Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2004 r.

Lokale do remontu we własnym zakresie oraz lokale opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję
Treść:

W Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:

 • do kapitalnego remontu we własnym zakresie,
 • opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję.

Wykazy będą wywieszony w terminie do dnia 15 września 2004 roku.

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Wykaz lokali do remontu we własnym zakresie >>>
Wykaz lokali opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję >>>

Konkurs na wysokość stawiki czynszu najmu lokali uzytkowych
Treść:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO (KONKURSU OFERT) NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH ZAMIESZCZONYCH W NIŻEJ PODANYCH WYKAZACH

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r.. Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

W ofercie należy podać dane określone w § 8 ww. regulaminu.
Termin składania ofert upływa z dniem 23 września 2004r. - godz. 15.30
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi - pokój 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium .

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w Oddziale Komunalnym Banku Przemysłowego w Łodzi (siedziba Oddziału mieści się w Łodzi przy ul.Piotrkowskiej 184, Filia Oddziału mieści się przy ul.Wodnej 39/41, punkt kasowy mieści się przy ul.Piotrkowskiej 104, budynek D). Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 29.09.2004r. do 13.10.2004r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

W przypadku zmiany profilu użytkowania w stosunku do dotychczasowego, przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej lub usługowej, najemca lokalu powinien uzyskać opinię Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie szkodliwości i uciążliwości danej działalności (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko - Dz. U. Nr 52, poz. 284). Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi.

Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę służb konserwatorskich.

W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Szczegółowych informacji dot. konkursu ofert udzielają pracownicy Wydz. Budynków i Lokali UMŁ tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie, bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa lub Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych

Wykaz lokali >>>

Konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia – etap badań podstawowych
Treść:

Ogłoszenie o konkursie ofert

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia – etap badań podstawowych w okresie od 26 września 2004 r. do 30 listopada 2004 r. dla podstawowej opieki zdrowotnej z terenu miasta Łodzi z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

W konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania w ramach niniejszego programu.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 337, tel. 638 47 37) Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
 2. Nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisu do rejestru zoz.
 3. Miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta).
 4. Wskazanie liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie.
 5. Opis warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do realizacji programu.
 6. Informację o łącznej liczbie podopiecznych zoz w wieku 35, 45 i 55 lat oraz proponowaną liczbę osób, jaką oferent może przebadać w ramach etapu badań podstawowych programu.
 7. Oferowaną cenę za komplet działań związanych z udziałem jednej osoby w programie opisanych w § 2 szczegółowych warunków konkursu.

Oferty należy składać na obowiązującym formularzu zgłoszeniowym w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy (należy również załączyć na dyskietce elektroniczną wersję wypełnionego formularza ofertowego), w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334 w terminie do 10 września 2004 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 września 2004 r. w siedzibie Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00.
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Formularz wniosku [>>> .doc] [>>> .pdf]
Wyniki >>>

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta
Treść:

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
 • Przedszkolnej 7 obr.W-40, dz. nr 218, pow. 1211m2, KW 163870, cena wyw.42 500zł.(netto), wadium 8 500zł., postąpienie 500zł.lub więcej

 • Widnej 22 obr.G-25 dz.nr 270/1, pow. 383m2, KW 76025, cena wyw.16 100zł( netto).,wadium 3 200zł. postąpienie 500zł. lub więcej

 • Rodzynkowej 27a obr.W-47 dz.nr 823 pow. 198m2, KW 60754, cena wyw.13 000zł.,(netto) wadium 2 600zł. postąpienie 500zł. lub więcej

 • Częstochowskiej 1 obr.W-29 dz.nr 19, pow. 581m2, KW 51076, cena wyw.39 000zł..,(netto),wadium 7 800zł. postąpienie 400zł. lub więcej

 • Praskiej 30 obr.G-04 dz. nr 233, pow. 732m2, KW 99680, cena wyw. 50 000zł., (netto) wadium 10 000zł., postąpienie 500zł. lub więcej

 • Łomżyńskiej 6 obr.G-04 dz.nr 198 pow. 707m2, KW 105914, cena wyw.46 500zł.,(netto) wadium 9 300zł. postąpienie 500zł. lub więcej

 • Adwokackiej 12 obr.B-28 dz.nr 537 pow. 479m2, KW 97515, cena wyw.50 000zł.,(netto) wadium 10 000zł. postąpienie 500zł. lub więcej

 • Strefowej 7 oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-41 jako działka nr 488 o pow. 988m2, opisanej w KW 33494, cena wywoławcza 35 000zł., (netto) wadium 4 000zł. postąpienie 400zł. lub więcej

 • Darniowej 4 obr.G-22 dz.nr 288/1 pow. 601m2, KW 20936, cena wyw.35 500zł.,(netto)w tym wartość budynku 4200zł,wadium 7 000zł. postąpienie 400zł. lub więcej

 • Ireny 37 obr.G-28 dz.nr 352/2 pow. 1044m2, KW 120807, cena wyw.29 500zł., ( netto )wadium 5 900zł., postąpienie 300zł. lub więcej

 • Ireny 26 obr.G-28 dz.nr 247/1 pow. 884m2, KW 130871, cena wyw.24 500zł., (netto) wadium 4 900zł., postąpienie 300zł. lub więcej

 • Kruczej 12 obr.G-03 dz.nr 128 pow. 722m2, KW 96951, cena wyw.82 000zł., (netto) wadium 16 400zł., postąpienie 900zł. lub więcej

 • Grażyny 11 obr.G-26 dz.nr 1017/3 pow. 899m2, KW 141326, cena wyw.51 000zł., (netto) wadium 5 100zł., postąpienie 600zł. lub więcej

 • Rybnej 17 obr.B-46 dz.nr 253 pow. 686 m2, KW 12727, cena wyw.66 000zł., (netto) wadium 13 200zł., postąpienie 700zł. lub więcej

 • Pustej 12 obr.G-22 dz.nr 99 pow. 652m2, KW 106819, cena wyw.40 000zł., (netto) wadium 8 000zł., postąpienie 400zł. lub więcej

 • Niemojewskiego 5 obr.B-23 dz.nr 601 pow. 472m2, KW 34490, cena wyw.37 000zł., (netto) wadium 3 700zł., postąpienie 400zł. lub więcej

 • Helskiej 22 obr.B-31 dz.nr 139 pow. 862m2, KW 118153, cena wyw.48 000zł., (netto) wadium 4 800zł., postąpienie 500zł. lub więcej

 • Anieli Krzywoń 2a obr.G-40 dz.nr 97 pow. 561m2, KW 146629, cena wyw.32 000zł., (netto) wadium 6 400zł., postąpienie 400zł. lub więcej

 • Grabowej 21 obr.G-04 dz.nr 89 pow. 543m2, 96076, cena wyw.25 000zł., (netto) w tym naniesienia 0zł. wadium 5 000zł., postąpienie 300zł. lub więcej

 • Żabieniec 63 obr.B-03 dz.nr 120/2 pow. 253m2, KW 110571, cena wyw.17 500zł., (netto) wadium 3500zł., postąpienie 200zł. lub więcej

 • Jagienki 32 obr.W-34 dz.nr 143/66 pow. 1643m2, KW 147151, cena wyw.140 000zł., (netto) wadium 28 000zł., postąpienie 2 000zł. lub więcej

 • Podgórna 16 obr.G-05 dz.nr 324 pow. 818m2, KW 83376, cena wyw.79 000zł., (netto) wadium 7 900zł., postąpienie 800zł. lub więcej

 • Okręgowa 76 obr.G-26 dz.nr 145 pow. 299m2, KW 33079, cena wyw.15 000zł., (netto) wadium 1 500zł., postąpienie 200zł. lub więcej

 • Trębacka 63 obr.G-26 dz.nr 32/2 pow. 648m2, KW 32891, cena wyw.44 000zł., (netto) wadium 4 400zł., postąpienie 500zł. lub więcej

 • Kotoniarska 26 obr.G-19 dz.nr 274/1pow. 613m2, KW 100678, cena wyw.29 000zł., (netto) wadium 2 900zł., postąpienie 300zł. lub więcej

 • Felsztyńskiego 15 obr.G-01 dz.nr 217 pow. 910m2, KW 117412, cena wyw.91 000zł., (netto) wadium 9 100zł., postąpienie 1 000zł. lub więcej

 • Przybyszewskiego 43 obr.G-04 dz.nr 123 pow. gruntu 979m2, KW 124670, cena wyw.655 000zł., (netto) w tym grunt 100 000zł., budynek 555000zł. + służebność w kwocie 2 250zł.; wadium 80 000zł., postąpienie 8 000zł. lub więcej
  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem murowanym czterokondygnacyjnym o pow.ok.1960 m2

 • Skarbowej 21 obr.B-26 dz.nr 624 pow. gruntu 709m2, KW 39396, cena wyw.340 000zł., (netto) w tym grunt 120 000zł. budynek 220 000zł., wadium 40 000zł., postąpienie 4 000zł. lub więcej
  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o charakterze mieszkalnym o pow. użytk.181,18 m2. Nieruchomość figuruje w Ewidencji Zabytków.

 • Kilińskiego 243a/Kaliskiej 30 obr.G-04 dz.nr 310/1, 310/2 o pow. 4 446m2, KW 112205, KW 126268, cena wyw.400 000zł., (netto) wadium 40 000zł., postąpienie 4 000zł. lub więcej
  Nieruchomość zabudowana jest budynkami użytkowymi oraz wiatami.W przypadku rozpoczęcia prac związanych z przebudowa ulicy Kilinskiego przyszły nabywca będzie zobowiązany do nieodpłatnego przekazania gruntu, który będzie zajęty pod drogę (ok.692 m2).
  Ponadto nabywca będzie zobowiązany do rozbiórki budynku znajdującego się w pasie drogi przewidzianej na poszerzenie we własnym zakresie, bez możliwości zwrotu nakładów.

 • Lodowej 92 obr.G-07 dz.nr 216/10 o pow. 9395m2, KW 130414, cena wyw.510 700zł., (netto) wadium 60 000zł., postąpienie 10 000zł. lub więcej Przy realizacji budynków konieczne będzie zachowanie stref ochronnych dla sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i kanalizacji sanitarnej. Istnieje możliwość wystąpienia właściciela – użytkownika wieczystego działki 213/1 o ustanowienie prawa przechodu i przejazdu przez działkę nr 216/10 na rzecz każdoczesnego właściciela.- użytkownika wieczystego tej działki.

 • Brzezińskiej 27a obr.W-07 dz.nr 11/7 o pow. 999m2, KW 124640, cena wyw.250 000zł., (netto) wadium 25 000zł., postąpienie 2 500zł. lub więcej
  Przy zagospodarowaniu działki należy uwzględnić zapisy uchwały Nr LXXIX/745/98 RM z dnia 18.02.98r. o zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi w zakresie układu drogowego- przyległy odcinek ul.Brzezińskiej otrzymał przeznaczenie dwujezdniowej ulicy zbiorczej o szer.24-44 m miedzy liniami rozgraniczającymi.

 • Praskiej 29 obr.G-04 dz.nr 206/4 pow. gruntu 601m2, KW 143164, cena wyw.52 000zł., (netto) w tym grunt 37 329zł. , naniesienia budowlane 9 309zł. , wartość nakładów poniesionych przez byłego dzierżawcę 5 362zł., wadium 5 200zł., postąpienie 600zł. lub więcej
  Nieruchomość zabudowana jest wiatą.

 • Andrzeja Struga 53/55 obr.P-19 dz.nr 114/19 pow. gruntu 3 970m2, KW 138590, cena wyw.420 000zł., ( netto) , wadium 42 000zł., postąpienie 4 200zł. lub więcej

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.80 poz.717; z 2004r. Nr6 poz.41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2004r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w dużej sali obrad o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 17.09.2004r. na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 17.09.2004r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31.
Rokowania na wydzierżawienie na okres 15 lat części nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy zbiegu ulic Minerskiej i Krańcowej
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza rokowania na wydzierżawienie na okres 15 lat części nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy zbiegu ulic: Minerskiej i Krańcowej oznaczonej jako część działki nr 315 w obrębie P-15 o pow.17 000 m2, opisanej w KW 66382.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość wchodzi w skład jednostki oznaczonej symbolem US. Są to tereny o podstawowym przeznaczeniu dla realizacji budynków i obiektów sportowych.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego do negocjacji wynosi 4 600 zł. + 22% VAT miesięcznie, płatna do 10-ego każdego miesiąca. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez prezesa GUS.
Dzierżawca będzie zwolniony z opłacania czynszu dzierżawnego przez 6 m-cy od dnia podpisania umowy tj. na okres realizacji inwestycji.

Dzierżawca zobowiązany będzie do realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektów sportowych w terminie trzech lat od dnia podpisania umowy dzierżawy. Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 000 zł. oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości w formie opisowej i graficznej należy składać w terminie do dnia 31.08.2004 r. do godz. 17.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2004 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 12.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.
Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami wydzierżawienia nieruchomości , o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, pok. 466 , tel. 638-43-24.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania którejkolwiek z ofert .

Przetarg nieograniczony na wybór Inwestora Zastępczego dla realizacji inwestycji pt. "Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oś. Olechów Północ w Łodzi" - zadanie II etap 4.
Treść:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Urząd Miasta Łodzi, Wydział Budynków i Lokali 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel. 638—40-37, fax 638-40-83.

ogłasza przetarg nieograniczony na wybór Inwestora Zastępczego dla realizacji inwestycji pt. „Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oś. Olechów Północ w Łodzi” – zadanie II etap 4.

Miejsce relizacji : Łódź, ul. Wojewódzkiego

Termin realizacji : wrzesień 2004 r. – czerwiec 2006 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : Cena 100 %.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta Łodzi, Wydział Budynków i Lokali Oddział Budownictwa, ul. Piotrkowska 110 ( wejście od Al. Schillera ), I piętro.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Inspektor Ryszard Kwiatkowski, tel. 638-46-98 w godz. 9-12.

Oferty należy składać w kancelarii Wydziału Budynków i Lokali, budynek F, parter, pokój 045.

Termin składania ofert upływa dnia 28 lipca 2004 r. o godz. 10.00.

Termin związania ofertą – 30 dni, liczonych od dnia złożenia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2004 r. o godz. 12.00 w siedzibie przy ul. Piotrkowskiej 110, Oddział Budownictwa Wydziału Budynków i Lokali, I piętro.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz niżej wymienione warunki dodatkowe :
 1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w pełnieniu funkcji inwestora zastępczego przy realizacji budynków wielomieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną. Wykonawca winien wykazać się przekazaniem do użytku co najmniej 10.000 m2 powierzchni użytkowej budynków wielomieszkaniowych w okresie od 2002 do terminu składania ofert.
 2. Obroty firmy z tytułu pełnienia funkcji inwestora zastępczego za lata 2002 – 2003 winny być większe niż 300.000 zł.
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego 216/234
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej
w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego 216/234

oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-07 jako działki nr 211/47, 214/10, 214/12, 214/14 o łącznej pow. 32.681 m2, opisanych w KW 13797, KW 12005, KW 12007, KW 11134, KW 12006, KW 12008, KW 40445.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.800.000 zł netto.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 280.000 zł oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości w formie graficznej i opisowej należy składać do dnia 20 lipca 2004 r. do godziny 17.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104,
IV p. pok. 455.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2004r w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 12.30.

Wadium należy wpłacać do dnia 20.07.2004 r. na konto depozytowe Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461,
tel. 638-43-31, pok. 457 b, tel. 638-43-37.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym przez ogłoszenie w prasie.
Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Technicznej
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg - ograniczony do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 42/21, 43/80, 43/79, 43/77 obr. W-33 bezpośrednio graniczące z n/w nieruchomością - na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Technicznej bez nr. oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-33 jako działka nr 42/20 o pow. 3 819m2, opisanej w KW 126886.

Ograniczenie zostało wprowadzone z uwagi na fakt, że tylko właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości przyległych mogą zapewnić nieruchomości będącej przedmiotem przetargu dostęp do drogi publicznej.

Na nieruchomości usytuowana jest część budynku magazynowego o konstrukcji stalowej (fałdowana blacha stalowa ocynkowana na słupach stalowych) o pow. 220 m2. Pozostała część budynku o pow. ok. 53m2 usytuowana jest na terenie sąsiedniej działki nr 43/80.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.80 poz. 717; z 2004 r. Nr6 poz. 41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 199 000 zł.,+ należny podatek VAT
W tym grunt - 192 508 zł.
Budynek magazynowy - 6 492 zł.
Wadium - 20 000 zł.
Postąpienie - 4 000 zł. lub więcej.

Właściciele nieruchomości sąsiednich wymienionych powyżej zainteresowani przystąpieniem do przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia do dnia 15.07.2004 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455 następujące dokumenty:

 • Dowód wpłaty wadium
 • Aktualny tj. sporządzony nie później niż miesiąc przed dniem otwarcia przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, których są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi i graniczą z nieruchomością, będącą przedmiotem przetargu.
 • Pisemne oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu nie dokonają sprzedaży prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości graniczących z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu do czasu zawarcia umowy sprzedaży.
 • Pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu i je akceptują
W przypadku gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księdze wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej byłby niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytułu własności lub użytkowania wieczystego oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w pisemnym oświadczeniu.
Osoby uprawnione do reprezentowania osób prawnych winni ponadto złożyć odpis z właściwego rejestru; wypisy powinny być aktualne tj. sporządzone nie później niż miesiąc przed data otwarcia przetargu; pełnomocnicy osób fizycznych powinni okazać pisemne pełnomocnictwa.

Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 16.07.2004 r. zapozna się z dokumentami i zakwalifikuje uczestników przetargu, wywieszając w siedzibie wydziału Gospodarowania Majątkiem przy ul. Piotrkowskiej 104 listę osób zakwalifikowanych do tegoż przetargu.
Osoby zakwalifikowane do przetargu winny zgłosić się do pok. 466 IV p. celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2004 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10 00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 466,
tel. 638-43-24.

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych.

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych odbędzie się w dniu 23.07.2004r. o godz. 10.00 w dużej sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek B, II piętro.

Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w Oddziale Komunalnym Banku Przemysłowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 184 (Filia Oddziału ul. Wodna 39/41, punkt kasowy - ul.Piotrkowska 104, budynek D) w terminie do dnia 22.07.2004r. Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju Nr 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 22.07.2004r. do godz. 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wadia w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 27.07.2004r. do 10.08.2004r. w godz. 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 licytantów na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi (jeżeli mniej to jedna osoba towarzysząca). Osoby te będą mogły zająć miejsca na balkonie.
Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego. Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali niewylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi tel. 638-40-51, 638-40-73.

UWAGA: Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona. Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Wykaz lokali >>>

Odwołanie przetargów ustnych nieograniczonych (licytacji)
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

odwołuje ogłoszone na dzień 18 czerwca 2004r. następujące przetargi ustne nieograniczone (licytacje):

 • na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Poselskiej 35 obr.G-19 dz. nr 216, pow. 1438m2, KW 99242,
 • na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wazów 18 obr.G-42 dz.nr 621 pow. 17026m2, KW 20878,
 • na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości nie zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Kasprzaka 64 obr.B-45 część działki nr 108/ 32 o pow. 4 992m2.

Odwołanie przetargu nastepuje z powodu braku możliwości ustalenia warunków zabudowy.
Publiczny przetarg pisemny (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ścian budynków z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania całych powierzchni ścian reklamami
Treść:

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ścian budynków z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania całych powierzchni ścian reklamami.

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem przetargu, stanowiącym Załącznik do uchwały Nr 521/59/99 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 6 maja 1999 r.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. W ofercie należy podać dane określone w § 8.1 ww. regulaminu. Termin składania ofert upływa z dniem 21 czerwca 2004 r. godz. 10.00

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi: Bank Przemysłowy Oddział Komunalny w Łodzi Nr: 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Wysokość wadium wynosi: 200 zł dla jednego nośnika reklamowego; 5 000 zł dla jednej ściany do zagospodarowania w całości.

Oferty w zamkniętych kopertach przyjmowane będą w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 pokój 042 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.
Zwrot wadiów firmom, których oferty zostaną odrzucone, nastąpi po ogłoszeniu wyników przetargu:

 • wadia wpłacone z konta zostaną przelane z powrotem na konto pochodzenia,
 • wadia wpłacone gotówką będą do odbioru w kasie Urzędu Miasta Łodzi, pokój 146 w godz. 11.00 -14.00

Lokalizacje wystawione do konkursu ofert będą mogły być wycofane bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, pokój 042, tel. (0 42) 638-40-26, gdzie można zapoznać się z dokumentacją zdjęciową oraz wzorem umowy dzierżawy ściany. Informacje dotyczące przetargu zamieszczone są również na stronie internetowej UMŁ pod adresem: www.uml.lodz.pl.

UWAGA!

STAWKA WYWOŁAWCZA DLA WSZYSTKICH LOKALIZACJI WYSTAWIONYCH DO PRZETARGU (termin składania ofert: 21 czerwca 2004 r. godz. 10.00 ) WYNOSI:

 • 15 zł/m2 powierzchni billboardu
 • 5 zł/m2 powierzchni ściany do zagospodarowania w całości
(miesięcznie, netto – bez podatku VAT)

Informacje dotyczące powierzchni ścian można uzyskać we właściwych Administracjach Nieruchomościami i Zakładach Gospodarki Mieszkaniowej

Wykaz ścian wystawionych do przetargu >>>

Przetarg nieograniczony na ochronę mienia nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Srebrzyńskiej 40
Treść:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Urząd Miasta Łodzi, 90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 104 tel 638-44-62, fax 638-43-98, e-mail: j.zaremba@uml.lodz.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: ochronę mienia nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Srebrzyńskiej 40.

Miejsce realizacji: miasto Łódź
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji: od 1 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 70%, doświadczenie – 30%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 462, IV piętro, lub pobrać z j.zaremba@uml.lodz.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami – Główny Specjalista Ewa Kin, e-mail: j.zaremba@uml.lodz.pl , tel. 638-44-62, w godz. 9–15.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Gospodarowania Majątkiem
UMŁ pok. 455 IV piętro.

Termin składania ofert upływa dnia 29 czerwca 2004 r. o godz. 10.30.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2004 r, o godz. 11.00, w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 462, IV piętro.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Przetarg nieograniczony na ochronę mienia nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Skarbowej 21
Treść:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Urząd Miasta Łodzi, 90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 104 tel 638-44-62, fax 638 43 98, e-mail: j.zaremba@uml.lodz.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: ochronę mienia nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Skarbowej 21.

Miejsce realizacji: miasto Łódź
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji: od 1 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 70%, doświadczenie – 30%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 462, IV piętro, lub pobrać z j.zaremba@uml.lodz.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami – Główny Specjalista Ewa Kin, e-mail: j.zaremba@uml.lodz.pl , tel. 638-44-62, w godz. 9–15.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Gospodarowania Majątkiem
UMŁ pok. 455 IV piętro.

Termin składania ofert upływa dnia 29 czerwca 2004 r. o godz. 11.30.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2004 r, o godz. 14.00, w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 462, IV piętro.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Konkurs ofert na lokale do kapitalnego remontu we własnym zakresie, oraz lokale opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję
Treść:

Wykazy będą wywieszony w terminie do dnia 17 czerwca 2004 roku

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Wykaz lokali do remontu we własnym zakresie >>>>
Wykaz lokali opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję>>>>
Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami wskazanymi z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
Treść:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro

Urząd Miasta Łodzi, 90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 104 tel.638-64-62, 638-44-15, e-mail: ozgnsp2@uml.lodz.pl fax 638 43-98 ogłasza przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami wskazanymi z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Miejsce realizacji: miasto Łódź

Nie dopuszcza się do składania oferty wariantowej.

Termin realizacji - 18 miesięcy od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena – 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 453, lub pobrać z ozgnsp2@uml.lodz.pl Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami - inspektor W. Gębicka. e- mail ozgnsp2@uml.lodz.pl tel.638-43-62, pok.453, w godz. 9-15.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok.455.

Termin składania ofert upływa dnia 28 czerwca 2004 r. o godz. 10.00

Termin związania ofertą – 30 dni.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 czerwca o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, pok. 464.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177) oraz warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat z przeznaczeniem na targowisko, nieruchomości nie zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy: Przybyszewskiego 147-151
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat z przeznaczeniem na targowisko, nieruchomości nie zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy:
Przybyszewskiego 147-151

oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-30 jako części działek nr 4/2 i 5/2 o łacznej pow. 2239m2, opisanej w KW 105182.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.80 poz.717; z 2004r. Nr. 6 poz.41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi 5 600zł+ 22% VAT miesięcznie, płatna do 10-ego każdego miesiąca. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług ogłaszanych przez prezesa GUS.

Dzierżawca, pod rygorem rozwiazania umowy bez wypowiedzenia, będzie zobowiązany do zakończenia budowy lub modernizacji targowiska do dnia 31 grudnia 2006r.

Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 11 000zł., proponowanym sposobem zagospodarowania nieruchomości w formie opisowej i graficznej, zakresem planowanej modernizacji oraz pozostałymi materiałami wskazanymi w warunkach przetargu, należy składać do dnia 22.06.2004 r. do godz.16.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455. Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2004 r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, pok. 466, tel. 638-43-24.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Konkurs ofert na wykonanie badań mammograficznych
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Miasta Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Przedszkolnej 7 obr.W-40, dz. nr 218, pow. 1211m2, KW 163870, cena wyw.42 500zł.(netto), wadium 8 500zł., postąpienie 500zł.
 • Widnej 22 obr.G-25 dz.nr 270/1, pow. 383m2, KW 76025, cena wyw.16 100zł( netto).,wadium 3 200zł. postąpienie 500zł.
 • Wesołej 44 obr.G-26 dz. nr 866, pow. 425m2, KW 32914, cena wyw. 29 000zł.( netto),wadium 5 800zł., postąpienie 500zł.
 • Poselskiej 35 obr.G-19 dz. nr 216, pow. 1438m2, KW 99242, cena wyw.46 000zł.( netto),wadium 9 200zł. postąpienie 500zł.
 • Krakusa 8 obr.G-12 dz. nr 109 pow.816m2, KW 97079, cena wyw. 53 100zł.( netto),wadium 10 600zł. postąpienie 1 000zł.
 • Cyganki 28 obr.P-05 dz.nr 527/2 pow. 678m2, KW 118704, cena wyw.67 600zł.(netto), wadium 13 500zł., postąpienie 1 000zł.
 • Cyganki 30 obr.P-05 dz. nr 526/1 pow. 684m2,KW 118705, cena wyw.66 800zł.(netto), wadium 13 300zł., postąpienie 1 000zł.
 • Gen.Bema 8 obr.B-09 dz.nr 10/42 pow. 2 322m2, KW 160990, cena wyw.239 000zł.,(netto) wadium 47800zł. postąpienie 3 000zł.
 • Eugeniusza 3/3a obr.G-24 dz.nr 75/1, 74/1, pow. 258m2, KW 120064, cena wyw.23 500zł.(netto), wadium 4 700zł., postąpienie 500zł.
 • Rodzynkowej 27a obr.W-47 dz.nr 823 pow. 198m2, KW 60754, cena wyw.13 000zł.,(netto) wadium 2 600zł. postąpienie 500zł.
 • Zgierskiej 181 obr.B-09 dz.nr 41 pow. 1036m2, KW 107084, cena wyw.103 000zł.,(netto) wadium 20600zł. postąpienie 2 000zł.
 • Pięknej 62 obr.G-01 dz.nr 314 pow. 875m2, KW 10752, cena wyw.84 100zł.,(netto) w tym naniesienia 0zł. wadium 16 800zł. postąpienie 1 000zł.
 • Wazów 18 obr.G-42 dz.nr 621 pow. 17026m2, KW 20878, cena wyw.100 000zł.,(netto) wadium 20000zł. postąpienie 1 000zł.
 • Powtórnej 11 obr.G-30 dz.nr 395 pow. 682m2, KW 98310, cena wyw.41 000zł.,(netto) w tym naniesienia 8 100zł., wadium 8 200zł. postąpienie 500zł.
 • Blokowej 1 obr.G-40 dz.nr 164/1 pow. 765m2, KW 97880, cena wyw.38 000zł.,(netto) wadium 7 000zł. postąpienie 400zł.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.80 poz.717; z 2004r. Nr6 poz.41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2004r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 106 o godzinie 10.30.

Wadium należy wpłacać do dnia 15.06.2004r.na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 15.06.2004r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniajacego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 457, tel. 638-44-74.

Przetarg ustny nieograniczony (licytację) na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości nie zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy: Kasprzaka 64
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości nie zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy:
Kasprzaka 64

oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-45 jako część działki nr 108/ 32 o pow. 4 992m2.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.80 poz.717; z 2004r.poz.41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Dzierżawca, pod rygorem rozwiazania umowy bez wypowiedzenia, będzie zobowiazany do zagospodarowania nieruchomości na podst. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zaleceniami WUiA UMŁ oraz innych właściwych jednostek - na cele parkingowe.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 4 200zł + 22% VAT Wadium 12 600zł. Postąpienie 300zł.

Czynsz dzierżawny będzie płatny z góry w terminie do 10-ego każdego miesiąca kalendarzowego. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie wskażnikiem wzrostu cen towarów i usług ogłaszanych przez Prezesa GUS .

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2004r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 106 o godzinie 12.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 15.06.2004r. na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 15.06.2004r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystapieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu.Warunki i informacje o przetargu, można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul.Piotrkowska 104, pok. 461, 458 tel.638-43-31, 638-43-40.

Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Milionowej 7
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Milionowej 7

oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-04 jako działka nr 5/1 o pow. 4 899m2, opisanej w KW 87287. Nieruchomość zabudowana jest budynkami produkcyjno – magazynowymi o łącznej pow. użytkowej 2 470m2. Nieruchomość obciążona jest umowami najmu na lokale użytkowe.

cena wywoławcza 670 000zł., + należny podatek VAT
w tym:
grunt 570 000zł.
budynki 100 000zł.
wadium 70 000zł.
postąpienie 7 000zł.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.80 poz.717) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2004r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 15.06.2004r.na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 15.06.2004r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wykonania w ciągu 2 lat od daty podpisania aktu notarialnego, na własny koszt, rozbiórki budynków zlokalizowanych na działce 5/1 w obr.G-04 pomiędzy linią rozgraniczającą ulicy Milionowej po stronie południowej a istniejącą granicą ww. działki o szer. 6m. oraz nieodpłatnego przekazania Miastu Łódź ( zgodnie z załącznikiem graficznym) w terminie 4 lat od daty podpisania aktu notarialnego wyżej opisanej części działki niezbędnej pod rozbudowę ulicy Milionowej. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej na rzecz Miasta Łódź w wys. 500 000zł.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 461, tel. 638-43-31, pok. 466, tel. 638-43-24.