Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat, części nieruchomości położonej w Łodzi, przy ulicy Astronautów 1-15, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-11 jako część działki nr 94/49

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 15 lat, części nieruchomości o powierzchni 500 m2 położonej w Łodzi, przy ulicy Astronautów 1-15, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-11 jako część działki nr 94/49, uregulowanej w KW LD1M/00012588/6

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części nieruchomości zabudowanych pawilonem handlowo-usługowym wraz z terenem towarzyszącym utwardzonym.

 1. Nieruchomość podlegająca wydzierżawieniu zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym z 1963 r. o powierzchni zabudowy 211 m2. Budynek ten jest parterowy (zgodnie z danymi zawartymi w książce obiektu budowlanego jest on częściowo podpiwniczony). Kubatura budynku wg danych z książki obiektu wynosi 754 m3. Obiekt został wzniesiony w konstrukcji murowanej z elementów prefabrykowanych, stropodach żelbetowy kryty papą. Od strony ulicy Astronautów znajduje się główne wejście do budynku. Budynek podłączony jest do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej miejskiej, posiada przyłącze elektryczne oraz lokalny węzeł ciepłowniczy. Budynek podzielony jest na dwie części: sala sprzedaży z wiatrołapem oraz część zapleczowa z magazynami, dwoma pomieszczeniami wc, pomieszczeniami socjalnymi oraz korytarzem, w piwnicy zlokalizowano węzeł ciepłowniczy. Pozostała część działki przeznaczona do wydzierżawienia jest utwardzona betonowymi płytami chodnikowymi. Teren nie jest ogrodzony.
 2. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki numer 94/49 powinna odbywać się na zasadach dotychczasowych poprzez drogę wewnętrzną, ulicę Astronautów.
 3. Zgodnie z opinią Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na części działki 94/49 nie ma przewodów gazowych eksploatowanych przez Spółkę. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg DN 160 PE niskiego ciśnienia w ul. Astronautów
 4. Według danych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. część ww. nieruchomości zaopatrywana jest w wodę przyłączem Ø 50 mm (nr arch. A-9325, nr inwent. B-1398, L 27,40 m), wybudowanym w 1964 roku. Ponadto z posesji do kanału ogólnospławnego D 0,40 m w ul. Astronautów odprowadzane są ścieki przyłączem kanalizacji sanitarnej D 0,15 m (nr arch. A-9325, nr inwent. B-1314/1860, L-9,50 m) wybudowanym w 1963 roku, licząc od miejsca włączenia do kanału do granicy nieruchomości. Ww. przyłącza są czynne i znajdują się na majątku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. oraz w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.
 5. Według danych Veolia Energia Łódź S. A. na części działki numer 94/49 przeznaczonej do wydzierżawienia znajduje się czynne preizolowane przyłącze ciepłownicze 2xDn40mm wykonane w 1994 roku zasilające budynek przy ul. Astronautów 9 oraz czynna preizolowana sieć ciepłownicza 2xDn125mm wykonana w 1994 roku.
  Strefa oddziaływania dla ww. przyłączy mierzona od skraju rurociągów preizolowanych wynosi 2 m.
 6. Zgodnie z opinią PGE Dystrybucja S. A. na terenie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się dwie linie kablowe nN oraz złącze kablowe nN należące do spółki. Strefa ochronna dla linii kablowej nN wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej.
 7. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca, winna dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć z istnienia tych sieci obciążają ryzyko osoby wyłonionej w przetargu jako dzierżawcę i nie stanowią wady nieruchomości.
 8. W umowie dzierżawy zostanie określony obowiązek wykonania remontu obiektu w terminie dwóch lat od podpisania umowy.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dla części nieruchomości, o której mowa brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1378) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.), obejmuje części przedmiotowej nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

Czynsz dzierżawny

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości wynosi 3 142,00 zł (słownie: trzy tysiące sto czterdzieści dwa złote) netto.

Postąpienie wynosi nie mniej niż 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)

Wadium wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Miesięczny czynsz dzierżawny stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10. dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.

Informacje o przetargu

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w Małej Sali Obrad.
 2. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego uczestnika.
 3. Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego.
 4. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10. dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.
 5. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 6. W przetargu biorą udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 5 listopada 2020 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • dany dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza wyciągu o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie pisemnej;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz warunkami przetargu, i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy.
 7. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 6 należy zgłaszać się do Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 451, tel. (42) 638-47-98
 8. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 9. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 5 listopada 2020 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 8 – przed datą przetargu.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu dzierżawnego
 11. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia lub odwołania przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu
 12. Uczestnik ustalony w wyniku przetargu jako dzierżawca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Jeżeli dzierżawca ustalony w wyniku przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca.
 16. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy dostępnym w siedzibie Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 451. tel. (42) 638-47-98. Prośby o przesłanie projektu umowy można również wysłać na adres email: m.smyczek@uml.lodz.pl.
 17. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Wydział Dysponowania Mieniem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 451. tel. (42) 638-47-98.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony i historia zmian