Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie na okres do 3 lat, części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Fabrycznej 17A oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-25 jako działka nr 85

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na wydzierżawienie na okres do 3 lat , części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Fabrycznej 17A oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-25 jako działka nr 85, o powierzchni 2419 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00127990/6.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części nieruchomości przy ul. Fabrycznej 17A, na której w ramach projektu rewitalizacji został wybudowany „zielony parking”.

 1. Powierzchnia łączna części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę wynosi 2419,00 m², natomiast powierzchnia miejsc parkingowych, w postaci krat trawnikowych wynosi 665,00 m², droga dojazdowa, brukowana kamieniem polnym zajmuje 654,00 m², pozostałą część działki nr 85 w obrębie W-25 stanowi chodnik z płyt piaskowca o powierzchni 24,00 m² oraz teren towarzyszący zielony, o powierzchni 1076,00 m², w tym: 42 szt. Drzew, 168 szt. Krzewów żywopłotowych, 72 szt. Krzewów liściastych, trawniki oraz żywopłot z grabu z upraw kontenerowych.
 2. Elementy wyposażenie parkingu:
  • treliarze – 8 szt.,
  • portal wjazdowy,
  • murek wzdłuż ulicy Fabrycznej,
  • kosze na odpadki 35 litrów – 2 szt.,
  • urządzenia umożliwiające wjazd: bileterka, szlaban, deflektor pętli indukcyjnej, czytnik kart zbliżeniowych,
  • urządzenia umożliwiające wyjazd: terminal wyjazdowy, szlaban, deflektor pętli indukcyjnej, czytnik kart zbliżeniowych,
  • automat rozliczeniowy bezobsługowy przyjmujący monety i banknoty, wydający monety, obsługujący karty płatnicze, umożliwiający wykupienie abonamentu,
  • moduł główny: komputer z oprogramowaniem, monitor LCD, moduł komunikacji, czytnik kart zbliżeniowych,
  • instalacja oświetlenia parkingu składająca się z 10 szt. Opraw oświetleniowych wykonanych na wzór historyczny umieszczonych na słupach oświetleniowych i 1 oprawa wisząca na portalu wjazdowym. Źródła światła metahalogenkowe. Koszt energii elektrycznej dla oświetlenia parkingu pokrywa Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Najemca parkingu zobowiązany będzie do bieżącej konserwacji instalacji (w szczególności wymiany źródeł światła po ich przepaleniu). Miasto Łódź dopuszcza wymianę źródeł światła na źródła światła LED o mocy około 40W.
 3. Liczba miejsc parkingowych: liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych: 47 szt. plus dwa miejsca postojowe dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.
 4. Rękojmia i gwarancja: Miasto Łódź posiada gwarancję na roboty budowlane do dnia 11 marca 2025 r., gwarancję na w/w sprzęt do dnia 11 marca 2021 r.
  Wykonawca jest zobowiązany do konserwacji nasadzeń zieleni:
  • dla 42 szt. Drzew, 168 szt. Krzewów żywopłotowych, 72 szt. Krzewów liściastych i trawników – do dnia 31 października 2020 r.
 5. Obsługa komunikacyjna winna odbywać się przez projektowany zjazd z ul. Fabrycznej oddalony od istniejącego przejścia dla pieszych.
 6. Z uwagi na położenie parkingu w pobliżu centrum biurowego i osiedla mieszkaniowego oraz na potrzebę zapewnienia możliwości korzystania z parkingu przez wszystkich zainteresowanych (zarówno przez pracowników, klientów znajdujących się w pobliżu biur, jak i mieszkańców sąsiadujących nieruchomości), należy ograniczyć możliwość wykupu abonamentów przez jeden podmiot, zapewnić przynajmniej 20 % miejsc parkingowych jako miejsca rotacyjne (dla korzystających z parkingu okazjonalnie) oraz zapewnić nieodpłatne udostępnianie miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz ulic: Milionowej, Jana Kilińskiego, Fabrycznej i Przędzalnianej, przyjęty uchwałą Nr III/58/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 471), obejmuje przedmiotową część nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem 6.2.KS (tereny komunikacji samochodowej - parkingi).

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości wynosi 4425,70 zł (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych i 70/100) netto.
Miesięczny czynsz dzierżawny stanowić będzie stawka osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
Wadium wynosi 13300,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta złotych i 00/100 ).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego uczestnika.
 3. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego.
 4. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.
 5. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości i części nieruchomości.
 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyciągu o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie pisemnej;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania części nieruchomości w terenie oraz warunkami przetargu, i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy.
 7. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 6 należy zgłaszać się do Wydziału Dysponowania Mieniem Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 449a.
 8. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 9. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 8 – przed datą przetargu.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu dzierżawnego.
 11. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończeniu lub odwołania przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 12. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako dzierżawca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Jeżeli dzierżawca ustalony w wyniku przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca.
 16. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy dostępnym w siedzibie Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 449a), tel. (42) 638-44-00.
 17. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Wydział Dysponowania Mieniem UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p. , pok. nr: 449a tel. (42) 638-44-00.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony i historia zmian