Kochanówka”. Powyższa nieruchomość znajduje się w granicach terenu – oznaczonego na rysunku planu symbolami „27MU” – dla którego ustala się:
   1. przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową (jednorodzinną i wielorodzinną) i usługową;
   2. możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych i usługowych oraz adaptacji zabudowy z zachowaniem następujących warunków:
    1. intensywność zabudowy do 0,6,
    2. wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,
    3. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczających ulic;
   3. garaże wyłącznie wbudowane w piwnice lub partery budynków mieszkaniowych;
   4. możliwość wprowadzania ulic wewnętrznych;
   5. powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż 1000 m2;
   6. obowiązek zachowania minimum 40 % powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.
   Zgodnie z wykonaną w oparciu o wyżej wymieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mapą sytuacyjną do celów prawnych z projektem podziału nowopowstała działka nr 157/2 przeznaczona została pod nową ulicę dojazdową. Natomiast Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) wyżej wymienioną nieruchomość zalicza do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.
   Cena wyw. 128 000 zł. (netto) .; wadium 25 600 zł. ; postąpienie nie mniej niż 1 280 zł.


  • Cypriana Kamila Norwida bez nr. – nieruchomość oznaczona w obr. P-27 działka nr 119/2 o powierzchni 479m2, opisana w KW LD1M/00092898/6.
   Nieruchomość jest niezabudowana. Na działce znajdują się drewniany barak w złym stanie technicznym oraz blaszany garaż. Obiekty nie są trwale związane z gruntem. Działka jest fragmentarycznie utwardzona oraz ogrodzona od południa zniszczonym płotem z siatki. Na terenie nieruchomości rosną drzewa i krzewy ozdobne. Należy dążyć do zachowania jak największych ilości drzew i krzewów, a w szczególności buka, który znajduje się przy wschodniej granicy posesji. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z jezdni ul. Cypriana Kamila Norwida.W ul. Cypriana Kamila Norwida znajduje się infrastruktura techniczna: energetyczna, wodociągowa, gazowa i telekomunikacyjna.
   Cena wyw. 156 000 zł. (netto) .; wadium 31 200 zł. ; postąpienie nie mniej niż 1 560 zł.


  • Bajecznej 6 – nieruchomość oznaczona w obr. G- 44 działka nr 85/7 o powierzchni 1303m2, opisana w KW LD1M/00130302/1.
   Nieruchomość jest niezabudowana, kształtem zbliżona do trapezu, wymaga niwelacji-część północna i północno-zachodnia jest obniżona w stosunku do części znajdującej się przy ul. Bajecznej. Działka jest porośnięta trawą i kilkoma klonami. Obsługa komunikacyjna przez zjazd z ul. Bajecznej.
   Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 21.10.11r.
   Cena wyw. 225 000zł. (netto) .; wadium 45 000zł. ; postąpienie nie mniej niż 2 250zł.


