Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2015 r.

Pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy alejach: Unii Lubelskiej 2, ks. bp. Władysława Bandurskiego 7 i ks. bp. Władysława Bandurskiego bez numeru oraz ulicy Krzemienieckiej bez numeru
Treść:

2015-09-18

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o przetargu pisemnym nieograniczonym

na wydzierżawienie na czas określony, tj. na 15 lat nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy alejach: Unii Lubelskiej 2, ks. bp. Władysława Bandurskiego 7 i ks. bp. Władysława Bandurskiego bez numeru oraz ulicy Krzemienieckiej bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie P-16 jako:

 1. działka nr 51/3, opisana w księdze wieczystej LD1M/00225484/3;
 2. działka nr 52/6, opisana w księdze wieczystej LD1M/00118279/0;
 3. działka nr 52/9, opisana w księdze wieczystej LD1M/00225484/3;
 4. działka nr 52/10, opisana w księdze wieczystej LD1M/00121614/5;
 5. działka nr 55/10, opisana w księdze wieczystej LD1M/00225484/3;
 6. działka nr 55/12, opisana w księdze wieczystej LD1M/00118278/3;
 7. działka nr 55/13, opisana w księdze wieczystej LD1M/00118278/3;
o łącznej powierzchni 147 452 m2, opisanych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do ”Warunków przetargu”, stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 1928/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 września 2015 r. zwanych dalej „Warunkami przetargu”, tworzących Łódzkie Centrum Sportu.
Na potrzeby niniejszego przetargu oraz umowy dzierżawy na warunkach wynikających z „Projektu umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” stanowiącego załącznik nr 2 do „Warunków przetargu”, Miasto Łódź wprowadza podział nieruchomości opisanych powyżej na Etapy inwestycyjne, oznaczone symbolem A, B, C, D.
Część nieruchomości oznaczona jako Etap A na załączniku nr 1 do "Warunków przetargu", zabudowana jest:
 1. Halą Widowiskowo-Sportową Atlas Arena zwaną dalej Halą, której odbiór techniczny nastąpił 28 maja 2009 r., o powierzchni całkowitej 27 550 m2, o powierzchni użytkowej 25 876 m2 i o kubaturze 385 000 m3;
 2. boiskiem piłkarskim wraz z trybuną zachodnią na 5 700 miejsc, zwanym dalej Stadionem, dla którego pozwolenie na użytkowanie wydano dnia 27 lipca 2015 r.
Część nieruchomości oznaczona na załączniku nr 1 do "Warunków przetargu" jako Etap B, C, D, przewidywana jest do zabudowy następującymi budynkami lub budowlami:
 1. w ramach Etapu B, grunt o powierzchni 94 378 m2 do zabudowy parkingiem na min. 560 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 35 autokarów;
 2. w ramach Etapu C, grunt o powierzchni 12 152 m2 do zabudowy pełnowymiarowym boiskiem do piki nożnej z nawierzchnią hybrydową wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 3. w ramach Etapu D grunt o powierzchni 10 191 m2, do zabudowy Halą Sportową na ok. 3000 miejsc wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty przez Radę Miejską w Łodzi uchwałą Nr XCIX/2033/14 z dnia 12 listopada 2014 r. dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Unii Lubelskiej i Ks. bp. Wł. Bandurskiego oraz ulic: Krzemienieckiej, Wygodnej, gen. H. Dembińskiego i Maratońskiej (Dz. U. Woj. Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r. poz. 4649) . W ww. planie nieruchomości będące przedmiotem przetargu położone są na terenie oznaczonym symbolem 1US - są to tereny z przeznaczeniem podstawowym zabudowy usługowej – usług sportu i rekreacji oraz usług widowiskowych, wystawienniczych i kongresowych oraz uzupełniającym usługi – handel o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2, hotelarskie, gastronomiczne, zdrowia, administracyjno-biurowe.

Miesięczna stawka czynszu dzierżawnego dla nieruchomości zostanie ustalona w drodze przetargu.
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości wynosi: 70 900 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych) netto.
Wadium wynosi: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Do miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W trakcie trwania umowy dzierżawy czynsz naliczany będzie wg zasad opisanych w § 10 ust. 1-8 „Projektu umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu”, stanowiącego załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu”.

 1. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 19 października 2015 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, w sali 371a, o godzinie 12.00.


 2. Warunkiem udziału w przetargu przez zainteresowanych wydzierżawieniem nieruchomości jest:
  1. złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 4; na kopercie należy umieścić napis „Oferta w przetargu na dzierżawę Łódzkiego Centrum Sportu. Nie otwierać”;
  2. złożenie dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Dowód wpłaty wadium na dzierżawę Łódzkiego Centrum Sportu”.
  w terminie do dnia 13 października 2015 r. do godziny 16.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 455.


 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Bank Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.


 4. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. dane dotyczące: imienia, nazwiska, nr PESEL i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, z tym zastrzeżeniem że w przypadku spółki w organizacji należy załączyć umowę spółki, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. w przypadku osoby prawnej, zgodę zgromadzenia wspólników, akcjonariuszy lub innego właściwego organu na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości ze stawką czynszu wskazaną w ofercie, jeśli wymaga tego umowa, statut lub obowiązujący przepis prawa;
  3. „Koncepcję funkcjonowania Łódzkiego Centrum Sportu” obejmującą co najmniej proponowany sposób wykorzystania poszczególnych obiektów, ilość i rodzaj imprez z rozbiciem na poszczególne Etapy;
  4. opis doświadczenia oferenta w zarządzaniu, administrowaniu, dzierżawie lub inwestowaniu w obiekty o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, kongresowo wystawienniczym, co najmniej ze wskazaniem obiektów, terminów, rodzajów zorganizowanych imprez i ich rangi;
  5. oferowaną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego dla nieruchomości będących przedmiotem przetargu, wyższą od wywoławczej;
  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z "Warunkami przetargu" i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  7. oświadczenie, iż znany jest oferentowi fakt zawarcia umów pomiędzy:
   1. Miastem Łódź i osobami trzecimi, o których mowa w § 1 ust. 9 i ust. 11 i 12 „Projektu umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” stanowiącego załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu”,
   2. Miejską Areną Kultury i Sportu Sp. z o.o. i osobami trzecimi, o których mowa w § 1 ust. 9 i ust. 10 „Projektu umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” stanowiącego załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu”;
  8. oświadczenie, iż oferent dokonał w ramach etapu A oględzin przedmiotu dzierżawy i że znany jest mu stan prawny, techniczny i funkcjonalny przedmiotu dzierżawy i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymogi, jakie są niezbędne do prowadzenia przez niego zamierzonej działalności;
  9. oświadczenie, iż oferent o ile wygra przetarg zawrze umowę dzierżawy na warunkach określonych przez Miasto Łódź w „Projekcie umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” stanowiącym załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu”;
  10. datę sporządzenia oferty.
  Oferent może dołączyć do oferty dodatkowe dokumenty potwierdzające potencjał umożliwiający realizację umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu. W szczególności oferent może przedłożyć dokumenty potwierdzające dysponowanie wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz zdolnościami finansowymi do skutecznej realizacji umowy dzierżawy oraz ewentualnej realizacji inwestycji – za zgodą Miasta Łodzi – w Łódzkie Centrum Sportu. Jeżeli oferent w tym zakresie zamierza korzystać z potencjału innych podmiotów, w takim przypadku może przedłożyć dokumenty potwierdzające możliwość korzystania z takiego potencjału.


 5. Oferta przygotowana w języku obcym powinna zostać złożona wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez biegłego tłumacza przysięgłego. Wymóg przedłożenia tłumaczenia dotyczy również wszystkich załączników oferty oraz składanych przez oferentów dokumentów.


 6. Osoba wyłoniona w przetargu jako Dzierżawca będzie zobowiązana do wpłaty na dwa dni przed zawarciem umowy dzierżawy kaucji w wysokości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Bank S.A Oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017, celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu zapłaty czynszu dzierżawnego oraz roszczeń związanych z użytkowaniem obiektu przez Dzierżawcę. W przypadku, gdy kaucja nie wpłynie w powyższym terminie na wskazany rachunek bankowy, Miasto Łódź będzie uprawnione do odstąpienia od umowy dzierżawy.


 7. Osoba wyłoniona w przetargu jako Dzierżawca zobowiązana będzie do zawarcia umowy dzierżawy na warunkach określonych przez Miasto Łódź w „Projekcie umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” stanowiącym załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu”.


 8. Osoba wyłoniona w przetargu jako Dzierżawca zobowiązana będzie do realizacji zobowiązań wynikających z „Projektu umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” stanowiącego załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu”, m. in. w zakresie:
  1. przejęcia praw i obowiązków wynikających z zawartych przez Miasto Łódź i Miejską Arenę Kultury i Sportu Sp. z o.o. umów z podmiotami trzecimi o których mowa w § 1 ust. 9 pkt 1-5 „Projektu umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” stanowiącego załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu”;
  2. podjęcia działań celem przejęcia umowy nr MAKS/I/7/2014 z dnia 29 września 2014 r. zawartej przez Miejską Arenę Kultury i Sportu Sp. z o.o. z Atlas Sp. z o.o., o której mowa w § 1 ust. 10 „Projektu umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” stanowiącego załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu”;
  3. nie podejmowania jakichkolwiek działań mogących naruszyć postanowienia umowy zawartej pomiędzy Miastem Łódź a Województwem Łódzkim, o której mowa w § 1 ust. 11 „Projektu umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” stanowiącego załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu”;
  4. realizacji obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Miastem Łódź a Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie działającego w imieniu i na rzecz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, o której mowa w § 1 ust. 11 „Projektu umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” stanowiącego załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu”;
  5. przedkładania i uzgadniania z Miastem Łódź harmonogramu wykorzystania przedmiotu dzierżawy zgodnie z § 5 ust 5 – 10 „Projektu umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” stanowiącego załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu”;
  6. utrzymania przedmiotu dzierżawy zgodnie z § 7 „Projektu umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” stanowiącego załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu”;
  7. respektowania prawa Miasta Łodzi do dokonywania modernizacji lub inwestycji w przedmiot dzierżawy zgodnie z § 8 ust 8 i 9 „Projektu umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” stanowiącego załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu”;
  8. serwisowania przedmiotu dzierżawy na warunkach § 9 „Projektu umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” stanowiącego załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu”;
  9. zapłaty czynszu dzierżawnego i ponoszenia opłat, podatków i innych ciężarów publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy na zasadach § 10 „Projektu umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” stanowiącego załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu”;
  10. ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy na zasadach § 11 „Projektu umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” stanowiącego załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu”;
  11. zapłaty kar umownych w przypadkach i wysokościach, o których mowa w § 13 „Projektu umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” stanowiącego załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu”;
  12. poddania się egzekucji na zasadach § 14 „Projektu umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” stanowiącego załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu”.

 9. Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako Dzierżawca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


 10. Oferent, przed złożeniem oferty winien zapoznać się z: Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik do Zarządzenia Nr 1928/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 września 2015 r., załącznikiem nr 1 do „Warunków przetargu” i treścią „Projektu umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” stanowiącego załącznik nr 2 do „Warunków przetargu”, w tym z dokumentami i załącznikami, o których mowa w „Projekcie umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu”, przy czym:
  1. treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego przez Radę Miejską w Łodzi uchwałą Nr XCIX/2033/14 z dnia 12 listopada 2014 r. dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Unii Lubelskiej i Ks. bp. Wł. Bandurskiego oraz ulic: Krzemienieckiej, Wygodnej, gen. H. Dembińskiego i Maratońskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4649), dostępna jest na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi;
  2. treść „Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.03.05.00-00-001/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013" o dofinansowanie projektu pn.: „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - Etap I Hala Widowiskowa, zawartej pomiędzy Miastem Łódź a Województwem Łódzkim, dostępna jest w Biurze ds. Inwestycji w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi ul. Piotrkowska 113, pok. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00;
  3. treść umowy nr C/011/05/002 z dnia 23 maja 2005 r. zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie działającego w imieniu i na rzecz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu a Miastem Łódź dostępna jest w Biurze ds. Inwestycji w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi ul. Piotrkowska 113, pok. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00;
  4. dokumentacja powykonawcza, serwisowa i gwarancyjna normująca sposób prawidłowej eksploatacji instalacji będących na wyposażeniu Hali Widowiskowo–Sportowej Atlas Areny oraz boiska piłkarskiego wraz z trybuną zachodnią, w tym Instrukcje użytkowania obiektów, normujących obowiązki użytkownika przedmiotu dzierżawy oraz zakres niezbędnego serwisowania, przeglądów i kontroli tychże instalacji, konieczne dla zachowania praw z gwarancji i rękojmi, dostępna jest w Miejskiej Arenie Kultury i Sportu Sp. z o.o. w Łodzi przy al. ks. bp. Władysława Bandurskiego 7, w sekretariacie Spółki, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00;
  5. wykaz pozostałych umów zawartych przez Miasto Łódź oraz Miejską Arenę Kultury i Sportu Sp. z o.o., o których mowa w § 1 ust. 9 „Projektu umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” zawarty został w załącznikach do ww. Projektu.

