Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2016 r.

Przetarg na dzierżawę szaletów miejskich na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
Treść:

2016-09-22

Urząd Miasta Łodzi
Departament Spraw Społecznych
Wydział Gospodarki Komunalnej
90 – 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
ogłasza przetarg na dzierżawę szaletów miejskich
na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
zlokalizowanych w niżej wymienionych miejscach:

 1. ul. Rydzowa/ ul. Lniana,
 2. al. Grzegorza Palki/Wojska Polskiego,
 3. pl. Niepodległości 4,
 4. ul. Pabianicka 47,
 5. ul. Przybyszewskiego 4,
 6. pl. Barlickiego,
 7. al. Bandurskiego/dworzec Kaliski,
 8. ul. Piotrkowska 268,
 9. Pasaż Schillera,
 10. Park Staszica,
 11. Rondo Inwalidów
 12. ul. Targowa 42
 13. ul. Widzewska

 1. Warunki przetargu można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi pok. 220, w godzinach pracy urzędu.
 2. Oferty można składać tylko na całość.
 3. Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału w pokoju nr 112 do dnia 29.09.2016 r. do godz. 12.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału w dniu 29.09.2016 r. o godz. 12.10 w pokoju nr 220.

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości zabudowanych położonych w Łodzi przy ulicy Henryka Siemiradzkiego 4-8
Treść:

2016-08-12

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości zabudowanych położonych w Łodzi przy ulicy Henryka Siemiradzkiego 4-8 oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-5 jako działki nr 292/29 i 292/23 dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00128129/7 oraz działka nr 292/25 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00033833/2, o łącznej powierzchni 8 235 m2.

Przedmiotem przetargu na dzierżawę na okres 15 lat są nieruchomości położone w Łodzi, przy ulicy Henryka Siemiradzkiego 4-8 oznaczone w obrębie geodezyjnym G-5 jako działki nr 292/29 i 292/23 dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00128129/7 oraz działka nr 292/25 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00033833/2, o łącznej powierzchni 8 235 m2 z przeznaczeniem budynków znajdujących się na nieruchomości z zastosowaniem funkcji publicznej oraz przeprowadzenie remontu budynków.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Budynki znajdujące się na nieruchomości wydzierżawiane będą na prowadzenie działalności o charakterze publicznym.
Osoba która wydzierżawi nieruchomości zobowiązana będzie do przeprowadzenia remontu budynków w terminie 3 lat od daty wydzierżawienia.
Część działki nr 292/29 obciążona jest umową dzierżawy obowiązującą do dnia 13 października 2016 r.

Opis nieruchomości:

 • nieruchomości zabudowane są budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 3 716, 50 m2, część budynku posiada trzy kondygnacje nadziemne, a cześć jedną kondygnację nadziemną, połączone są one łącznikiem, budynek jest podpiwniczony, rok budowy 1968, budynek jest w złym stanie technicznym i wymaga remontu;
 • zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości powinna odbywać się przez istniejący zjazd z tej ulicy;
 • zgodnie z informacjami przekazanymi przez gestorów sieci na nieruchomościach znajdują się:
  1. urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne będące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.,
  2. energetyczne linie kablowe nN oraz cztery linie kablowe sN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto,
  3. czynne przyłącza gazowe niskiego ciśnienia zasilające w gaz budynki znajdujące się na działkach nr 292/29 i 292/27,
  4. czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2xDn 65-50 wykonana w 1995 roku w technologii preizolowanej.
Wszelkie dane techniczne budynku dostępne są w Zarządzie Lokali Miejskich, w Rejonie Obsługi Najemców, ul. Lubelska 9/11, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem tel. 42 684 63 71 wew. 80.

Miesięczna stawka czynszu dzierżawnego dla nieruchomości zostanie ustalona w drodze przetargu.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 18 200 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście złotych) netto.
Czynsz dzierżawny stanowi wartość netto i zostanie powiększony o wartość VAT-u wg obowiązujących przepisów.
Do miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium wynosi: 54 600 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych).

Czynsz dzierżawny będzie płatny do 10-ego każdego miesiąca z góry waloryzowany corocznie począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 1. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 14 września 2016r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowskiej 104 – sala 371 a.
 2. Warunkiem udziału w przetargu przez zainteresowanych wydzierżawieniem nieruchomości jest:
  1. złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, pok. 455; na kopercie należy umieścić napis „Oferta w przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych przy ulicy Henryka Siemiradzkiego 4-8. Nie otwierać.”;
  2. złożenie dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Dowód wpłaty wadium na dzierżawę nieruchomości położonych przy ulicy Henryka Siemiradzkiego 4-8”.
  w terminie do dnia 8 września 2016 r. do godziny 15.00 w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 455.
 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Bank Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 4. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. dane dotyczące: imienia, nazwiska, nr PESEL i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, z tym zastrzeżeniem że w przypadku spółki w organizacji należy załączyć umowę spółki, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. w przypadku osoby prawnej, zgodę zgromadzenia wspólników, akcjonariuszy lub innego właściwego organu na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości ze stawką czynszu wskazaną w ofercie, jeśli wymaga tego umowa, statut lub obowiązujący przepis prawa;
  3. „Koncepcję wykorzystania nieruchomości położonych przy ulicy Henryka Siemiradzkiego 4-8” obejmującą co najmniej proponowany sposób wykorzystania budynków uwzględniający z zastosowanie funkcji publicznej oraz harmonogram dokonania prac remontowych;
  4. oferowaną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego wyższą od wywoławczej;
  5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z „Warunkami przetargu” i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  6. oświadczenie, iż oferent dokonał oględzin przedmiotu dzierżawy i że znany jest mu stan prawny, techniczny i funkcjonalny przedmiotu dzierżawy i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
  7. datę sporządzenia oferty.
 5. Oferta przygotowana w języku obcym powinna zostać złożona wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez biegłego tłumacza przysięgłego. Wymóg przedłożenia tłumaczenia dotyczy również wszystkich załączników oferty oraz składanych przez oferentów dokumentów.
 6. Osoba wyłoniona w przetargu jako Dzierżawca zobowiązana będzie do zawarcia umowy dzierżawy na warunkach określonych przez Miasto Łódź.
 7. Osoba wyłoniona w przetargu jako Dzierżawca zobowiązana będzie do realizacji zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy, m. in. w zakresie:
  1. dokonywania remontu i przeglądów budowlanych budynków;
  2. zapłaty czynszu dzierżawnego i ponoszenia opłat, podatków i innych ciężarów publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy;
  3. ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy na zasadach określonych w umowie dzierżawy;
  4. poddania się egzekucji na zasadach określonych w umowie dzierżawy.
 8. Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako Dzierżawca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Oferent, przed złożeniem oferty winien zapoznać się z: "Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik do Zarządzenia Nr 4185/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 sierpnia 2016 r.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są w siedzibie Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV pok. 466) oraz pod numerem telefonu: (42) 638 42 60.
 11. Koszty związane z zawarciem umowy dzierżawy ponosi osoba wyłoniona w przetargu jako Dzierżawca.
 12. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 9 lat nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Ikara 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27 i 29 oraz Sanitariuszek 27
Treść:

2016-04-29

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 9 lat nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Ikara 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27 i 29 oraz Sanitariuszek 27 oznaczonych w obrębie geodezyjnym G - 53 jako działka nr 787/2 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00089546/0 i działka nr 786/2 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00274622/1, o łącznej powierzchni 82 458 m2.

Przedmiotem przetargu na dzierżawę na okres 9 lat są nieruchomości położone w Łodzi, przy ul. Ikara 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27 i 29 oraz Sanitariuszek 27, oznaczone w obrębie geodezyjnym G - 53 jako działka nr 787/2 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00089546/0 i działka nr 786/2 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00274622/1, o łącznej powierzchni 82 458 m2 z przeznaczeniem pod działalność sportowo-rekreacyjno-szkoleniową bądź motopark bądź budowę regionalnego ośrodka centrum doskonalenia kierowców.
Przetarg przeprowadza się w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem KL - tereny transportu lotniczego oraz tereny okołolotniskowe związane z jego funkcjonowaniem.
Sposobem zagospodarowania nieruchomości przewidywanych do wydzierżawienia jest przeznaczeniem ich pod działalność sportowo-rekreacyjno-szkoleniową bądź motopark bądź budowę regionalnego ośrodka centrum doskonalenia kierowców.

