Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres do 11 marca 2021 roku, części nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy Fabrycznej 17A, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-25, jako część działki nr 85

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres do 11 marca 2021 roku, części nieruchomości o powierzchni 2419 m2, położonej w Łodzi przy ulicy Fabrycznej 17A, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-25, jako część działki nr 85, uregulowanej w KW LD1M/00127990/6, zabudowanej „zielonym parkingiem”

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Fabrycznej 17A.

 1. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z Ewidencją Gruntów Budynków i Lokali oznaczona jest jako część działki nr 85 o powierzchni 2419 m2 położonej w obrębie W-25.
 2. Część nieruchomości podlegająca wydzierżawieniu zabudowana jest w ramach projektu rewitalizacji „zielonym parkingiem”.
 3. Powierzchnia łączna części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę wynosi 2419,00 m², natomiast powierzchnia miejsc parkingowych, w postaci krat trawnikowych wynosi 665,00 m², droga dojazdowa, brukowana kamieniem polnym zajmuje 654,00 m², pozostałą część działki nr 85 w obrębie W-25 stanowi chodnik z płyt piaskowca o powierzchni 24,00 m² oraz teren towarzyszący zielony, o powierzchni 1076,00 m², w tym: 42 szt. Drzew, 168 szt. Krzewów żywopłotowych, 72 szt. Krzewów liściastych, trawniki oraz żywopłot z grabu z upraw kontenerowych.
 4. Elementy wyposażenie parkingu:
  • treliarze – 8 szt.,
  • portal wjazdowy,
  • murek wzdłuż ulicy Fabrycznej,
  • kosze na odpadki 35 litrów – 2 szt.,
  • urządzenia umożliwiające wjazd: bileterka, szlaban, deflektor pętli indukcyjnej, czytnik kart zbliżeniowych,
  • urządzenia umożliwiające wyjazd: terminal wyjazdowy, szlaban, deflektor pętli indukcyjnej, czytnik kart zbliżeniowych,
  • automat rozliczeniowy bezobsługowy przyjmujący monety i banknoty, wydający monety, obsługujący karty płatnicze, umożliwiający wykupienie abonamentu,
  • moduł główny: komputer z oprogramowaniem, monitor LCD, moduł komunikacji, czytnik kart zbliżeniowych,
  • instalacja oświetlenia parkingu składająca się z 10 szt. opraw oświetleniowych wykonanych na wzór historyczny umieszczonych na słupach oświetleniowych i 1 oprawa wisząca na portalu wjazdowym. Źródła światła metahalogenkowe. Koszt energii elektrycznej dla oświetlenia parkingu pokrywa Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Najemca parkingu zobowiązany będzie do bieżącej konserwacji instalacji (w szczególności wymiany źródeł światła po ich przepaleniu). Miasto Łódź dopuszcza wymianę źródeł światła na źródła światła LED o mocy około 40W.
 5. Liczba miejsc parkingowych: liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych: 47 szt. plus dwa miejsca postojowe dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.
 6. Rękojmia i gwarancja: Miasto Łódź posiada gwarancję na roboty budowlane do dnia 11 marca 2025 r., gwarancję na w/w sprzęt do dnia 11 marca 2021 r.
 7. Wykonawca jest zobowiązany do konserwacji nasadzeń zieleni:
  • dla 42 szt. Drzew, 168 szt. Krzewów żywopłotowych, 72 szt. Krzewów liściastych i trawników – do dnia 31 października 2020 r.
 8. Obsługa komunikacyjna winna odbywać się przez projektowany zjazd z ul. Fabrycznej oddalony od istniejącego przejścia dla pieszych.
 9. Z uwagi na położenie parkingu w pobliżu centrum biurowego i osiedla mieszkaniowego oraz na potrzebę zapewnienia możliwości korzystania z parkingu przez wszystkich zainteresowanych (zarówno przez pracowników, klientów znajdujących się w pobliżu biur, jak i mieszkańców sąsiadujących nieruchomości), należy ograniczyć możliwość wykupu abonamentów przez jeden podmiot, zapewnić przynajmniej 20 % miejsc parkingowych jako miejsca rotacyjne (dla korzystających z parkingu okazjonalnie) oraz zapewnić nieodpłatne udostępnianie miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz ulic: Milionowej, Jana Kilińskiego, Fabrycznej i Przędzalnianej, przyjęty uchwałą Nr III/58/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 471), obejmuje przedmiotową część nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem 6.2.KS - tereny komunikacji samochodowej - parkingi.

Czynsz dzierżawny

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości wynosi 4 425,70 zł (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych i 70/100) netto.
Wadium wynosi 13 300,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta złotych).
Miesięczny czynsz dzierżawny stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.

Informacje o przetargu

 1. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 3 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – sala 250 a, z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem COVID-19, odbywa się za pomocą narzędzi elektronicznych poprzez stronę uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/.
 2. Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania części nieruchomości.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w § 4 ust. 3; „Warunków przetargu” na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017;
  2. przesłanie za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie pisemnej oferty, na której należy umieścić napis „Oferta do przetargu na dzierżawę na okres do 3 lat części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Fabrycznej 17A.” wraz z adresem mailowym i kontaktem telefonicznym do oferenta; wyżej opisana koperta z ofertą powinna być dodatkowo umieszczona w drugiej kopercie (zewnętrznej) z adresem do wysłania: Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź; w terminie do dnia 29 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu);
  3. dołączenie do oferty (może być w tej samej kopercie, o której mowa w pkt 2) kopie dowodu wniesienia wadium; w przypadku przesłania kopii dowodu wpłaty wadium w odrębnej przesyłce należy to zrobić zgodnie z opisem umieszczonym w pkt 2.”
 5. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby fizycznej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna, numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku spółki w organizacji należy załączyć umowę spółki, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym nr telefonu i e-maila przez Prezydenta Miasta Łodzi jako administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1]);
  4. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  5. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy;
  6. dowód wniesienia wadium;
  7. oferowaną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego netto wyższą niż wywoławcza.
 6. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.
 7. Część jawna odbywa się za pomocą narzędzi elektronicznych. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie dzierżawy, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.
 8. Komisja Przetargowa:
  1. podaje liczbę otrzymanych ofert;
  2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza dowody, o których mowa w § 5 pkt 3 warunków przetargu stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 3934/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 maja 2020 r.;
  3. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;
  4. przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
  5. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
  6. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
  7. zawiadamia o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu,
 9. Część niejawna przetargu odbywa się bez obecności oferentów. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą bądź stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych, kierując się kryterium oferowanej kwoty czynszu dzierżawnego netto.
 10. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu.
 11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu dzierżawnego.
 12. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończeniu lub odwołania przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 13. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako dzierżawca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 14. Jeżeli dzierżawca ustalony w wyniku przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 16. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca.
 17. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 18. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy, prośby o przesłanie projektu umowy należy wysłać na adres email: mag.wojtczak@uml.lodz.pl.
 19. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z zarządzeniem Nr 3346/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie na okres do 3 lat, części nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy Fabrycznej 17A oraz powołania Komisji Przetargowej oraz z zarządzeniem Nr 3934/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 maja 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie na okres do 3 lat, części nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy Fabrycznej 17A oraz powołania Komisji Przetargowej
 20. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Wydział Dysponowania Mieniem UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 449, nr tel. (42) 638-54-52.
 21. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.


Metryka strony i historia zmian