Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2014 r.

Wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu
Treść:

2014-02-03
Ostatnia aktualizacja: 2014-10-24

Wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu

 1. Przydział pracowni twórczej następuje na podstawie Uchwały Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.


 2. Wnioski o wynajem pracowni rozpatrywane są przez Komisję ds. Pracowni Twórczych, Komisja powoływana jest na okres kadencji Rady Miejskiej w Łodzi przez Prezydenta Miasta Łodzi na mocy Zarządzenia Nr 3057/VI/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Pracowni Twórczych i ustalenia Regulaminu określającego tryb jej pracy oraz kryteria oceny wniosków o wynajem pracowni.


 3. Wnioski należy składać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi – ul. Piotrkowska 102.

  Wniosek o przydział pracowni twórczej winien zawierać:

  1. dane osobowe wnioskodawcy;
  2. życiorys artystyczny z udokumentowanymi dokonaniami twórcy w ciągu ostatnich pięciu lat wraz z posiadanymi referencjami i rekomendacjami;
  3. opis prowadzonej działalności twórczej;
  4. oświadczenie o warunkach mieszkaniowych z podaniem tytułu prawnego do zajmowanego lokalu;
  5. oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
  6. oświadczenie o nieposiadaniu pracowni na terenie Polski;
  7. wskazanie lokalu;
  8. oświadczenie o wyborze Łodzi, jako miejsce życia i twórczości;
  9. kopia dyplomu ukończenia uczelni artystycznej lub dokument przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych lub kopia uprawnień do wykonywania zawodu wydanych przez właściwy organ;
  10. w przypadku twórców nieprofesjonalnych, rekomendacja środowiska twórczego oraz oświadczenie, że wykonywana działalność stanowi podstawowe źródło utrzymania.

 4. Zakres remontu lokalu podany jest w jego charakterystyce. Kosztorys opracowuje właściwa Administracja Nieruchomościami w oparciu o zasady kalkulacji stosowane przy zlecaniu robót. Nakłady konieczne obciążające wynajmującego, poniesione przez najemcę w czasie trwania najmu, podlegają rozliczeniu na warunkach ustalonych przez strony w odrębnej umowie o wykonanie robót. Wszelkie prace adaptacyjne, najemca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa regresu wobec wynajmującego. Znajdujące się w lokalu ruchomości bądź ulepszenia, jeżeli są pozostawione przez poprzedniego najemcę, mogą zostać objęte wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy nowym, a dotychczasowym najemcą. Wartość ruchomości i ulepszeń nie będzie analizowana i podawana w charakterystyce lokalu.


 5. Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w przyznanym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury UMŁ, tel. 638-43-92 lub 638-43-73

Uwaga: Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie na okres do lat trzech, części nieruchomości o powierzchni 900 m2 położonej w Łodzi, przy ulicy Cieplarnianej 5
Treść:

2014-09-30

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji)
na wydzierżawienie na okres do lat trzech, części nieruchomości o powierzchni 900 m2 położonej w Łodzi, przy ulicy Cieplarnianej 5, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-1 jako działka nr 43/6, uregulowanej w KW LD1M/00012201/0.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części nieruchomości, na której zlokalizowane są dwa ogródki działkowe, każdy o powierzchni 450 m2:

 1. ogródek działkowy zaznaczony na mapie, stanowiącej załącznik do Ogłoszenia o przetargu, jako nr 1 jest ogrodzony, brama wejściowa jest zamknięta; na ww. terenie znajduje się altana – drewniana, nie związana trwale z gruntem – stan dobry; działka uporządkowana,
 2. ogródek działkowy zaznaczony na mapie, stanowiącej załącznik do Ogłoszenia o przetargu, jako nr 2 – ogrodzenie szczątkowe, brak bramy wejściowej – dostęp wolny; na terenie znajduje się zniszczona altana, nie związana trwale z gruntem – stan bardzo zły; działka zaniedbana, zarośnięta trawą i krzewami.
Teren nieruchomości jest częściowo zadrzewiony i zachwaszczony.
Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379 i 768) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZN – tereny zieleni naturalnej i dolin – obejmują obszary związane z obniżeniami dolinnymi, zwłaszcza obszarami den dolinnych, korytarzami ekologicznymi oraz terenami otwartymi oraz MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe.

Wywoławcza roczna stawka czynszu dzierżawnego za każdą część działki (ogródek działkowy) wynosi: 40,50 zł (słownie: czterdzieści złotych pięćdziesiąt groszy) netto.
Wadium wynosi: 121,50 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy).
Czynsz dzierżawny stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2014 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego uczestnika.
 3. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego.
 4. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku użytkowego z góry.
 5. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania części nieruchomości.
 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 3 listopada 2014 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyciągu o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosowych pełnomocnictw w formie pisemnej;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania części nieruchomości w terenie oraz warunkami przetargu, i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy.
 7. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 6 należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457a lub 457.
 8. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 9. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do części nieruchomości (ogródka działkowego), na którą zostało wpłacone.
 10. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 3 listopada 2014 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 8 – przed datą przetargu.
 11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
 12. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończeniu lub odwołania przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 13. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako dzierżawca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 14. Jeżeli dzierżawca ustalony w wyniku przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 15. Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania zwrotu poniesionych nakładów na nieruchomości w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy.
 16. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 17. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca.
 18. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy dostępnym w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a), tel. (42) 638-43-31.
 19. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p. , pok. nr: 457a tel. (42) 638-43-31 i 457 tel. (42) 638-44-14, 638-47-81.
 20. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy Wielkopolskiej 58
Treść:

2014-09-22

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 15 lat
części nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy:
Wielkopolskiej 58, obr. B-44, część dz. nr 84/2, pow. 1195 m2, KWLD1M/00110964/3

Celem przetargu jest uzyskanie najkorzystniejszej oferty umożliwiającej zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem - na targowisko miejskie oraz przeprowadzenie jego modernizacji.
Targowisko podzielone jest na dwie części. Na jednej części o pow. ok. 745 m2 znajdują się obiekty handlowe kupców nie związane na stałe z gruntem w ilości 24 sztuk (m.in. namioty, samochody dostawcze), teren wygrodzony metalowym ogrodzeniem oraz siatką metalową. Miejsca handlowe usytuowane są w trzech rzędach. Obiekty handlowe posadowione są na częściowo zniszczonych, popękanych posadzkach betonowych oraz trylince. Każdy z trzech rzędów przedzielony jest przejściami komunikacyjnymi wyłożonymi kostką betonową o powierzchni 100 m2. Ponadto od strony ul. Wielkopolskiej usytuowane jest miejsce wjazdowe (jezdnia betonowa) o szerokości 5.0 m wraz z dojściem wykonanym z płyt chodnikowych o powierzchni 25 m2 oraz dodatkowe wejście dla osób kupujących o szerokości 5,5 m.
Druga część terenu o pow. ok. 450 m2 ogrodzona jest płytami OSB, natomiast grunt jej przeznaczony był pod zabudowę, która nie została dokończona. Na powyższym terenie wymurowano ściany fundamentowe o szerokości 25 cm z bloczków betonowych o wysokości ok. 1.2 m, docieplone styropianem miękkim o szerokości 8 cm. Ponadto wylano warstwę „chudziaka” w części pól segmentowych zabudowy. Teren budowy wyposażono w ujęcie wody przeprowadzone przez ściany fundamentowe segmentu oraz wyprowadzono jako zaplecze sanitarne. Podłączenia do ujęcia wody dokonano z miejsca usytuowania instalacji wodnej przebiegającej wzdłuż ogrodzenia równolegle do usytuowanych w pobliżu garaży. Równolegle do powyższej instalacji wodnej, w odległości około 1 m. przebiega instalacja kanalizacji sanitarnej, gdzie występują szachty pionowe w postaci studni. Ponadto na terenie budowy posadowione są 2 słupy elektryczne usytuowane równolegle do sąsiadujących garaży wzdłuż ogrodzenia. Na obszarze przeznaczonym po zabudowę występuje również prostokątny pionowy podziemny właz betonowy wraz z przepustami na przewody światłowodów, telefoniczne i telekomunikacyjne.
Przedmiotowa działka ma kształt regularnego trapezu i uzbrojona jest w media: energię, wodę, kanalizację ogólnospławną, sieć telekomunikacyjną.
Obsługa komunikacyjna niniejszej nieruchomości powinna się odbywać na dotychczasowych zasadach, tj. poprzez jeden zjazd z ulicy Wielkopolskiej. Zieleń występująca na nieruchomości podlega ochronie ogólnej z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805 i 850) oraz art. 74 i 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, 47, 457 i 822). Teren działki graniczy bezpośrednio od strony południowej z korytem rzeki Bałutki.
Obecnie nieruchomością gospodaruje jednostka budżetowa „Hale Targowe”.
Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi dla ww. nieruchomości określiło wytyczne urbanistyczne i architektoniczne w następujący sposób:

 1. charakter zabudowy - zabudowa targowiska miejskiego jako stałego obiektu publicznego z minimum 30 stanowiskami handlowymi, z zastosowaniem na elewacjach (od strony przestrzeni publicznej) materiałów o wysokich walorach estetycznych oraz wysokiej odporności na wpływ klimatu i skutków użytkowania;
 2. rodzaj zabudowy – handlowa;
 3. nieprzekraczalna linia zabudowy – od ul. Wielkopolskiej, w północno-wschodniej granicy działki nr 84/2;
 4. obsługa komunikacyjna – poprzez zjazd z ul. Wielkopolskiej, minimum 20 miejsc postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez gestorów sieci, na nieruchomości znajdują się:
 1. kanał ogólnospławny JII 0,70x1,25 m dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5,0 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu;
 2. odcinek przyłącza kanalizacji ogólnospławnej d=0,15 m;
 3. odcinek przyłącza wodociągowego ø 40/32 mm;
 4. energetyczna linia kablowa średniego napięcia przebiegająca przez działkę nr 84/2;
 5. energetyczna linia oświetlenia ulic wraz z latarnią przebiegająca przez działkę nr 84/2;
 6. energetyczne złącze kablowe niskiego napięcia;
 7. energetyczne przewody napowietrznej linii wysokiego napięcia przebiegające nad działką nr 84/2;
 8. telekomunikacyjna studnia kablowa oraz odcinki kanalizacji z kablami telekomunikacyjnymi.
Przez teren działki nie przebiegają przewody gazowe eksploatowane przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa oraz brak sieci ciepłowniczych stanowiących własność Dalkia Łódź.
W celu określenia warunków techniczno-ekonomicznych przyłączenia sieci do nieruchomości przyszły nabywca powinien wystąpić z wnioskiem do właściwego gestora sieci.

Osoba ustalona w przetargu jako dzierżawca części nieruchomości, zobowiązana będzie, pod rygorem rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, do:
 1. przedłożenia do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy dzierżawy decyzji o warunkach zabudowy lub kserokopii złożonego wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
 2. zagospodarowania części nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zakończenia inwestycji – w terminie do 36 miesięcy od daty podpisania umowy dzierżawy. Przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768 i 842);
 3. bezzwłocznego poinformowania wydzierżawiającego o złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy targowiska lub otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania zwrotu poniesionych nakładów na części nieruchomości w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy.

Tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy, podda się on egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego i w tym zakresie na podstawie art. 777 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy. Koszty aktu ponosi dzierżawca. Nie złożenie ww. oświadczenia w określonym terminie będzie uprawniało wydzierżawiającego do rozwiązania umowy dzierżawy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego: 3 200 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych) netto.
Wadium: 640 zł (słownie: sześćset czterdzieści złotych).
Miesięczny czynsz dzierżawny stanowić będzie stawka osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Miesięczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca, po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 24 października 2014 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, w sali 371a, o godzinie 13.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „oferta na przetarg na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 58” pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6987/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 sierpnia 2014 r., w tym m.in. sposób zagospodarowania nieruchomości w formie opisowej i graficznej (koncepcja zagospodarowania nieruchomości), opracowany zgodnie z § 7 powołanych wyżej „Warunków przetargu”;
 • przedłożenie kserokopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 58”.
w terminie do dnia 20 października 2014 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Bank Spółka Akcyjna - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, Miasto Łódź odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany podmiot zobowiązany jest zapoznać się z:
 • „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6987/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 sierpnia 2014 r.,
 • Projektem umowy dzierżawy.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi o przetargu wraz z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6987/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 sierpnia 2014 r. wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie publikowane jest również na stronie internetowej pod adresem www.uml.lodz.pl (Tablica informacyjna: Zamówienia publiczne – przetargi / Dzierżawa nieruchomości) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.uml.lodz.pl / przetargi / Dzierżawa nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
Projekt umowy dzierżawy dostępny jest w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104,IV p., pok. 457a).

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Przetarg na dzierżawę szaletów miejskich na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
Treść:

2014-09-19

Urząd Miasta Łodzi
Departament Gospodarowania Majątkiem
Wydział Gospodarki Komunalnej
90 – 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
ogłasza przetarg na dzierżawę szaletów miejskich
na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
zlokalizowanych w niżej wymienionych miejscach:

 1. ul. Rydzowa/ ul. Lniana,
 2. al. Grzegorza Palki/Wojska Polskiego,
 3. pl. Niepodległości 4,
 4. ul. Pabianicka 47,
 5. ul. Przybyszewskiego 4,
 6. pl. Barlickiego,
 7. al. Bandurskiego/dworzec Kaliski,
 8. ul. Piotrkowska 92,
 9. ul. Piotrkowska 268,
 10. Pasaż Schillera,
 11. Park Staszica,
 12. Rondo Inwalidów
 13. ul. Widzewska,
 14. ul. Targowa 42.
 1. Warunki przetargu można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi pok. 220, w godzinach pracy urzędu.


 2. Oferty można składać tylko na całość


 3. Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału w pokoju nr 112 do dnia 26 września 2014 r. do godz. 12.00.


 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału w dniu 26 września 2014 r. o godz. 12.10 w pokoju nr 220.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie na okres do lat trzech, nieruchomości i części nieruchomości, położonych w Łodzi z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno–sportową
Treść:

2014-04-28

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wydzierżawienie na okres do lat trzech, nieruchomości i części nieruchomości, położonych w Łodzi, w obrębie W-30, przy ulicach:

 • Władysława Strzemińskiego bez numeru, działka nr 55/106, KW LD1M/00032275/5,
 • Władysława Strzemińskiego 13, część działki nr 54/9, KW LD1M/00032753/0,
 • Władysława Strzemińskiego 13, działka nr 55/102, KW LD1M/00033623/7,
 • Zapadłej bez numeru, część działki nr 54/10, KW LD1M/00081830/2,
o łącznej pow. 5 900 m2, zabudowanych budynkiem administracyjnym i urządzeniami skateparku, z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno–sportową.

Na ww. nieruchomościach, znajdują się następujące naniesienia:

 1. budynek administracyjny drewniany na podmurówce betonowej - parterowy o pow. zabudowy 67,28 m2,
 2. dwa kontenery blaszane o pow. po 18 m2, z czego jeden w części rozebrany,
 3. utwardzenie terenu z posadowionymi urządzeniami skateparku (zły stan techniczny urządzeń, brak certyfikatów),
 4. sieć energii elektrycznej wraz z latarniami oświetleniowymi w ilości 12 szt.,
 5. ogrodzenie częściowo z siatki, częściowo z profilu zamkniętego a w części płotem betonowym.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi uchwalonym uchwałą nr XLVIII/1037/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 października 2000 r. o miejscowym planie przestrzennym dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zapadłej, Strzemińskiego i Oddalonej, nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu znajdują się na obszarze przeznaczonym pod zieleń miejską urządzoną – Park Podolski oznaczonym symbolem ZP. W zapisie planu dopuszcza się adaptację istniejących obiektów sportowych z możliwością ich modernizacji lecz bez rozbudowy i lokalizacji nowych budynków. Obecny sposób przeznaczenia nieruchomości nie koliduje z ustaleniami planu zagospodarowania.
Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, wytyczne w zakresie sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego do wydzierżawienia wynikają wprost z zapisów w/w m.p.z.p. i powinny zawierać jego ustalenia:

 1. granice terenu ZP zgodnie z rysunkiem planu;
 2. całkowity zakaz przekształceń nie wynikających z działań związanych z konserwacją i modernizacją zespołów zieleni;
 3. zagospodarowanie parku należy realizować w oparciu o profesjonalny projekt zieleni, który zaproponuje całościową koncepcję parku do stopniowej realizacji;
 4. dopuszcza się adaptację istniejących obiektów sportowych z możliwością ich modernizacji, lecz bez ich rozbudowy i lokalizacji nowych budynków;
 5. obsługa komunikacyjna terenu z drogi lokalnej 1KL – od strony północnej po uzupełnieniu na działkach 55/101 i 55/105 brakującego odcinka ciągu ulic Strzemińskiego-Zapadła lub od strony wschodniej z istniejącego odcinka ul. Zapadłej.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego: 390 zł netto
Wadium: 1 000 zł
Postąpienie nie mniej niż: 50 zł

Miesięczny czynsz dzierżawny stanowi stawka netto osiągnięta w przetargu plus VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego uczestnika.
 3. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego.
 4. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
 5. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
 6. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 26.05.2014 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyciągu o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosowych pełnomocnictw w formie pisemnej;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, warunkami przetargu, projektem umowy dzierżawy i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
 8. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 7, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 9. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 10. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 26.05.2014 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 9 – przed datą przetargu.
 11. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
 13. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 14. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako dzierżawca nieruchomości, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 15. Jeżeli dzierżawca ustalony w wyniku przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 16. Osoba ustalona w przetargu jako dzierżawca nieruchomości zobowiązana będzie, pod rygorem rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, do ubezpieczenia majątkowego dzierżawionej nieruchomości na kwotę 200 000 zł.
 17. Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania zwrotu poniesionych nakładów na nieruchomości w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy.
 18. Tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy, podda się on egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego i w tym zakresie na podstawie art. 777 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy. Koszty aktu ponosi dzierżawca. Nie złożenie ww. oświadczenia w określonym terminie będzie uprawniało wydzierżawiającego do rozwiązania umowy dzierżawy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 19. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 20. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca.
 21. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy dostępnym w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457, 451), tel. (0-42) 638-44-14, 638-43-36.
 22. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu dla twórców na Księżym Młynie
Treść:

2014-02-13
Ostatnia aktualizacja: 2014-05-09

Wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu dla twórców na Księżym Młynie

 1. Przydział pracowni twórczej następuje na podstawie Uchwały Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.


 2. Wnioski o wynajem pracowni rozpatrywane są przez Komisję ds. Pracowni Twórczych, Komisja powoływana jest na okres kadencji Rady Miejskiej w Łodzi przez Prezydenta Miasta Łodzi na mocy Zarządzenia Nr 3057/VI/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Pracowni Twórczych i ustalenia Regulaminu określającego tryb jej pracy oraz kryteria oceny wniosków o wynajem pracowni.


 3. Wnioski należy składać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi – ul. Piotrkowska 102 do dnia 14 marca 2014 r.

  Wniosek o przydział pracowni twórczej winien zawierać:
  1. dane osobowe wnioskodawcy;
  2. życiorys artystyczny z udokumentowanymi dokonaniami twórcy w ciągu ostatnich pięciu lat wraz z posiadanymi referencjami i rekomendacjami;
  3. opis prowadzonej działalności twórczej;
  4. oświadczenie o warunkach mieszkaniowych z podaniem tytułu prawnego do zajmowanego lokalu;
  5. oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
  6. oświadczenie o nieposiadaniu pracowni na terenie Polski;
  7. wskazanie lokalu;
  8. oświadczenie o wyborze Łodzi, jako miejsce życia i twórczości;
  9. kopia dyplomu ukończenia uczelni artystycznej lub dokument przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych lub kopia uprawnień do wykonywania zawodu wydanych przez właściwy organ;
  10. w przypadku twórców nieprofesjonalnych, rekomendacja środowiska twórczego oraz oświadczenie, że wykonywana działalność stanowi podstawowe źródło utrzymania.

 4. Zakres remontu lokalu podany jest w jego charakterystyce. Kosztorys opracowuje właściwa Administracja Zasobów Komunalnych w oparciu o zasady kalkulacji stosowane przy zlecaniu robót. Nakłady konieczne obciążające wynajmującego, poniesione przez najemcę w czasie trwania najmu, podlegają rozliczeniu na warunkach ustalonych przez strony w odrębnej umowie o wykonanie robót. Wszelkie prace adaptacyjne, najemca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa regresu wobec wynajmującego. Znajdujące się w lokalu ruchomości bądź ulepszenia, jeżeli są pozostawione przez poprzedniego najemcę, mogą zostać objęte wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy nowym, a dotychczasowym najemcą. Wartość ruchomości i ulepszeń nie będzie analizowana i podawana w charakterystyce lokalu.


 5. Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w przyznanym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Szczegółowych informacji udziela:

Arkadiusz Bogusławski, Monika Bogucka Wydział Kultury, Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel (42) 638-53-64.

Uwaga: Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Pliki do pobrania: