Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. ks. abp Jana Pawła Woronicza 1/3, ul. Zgierskiej 139, ul. Targowej bez numeru, ul. Papierniczej bez numeru, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 100, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 161/163 oraz ul. Kosynierów Gdyńskich 5

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na wydzierżawienie na okres 3 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 1. ul. ks. abp Jana Pawła Woronicza 1/3, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie B-44, jako część działki o numerze 231/11, o powierzchni 470 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00145068/6,
 2. ul. Zgierskiej 139, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie B-26, jako część działki o numerze 4/3, o powierzchni 40 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00096966/2,
 3. ul. Targowej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-25, jako część działki o numerze 45/1, o powierzchni 40 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00128949/1,
 4. ul. Papierniczej bez numeru, droga wewnętrzna, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-31, jako część działki o numerze 28/4, o powierzchni 40 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00041618/8,
 5. al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 100, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-23, jako część działki o numerze 23/10, o powierzchni 40 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00133345/5,
 6. al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 161/163, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-27 jako część działki o numerze 23/5, o powierzchni 30 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00135411/3, ul. Niciarnianej bez numeru, droga powiatowa 1189E oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-27, jako część działki o numerze 29/15, o powierzchni 10 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00134656/5,
 7. ul. Kosynierów Gdyńskich 5 oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie G-27, jako część działki o numerze 546/1, o powierzchni 40 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00281696/2, przy czym każda część nieruchomości będzie przedmiotem odrębnego porównania ofert.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa powyższych części nieruchomości na których obecnie znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe. Dzierżawca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na swój koszt zagospodarować dzierżawioną część nieruchomości jako punkt ładowania pojazdów elektrycznych (stacja ładowania wraz z miejscami postojowymi dla ładowanych pojazdów), uzgodnić lokalizację sieci zasilającej oraz wystąpić o zawarcie odrębnej umowy dzierżawy terenu zajętego przez sieć zasilającą.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium

 1. Nieruchomość położona w Łodzi przy ul. Zgierskiej oznaczona w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie B-26, jako działka o numerze 4/3 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej rejon Parku im. A. Mickiewicza oraz projektowanego Stawu Wasiaka przyjęty uchwałą Nr XVII/301/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 243) należy do terenów parkingów - 2KS.
 2. Nieruchomość położona w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 100 oznaczona w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-23, jako działka o numerze 23/10 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego oraz terenów kolejowych przyjęty uchwałą Nr VI/214/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1879) należy do terenów zabudowy usługowej - U.
 3. Nieruchomości położone w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 161/163 oznaczone w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-27 jako działki o numerach 23/5, i 29/15 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulic: Sobolowej do terenów kolejowych, Stanisława Przybyszewskiego oraz projektowanej Konstytucyjnej przyjęty uchwałą Nr XXIII/566/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1056) należą do terenów zieleni urządzonej w postaci parków - ZP.
 4. Nieruchomości położone w Łodzi przy:
  1. ul. ks. abp Jana Pawła Woronicza 1/3, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie B-44, jako część działki o numerze 231/11,
  2. ul. Targowej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-25, jako część działki o numerze 45/1,
  3. ul. Papierniczej bez numeru, droga wewnętrzna, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-31, jako część działki o numerze 28/4,
  4. ul. Kosynierów Gdyńskich 5, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie G-27, jako część działki o numerze 546/1 - znajdują się na terenach dla których nie uchwalono miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.) obejmuje nieruchomość oznaczoną w obrębie:
   1. B-44 jako działka nr 231/11 granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 (tereny wielkich zespołów mieszkaniowych);
   2. W-25 jako działka nr 45/1 granicami obszaru oznaczonego symbolem Z (tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej);
   3. W-31 jako działka nr 28/4 granicami obszaru oznaczonego symbolem AG2 (tereny aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości);
   4. G-27 jako działka nr 546/1 granicami obszaru oznaczonego symbolem Z (tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej).

Czynsz dzierżawny

 1. Dla części nieruchomości położonych w Łodzi przy:
  1. ul. ks. abp Jana Pawła Woronicza 1/3, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie B-44, jako część działki o numerze 231/11, o powierzchni 470 m2:
   1. stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 952,50 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 50/100) netto,
   2. wadium wynosi 2900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych) netto;
  2. ul. Zgierskiej 139, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie B-26, jako część działki o numerze 4/3, o powierzchni 40 m2:
   1. stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 80,25 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 25/100) netto,
   2. wadium wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) netto;
  3. ul. Targowej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-25, jako część działki o numerze 45/1, o powierzchni 40 m2:
   1. stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 80,25 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 25/100) netto,
   2. wadium wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) netto;
  4. ul. Papierniczej bez numeru, droga wewnętrzna, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-31, jako część działki o numerze 28/4, o powierzchni 40 m2,
   1. stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 52,60 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złote 60/100) netto,
   2. wadium wynosi 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) netto;
  5. al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 100, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-23, jako część działki o numerze 23/10, o powierzchni 40 m2,
   1. stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 52,60 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złote 60/100) netto,
   2. wadium wynosi 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) netto;
  6. al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 161/163, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-27 jako część działki o numerze 23/5, o powierzchni 30 m2, ul. Niciarnianej bez numeru, droga powiatowa 1189E oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie W-27, jako część działki o numerze 29/15, o powierzchni 10 m2:
   1. stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 36,80 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 80/100) netto,
   2. wadium wynosi 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych) netto;
  7. ul. Kosynierów Gdyńskich 5, oznaczonej w ewidencji gruntów, budynków i lokali w obrębie G-27, jako część działki o numerze 546/1, o powierzchni 40 m2,
   1. stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 52,60 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złote 60/100) netto,
   2. wadium wynosi 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) netto.
 2. Miesięczny czynsz dzierżawny stanowić będzie stawka osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT wg. obowiązujących przepisów.
 3. Ustalony w wyniku przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca i nie będzie podlegać waloryzacji w trakcie trwania umowy.

Informacje o przetargu

 1. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 22 maja 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – sala 250 a, z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem COVID-19, odbywa się za pomocą narzędzi elektronicznych poprzez stronę https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/.
 2. Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania części nieruchomości.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w § 4 ust. 4; „Warunków przetargu” na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017;
  2. przesłanie za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie pisemną ofertę na której należy umieścić napis „Oferta do przetargu na dzierżawę na okres na okres 3 lat części nieruchomości położonych w Łodzi, z przeznaczeniem pod lokalizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych.” wraz z adresem mailowym i kontaktem telefonicznym do oferenta; wyżej opisana koperta z ofertą powinna być dodatkowo umieszczona w drugiej kopercie (zewnętrznej) z adresem do wysłania: Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź; w terminie do dnia 18 maja 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu);
  3. dołączenie do oferty (może być w tej samej kopercie, o której mowa w pkt 2) kopie dowodu wniesienia wadium; w przypadku przesłania kopii dowodu wpłaty wadium w odrębnej przesyłce należy to zrobić zgodnie z opisem umieszczonym w pkt 2.”
 5. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby fizycznej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna, numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku spółki w organizacji należy załączyć umowę spółki, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym nr telefonu i e-maila przez Prezydenta Miasta Łodzi jako administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1]);
  4. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  5. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy;
  6. dowód wniesienia wadium;
  7. oferowaną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego netto wyższą niż wywoławcza dla każdej części nieruchomości dla której składana jest oferta.
 6. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.
 7. Część jawna odbywa się za pomocą narzędzi elektronicznych. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie dzierżawy, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.
 8. Komisja Przetargowa:
  1. podaje liczbę otrzymanych ofert;
  2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza dowody, o których mowa w § 5 pkt 3 warunków przetargu stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 3163/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 lutego 2020 r.;
  3. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;
  4. przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
  5. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
  6. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
  7. zawiadamia o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu,
 9. Część niejawna przetargu odbywa się bez obecności oferentów. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą bądź stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych, kierując się kryterium oferowanej kwoty czynszu dzierżawnego netto.
 10. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu.
 11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu dzierżawnego.
 12. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończeniu lub odwołania przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 13. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako dzierżawca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 14. Jeżeli dzierżawca ustalony w wyniku przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 16. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca.
 17. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 18. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy, prośby o przesłanie projektu umowy należy wysłać na adres email: r.cichy@uml.lodz.pl.
 19. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Zarządzeniem Nr 3163/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego, części nieruchomości położonych w Łodzi, z przeznaczeniem pod lokalizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych, na okres 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu, zmienionym Zarządzeniem Nr 3829/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 kwietnia 2020 r.
 20. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Wydział Dysponowania Mieniem UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p. , pok. nr: 449b tel. (42) 638-54-52.
 21. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.


Metryka strony i historia zmian