Opis nieruchomości:

 • działki są niezabudowane, posiadają kształt nieregularny i częściowo stanowią ugór, są porośnięte trawami, drzewami samosiejkami oraz krzewami;
 • nieruchomości bezpośrednio przylegają do ulicy Sanitariuszek, zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nie kolidują one z zaplanowanymi przez Zarząd Dróg i Transportu inwestycjami, w tym z zamierzeniami uwzględnionymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018; ulica Sanitariuszek zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. jest drogą klasy Z - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) minimalna szerokość drogi klasy Z wynosi 20 m, zatem docelowo należy zabezpieczyć część nieruchomości niezbędnej pod pas drogowy, ponadto dzierżawa nieruchomości jest możliwa z zastrzeżeniem pozostawienia rezerwy terenu dla potrzeb ewentualnego wybudowania drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego zlokalizowanego w sąsiedztwie stacji paliw łódzkiego lotniska, zgodnie z jednym z trzech wariantów wskazanych przez Zarząd Dróg i Transportu;
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi nie widzi przeciwwskazań dla wydzierżawienia działek nr 787/2 i 786/2, które stanowią nie uprawiany grunt rolny ulegający sukcesji ekologicznej, nie wykazujący znaczących wartości sozologicznych;
 • z opinii Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi wynika, iż proponowany sposób zagospodarowania nie stoi w sprzeczności z funkcją terenu sąsiadującego z ww. działkami, jednakże o możliwości realizacji inwestycji ostatecznie przesądzi decyzja o warunkach zabudowy, w trakcie postępowania administracyjnego koniecznym będzie uzgodnienie projektu decyzji z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi;
 • z opinii uzyskanej od Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta wynika, iż działki nr 786/2 i 787/2 są przewidziane w opracowanym Planie Generalnym Lotniska jako teren rezerwowy służący ewentualnej rozbudowie drogi startowej do długości 3000 m oraz rozbudowie świateł podejścia do lądowania w kierunku pomocniczym do pełnej długości 900 m. Oba zadania są planowane po 2030 r., ponadto planowany sposób zagospodarowania nie może być w sprzeczności z wytycznymi Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta w zakresie oprawy świetlnej oświetlającej infrastrukturę proponowanej inwestycji oraz możliwości ochrony i serwisowania elementów świetlnych, które to zostaną uwzględnione w umowie dzierżawy;
 • na działkach w osi pasa startowego wybudowany jest system świetlny pomocy nawigacyjnej na pomocniczym kierunku podejścia lądowania, oznacza to, iż oprawy świetlne oświetlające infrastrukturę planowanej inwestycji mogą mieć maksymalnie 50 W i świecić białym, zimnym światłem, zaś samochody poruszające się po terenie działek nr 786/2 i 787/2 mogą mieć włączone jedynie światła pozycyjne, dodatkowo infrastruktura planowanej inwestycji nie może przebijać powierzchni ograniczających przeszkody, musi być również zapewniona możliwość bezpośredniej ochrony, serwisowania elementów systemu świetlnych pomocy nawigacyjnej na pomocniczym kierunku podejścia lądowania;
 • z opinii PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto wynika, iż na działkach nr 786/2 i 787/2 znajduje się energetyczna linia napowietrzna SN;
 • z opinii Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. wynika, iż wzdłuż ulicy Sanitariuszek przebiega gazociąg dystrybucyjny DN 225 PE średniego ciśnienia eksploatowany przez spółkę.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 15 870 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych).
Czynsz dzierżawny stanowi wartość netto i zostanie powiększony o wartość VAT-u wg obowiązujących przepisów.
Wadium wynosi: 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 200 zł (słownie: dwieście złotych).
Czynsz dzierżawny będzie płatny do 10-ego każdego miesiąca z góry waloryzowany corocznie począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2016r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowskiej 104 – sala 371 a.
 2. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 3. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje wyższy czynsz dzierżawny od wywoławczego o jedno postąpienie.
 4. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w terminie do dnia 3 czerwca 2016r. do godziny 15.00 przez zainteresowanych dzierżawą nieruchomości:
  • dowodu wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości określonej w § 4 ust. 3; wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017;
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy oraz z Załącznikiem do Zarządzena nr 3162/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016r. stanowiącym Warunki Przetargu.
 6. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 5 należy zgłaszać się do Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 466.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu podmiotom którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 3.06.2016r. do godziny 1500 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 5 przed datą przetargu.
 8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
 9. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 10. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 11. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca.
 12. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 13. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 14. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy oraz z Załącznikiem do Zarządzenia nr 3162/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016r. stanowiącym Warunki Przetargu, załączonym do niniejszego ogłoszenia oraz dostępnym w siedzibie Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 466), tel. (42) 638-42-60.
 15. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Wydział Dysponowania Mieniem UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p. , pok. nr: 466 tel. (42) 638-42-60.
 16. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 17. W sprawach nieuregulowanych w „Warunkach Przetargu” stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz Kodeksu Cywilnego.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie na okres do lat trzech, czterech części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 102
Treść:

2016-03-25

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji)
na wydzierżawienie na okres do lat trzech, czterech części nieruchomości położonej w Łodzi, przy ulicy Szczecińskiej 102, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-2 jako działka nr 50/18, uregulowanej w KW LD1M/00114782/1 o powierzchni odpowiednio: 8m2 9 m2 9 m2 9 m2 o łącznej powierzchni 35 m2.

Przedmiotem przetargu na dzierżawę, na okres do 3 lat, jest część nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00114782/1, położona w Łodzi przy ul. Szczecińskiej 102, oznaczona jako części działki nr 50/18 w obrębie B-2, odpowiednio o powierzchni 8 m2, 9 m2, 9 m2 i 9 m2 – o łącznej powierzchni 35 m2. zaznaczona na mapie, stanowiącej załącznik do Ogłoszenia o przetargu.
Przetarg przeprowadza się w formie ustnego przetargu nieograniczonego.
Sposobem zagospodarowania części nieruchomości przewidywanych do wydzierżawienia, jest przeznaczenie ich na handel kwiatami i zniczami bez prawa zabudowy.
Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się dziewięć wydzielonych stoisk handlowych z przeznaczeniem pod handel kwiatami i zniczami bez prawa zabudowy. Na cztery z nich wpłynęły wnioski o ich wydzierżawienie. Obecnie nie są one przedmiotem dzierżawy. Teren stoisk znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszego - chodnika prowadzącego od krańcówki autobusowej do cmentarza.
Przedmiotowa nieruchomość, objęta jest uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującego południową część osiedla Sokołów. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicami obszaru oznaczonego symbolem ZC – tereny cmentarzy.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego za każdą część wynosi 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) netto.
Miesięczny czynsz dzierżawny stanowić będzie stawka osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT. Wadium wynosi 12 zł (słownie: dwanaście złotych) za każdą część. Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 zł (słownie: jeden złoty) Ustalony w wyniku przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104 – sala 371 a.
 2. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 3. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje wyższy czynsz dzierżawny od wywoławczego o jedno postąpienie.
 4. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 12 zł (słownie: dwanaście złotych) za każdą poszczególną część – z określeniem: stanowisko 2, stanowisko 4, stanowisko 5, stanowisko 6; na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w terminie do dnia 12.05.2016 r. do godziny 16.00 przez zainteresowane podmioty, którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie podmioty ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby fizycznej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna, numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania części nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy.
 6. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 5 należy zgłaszać się do Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 466.
 7. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do części nieruchomości, na którą zostało wpłacone.
 8. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 12.05.2016 r. do godziny 16.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 5 przed datą przetargu.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
 10. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca.
 13. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 14. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 15. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy dostępnym w siedzibie Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 466), tel. (42) 638-42-60.
 16. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Wydział Dysponowania Mieniem UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p. , pok. nr: 466 tel. (42) 638-42-60.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 18. W sprawach nieuregulowanych w „Warunkach Przetargu” stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz Kodeksu Cywilnego.