Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres do 20 lat, części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy bł. Wincentego Kadłubka 33, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-17 jako działka nr 215/14

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres do 20 lat,
części nieruchomości zabudowanej o powierzchni 7 375 m2, położonej w Łodzi przy
ulicy bł. Wincentego Kadłubka 33, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-17
jako działka nr 215/14 (działka wydzielona z działki nr 215/12), uregulowanej w KW LD1M/00026034/9

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły wraz z terenem towarzyszącym.

 1. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr 80.2020 z dnia 31 marca 2020 r. dokonany został podział działki nr 215/12 położonej w obrębie G-17 o powierzchni 12 394 m2 na działkę nr 215/13 o powierzchni 5 018 m2 oraz nr 215/14 o powierzchni 7 375 m2. Przedmiotem przetargu jest działka nr 215/14 o powierzchni 7 375 m2 położona w obrębie G-17.
 2. Część nieruchomości podlegająca wydzierżawieniu zabudowana jest budynkiem szkoły o powierzchni zabudowy 1 502 m2 i powierzchni użytkowej 3 059 m2. Kubatura budynku wynosi 14 568 m3. Główny budynek wg kartoteki budynków jest trzykondygnacyjny. Rozkład pomieszczeń jest typowy dla placówek szkolnych – dwie klatki schodowe połączone długimi korytarzami z pokojami i pracowniami szkolnymi usytuowanymi po obu stronach korytarzy. Na parterze budynku znajduje się kuchnia i stołówka szkolna z której jest dostęp do piwnicy. Kondygnacja podziemna o obniżonej wysokości znajduje się jedynie pod częścią południową budynku. Główny budynek szkoły jest połączony parterowym łącznikiem z salą gimnastyczną oraz szatniami. Od strony ulicy bł. Wincentego Kadłubka znajduje się główne wejście do budynku (parterowy przedsionek). Pozostałe wejścia do budynku znajdują się w elewacjach północnej i południowej oraz poprzez parterowy łącznik pomiędzy salą gimnastyczna a głównym budynkiem. Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, ciepłej wody i sieć telefoniczną. Część okien została wymieniona na wykonane z PCV, obiekt nie został poddany termomodernizacji, prace naprawcze na dachu zostały przeprowadzone jedynie punktowo. Na pozostałej części nieruchomości znajduje się asfaltowe boisko szkolne oraz tereny zielone. Miejsca postojowe wyznaczone są przy głównym wejściu do szkoły od strony ul bł. Wincentego Kadłubka. Od strony elewacji frontowej teren nie jest ogrodzony, pozostała część nieruchomości jest wygrodzona (płot uległ zniszczeniu – brak części przęseł, siatki oraz bramy i furtek), natomiast od strony ul. Ejsmonda wydzielona jest ogrodzeniem część terenu pełniąca funkcję parkingu.
 3. Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi dzierżawa działki numer 215/14 (wydzielona z działki 215/12 na podstawie decyzji opisanej w pkt. 1) obręb G-17, nie jest sprzeczna z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.
 4. Zgodnie z opinią Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. na terenie działki 215/14 (wydzielona z działki 215/12 na podstawie decyzji opisanej w pkt. 1) znajduje się przyłącze gazowe niskiego ciśnienia DN 40 PE i DN 65 stal. Najbliżej zlokalizowana infrastrukturą jest gazociąg niskiego ciśnienia DN150 stal w ul. bł. Wincentego Kadłubka.
 5. Według danych Veolia Energia Łódź S. A. na działce numer 215/14 (wydzielona z działki 215/12 na podstawie decyzji opisanej w pkt. 1) znajdują się czynne preizolowane sieci ciepłownicze 2xDn150 mm, 2xDn125 mm, i 2xDn65 mm wykonane w 2004 r. wraz z komorą ciepłowniczą oraz czynne preizolowane przyłącze ciepłownicze 2xDn50 mm wykonane w 2004 roku zasilające budynek szkoły. Strefa oddziaływania dla przyłącza oraz sieci mierzona od skraju rurociągów wynosi 2,0 m.
 6. Zgodnie z opinią PGE Dystrybucja S. A. na terenie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się dwie linie kablowe niskiego napięcia (nN) oraz złącze kablowe nN należąca do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź. Strefa ochronna dla linii kablowej nN wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej.
 7. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca, winna dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć z istnienia tych sieci obciążają ryzyko osoby wyłonionej w przetargu jako dzierżawcę i nie stanowią wady nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dla części nieruchomości, o której mowa brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.), obejmuje części przedmiotowej nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

Czynsz dzierżawny

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości wynosi 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) netto.

Wadium wynosi 22 200,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych).

Miesięczny czynsz dzierżawny stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10. dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.

Informacje o przetargu

 1. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – sala 250 a, z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem COVID-19, odbywa się za pomocą narzędzi elektronicznych poprzez stronę uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/.
 2. Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania części nieruchomości.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w § 4 ust. 4; „Warunków przetargu” na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017;
  2. przesłanie za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie pisemną ofertę na której należy umieścić napis „Oferta do przetargu na dzierżawę na okres 20 lat części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wincentego Kadłubka 33.” wraz z adresem mailowym i kontaktem telefonicznym do oferenta; wyżej opisana koperta z ofertą powinna być dodatkowo umieszczona w drugiej kopercie (zewnętrznej) z adresem do wysłania: Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź; w terminie do dnia 16 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu);
  3. dołączenie do oferty (może być w tej samej kopercie, o której mowa w pkt 2) kopie dowodu wniesienia wadium; w przypadku przesłania kopii dowodu wpłaty wadium w odrębnej przesyłce należy to zrobić zgodnie z opisem umieszczonym w pkt 2.”
 5. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby fizycznej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna, numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku spółki w organizacji należy załączyć umowę spółki, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym nr telefonu i e-maila przez Prezydenta Miasta Łodzi jako administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1]);
  4. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  5. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy;
  6. dowód wniesienia wadium;
  7. oferowaną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego netto wyższą niż wywoławcza.
 6. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.
 7. Część jawna odbywa się za pomocą narzędzi elektronicznych. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie dzierżawy, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.
 8. Komisja Przetargowa:
  1. podaje liczbę otrzymanych ofert;
  2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza dowody, o których mowa w § 5 pkt 3 warunków przetargu stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 3933/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 maja 2020 r.;
  3. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;
  4. przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
  5. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
  6. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
  7. zawiadamia o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu,
 9. Część niejawna przetargu odbywa się bez obecności oferentów. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą bądź stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych, kierując się kryterium oferowanej kwoty czynszu dzierżawnego netto.
 10. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu.
 11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu dzierżawnego.
 12. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończeniu lub odwołania przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 13. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako dzierżawca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 14. Jeżeli dzierżawca ustalony w wyniku przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 16. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca.
 17. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 18. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy, prośby o przesłanie projektu umowy należy wysłać na adres email: m.smyczek@uml.lodz.pl.
 19. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z zarządzeniem Nr 3345/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie na okres 20 lat, części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy bł. Wincentego Kadłubka 33 oraz powołania Komisji Przetargowej oraz z zarządzeniem Nr 3933/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 maja 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie na okres 20 lat, części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy bł. Wincentego Kadłubka 33 oraz powołania Komisji Przetargowej
 20. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Wydział Dysponowania Mieniem UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 441, nr tel. (42) 638-47-98.
 21. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.


Metryka strony i historia zmian