Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2013 r.

Wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu
Treść:

2013-07-26
ostatnia aktualizacja: 2014-01-31

Wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu

 1. Przydział pracowni twórczej następuje na podstawie Uchwały Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.


 2. Wnioski o wynajem pracowni rozpatrywane są przez Komisję ds. Pracowni Twórczych, Komisja powoływana jest na okres kadencji Rady Miejskiej w Łodzi przez Prezydenta Miasta Łodzi na mocy Zarządzenia Nr 3057/VI/12 z dnia 27 września 2012r. w sprawie powołania Komisji ds. Pracowni Twórczych i ustalenia Regulaminu określającego tryb jej pracy oraz kryteria oceny wniosków o wynajem pracowni.


 3. Wnioski należy składać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi – ul. Piotrkowska 102.

  Wniosek o przydział pracowni twórczej winien zawierać:

  1. dane osobowe wnioskodawcy;
  2. życiorys artystyczny z udokumentowanymi dokonaniami twórcy w ciągu ostatnich pięciu lat wraz z posiadanymi referencjami i rekomendacjami;
  3. opis prowadzonej działalności twórczej;
  4. oświadczenie o warunkach mieszkaniowych z podaniem tytułu prawnego do zajmowanego lokalu;
  5. oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
  6. oświadczenie o nieposiadaniu pracowni na terenie Polski;
  7. wskazanie lokalu;
  8. oświadczenie o wyborze Łodzi, jako miejsce życia i twórczości;
  9. kopia dyplomu ukończenia uczelni artystycznej lub dokument przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych lub kopia uprawnień do wykonywania zawodu wydanych przez właściwy organ;
  10. w przypadku twórców nieprofesjonalnych, rekomendacja środowiska twórczego oraz oświadczenie, że wykonywana działalność stanowi podstawowe źródło utrzymania.

 4. Zakres remontu lokalu podany jest w jego charakterystyce. Kosztorys opracowuje właściwa Administracja Nieruchomościami w oparciu o zasady kalkulacji stosowane przy zlecaniu robót. Nakłady konieczne obciążające wynajmującego, poniesione przez najemcę w czasie trwania najmu, podlegają rozliczeniu na warunkach ustalonych przez strony w odrębnej umowie o wykonanie robót. Wszelkie prace adaptacyjne, najemca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa regresu wobec wynajmującego. Znajdujące się w lokalu ruchomości bądź ulepszenia, jeżeli są pozostawione przez poprzedniego najemcę, mogą zostać objęte wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy nowym, a dotychczasowym najemcą. Wartość ruchomości i ulepszeń nie będzie analizowana i podawana w charakterystyce lokalu.


 5. Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w przyznanym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury UMŁ, tel. 638-43-92
lub 638-43-73

Uwaga: Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Pliki do pobrania:

Przetarg na dzierżawę szaletów miejskich na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.
Treść:

2013-09-19

Urząd Miasta Łodzi
Departament Infrastruktury i Lokali
Wydział Gospodarki Komunalnej
90 – 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
ogłasza przetarg na dzierżawę szaletów miejskich
na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.
zlokalizowanych w niżej wymienionych miejscach:

 1. ul. Rydzowa/ ul. Lniana,
 2. al. Grzegorza Palki/Wojska Polskiego,
 3. pl. Niepodległości 4,
 4. ul. Pabianicka 47,
 5. ul. Felińskiego 4,
 6. ul. Przybyszewskiego 4,
 7. pl. Barlickiego,
 8. al. Bandurskiego/dworzec Kaliski,
 9. ul. Piotrkowska 3,
 10. ul. Piotrkowska 92,
 11. ul. Piotrkowska 268,
 12. Pasaż Schillera,
 13. Park Staszica
 14. Ronda Inwalidów
 15. ul. Widzewska
 16. ul. Targowa 42
 1. Warunki przetargu można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi pok. 220, w godzinach pracy urzędu.


 2. Oferty można składać tylko na całość


 3. Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału w pokoju nr 112 do dnia 26 września 2013 r. do godz. 16.00.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału w dniu 26 września 2013 r. o godz. 12.10 w pokoju nr 220.

Pliki do pobrania:

 • Warunki przetargu [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Uchwała Nr 3334/355/2002 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie warunków oddania w dzierżawę lub użyczenie szaletów komunalnych oraz ustalenia opłat za ich korzystanie
 • Wzór umowy [>>> .doc] [>>> .pdf]

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Studenckiej bez numeru z przeznaczeniem na usługi rekreacyjno wypoczynkowe
Treść:

2013-08-16

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wydzierżawienie na okres 15 lat
części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy:
Studenckiej bez numeru
obr. B-14, część działki nr 14, o pow. 19 365 m2, KW LD1M/00088727/6
z przeznaczeniem na usługi rekreacyjno wypoczynkowe

 1. Nieruchomość stanowi część kompleksu wypoczynkowego „Arturówek”. Teren ten zabudowany jest:
  1. 13 domkami typu „Kampinos”,
  2. 6 domkami typu „Dąbrowa”,
  3. 1 domkiem typu „Mikołajki”,
  4. 3 domkami typu „Brda”,
  5. 2 pawilonami murowanymi,
  6. budynkiem recepcyjno – konferencyjnym,
  7. budynkiem sanitarnym,
  8. dwoma budynkami, w których prowadzony jest bar.
  Przedmiotowa działka uzbrojona jest w media: energię, wodę, kanalizację sanitarną. Obsługa komunikacyjna niniejszej nieruchomości powinna się odbywać na dotychczasowych zasadach, tj. poprzez jeden zjazd z ulicy Skrzydlatej i dwa zjazdy z ulicy Studenckiej (odcinek północny). Na działce znajdują się naniesienia roślinne w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Teren działki graniczy bezpośrednio ze zwartym terenem leśnym kompleksu Lasu Łagiewnickiego. Obecnie nieruchomością gospodaruje MOSiR w Łodzi. Część lokali jest wydzierżawiana w cyklach umów jedno miesięcznych.

 2. Na wydzierżawianej nieruchomości zlokalizowane są:
  1. kanał sanitarny d=0,60 m z pasem ochronnym o szer. 5 m od każdej strony urządzenia. Łączna pow. strefy ochronnej wynosi 1943 m2;
  2. kanał sanitarny D=0,20 m z pasem ochronnym o szer. 5 m po obydwu stronach od skrajów przewodu;
  3. wodociąg ø 80 mm;
  4. energetyczne linie kablowe SN nn przebiegające przez dz. nr 14 ulicy Studenckiej;
  5. energetyczna linia napowietrzna nn przebiegająca wzdłuż ulicy Skrzydlatej;
  6. energetyczna linia napowietrzna nn przebiegająca przez róg dz. nr 14 ulicy Skrzydlatej / Studenckiej.

 3. Dzierżawca nieruchomości zobowiązany będzie do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działkach sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości;
  4. ponoszenia wszelkich nakładów koniecznych dla utrzymania nieruchomości w niepogorszonym stanie i jednocześnie jest uprawniony do ponoszenia nakładów ulepszających na nieruchomości:
   1. jeżeli nakłady ulepszające, były dokonane za zgodą Wydzierżawiającego wyrażoną na piśmie, Wydzierżawiający może żądać ich usunięcia lub zatrzymać dokonane ulepszenia za zapłatą kwoty odpowiadającej ich równowartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień zwrotu przedmiotu dzierżawy. Jeżeli Dzierżawca zobowiązany do usunięcia ww. nakładów pozostawi je, wówczas nie ma prawa żądać zwrotu ich równowartości,
   2. jeżeli nakłady ulepszające, były dokonane bez zgody wydzierżawiającego, Dzierżawca może je usunąć, a w przypadku ich pozostawienia nie ma prawa żądać zwrotu ich równowartości. W przypadku gdy Wydzierżawiający zażąda pozostawienia takich nakładów na nieruchomości, wówczas zobowiązany będzie do zwrotu równowartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień zwrotu przedmiotu dzierżawy,
   3. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę nie będzie traktowane jako zgoda Wydzierżawiającego na dokonanie nakładów;
  5. utrzymywania czystości i porządku na dzierżawionej nieruchomości oraz chodniku położonym wzdłuż nieruchomości będącej przedmiotem Umowy, a w przypadku braku chodnika terenu o szerokości 3 metrów wzdłuż nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy;
  6. utrzymywania przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy, na własny koszt i we własnym imieniu, odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności, z minimalną sumą gwarancyjną 1.000.000 zł na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia, z rozszerzeniem o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Dzierżawcy nieruchomości z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż 500.000 zł na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
  7. przekazania Wydzierżawiającemu kopii/kserokopii polisy wraz z kopią/kserokopią potwierdzenia zapłaty składki ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy;
  8. ponoszenia kosztów ubezpieczenia nieruchomości zabudowanej oddanej w dzierżawę. Nota obciążająca kosztami ubezpieczenia nieruchomości zabudowanej oddanej w dzierżawę będzie wystawiana przez Wydzierżawiającego, w terminach określonych w umowie dzierżawy;
  9. ochrony istniejącego drzewostanu reprezentowanego przez: graby, brzozy, sosny zwyczajne oraz starodrzew dębów szypułkowych w liczbie ponad kilkudziesięciu egzemplarzy:
   1. Usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną prawną z ustawy o ochronie przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody jest dopuszczalne po wcześniejszym zniesieniu ochrony przez organ ustanawiający daną formę ochrony oraz uzyskaniu zezwolenia od właściwego organu administracji,
   2. Usunięcie drzew lub krzewów nie wymienionych w pkt 9 powyżej (w § 6 ust. 2 pkt 10 lit. b „Warunków przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4694/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r. wskazano, iż chodzi o pkt 1, a powinno być: „nie wymienionych w pkt 10”) jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 6 ww. ustawy.

 4. Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody wydzierżawiającego:
  1. dokonywać ulepszeń przedmiotu dzierżawy innych niż nakłady konieczne;
  2. poddzierżawiać, podnajmować, oddawać do bezpłatnego użyczania ani w jakiejkolwiek innej formie przenosić praw i obowiązków na rzecz osób trzecich oraz zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy;
  3. przenosić na rzecz osób trzecich wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z umowy dzierżawy.
Tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy, podda się on egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 K.p.c. i w tym zakresie na podstawie art. 777 § 2 K.p.c. złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy. Koszty aktu ponosi dzierżawca. Nie złożenie ww. oświadczenia w określonym terminie będzie uprawniało wydzierżawiającego do rozwiązania umowy dzierżawy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wydzierżawianej nieruchomości. Uchwałą Nr XLIX/1008/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 września 2012 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Łagiewnickiego w rejonie ulic: Okólnej i Wycieczkowej.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 9 000 zł netto.
Miesięczny czynsz dzierżawny stanowić będzie stawka osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Miesięczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji.
Wadium wynosi 1 800 zł
Postąpienie wynosi: nie mniej niż 90 zł netto.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371a, o godzinie 12.00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 16.09.13 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 455) i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia stosownych oświadczeń, danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z CEIDG; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 16.09.13 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, przed datą przetargu.
Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z:

 • „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4694/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie, na okres 15 lat, części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Studenckiej bez numeru oraz powołania Komisji Przetargowej,
 • Zarządzeniem Nr 4761/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie, na okres 15 lat, części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Studenckiej bez numeru oraz powołania Komisji Przetargowej.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

 • Warunki przetargu >>>
 • Zarządzenie Nr 4761/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 sierpnia zmieniającym zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie, na okres 15 lat, części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Studenckiej bez numeru oraz powołania Komisji Przetargowej

Pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy Alojzego Felińskiego 4
Treść:

2013-07-18

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat
części nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy:
Alojzego Felińskiego 4
obr. G-17, część działki nr 180/26, o pow. 2241 m2, KW LD1M/00025223/4

Celem przetargu jest uzyskanie najkorzystniejszej oferty umożliwiającej zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem na targowisko miejskie oraz przeprowadzenie jego modernizacji. Preferowane zagospodarowanie – hala targowa złożona z indywidualnych boksów handlowo - usługowych na nie mniej niż 15 stanowisk oraz wiata do sprzedaży bezpośredniej tzw. „handlu obwoźnego” na nie mniej niż 10 stanowisk wraz z miejscami postojowymi.

Nieruchomość zabudowana jest tymczasowymi obiektami handlowo-usługowymi, nietrwale związanymi z gruntem, objętymi umowami dzierżawy obowiązującymi do 30 września 2013 r., a nie jak wskazano w § 3 pkt 1 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3775/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lutego 2013 r. - do 31 marca 2013 r. Umowy zostały przedłużone z uwagi na zakończenie poprzednich przetargów wynikiem negatywnym.

Na nieruchomości znajdują się:

 1. przyłącze gazowe n/c dn 90 PE, eksploatowane przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi,
 2. przyłącze wodociągowe ø 40 mm, o dł. L = 22,60 m, włączone do wodociągu ø 200 mm w ul. Alojzego Felińskiego, obsługujące szalet miejski i będące w dzierżawie i eksploatacji ZWiK sp. z o.o.,
 3. przyłącze kanalizacyjne o średnicy d = 0,15 m, o dł. L = 17,50 m, włączone do kanału ogólnospławnego D=0,40 m w ul. Alojzego Felińskiego, obsługujące szalet miejski, będące w dzierżawie i eksploatacji ZWiK sp z o.o.,
 4. energetyczna linia kablowa nn SN oraz energetyczne złącze kablowe nn, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
Osoba ustalona w przetargu jako dzierżawca nieruchomości zobowiązana będzie, pod rygorem rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, do:
 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy dzierżawy, przedkładając jako charakterystykę zabudowy koncepcję zagospodarowania nieruchomości, zaproponowaną w ofercie;
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zakończenia inwestycji – w terminie do 36 miesięcy od daty podpisania umowy dzierżawy;
 3. bezzwłocznego poinformowania wydzierżawiającego o złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy targowiska lub otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania zwrotu poniesionych nakładów na nieruchomości w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy. Tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy, podda się on egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 K.p.c. i w tym zakresie na podstawie art. 777 § 2 K.p.c. złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy. Nie złożenie ww. oświadczenia w określonym terminie będzie uprawniało wydzierżawiającego do rozwiązania umowy dzierżawy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wydzierżawianej nieruchomości.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 12.04.13 r., 14.06.13 r.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego: 3 800 zł + VAT wg obowiązujących przepisów.
Czynsz dzierżawny płatny do 10 każdego miesiąca z góry i waloryzowany corocznie.
Wadium: 10 000 zł

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371a o godzinie 12.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3775/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lutego 2013 r., w tym m.in. sposób zagospodarowania nieruchomości w formie opisowej i graficznej (koncepcja zagospodarowania nieruchomości) opracowany zgodnie z § 7 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3775/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lutego 2013 r.
 • przedłożenie kserokopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Alojzego Felińskiego 4”
w terminie do dnia 19.08.2013 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3775/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lutego 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu
Treść:

2013-03-18
Ostatnia aktualizacja: 2013-05-08

Wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu

 1. Przydział pracowni twórczej następuje na podstawie Uchwały Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.


 2. Wnioski o wynajem pracowni rozpatrywane są przez Komisję ds. Pracowni Twórczych, Komisja powoływana jest na okres kadencji Rady Miejskiej w Łodzi przez Prezydenta Miasta Łodzi na mocy Zarządzenia Nr 3057/VI/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Pracowni Twórczych i ustalenia Regulaminu określającego tryb jej pracy oraz kryteria oceny wniosków o wynajem pracowni.


 3. Wnioski należy składać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi – ul. Piotrkowska 102.
 4. Wniosek o przydział pracowni twórczej winien zawierać:

  1. dane osobowe wnioskodawcy;
  2. życiorys artystyczny z udokumentowanymi dokonaniami twórcy w ciągu ostatnich pięciu lat wraz z posiadanymi referencjami i rekomendacjami;
  3. opis prowadzonej działalności twórczej;
  4. oświadczenie o warunkach mieszkaniowych z podaniem tytułu prawnego do zajmowanego lokalu;
  5. oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
  6. oświadczenie o nieposiadaniu pracowni na terenie Polski;
  7. wskazanie lokalu;
  8. oświadczenie o wyborze Łodzi, jako miejsce życia i twórczości;
  9. kopia dyplomu ukończenia uczelni artystycznej lub dokument przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych lub kopia uprawnień do wykonywania zawodu wydanych przez właściwy organ;
  10. w przypadku twórców nieprofesjonalnych, rekomendacja środowiska twórczego oraz oświadczenie, że wykonywana działalność stanowi podstawowe źródło utrzymania.

 5. Zakres remontu lokalu podany jest w jego charakterystyce. Kosztorys opracowuje właściwa Administracja Nieruchomościami w oparciu o zasady kalkulacji stosowane przy zlecaniu robót. Nakłady konieczne obciążające wynajmującego, poniesione przez najemcę w czasie trwania najmu, podlegają rozliczeniu na warunkach ustalonych przez strony w odrębnej umowie o wykonanie robót. Wszelkie prace adaptacyjne, najemca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa regresu wobec wynajmującego. Znajdujące się w lokalu ruchomości bądź ulepszenia, jeżeli są pozostawione przez poprzedniego najemcę, mogą zostać objęte wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy nowym, a dotychczasowym najemcą. Wartość ruchomości i ulepszeń nie będzie analizowana i podawana w charakterystyce lokalu.


 6. Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w przyznanym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury UMŁ, tel. 638-43-92 lub 638-43-73

UWAGA: Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy Alojzego Felińskiego 4
Treść:

2013-05-13

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat
części nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy:

Alojzego Felińskiego 4
obr. G-17, część działki nr 180/26, o pow. 2241 m2, KW LD1M/00025223/4

Celem przetargu jest uzyskanie najkorzystniejszej oferty umożliwiającej zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem na targowisko miejskie oraz przeprowadzenie jego modernizacji. Preferowane zagospodarowanie – hala targowa złożona z indywidualnych boksów handlowo - usługowych na nie mniej niż 15 stanowisk oraz wiata do sprzedaży bezpośredniej tzw. „handlu obwoźnego” na nie mniej niż 10 stanowisk wraz z miejscami postojowymi.

Nieruchomość zabudowana jest tymczasowymi obiektami handlowo-usługowymi, nietrwale związanymi z gruntem, objętymi umowami dzierżawy obowiązującymi do 31 marca 2013 r.

Na nieruchomości znajdują się:

 1. przyłącze gazowe n/c dn 90 PE, eksploatowane przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi,
 2. przyłącze wodociągowe ø 40 mm, o dł. L = 22,60 m, włączone do wodociągu ø 200 mm w ul. Alojzego Felińskiego, obsługujące szalet miejski i będące w dzierżawie i eksploatacji ZWiK sp. z o.o.,
 3. przyłącze kanalizacyjne o średnicy d = 0,15 m, o dł. L = 17,50 m, włączone do kanału ogólnospławnego D=0,40 m w ul. Alojzego Felińskiego, obsługujące szalet miejski, będące w dzierżawie i eksploatacji ZWiK sp z o.o.,
 4. energetyczna linia kablowa nn SN oraz energetyczne złącze kablowe nn, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
Osoba ustalona w przetargu jako dzierżawca nieruchomości zobowiązana będzie, pod rygorem rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, do:
 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy dzierżawy, przedkładając jako charakterystykę zabudowy koncepcję zagospodarowania nieruchomości, zaproponowaną w ofercie;
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zakończenia inwestycji – w terminie do 36 miesięcy od daty podpisania umowy dzierżawy;
 3. bezzwłocznego poinformowania wydzierżawiającego o złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy targowiska lub otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania zwrotu poniesionych nakładów na nieruchomości w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy. Tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy, podda się on egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 K.p.c. i w tym zakresie na podstawie art. 777 § 2 K.p.c. złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy. Nie złożenie ww. oświadczenia w określonym terminie będzie uprawniało wydzierżawiającego do rozwiązania umowy dzierżawy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wydzierżawianej nieruchomości.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 12.04.2013 r.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego: 3 800 zł + VAT wg obowiązujących przepisów.
Czynsz dzierżawny płatny do 10 każdego miesiąca z góry i waloryzowany corocznie.
Wadium: 10 000 zł

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371a o godzinie 12.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3775/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lutego 2013 r., w tym m.in. sposób zagospodarowania nieruchomości w formie opisowej i graficznej (koncepcja zagospodarowania nieruchomości) opracowany zgodnie z § 7 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3775/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lutego 2013 r.
 • przedłożenie kserokopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Alojzego Felińskiego 4”
w terminie do dnia 10.06.2013 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3775/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lutego 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy Alojzego Felińskiego 4
Treść:

2013-03-11

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat
części nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy:

Alojzego Felińskiego 4
obr. G-17, część działki nr 180/26, o pow. 2241 m2, KW LD1M/00025223/4

Celem przetargu jest uzyskanie najkorzystniejszej oferty umożliwiającej zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem na targowisko miejskie oraz przeprowadzenie jego modernizacji. Preferowane zagospodarowanie – hala targowa złożona z indywidualnych boksów handlowo - usługowych na nie mniej niż 15 stanowisk oraz wiata do sprzedaży bezpośredniej tzw. „handlu obwoźnego” na nie mniej niż 10 stanowisk wraz z miejscami postojowymi.

Nieruchomość zabudowana jest tymczasowymi obiektami handlowo-usługowymi, nietrwale związanymi z gruntem, objętymi umowami dzierżawy obowiązującymi do 31 marca 2013 r.

Na nieruchomości znajdują się:

 1. przyłącze gazowe n/c dn 90 PE, eksploatowane przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi,
 2. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, o dł. L = 22,60 m, włączone do wodociągu Ø 200 mm w ul. Alojzego Felińskiego, obsługujące szalet miejski i będące w dzierżawie i eksploatacji ZWiK sp. z o.o.,
 3. przyłącze kanalizacyjne o średnicy d = 0,15 m, o dł. L = 17,50 m, włączone do kanału ogólnospławnego D=0,40 m w ul. Alojzego Felińskiego, obsługujące szalet miejski, będące w dzierżawie i eksploatacji ZWiK sp z o.o.,
 4. energetyczna linia kablowa nn SN oraz energetyczne złącze kablowe nn, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.

Osoba ustalona w przetargu jako dzierżawca nieruchomości zobowiązana będzie, pod rygorem rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy dzierżawy, przedkładając jako charakterystykę zabudowy koncepcję zagospodarowania nieruchomości, zaproponowaną w ofercie;
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zakończenia inwestycji – w terminie do 36 miesięcy od daty podpisania umowy dzierżawy;
 3. bezzwłocznego poinformowania wydzierżawiającego o złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy targowiska lub otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania zwrotu poniesionych nakładów na nieruchomości w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy. Tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy, podda się on egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 K.p.c. i w tym zakresie na podstawie art. 777 § 2 K.p.c. złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy. Nie złożenie ww. oświadczenia w określonym terminie będzie uprawniało wydzierżawiającego do rozwiązania umowy dzierżawy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wydzierżawianej nieruchomości.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego: 3 800 zł + VAT wg obowiązujących przepisów.
Czynsz dzierżawny płatny do 10 każdego miesiąca z góry i waloryzowany corocznie.
Wadium: 10 000 zł

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371a o godzinie 12.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3775/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lutego 2013 r., w tym m.in. sposób zagospodarowania nieruchomości w formie opisowej i graficznej (koncepcja zagospodarowania nieruchomości) opracowany zgodnie z § 7 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3775/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lutego 2013 r.
 • przedłożenie kserokopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Alojzego Felińskiego 4”

w terminie do dnia 8.04.2013 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3775/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lutego 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość czynszu dzierżawnego części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Odyńca 51-61
Treść:

2013-02-25

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wysokość czynszu dzierżawnego części nieruchomości położonej w Łodzi

przy ulicy Odyńca 51-61

oznaczonej w obr. G-16, jako części działki nr 73/15, zabudowanej wiatą garażową wraz z przyległym terenem towarzyszącym utwardzonym, o łącznej pow. 25 m2, KW LD1M/00022701/8.

Wiata garażowa stanowi część kompleksu 94 wiat garażowych o łącznej pow. 2374 m2, związanych trwale z gruntem, połączonych ze sobą, usytuowanych na części działek ewidencyjnych o numerach 73/42, 73/15, 73/14, 73/13, 73/12, 73/11, 73/10. Użytkowanie wiaty będzie się odbywało na podstawie umowy dzierżawy zawartej do 31.12.2013 r.

Wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego: 54,30 zł (netto), wadium: 100 zł, postąpienie nie mniej niż 5 zł.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionej nieruchomości.

Czynsz dzierżawny stanowi cena netto osiągnięta w przetargu + VAT wg obowiązujących przepisów.
Ustalony w wyniku przetargu czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go każdego miesiąca z góry i jest waloryzowany.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371A o godzinie 10.00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 20.03.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia stosownych oświadczeń, danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z CEIDG. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie pisemnej. W celu dostarczenia dokumentów należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy dzierżawy. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 20.03.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, przed datą przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem do Zarządzenia Nr 3252/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 listopada 2012 r. stanowiącym „Warunki przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania: