Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2012 r.

Wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu
Treść:

2012-10-11
Ostatnia aktualizacja: 2012-11-09

Wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu

 1. Przydział pracowni twórczej następuje na podstawie Uchwały Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.


 2. Wnioski o wynajem pracowni rozpatrywane są przez Komisję ds. Pracowni Twórczych, Komisja powoływana jest na okres kadencji Rady Miejskiej w Łodzi przez Prezydenta Miasta Łodzi na mocy Zarządzenia Nr 3057/VI/12 z dnia 27 września 2012r. w sprawie powołania Komisji ds. Pracowni Twórczych i ustalenia Regulaminu określającego tryb jej pracy oraz kryteria oceny wniosków o wynajem pracowni.


 3. Wnioski należy składać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi – ul. Piotrkowska 102.
  Wniosek o przydział pracowni twórczej winien zawierać:
  1. dane osobowe wnioskodawcy;
  2. życiorys artystyczny z udokumentowanymi dokonaniami twórcy w ciągu ostatnich pięciu lat wraz z posiadanymi referencjami i rekomendacjami;
  3. opis prowadzonej działalności twórczej;
  4. oświadczenie o warunkach mieszkaniowych z podaniem tytułu prawnego do zajmowanego lokalu;
  5. oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
  6. oświadczenie o nieposiadaniu pracowni na terenie Polski;
  7. wskazanie lokalu;
  8. oświadczenie o wyborze Łodzi, jako miejsce życia i twórczości;
  9. kopia dyplomu ukończenia uczelni artystycznej lub dokument przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych lub kopia uprawnień do wykonywania zawodu wydanych przez właściwy organ;
  10. w przypadku twórców nieprofesjonalnych, rekomendacja środowiska twórczego oraz oświadczenie, że wykonywana działalność stanowi podstawowe źródło utrzymania.


 4. Zakres remontu lokalu podany jest w jego charakterystyce. Kosztorys opracowuje właściwa Administracja Nieruchomościami w oparciu o zasady kalkulacji stosowane przy zlecaniu robót. Nakłady konieczne obciążające wynajmującego, poniesione przez najemcę w czasie trwania najmu, podlegają rozliczeniu na warunkach ustalonych przez strony w odrębnej umowie o wykonanie robót. Wszelkie prace adaptacyjne, najemca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa regresu wobec wynajmującego. Znajdujące się w lokalu ruchomości bądź ulepszenia, jeżeli są pozostawione przez poprzedniego najemcę, mogą zostać objęte wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy nowym, a dotychczasowym najemcą. Wartość ruchomości i ulepszeń nie będzie analizowana i podawana w charakterystyce lokalu.


 5. Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w przyznanym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury UMŁ,
tel. 638-43-92 lub 638-43-73

UWAGA: Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych

Pliki do pobrania:

Wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu dla twórców na Księżym Młynie
Treść:

2012-12-17
ostatnia aktualizacja: 2013-02-15

Wykaz pracowni twórczych
przeznaczonych do wynajmu dla twórców na Księżym Młynie

 1. Przydział pracowni twórczej następuje na podstawie Uchwały Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.

 2. Wnioski o wynajem pracowni rozpatrywane są przez Komisję ds. Pracowni Twórczych, Komisja powoływana jest na okres kadencji Rady Miejskiej w Łodzi przez Prezydenta Miasta Łodzi na mocy Zarządzenia Nr 3057/VI/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Pracowni Twórczych i ustalenia Regulaminu określającego tryb jej pracy oraz kryteria oceny wniosków o wynajem pracowni.

 3. Wnioski należy składać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi – ul. Piotrkowska 102 do dnia 21 stycznia 2013 r.

  Wniosek o przydział pracowni twórczej winien zawierać:
  1. dane osobowe wnioskodawcy;
  2. życiorys artystyczny z udokumentowanymi dokonaniami twórcy w ciągu ostatnich pięciu lat wraz z posiadanymi referencjami i rekomendacjami;
  3. opis prowadzonej działalności twórczej;
  4. oświadczenie o warunkach mieszkaniowych z podaniem tytułu prawnego do zajmowanego lokalu;
  5. oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
  6. oświadczenie o nieposiadaniu pracowni na terenie Polski;
  7. wskazanie lokalu;
  8. oświadczenie o wyborze Łodzi, jako miejsce życia i twórczości;
  9. kopia dyplomu ukończenia uczelni artystycznej lub dokument przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych lub kopia uprawnień do wykonywania zawodu wydanych przez właściwy organ;
  10. w przypadku twórców nieprofesjonalnych, rekomendacja środowiska twórczego oraz oświadczenie, że wykonywana działalność stanowi podstawowe źródło utrzymania.

 4. Zakres remontu lokalu podany jest w jego charakterystyce. Kosztorys opracowuje właściwa Administracja Nieruchomościami w oparciu o zasady kalkulacji stosowane przy zlecaniu robót. Nakłady konieczne obciążające wynajmującego, poniesione przez najemcę w czasie trwania najmu, podlegają rozliczeniu na warunkach ustalonych przez strony w odrębnej umowie o wykonanie robót. Wszelkie prace adaptacyjne, najemca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa regresu wobec wynajmującego. Znajdujące się w lokalu ruchomości bądź ulepszenia, jeżeli są pozostawione przez poprzedniego najemcę, mogą zostać objęte wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy nowym, a dotychczasowym najemcą. Wartość ruchomości i ulepszeń nie będzie analizowana i podawana w charakterystyce lokalu.

 5. Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w przyznanym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowych informacji udziela:
Pan Arkadiusz Bogusławski.Wydział Kultury, Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel (42) 638-42-12

Uwaga: Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Łodzi: przy ul. Wydawniczej 19 na okres 10 lat oraz przy ul. Stanisława Przybyszewskiego bez numeru na okres 3 lat
Treść:

2012-08-30

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wydzierżawienie:

 1. na okres 10 lat nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wydawniczej 19, o powierzchni 16 120 m2, działka nr 19/13, obręb W-23, KW LD1M/00074767/7, z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe. Nieruchomość zabudowana trzema budynkami usługowymi o pow. zabudowy. odpowiednio: 3630 m2, 64 m2, 67 m2. Na teren nieruchomości z w/w ulicy prowadzą dwa utwardzone wjazdy, przez które odbywać się będzie obsługa komunikacyjna niniejszej nieruchomości.
  Na nieruchomości zlokalizowane są:
  1. przyłącze wodociągowe Ø 150 mm podłączone do wodociągu Ø 250 mm w ul. Wydawniczej, wyłączone z eksploatacji. Długość przyłącza wynosi 10,78 m ;
  2. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,30 m – od kanału ogólnospławnego w ulicy Wydawniczej. Długość przyłącza wynosi 16 m;
  3. kanalizacja teletechniczna wraz z czynnymi kablami;
  4. przyłącze wodnej sieci ciepłowniczej 2x Dn 50, strefa ochronna dla sieci wynosi 2 m od skraju rury ochronnej sieci preizolowanej;
  5. linia energetyczna nn wraz z przyłączem nn.
  Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 55 100 zł (netto), wadium wynosi 100 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 000 zł

 2. na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stanisława Przybyszewskiego bez numeru, o powierzchni. 451 m2, działka nr 32/1, obręb W-31, KW LD1M/0000110271/8.
  Na ww. terenie dopuszcza się jedynie działalność usługową, składową, tj. ekspozycję pomników nagrobkowych.
  Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 996,71 zł (netto), wadium wynosi 1000 zł, postąpienie nie mniej niż 10 zł.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionych nieruchomości.

Miesięczny czynsz dzierżawny stanowi stawka osiągnięta w przetargu + VAT wg obowiązujących przepisów.
Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca i podlegać będzie waloryzacji.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2012 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371A o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy dzierżawy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 01.10.2012 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457).
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązują się do złożenia stosownych oświadczeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z załącznikami stanowiącymi „Warunki przetargu” do zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 2844/VI/12 z dnia 14.08.2012 r. i Nr 2801/VI/12 z dnia 08.08.2012 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wydawniczej 19
Treść:

2012-11-08

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości położonej w Łodzi

przy ulicy Wydawniczej 19

działka nr 19/13 w obrębie W-23, o powierzchni 16 120 m2, KW LD1M/00074767/7, z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe.
Nieruchomość zabudowana trzema budynkami usługowymi: budynkiem głównym o pow. zab. 3630 m2 i pow. użyt. 3738 m2 mającym do niedawna charakter wielko powierzchniowego obiektu handlowego oraz budynkami usługowymi o pow. zab. odpowiednio 64 m2 i 67 m2 położonymi przy wjeździe na nieruchomość.
Na nieruchomości zlokalizowane są:
 1. przyłącze wodociągowe Ø 150 mm podłączone do wodociągu Ø 250 mm w ul. Wydawniczej. Długość przyłącza wynosi 10,78 m - wyłączone z eksploatacji;
 2. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,30 m – od kanału ogólnospławnego w ulicy Wydawniczej. Długość przyłącza wynosi 16 m;
 3. kanalizacja teletechniczna wraz z czynnymi kablami;
 4. przyłącze wodnej sieci ciepłowniczej 2x Dn 50, strefa ochronna dla sieci wynosi 2 m od skraju rury ochronnej sieci preizolowanej;
 5. linia energetyczna nn wraz z przyłączem nn.
Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 05.10.2012 r.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 27 550 zł (netto), wadium wynosi 50 000 zł, postąpienie nie mniej niż 500 zł.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionej nieruchomości.

Miesięczny czynsz dzierżawny stanowi stawka osiągnięta w przetargu + VAT wg obowiązujących przepisów.
Miesięczny czynsz dzierżawny płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2012 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371A o godzinie 10.00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 04.12.2012 r. do godziny 16.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia stosownych oświadczeń, danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. W celu dostarczenia dokumentów należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy dzierżawy. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 04.12.2012 r. do godziny 16.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, przed datą przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1a do Zarządzenia Nr 2844/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 sierpnia 2012 r. stanowiącym „Warunki drugiego przetargu” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3219/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2012 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość czynszu dzierżawnego części nieruchomości położonych w Łodzi w Parku im. marsz. Józefa Piłsudskiego (2012-05-31)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości, położonych w Łodzi przy ul. Bolesława Limanowskiego 88 oraz ul. Bolesława Limanowskiego b. nr, przeznaczonych do łącznego wydzierżawienia na okres do 3 lat (2012-03-13)