 11. Niezależnie od informacji podanych w „Projekcie umowy dzierżawy Łódzkiego Centrum Sportu” stanowiącym załącznik nr 2 do „Warunków przetargu”, osoba wyłoniona w przetargu jako Dzierżawca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością ich wykorzystania zgodnie z „Koncepcją funkcjonowania Łódzkiego Centrum Sportu” przedłożoną w przetargu.


 12. Koszty związane z zawarciem umowy dzierżawy ponosi osoba wyłoniona w przetargu jako Dzierżawca.


 13. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.


 14. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Przetarg na dzierżawę szaletów miejskich na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Treść:

2015-08-06

Urząd Miasta Łodzi
Departament Spraw Społecznych
Wydział Gospodarki Komunalnej
90–447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
ogłasza przetarg na dzierżawę szaletów miejskich
na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
zlokalizowanych w niżej wymienionych miejscach:

 1. ul. Rydzowa/ul. Lniana,
 2. al. Grzegorza Palki/Wojska Polskiego,
 3. pl. Niepodległości 4,
 4. ul. Pabianicka 47,
 5. ul. Przybyszewskiego 4,
 6. pl. Barlickiego,
 7. al. Bandurskiego/dworzec Kaliski,
 8. ul. Piotrkowska 92,
 9. ul. Piotrkowska 268,
 10. Pasaż Schillera,
 11. Park Staszica,
 12. Rondo Inwalidów,
 13. ul. Widzewska,
 14. ul. Targowa 42.

 1. Warunki przetargu można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi pok. 220, w godzinach pracy urzędu.


 2. Oferty można składać tylko na całość.


 3. Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału w pokoju nr 112 do dnia 17 sierpnia 2015 r. do godz. 12.00.


 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału w dniu 17 sierpnia 2015 r. o godz. 12.10 w pokoju nr 220.

Pliki do pobrania:

Wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu
Treść:

2015-02-20
Ostatnia aktualizacja: 2015-07-10

Wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu

 1. Przydział pracowni twórczej następuje na podstawie Uchwały Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (z późniejszymi zmianami).


 2. Wnioski o wynajem pracowni rozpatrywane są przez Komisję ds. Pracowni Twórczych, Komisja powoływana jest na okres kadencji Rady Miejskiej w Łodzi przez Prezydenta Miasta Łodzi na mocy Zarządzenia Nr 3057/VI/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Pracowni Twórczych i ustalenia Regulaminu określającego tryb jej pracy oraz kryteria oceny wniosków o wynajem pracowni (z późniejszymi zmianami).


 3. Wnioski należy składać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi – ul. Piotrkowska 102.

  Wniosek o przydział pracowni twórczej winien zawierać:
  1. dane osobowe wnioskodawcy;
  2. życiorys artystyczny z udokumentowanymi dokonaniami twórcy w ciągu ostatnich pięciu lat wraz z posiadanymi referencjami i rekomendacjami;
  3. opis prowadzonej działalności twórczej;
  4. oświadczenie o warunkach mieszkaniowych z podaniem tytułu prawnego do zajmowanego lokalu;
  5. oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
  6. oświadczenie o nieposiadaniu pracowni na terenie Polski;
  7. wskazanie lokalu;
  8. oświadczenie o wyborze Łodzi, jako miejsce życia i twórczości;
  9. kopia dyplomu ukończenia uczelni artystycznej lub dokument przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych lub kopia uprawnień do wykonywania zawodu wydanych przez właściwy organ;
  10. w przypadku twórców nieprofesjonalnych, rekomendacja środowiska twórczego oraz oświadczenie, że wykonywana działalność stanowi podstawowe źródło utrzymania.

 4. Zakres remontu lokalu podany jest w jego charakterystyce. Kosztorys opracowuje właściwa Administracja Nieruchomościami w oparciu o zasady kalkulacji stosowane przy zlecaniu robót. Nakłady konieczne obciążające wynajmującego, poniesione przez najemcę w czasie trwania najmu, podlegają rozliczeniu na warunkach ustalonych przez strony w odrębnej umowie o wykonanie robót. Wszelkie prace adaptacyjne, najemca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa regresu wobec wynajmującego. Znajdujące się w lokalu ruchomości bądź ulepszenia, jeżeli są pozostawione przez poprzedniego najemcę, mogą zostać objęte wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy nowym, a dotychczasowym najemcą. Wartość ruchomości i ulepszeń nie będzie analizowana i podawana w charakterystyce lokalu.


 5. Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w przyznanym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury UMŁ, tel. 638-43-92 lub 638-43-73

Uwaga: Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych

Pliki do pobrania: