Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów samochodowych

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów samochodowych

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
  Miasto Łódź
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
  Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie sprzedającego przy ul. Piotrkowskiej 104, w dniu 19.11.2020 r. o godz. 11:30. Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
  Pojazdy samochodowe będące przedmiotem przetargu można oglądać do dnia 16.11.2020 r. w siedzibie Oddziału Transportu sprzedającego przy ul. Wierzbowej 49 w Łodzi od godz. 10:00 do godz. 14:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Szczegółowych informacji dotyczących prowadzonego postępowania udziela Pan Łukasz Owczarek, tel. 42/638-58-25.

 4. Marka, typ, sprzedawanych pojazdów oraz ceny wywoławcze i wadium:

L.p.

Marka i typ pojazdu

Rok produkcji

Nr rejestracyjny

Cena wywoławcza w zł

Kwota wadium w zł

1.

Ford Mondeo 2,0

2007

EL 503AK

7.000

700

2.

Ford Mondeo 1,8

1996

LWD 3030

400

40

3.

Daewoo Nubira 2,0

1999

LWO 4066

400

40

4.

Daewoo Nubira Combi 2,0

1999

LWO 4077

400

40

5.

Daewoo Nubira 2,0

1999

LWO 4088

400

40

6.

Peugeot 406 2,0

2000

EL 00003

1.000

100

7.

Peugeot 406 2,0

2000

EL 00004

1.000

100

8.

Peugeot 406 2,0

2000

EL 00008

1.100

110

9.

Peugeot 406 2,0

2000

EL 00010

1.100

110

10.

Peugeot 406 2,0

2000

EL 00011

1.100

110

 1. Wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
  1. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (podanej w tabeli) należy wpłacić na konto sprzedającego:
   GETIN Noble Bank S.A. O/Łódź, nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 z dopiskiem: wadium na kupno samochodu do dnia 17.11.2020 r.
  2. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.
  3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.
  4. W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pojazd należy wnieść wadium dla każdego pojazdu oddzielnie.
  5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wyboru lub odrzucenia oferty.
  6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy, uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
 2. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
  1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać:
   1. oznaczenie oferenta, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę firmy i siedzibę;
   2. datę sporządzenia oferty;
   3. oznaczenie przedmiotu oferty;
   4. oferowaną cenę brutto nie niższą niż cena wywoławcza;
   5. warunki zapłaty;
   6. dowód wniesienia wadium;
   7. podpis oferenta;
   8. oświadczenie RODO stanowiące załącznik do Ogłoszenia oraz oświadczenie, że oferent      zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
   9. konto oferenta, na które należy przekazać wadium;
   10. w przypadku, gdy oferent działa przez pełnomocników, dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa;
   11. w przypadku składania oferty przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą aktualny odpis z właściwego rejestru.
  2. Organizator dopuszcza złożenie kilku ofert przez jednego oferenta na różne pojazdy.
  3. Organizator nie dopuszcza złożenia kilku ofert przez jednego oferenta na ten sam pojazd.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, na każdy pojazd winna być złożona oddzielna oferta odpowiadająca wymogom określonym w ust. 1.
  5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana według poniższego wzoru:

   Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Organizacyjno-Administracyjny
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

   Na kopercie powinien znajdować się napis:
   “Przetarg na sprzedaż pojazdów”.

  6. Oferty pisemne należy składać w dni robocze (bez sobót) w godz. 9:00 – 14:00 nie później niż do dnia 18.10.2020 r. do godz. 14:30 w siedzibie sprzedającego, ul. przy ul. Piotrkowskiej 104, kancelaria UMŁ, budynek B.
 3. Inne informacje
  1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.
  2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłacenia ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży pojazdu.
  3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  4. Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Oddziale Transportu przy ul. Wierzbowej 49.

Metryka strony i historia zmian