  • Płk.Piotra Wysockiego 21 – nieruchomość oznaczona w obr. G-14 działka nr 123 o powierzchni 610m2, opisana w KW LD1M/00033050/9.
   Nieruchomość posiada kształt regularny, prostokątny, nie jest ogrodzona. Na terenie nieruchomości znajduje się parterowy, drewniany budynek mieszkalny wzniesiony w 1926 roku, usytuowany wzdłuż wschodniej granicy. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 67,86 m2. W budynku znajduje się jeden lokal mieszkalny, niezamieszkały. Wszystkie wejścia do budynku zostały ze względu stan bezpieczeństwa zamurowane. Przy zachodniej granicy działki znajdują się parterowe zabudowania gospodarcze. Naniesienia zlokalizowane na terenie nieruchomości tj. budynek mieszkalny i pomieszczenia gospodarcze są w złym stanie technicznym.
   Na terenie działki rośnie klon jesionolistny, lipa, lilak zwyczajny, wiśnia, dziki bez czarny, jaśminowiec (wiek drzew to 5 – 60 lat, krzewów 5-15 lat). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa właściciel nieruchomości powinien dążyć do zachowania jak największej ilości drzew i krzewów rosnących na terenie.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest przez zjazd z ulicy płk. Piotra Wysockiego po uzyskaniu zgody właściwego zarządcy drogi. Zgodnie z opiniami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi i Zarządu Dróg i Transportu również działki nr 129/25, 129/26, 129/27 i 129/28 przyległe do przedmiotowej nieruchomości powinny mieć zapewnioną obsługę komunikacyjną przez zjazd z drogi wewnętrznej ulicy płk. Piotra Wysockiego poprzez ustanowienie służebności drogowej na zbywanej działce. Wydział Gospodarowania Majątkiem (obecnie Majątku Miasta) pisemnie poinformował właścicieli powyższych działek o konieczności złożenia wniosków o ustanowienie służebności do Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji (obecnie Wydziału Geodezji); do chwili obecnej wnioski nie wpłynęły. W związku z powyższym właściciele działek położonych przy ulicy Broniewskiego 2 oznaczonych numerami: 129/25, 129/26, 129/27 i 129/28 będą mogli w przyszłości złożyć wniosek o zabezpieczenie dojazdu do ich nieruchomości od strony ulicy płk. Piotra Wysockiego między innymi poprzez działkę nr 123. W ulicy płk. Piotra Wysockiego zlokalizowany jest wodociąg ø 150 mm i kanał ogólnospławny d=0,40 m. Dla miejskiej sieci wodociągowej obowiązują pasy ochronne o szerokości 3,0 m po obydwu stronach przewodu, licząc od krawędzi skrajnych, a dla miejskiej sieci kanalizacyjnej pas ochronny o szerokości 5,0 m po obydwu stronach przewodu, licząc od krawędzi skrajnych. Powyższe pasy ochronne nie obejmują terenu przedmiotowej nieruchomości.;
   Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 21.10.11r.
   Cena wyw. 191 000zł. (netto) .; wadium 38 200zł. ; postąpienie nie mniej niż 1 910zł.


  • Gen. Józefa Bema bez nr. – nieruchomość oznaczona w obr. B-9 działka nr 172/1 o powierzchni 211m2, opisana w KW LD1M/00131286/9.
   Nieruchomość jest niezabudowana z pozostałościami po dawnym ogrodzeniu. Na nieruchomości znajdują się liczne nasadzenia roślin ozdobnych, w tym drzew iglastych i liściastych (m.i.n. sosna, świerk, czeremcha, żywotnik zachodni). Zgodnie z opinią Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków (obecnie Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Biuro Architekta Miasta) działka znajduje się poza możliwą do wyznaczenia linią zabudowy dla przedmiotowego odcinka ulicy Bema. Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie bezpośrednimi zjazdami z wydzielonej działki drogowej 172/2. Przedmiotowa nieruchomość była objęta umową dzierżawy. Naniesienia roślinne zostaną zgodnie z oświadczeniem byłego dzierżawcy usunięte w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu w przypadku wyłonienia w przetargu innego nabywcy nieruchomości. Nieusunięcie naniesień przez byłego dzierżawcę w wyznaczonym terminie spowoduje ryzyko ich utraty bez prawa żądania odszkodowania od Miasta oraz nabywcy.
   Na terenie działki zlokalizowane są:
   1. linia energetyczna nN eksploatowana przez PGE Dystrybucja S.A. - właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do urządzeń energetycznych prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw, niewznoszenia zabudowy ani wykonywania nasadzeń na trasie kabli i utwardzenia terenu na trasie kabli za pomocą nawierzchni rozbieralnej; w przypadku kolizji linii z przyszłym zagospodarowaniem działki właściciel usunie kolizję własnym kosztem i staraniem.
   2. czynne przyłącze gazu zasilające posesję ulicy gen. Józefa Bema nr 70/70H dla którego strefa ochronna wynosi 1,5 m. eksploatowane przez MSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź. Właściciel powinien zapewnić służbom gazowniczym dostęp do przyłącza gazu;
   3. przyłącza: wodociągowe o ø 50/40 mm, (L=6,50 m, wybudowane w 1988 r.) kanalizacji sanitarnej d=0,15 m (L=23,30 m, wybudowane w 1993 r.) obsługujące segmenty przy ulicy gen. Józefa Bema 70-70h będące w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. Dla obu przyłączy obowiązuje pas ochronny o łącznej szerokości 5,0 m, miejska sieć wodociągowa ø 300 mm z hydrantem p.poż., la której obowiązuje pas ochronny wynoszący 5,0 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. W każdym z w/w pasów ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość obciążoną urządzeń: magistrali wodociągowej o ø 300 mm i przyłącza wodociągowego o ø 50/40 mm, zaniechaniu przez właściciela wznoszenia na urządzeniu oraz w jego strefie ochronnej zabudowy i innych stałych naniesień po 5,0 m po obu stronach magistrali wodociągowej licząc od jej krawędzi zewnętrznej, dla przyłącza wodociągowego po 2,5 m po obu stronach urządzenia (łączna powierzchnia strefy ochronnej wynosi 172 m2) oraz prawie nieograniczonego wejścia osób upoważnionych przez ŁSI sp. z o.o. i wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji urządzeń, usunięcia awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji.
   Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 21.10.11r.
   Cena wyw. 39 000zł.(netto) .; wadium 7 800zł. ; postąpienie nie mniej niż 390 zł.


 2. Odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy:
  • ul. Franciszkańskiej 115 - oznaczonej w obr. B-49 jako działka nr: 538/1o pow. 634m2, uregulowanej w KW LD1M/00036412/6. Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi w ½, Edmunda Kicmana w 1/4; Bogdana Kicmana w 1/12;Doroty Musiał w 1/12;Marka Kicmana w 1/12.Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 79 m2 .Na terenie działki znajdują się również: garaż oraz komórki w złym stanie technicznym.Na działce znajduje się instalacja elektryczna oraz wodno - kanalizacyjna.
   Przetarg na odpłatne przeniesienie udziałów zakończony wynikiem negatywnym odbył się 26.08.11r., 21.10.11r.
   Cena wywoławcza udziału Miasta: 120 000zł. (netto) w tym w budynku 36 500zł.;wadium wynosi: 24 000zł. postąpienie nie mniej niż 1 200zł.


  • ul. Pogranicznej 4 -oznaczonej w obr. W-15 jako działka nr: 161 o pow. 413m2, uregulowanej w KW LD1M/00125918/4. Nieruchomość stanowi współwłasność: 1) Miasta Łodzi w 18/54, Danuty Goździk w 1/54, Mirosławy Kupczyńskiej w 9/54, Kazimierza Wielgosińskiego w 4/54, Tomasza Wielgosińskiego w 4/54, Sławomira i Katarzyny Lange w 18/54. Nieruchomość jest płaska, posiada kształt prostokątny. Na działce znajdują się: parterowy, niepodpiwniczony budynek mieszkalny (niezamieszkały) w zabudowie bliźniaczej, z poddaszem użytkowym, o łącznej powierzchni użytkowej 102,22 m²; budynek gospodarczy; drewniane komórki w złym stanie technicznym.
   Przetarg na odpłatne przeniesienie udziałów zakończony wynikiem negatywnym odbył się 26.08.11r., 21.10.11r.
   Cena wywoławcza udziału Miasta: 48 000zł. (netto) w tym w budynku 16 700zł.;wadium wynosi: 9 600zł. postąpienie nie mniej niż 480zł.


  • ul. Pustej 18 -oznaczonej w obr. G-22 jako działka nr: 94/1 o pow. 674m2, uregulowanej w KW LD1M/00183913/3. Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi w ½ ;Jerzego Woźniaka w 4/12; Wiesławy Piotrowskiej-Idczak w 1/12; Zbigniewa Woźniaka w 1/12. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem letniskowym, parterowym o pow. użytkowej 30m2. Działka uzbrojona jest w instalację elektryczną. Na terenie działki znajdują się również dwie drewniane komórki w złym stanie technicznym oraz studnia wykonana z kręgów betonowych.
   Przetarg na odpłatne przeniesienie udziałów zakończony wynikiem negatywnym odbył się 26.08.11r., 21.10.11r.
   Cena wywoławcza udziału Miasta: 60 000zł. (netto) w tym w budynku 9 600zł.;wadium wynosi: 12 000zł. postąpienie nie mniej niż 600zł.


  • ul. Pszczelnej 56/56a -oznaczonej w obr. B-11 jako działka nr: 183/3 o pow. 603m2 i 183/4 o pow. 651m2 uregulowanej w KW LD1M/00018443/0. Nieruchomość stanowi współwłasność: ) Miasta Łodzi – w ½ ; Anetty Matery – w ½.
   Nieruchomość znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Szczegółowe zasady zagospodarowania w Parku i jego otulinie zostały określone rozporządzeniem nr 5/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, zgodnie z w/w rozporządzeniem ustalenia planu ochrony są wiążące dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
   Działka nr 183/3 zabudowana jest budynkiem letniskowym, parterowym, drewniano -murowanym, oraz budynkiem gospodarczym; budynek użytkowany jest przez współwłaścicielkę i pozostaje pod jej zarządem; na działce zlokalizowana jest ponadto studnia kopana;
   Działka nr 183/4 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, parterowym, drewnianym, z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 49,32 m2 oraz budynkiem gospodarczym; budynek mieszkalny zamieszkany jest przez najemcę i pozostaje pod zarządem Administracji Nieruchomościami Łódź-Bałuty „Doły”; na działce zlokalizowane jest ponadto WC suche i studnia kopana;
   Działki uzbrojone są w instalację elektryczną i telefoniczną. Teren działek jest płaski ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach.
   Przetarg na odpłatne przeniesienie udziałów zakończony wynikiem negatywnym odbył się 26.08.11r., 21.10.11r.
   Cena wywoławcza udziału Miasta: 120 000zł. (netto) w tym w budynku 15 300zł.;wadium wynosi: 12 000zł. postąpienie nie mniej niż 1 200zł.


Dla wyżej wymienionych nieruchomości oprócz Morgowej 19f, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717,z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75,poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2011r w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 5 grudnia 2011r. do godziny 15.00.
Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Dodatkowo - zainteresowani nabyciem udziałów w nieruchomościach przy ul. Franciszkańskiej 115, Pogranicznej 4, Pustej 18, Pszczelnej 56/56a, oraz nieruchomości przy Wysockiego 21 winni złożyć pisemne oświadczenie, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na danej nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
Zainteresowani nabyciem Morgowej 19f winni złożyć oświadczenie, iż zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002r. w obszarze ulic: Aleksandrowska, Chochoła, Bruzdowa, Spadkowa, Konopna, Ratajska – osiedle „Kochanówka”;
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Majątku Miasta UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 457, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Rokowania na odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 4
Treść:

2011-09-19

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza rokowania na odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy

ul. Henryka Sienkiewicza 4,

oznaczonej w obrębie S-6 jako działka nr 55/2 o powierzchni 1 392 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00001048/9.

Nieruchomość stanowi współwłasność:

 1. Miasta Łodzi - w 1/2;
 2. Pani Doroty Pruchniewskiej - w 1/6;
 3. Pani Aleksandry Fijałkowskiej - w 1/6;
 4. Pana Jarosława Szewczyka - w 1/6.

Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa usługowo – mieszkaniowa wyposażona w pełną infrastrukturę techniczną. Nieruchomość jest dobrze skomunikowana z pozostałymi częściami Miasta. Obsługa komunikacyjna odbywa się przez istniejący zjazd z ul. Henryka Sienkiewicza.

Nieruchomość zabudowana jest:

 1. czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym, z użytkowym poddaszem budynkiem mieszkalnym składającym się z budynku frontowego oraz oficyn, o powierzchni użytkowej 1516 m2 i powierzchni zabudowy 592 m2, wyposażonym w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, telefoniczną, odgromową, gazową, wentylacji grawitacyjnej oraz ogrzewanie lokalne;
 2. parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 190 m2 i powierzchni zabudowy 246 m2, wyposażonym w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, telefoniczną, wentylacji grawitacyjnej i ogrzewanie lokalne;
 3. parterowym, niepodpiwniczonym garażem o powierzchni użytkowej 27 m2, wyposażonym w instalację oświetleniową.
Kamienica wpisana jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego. Budynek wybudowany został w 1896 roku według projektu Gustawa Landau-Gutentegera na zlecenie ówczesnego właściciela posesji Chil Dawida Templa. Kamienica posiada neobarokową dekorację fasady, odwołującą się do architektury pałacowej, a także bogato zachowany eklektyczny wystrój wnętrz. W budynku znajduje się 12 lokali mieszkalnych, 3 lokale użytkowe oraz 1 garaż, które są objęte umowami najmu.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i opis nieruchomości: Brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 oraz Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przetargi na odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się: 27.05.11 r., 12.08.11 r.

 • Cena wywoławcza: 1 412 000 zł (plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami) - w tym wartość udziału Miasta w naniesieniach budowlanych: 696 000 zł.
 • Zaliczka: 282 400 zł.
 • Od ceny netto sprzedaży udziału Miasta Łodzi w nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 4 zostanie udzielona bonifikata w wysokości 1%.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 21.11.2011 r. do godz. 15.00 w Wydziale Majątku Miasta UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455. Ponadto należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem „Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na odpłatne przeniesienie udziałów w nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 4”.

Rokowania odbędą się w dniu 25 listopada 2011 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371 o godzinie 12.00.

Zaliczkę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK S.A. w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.
Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z warunkami rokowań, o których informuje Wydział Majątku Miasta UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ulicy Jana Kilińskiego 159/163 oraz odpłatne przeniesienie udziału miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kasprzaka 6
Treść:

2011-09-22

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ulicy:
  • Jana Kilińskiego 159/163 - nieruchomość oznaczona w obr. S-8 jako działka nr 91/14 o powierzchni 2 391 m2, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00121339/3.
   Działka 91/14 jest zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym. Stan techniczny budynku uzasadnia jego likwidację.
   Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do sieci uzbrojenia terenu. Sieć wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, gazowa, energetyczna i telekomunikacyjna są usytuowane w pasie drogowym ul. Kilińskiego. Dla działki 91/14 istnieje możliwość podłączenia do urządzeń sieci ciepłowniczej usytuowanych na działce nr 91/11. Zgodnie z opinią PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o. istnieje możliwość zasilenia działki nr 91/14 w energię elektryczną. Nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia działki nr 91/14 do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
   Zgodnie z decyzją o podziale nieruchomości nr GKI.II.116/2008 w celu zapewnienia działce nr 91/14 dostępu do drogi publicznej, przy jej zbywaniu zostanie ustanowiona służebność – prawa przejścia i przejazdu na działce nr 91/13 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 91/14.
   Teren nieruchomości jest częściowo zadrzewiony. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew inwestor zobowiązany jest do uzyskania opinii Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi.
   Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 12.08.2011 r.
   cena wyw. 809 000 zł (netto); wadium 80 000 zł; postąpienie nie mniej niż 8 090 zł.

 2. Odpłatne przeniesienie udziału miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.:
  • Kasprzaka 6 - nieruchomość oznaczona w obrębie P - 8 jako działka nr 13/8 o powierzchni 6123 m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00171254/8.
   Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi w ¼ , Art – Dom M.M. Zielińscy Sp. J.- w ¾.
   Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa usługowo – handlowa wyposażona w pełną infrastrukturę techniczną. Obsługa komunikacyjna powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach tzn. przez istniejący zjazd z ul. Marcina Kasprzaka. Nieruchomość zabudowana jest: 1) czterokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 2 940 m2 i powierzchni zabudowy 836 m2, wyposażonym w instalacje: elektryczną (oświetleniową i siłową), wodociągową, kanalizacji sanitarnej, telefoniczną, wentylacyjną oraz centralnego ogrzewania; 2) parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem usługowo - handlowym o powierzchni użytkowej 1 545 m2 i powierzchni zabudowy 1 625 m2, wyposażonym w instalacje: elektryczną (oświetleniową i siłową), wodociągową, kanalizacji sanitarnej, telefoniczną, wentylacyjną oraz centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym; 3) parterowym, niepodpiwniczonym łącznikiem o powierzchni użytkowej 158 m2 i powierzchni zabudowy 173 m2, wyposażonym w instalację elektryczną oświetleniową.
   W budynku magazynowym znajdują się dwie firmy prowadzące działalność gospodarczą (umowy najmu lokali rozwiązane na dzień 31 grudnia 2009 r.). Przetarg na odpłatne przeniesienie udziałów zakończony wynikiem negatywnym odbył się 27.05.2011 r., 12.08.11 r.
   cena wyw. udziału miasta wynosi 1 688 000 zł (netto) w tym wartość udziału Miasta w naniesieniach budowlanych 933 000 zł; wadium 337 600 zł; postąpienie nie mniej niż 16 880 zł.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości wymienionych powyżej:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 130, poz. 871,Nr 149,poz.996 oraz Nr 155, poz.1043, z 2011r. Nr 32, poz.159) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2011 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371 o godzinie 10.00.

Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK SA w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 21 listopada 2011r. do godziny 15.00.
Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Dodatkowo, zainteresowani przeniesieniem udziałów w nieruchomości przy ul. Kasprzaka 6, winni złożyć pisemne oświadczenie, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Majątku Miasta UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 457, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Narutowicza 48
Treść:

2011-09-19

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy

Narutowicza 48,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 489/2 w obrębie S-1, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00140758/5, o powierzchni 790 m2.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem dawnej rezydencji Gustawa Adolfa Schreera, wybudowanym w 1894 r. w stylu neorenesansowym, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1979 r. znak: KL.III-5340/16/79 pod numerem A/267. Budynek jest murowany, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, dwu-klatkowy. Pierwotnie pałac stanowił całość z zabudowaniami fabrycznymi przędzalni wełny G. Schreera, obecnie oddzielony jest od nich murem i stanowi odrębną własność. Pałac w stylu neorenesansu z historyzującym wystrojem (stiukowe dekoracje sufitów, boazerie, kominki, meble przyścienne szklone, stolarka drzwiowa). Część frontowa (elewacja południowa) pięcioosiowa na planie zbliżonym do kwadratu z balkonem w poziomie pierwszego piętra, okna skrzynkowe. Elewacja zachodnia trójosiowa z ryzalitem pośrodku, oficyna zespolona z budynkiem frontowym poprzez pokój narożny na planie zbliżonym do prostokąta. Pałac jest nie użytkowany od końca 2008 r., wymaga pilnie generalnego remontu konserwatorsko - rewaloryzacyjnego. Na nieruchomości znajduje się także drewniany budynek gospodarczy usytuowany w granicy z działką 489/10.

Powyższa nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego drogi publicznej ulicy Narutowicza, drogi powiatowej klasy Z - zbiorcza. Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości przy istniejącym stanie układu komunikacyjnego może odbywać się jedynie przez istniejący zjazd z ulicy Narutowicza. Na terenie działki nr 489/2 znajduje się:

 • przyłącze wodociągowe Ø50/40 mm (L=7,50m; nr inw. B-160/4943/A) włączone do miejskiej sieci wodociągowej Ø 160 mm zlokalizowanej w ul. Narutowicza wybudowane w 1996 r.;
 • przyłącze kanalizacyjne d=0,15 m (L=22,50m; nr inw. B-466/4386) włączone do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej JI 60x110 mm zlokalizowanej w ul. Narutowicza.

Przyłącza te znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. W bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 489/2 brak jest miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, której pas ochronny obejmowałby ww. działkę.

 • złącze kablowe będące w eksploatacji i na majątku PGE Dystrybucja S.A. Do złącza tego doprowadzone są 2 kable niskiego napięcia poprowadzone w pasie chodnika, ze złącza tego zasilana jest nieruchomość przy ul. Narutowicza 48;
 • przyłącze telekomunikacyjne kablowe biegnące od budynku przy ul. Narutowicza jako kabel napowietrzny, dalej na budynku przy ul. Narutowicza 48 w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla lokali znajdujących się na tej posesji.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Jest ona objęta uchwałą Nr LXVIII/1318/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stefana Jaracza, Polskiej Organizacji Wojskowej, Prezydenta Gabriela Narutowicza i Grzegorza Piramowicza. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r., Nr 32, poz. 159) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonymi symbolem SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej – zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich wielofunkcyjność, obejmująca głównie funkcję mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych, jak i jako obiekty wielofunkcyjne. Inne funkcje, w tym takie jak rzemiosło usługowe związane z obsługą i infrastrukturą techniczną, uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem zachowania norm środowiskowych oraz form dostosowanych do tożsamości miejsca. Funkcje produkcyjne i magazynowe powinny być ograniczone do obiektów istniejących z prawem do ich przebudowy i modernizacji. Tereny objęte programem rewitalizacji urbanistycznej i społecznej mającym na celu podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 851 000 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto w tym wartość gruntu wynosi 762 000 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).
Wadium wynosi 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 28 510 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziesięć złotych).
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
Udziela się bonifikaty w wysokości 1 % od ceny nabycia nieruchomości.
Zgodnie z § 5. 1. "Warunków przetargu" osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości. Ponadto zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków sprzedaż ma nastąpić jednemu właścicielowi.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 • wykonania remontu konserwatorsko-rewaloryzacyjnego, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiących załącznik do "Warunków przetargu" i po uzyskaniu szczegółowych wytycznych przez nabywcę dla ewentualnej nowej funkcji; nowy właściciel powinien wykonać roboty budowlane i prace konserwatorskie zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu zachowania historycznej formy dawnego pałacu wpisanego do rejestru zabytków;
 • w przypadku konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy - zagospodarowania nieruchomości zgodnie z tą decyzją a także zaleceniami Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz innych właściwych jednostek.
Zgodnie z § 6. 1. "Warunków przetargu" Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
 1. rozpoczęcia remontu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 "Warunków przetargu" w terminie najpóźniej 30 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, będących przedmiotem przetargu;
 2. zakończenia remontu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 "Warunków przetargu" w terminie najpóźniej 60 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, będących przedmiotem przetargu.
Za rozpoczęcie remontu uważa się uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, a za zakończenie remontu uważa się bądź uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wyremontowanego budynku zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 r.) bądź upływ terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez właściwy organ administracji budowlanej co do użytkowania obiektu zgodnie z tą samą ustawą.

Zgodnie z § 7. 1 "Warunków przetargu" w umowie przenoszącej własność nieruchomości zastrzeżone zostaną:

 1. obowiązki określone w § 5 i 6 "Warunków przetargu";
 2. prawo odkupu nieruchomości w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę;
 3. kary umowne, naliczane niezależnie od wymienionych w pdpkt a i b przyczyn ich zastosowania, w wysokościach:
  1. 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w przypadku nie uzyskania przez nabywcę nieruchomości prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 30 miesięcy od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości;
  2. 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) w przypadku:
   • nie uzyskania przez nabywcę nieruchomości w terminie 60 miesięcy od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości ostatecznej decyzji, o której mowa w § 6 ust. 2,
   • upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 w okresie późniejszym niż w ciągu 60 miesięcy od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości;
 4. oświadczenie o poddaniu się egzekucji z umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc co do obowiązku zapłaty kar umownych opisanych w §7 ust. 1 pkt 3 pdpkt a i b "Warunków przetargu" zgodnie z następującymi warunkami:
  • Miasto Łódź wezwie do zapłaty należności z tytułu kary umownej i wyznaczy 30 dniowy termin uiszczenia należności licząc od dnia doręczenia tego wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu Miasto Łódź będzie uprawnione do wszczęcia postępowania mającego na celu wyegzekwowanie należności,
  • Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w ciągu 6 lat od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

W przypadku wykonania prawa odkupu kary umowne, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 3 pdpkt a i b "Warunków przetargu" będą naliczane do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości z powrotem na Miasto Łódź i nie będą podlegały doliczeniu do kosztów sprzedaży ani nakładów, o których mowa w art. 594 kodeksu cywilnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2011r w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371 o godzinie 1130.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 21 listopada 2011r. do godziny 1500.
Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz "Warunkami przetargu" i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z "Warunkami przetargu", o których informuje Wydział Majątku Miasta UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 457, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Pływackiej 34
Treść:

2011-10-11

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych jako działki numer 103/5 i 1321 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Pływackiej 34, oznaczonej w obrębie P-23 jako działka nr 1327 o powierzchni 101 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00070798/5.

Nieruchomość ma kształt prostokąta. Nie jest ogrodzona. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z ulicy Pływackiej przez działkę, która jest działką drogową. Niewielkie rozmiary nieruchomości (szerokość ok. 4,40 m) uniemożliwiają zagospodarowanie jej z jednoczesnym zachowaniem „ładu przestrzennego”. Działka może poprawić warunki zagospodarowania jednej z działek bezpośrednio z nią sąsiadujących. W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci miejskie: sieć energetyczna eNN, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna i sieć co.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r.Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN.

Cena wywoławcza 31 500 zł. (netto); wadium 6 300 zł.; postąpienie nie mniej niż 320 zł.
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.

Warunkiem udziału w przetargu właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki numer 103/5 i 1321 jest przedłożenie w terminie do dnia 9.11.2011 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 IV p. pok. 457 do godz. 15.00 następujących dokumentów:
 • aktualnego, tj. sporządzonego nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 • oświadczenia, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 • w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 10.11.2011 r. zapozna się z dokumentami złożonymi przez oferentów i zakwalifikuje do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie WMM (IV p. ul. Piotrkowska 104 ). Osoby zakwalifikowane do przetargu winny wpłacić wadium i pobrać numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 14 listopada 2011r. do godziny 15.00. Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiące przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2011 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371 o godzinie 11.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin NOBLE Bank SA oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Majątku Miasta UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych, które przysługują Miastu Łódź, znajdujących się w budynkach położonych w Łodzi przy ulicy Traktorowej 39 i ulicy Rojnej 48
Treść:

2011-10-10

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych, które przysługują Miastu Łódź, znajdujących się w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Traktorowej 39

  Lokal (mieszkalny) nr 93 wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” w Łodzi.
  Lokal (mieszkalny) nr 93 znajduje się w budynku wielorodzinnym, usytuowanym na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traktorowej 39 (działka nr 48/167, obręb B-43), o powierzchni 12,6841 m2, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00020410/7.
  Działka nr 48/167 stanowi własność Miasta Łodzi i jest oddana w wieczyste użytkowanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” do dnia 26 marca 2063 r.
  Działka nr 48/167 jest położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Lokal (mieszkalny) o powierzchni użytkowej 37,68 m2 położony jest na parterze. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Nie posiada balkonu. Mieszkanie jest częściowo rozkładowe. Mieszkanie jest zaniedbane, wymaga kapitalnego remontu. Wszystkie urządzenia pochodzą z okresu budowy budynku, wymagają wymiany.
  Przedmiotowy lokal nie posiada księgi wieczystej.
  Blok przy ulicy Traktorowej 39 to czteropiętrowy, podpiwniczony budynek wielomieszkaniowy, wzniesiony w technologii wielkopłytowej w 1968 r. Jest ocieplony z odnowioną elewacją.

  Cena wywoławcza: 113 000 zł netto.
  Wadium: 22 600 zł
  Postąpienie nie mniej niż: 1 130 zł
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT według obowiązujących przepisów.

 • Rojnej 48

  Lokal (mieszkalny) nr 12 znajdujący się w budynku położonym w Łodzi przy ul. Rojnej 48 wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” w Łodzi.
  Lokal (mieszkalny) nr 12 znajduje się w budynku wielorodzinnym, usytuowanym na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rojnej 48 (działka nr 31/95, obręb B-41), o powierzchni 5,7006 m2, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00032803/6.
  Działka nr 31/95 stanowi własność Miasta Łodzi i jest oddana w wieczyste użytkowanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” do dnia 26 marca 2063 r.
  Działka nr 31/95 jest położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Lokal (mieszkalny) o powierzchni użytkowej 56,60 m2 położony jest na 3 piętrze. Składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Mieszkanie jest rozkładowe, posiada balkon. Mieszkanie jest zniszczone, wymaga kapitalnego remontu. Armatura i biały montaż o średnim zużyciu technicznym.
  Przedmiotowy lokal nie posiada księgi wieczystej.
  Blok przy ulicy Rojnej 48 to jedenastokondygnacyjny, trzyklatkowy, podpiwniczony budynek wielomieszkaniowy, wzniesiony w technologii wielkopłytowej w 1973 r. Jest ocieplony z odnowioną elewacją.

  Cena wywoławcza: 185 000 zł netto.
  Wadium: 37 000 zł
  Postąpienie: nie mniej niż: 1 850 zł
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT według obowiązujących przepisów.

Dla ww. lokali mieszkalnych nie zostały sporządzone świadectwa energetyczne. W przypadku zaistnienia potrzeby bądź obowiązku sporządzenia ww. świadectwa, kupujący zobowiązany jest zlecić jego sporządzenie na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego.

Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) odbędzie się w dniu 18 listopada 2011 r. w UMŁ, ul. Piotrkowska 104, sala 455, o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który aukcję wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.
W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w aukcji w terminie do dnia 14.11.2011 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457.
Przed pobraniem numeru do aukcji uczestnicy zobowiązują się do: złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu (mieszkalnego) oraz „Warunkami przeprowadzenia aukcji” (ustnego przetargu nieograniczonego) i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z KRS. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z warunkami aukcji, o których informuje Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonej aukcji z ważnych powodów.