Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie na okres do 20 lat, nieruchomości położonych w Łodzi, przy ulicy Jarosławskiej 29

Informacja o zmianie terminu przetargu >>>

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na wydzierżawienie na okres do 20 lat, nieruchomości o powierzchni 12 463 m2 położonych w Łodzi, przy ulicy Jarosławskiej 29, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-13 jako działki nr: 204/9, 204/10, 204/11, 204/12, 204/13, 204/14, 204/15, 204/26, 204/27, 204/28, 204/29, 204/30, 204/31, 204/33, 204/34, 204/36, 204/37, 204/38, 204/39, 204/40, 204/41 i 204/42, uregulowanych w KW LD1M/00037844/0 oraz działki numer 204/35 i 204/32, uregulowanych 
w rep. hip. nr 135_258 hip. 476 „CHOJNY” 

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości zabudowanych:

 1. budynkiem szkoły wraz z salą gimnastyczną i terenem towarzyszącym, na którym położone są boiska sportowe, utwardzone dojścia i dojazdy do budynku oraz teren zielony.
  1. Budynek szkoły został wybudowany w 1964 roku, o powierzchni użytkowej 2 563 m2 oraz powierzchni zabudowy wg kartoteki budynków 1 315 m2; część zasadnicza budynku jest trzykondygnacyjna, posiada jedną kondygnację podziemną. Łącznik i sala gimnastyczna są jednokondygnacyjne. Budynek murowany z cegły pełnej, wykończony tynkiem, nieocieplony. Stropy oraz stropodach wykonane z żelbetu, dach pokryty papą, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.
  2. Teren szkoły jest otoczony ogrodzeniem wykonanym z elementów metalowych. 
   Na nieruchomościach zlokalizowane są boiska sportowe – do koszykówki, piłki ręcznej/nożnej, siatkówki oraz bieżnia lekkoatletyczna. Część terenu, przeznaczona na dojścia i dojazdy do budynku oraz obiektów sportowych, jest utwardzona. Wjazd na nieruchomości odbywa się z ulicy Jarosławskiej. Od strony ulicy Jarosławskiej oraz Rymanowskiej znajduje się teren zielony urządzony z drzewami ozdobnymi.
  3. Wejście główne do budynku znajduje się od strony północnej schodami wykończonymi płytkami gresowymi, drugie wejście (nie użytkowane) położone jest od ulicy Rymanowskiej. Wewnętrzny układ komunikacyjny odbywa się poprzez dwie wewnętrzne klatki schodowe (schody żelbetowe wykończone lastrykiem). Układ pomieszczeń jest korytarzowy – typowy dla obiektów szkolnych. Program użytkowy obiektu na poszczególnych kondygnacjach został rozplanowany w następujący sposób: parter - sale lekcyjne, korytarz, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia sanitarne, łącznik, sala gimnastyczna; I piętro - pokój nauczycielski, sale lekcyjne, korytarz, pomieszczenia sanitarne; II piętro - sale lekcyjne, korytarz, pomieszczenia sanitarne; piwnica - szatnie, pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Pomieszczenia w budynku wykończone są tynkami – pomalowane, wykonana lamperia. Pomieszczenia sanitarne wykończone są nową glazurą i terakotą. Podłogi w pomieszczeniach pełniących funkcję ciągów komunikacyjnych wykonane są z lastryko, w pozostałych pomieszczeniach wyłożone są wykładziną lub płytkami PCV, a w sali gimnastycznej parkietem drewnianym. Stolarka okienna wykonana z PCV z wyjątkiem części okien w pomieszczeniach piwnic. Stolarka drzwiowa wejścia głównego oraz w pomieszczeniach administracyjnych i sanitarnych jest nowa, w pozostałych pomieszczeniach – drewniana starego typu. Budynek wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej z własnym węzłem.
  4. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź na terenie działki nr 204/37 znajduje się sześć linii kablowych niskiego napięcia (nN), na działce nr 204/38 pięć linii kablowych nN, na działkach nr 204/40 i 204/41 złącze kablowe nN oraz dwie linie kablowe nN (w granicy działek). Strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa terenu z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej. Na pozostałych działkach nie ma żadnych innych urządzeń energetycznych.
  5. Według danych uzyskanych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  posesja przy ul. Jarosławskiej 29 podłączona jest do miejskiej sieci wodociągowej o śr. 150 mm zlokalizowanej w ul. Jarosławskiej przyłączem o śr. 80 mm (dł. 35 m, rok budowy 1963) - ww. przyłącze zlokalizowane jest częściowo na działce nr 204/41. Nieruchomości posiadają dostęp do kanalizacji ogólnospławnej D=0,50 m zlokalizowanej w ul. Jarosławskiej przyłączem kanalizacyjnym d=0,15 m (dł.= 4,5 m, rok budowy 1964). Ww. przyłącze zlokalizowane jest w pasie drogowym ul. Jarosławskiej na wysokości działki nr 204/40. Dla miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej D=0,50 m obowiązuje pas ochronny o szerokości po 5,0 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu wraz z terenem nad kanałem. Pas ten częściowo obejmuje działki nr: 204/37, 204/38, 204/39, 204/40, 204/41 i 204/42. Ww. przyłącza stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. i znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  6. Według danych Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi na terenie działki 204/41 znajduje się przyłącze gazowe DN50 niskiego ciśnienia. Najbliżej zlokalizowana infrastrukturą jest gazociąg stalowy DN100 w ul. Jarosławskiej.
  7. Według danych uzyskanych od Veolia Energia Łódź S. A. na działkach nr: 204/40, 204/39, 204/38, 204/33, 204/9, 204/10, 204/36, 204/37, 204/38, 204/11, 204/12, 204/13, 204/38 i 204/39 znajduje się czynne przyłącze i sieć ciepłownicza wykonana w 2000 r. Strefa oddziaływania sieci i przyłączy 2,0 m od skraju rur preizolowanych.
  8. Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca, winna dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć z istnienia tych sieci obciążają ryzyko osoby wyłonionej w przetargu jako dzierżawcę i nie stanowią wady nieruchomości.
  9. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości powinna odbywać się na zasadach dotychczasowych przez istniejący zjazd z ul. Jarosławskiej.

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości wynosi 39 803,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzy złote).
Wadium wynosi 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).

Czynsz dzierżawny stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 r. o godz. 1230 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Mała Sala Obrad
 2. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego uczestnika.
 3. Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego.
 4. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10. dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.
 5. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości zabudowanej.
 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 25 lipca 2019 r. do godziny 1500 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • dowodu wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości określonej w § 4 ust. 4 załącznik do zarządzenia Nr 1439/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 czerwca 2019 r.; wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017;
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby fizycznej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna, numeru identyfikacji podatkowej oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku spółki w organizacji należy załączyć umowę spółki, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym nr telefonu i e-malia przez Prezydenta Miasta Łodzi jako administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz "Warunkami przetargu" i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy.
 7. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 6 należy zgłaszać się do Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 451.
 8. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 9. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 25 lipca 2019 r. do godziny 1500 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 8 – przed datą przetargu.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu dzierżawnego
 11. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia lub odwołania przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 12. Uczestnik ustalony w wyniku przetargu jako dzierżawca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
  Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Jeżeli dzierżawca ustalony w wyniku przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca.
 16. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy dostępnym w siedzibie Wydziału Dysponowania  Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 451. tel. (42) 638-47-98
 17. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Wydział Dysponowania Mieniem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 451. tel. (42) 638-47-98.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Załącznik do Ogłoszenia o przetargu >>>

 

Informacja o zmianie terminu przetargu >>>


Metryka strony i historia zmian